CHAPTER


DOI :10.26650/B/AA09.2020.007.01   IUP :10.26650/B/AA09.2020.007.01    Full Text (PDF)

A General Overview of Research in History of Disability

Nevin Zeynep Yelçe

Disability Studies developed in parallel with the disability rights movement, starting in North America and Europe in the 1980’s, and subsequently spreading around the globe. This development soon influenced the field of history, with disability becoming a point of analysis in research. Studies to this end have demonstrated that the concept of disability is a social construct rather than a natural category. As the scope of research expanded in terms of time and geography, social, and cultural differences in the definition of disability became increasingly visible. This paper briefly outlines the development of the history of disability around the world, its situation in AmericanEuropean and Middle Eastern-Islamic scholarship, and relevant studies in Turkey.


DOI :10.26650/B/AA09.2020.007.01   IUP :10.26650/B/AA09.2020.007.01    Full Text (PDF)

Engellilik Tarihi Araştırmalarına Genel Bir Bakış

Nevin Zeynep Yelçe

Engellilik Çalışmaları, 1980’lerde Kuzey Amerika ve İngiltere’den başlayarak zaman içinde dünya geneline yayılan engelli hakları hareketi doğrultusunda gelişen bir alandır. Bu gelişme ile paralel olarak etkileri kısa süre içinde tarih alanında da görülmüş ve 2000’li yıllardan itibaren engellilik tarihsel bir analiz konusu halini almıştır. Bu yönde yapılan araştırmalar, engellilik kavramının kendiliğinden var olan bir şey değil, sosyal bir kurgu olduğunu ortaya koymuştur. Araştırmaların zamansal ve coğrafi kapsamı genişledikçe, engellilik tanımının kültüre ve topluma göre değiştiği giderek daha belirgin hale gelmiştir. Bu çalışma, engellilik tarihi araştırmalarının dünyadaki gelişimine, Amerika-Avrupa ekseninde ve Ortadoğu-İslam dünyasında durumuna, ardından da Türkiye’deki çalışmalara genel bir bakış sunmaktadır.References

 • Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Kapsamında Engelli Hakları Ulusal Göstergeleri Kitabı, Mart 2016. google scholar
 • “İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Raporu”. Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Esas No: 1/745, Karar No: 42, (04.03.2013), s. 19. google scholar
 • Resmi Gazete, no. 27288 (14.07.2009). google scholar
 • “Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu”. Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Esas No: 1/745, 2/594, 847, 1037, Karar No: 12, (12.03.2013), s. 25. google scholar
 • United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi), Giriş (5). google scholar
 • Akademik Çalışmalar google scholar
 • “Disabilities”. Encyclopedia of Women & Islamic Cultures. ed. Suad Joseph, c. 2 (Leiden, The Netherlands: Brill, 2004). google scholar
 • Alemdaroğlu, Ayça. “Eugenics, Modernity, and Nationalism”. Social Histories of Disability and Deformity, ed. Kevin Stagg ve David M. Turner. 126-141. New York: Routledge, 2006. google scholar
 • Balcı, Sezai. “Osmanlı Bürokrasisinde Engelli (Sağır-Dilsiz) İstihdamı”. Osmanlı İstanbulu V: V. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu Bildirileri. Ed. Feridun Emecen and Emrah Safa Gürkan. 637–74. İstanbul: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2018. google scholar
 • Balcı, Sezai. Osmanlı Devleti’nde Engelliler ve Engelli Eğitimi: Sağır Dilsiz ve Körler Mektebi. İstanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, 2013. google scholar
 • Bazna, Maysaa S. ve Hatab, Tarek A. “Disability in the Qurʾan: The Islamic Alternative to Defining, Viewing, and Relating to Disability”. Journal of Religion, Disability and Health 9/1 (2005): 5–27. google scholar
 • Chaim, Vardit Rispler. “Some Observations on Attitudes to Disability in Islamic Law”. International Journal of Middle East Studies 51/1 (2019): 116-119. google scholar
 • Dikici, Ezgi. “Saltanat Sembolü Olarak ‘Farklı’ Bedenler: Osmanlı Sarayında Cüceler ve Dilsizler”. Toplumsal Tarih 248 (2014): 16-25. google scholar
 • Dikici, Ezgi. Imperfect Bodies, Perfect Companions? Dwarfs and Mutes at the Ottoman Court in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Yüksek Lisans Tezi, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, 2006. google scholar
 • Doğan, Aylin. “Osmanlı İmparatorluğu’nda Modern Anlamda Yapılan İlk Nüfus Sayımı Verilerine Göre Antalya Kaleiçi Nüfusu Üzerine Demografik Bir İnceleme”. Mediterranean Journal of Humanities 4/2 (2014): 79–81. google scholar
 • Erkılıç, Mualla. “Developments in Disability Issues during the Late Ottoman Period of Turkish History from 1876 to 1909”. The Routledge History of Disability. Ed. Roy Hanes, Ivan Brown ve Nancy E. Hansen. 56- 69. Oxon and New York: Routledge, 2018. google scholar
 • Foucault, Michel. Folie et Déraison: Histoire de la folie à l’âge classique. Paris: Librairie Plon, 1961. google scholar
 • Foucault, Michel. Deliliğin Tarihi. Çev. Mehmet Ali Kılıçbay. İstanbul: İmge Yayınevi, 1992. google scholar
 • Foucault, Michel. History of Madness. Çev. Jonathan Murphy ve Jean Khalfa. New York: Routledge, 2006. google scholar
 • Ghaly, Mohamed M. I. “Physiognomy: A Forgotten Chapter of Disability in Islam: The Discussion of Muslim Jurists”. Bibliotheca Orientalis 66/3-4 (2009): 161-197. google scholar
 • Haj, Fareed. Disability in Antiquity. New York: Philosophical Library, 1970. google scholar
 • Hamdar, Abir. “Between Representation and Reality: Disabled Bodies in Arabic Literature”. International Journal of Middle East Studies 51/1 (2019): 127-130. google scholar
 • Harpur, Paul. “Embracing the New Disability Rights Paradigm: The Importance of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities”. Disability & Society 27/1 (2012): 1-14. google scholar
 • Karataş, İzi Harika. An Analysis of Policies towards the Born Disabled, Victims of Work Accidents and Natural Disasters during the Hamidian Era, 1876-1909” (II. Abdülhamid Dönemi’nin Fiziksel Engelli, Kazazede ve Felaketzedelere Yönelik Politikalarının Bir Analizi, 1876-1909). Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. google scholar
 • Kaufman-Scarborough, Carol ve Baker, Stacey Menzel. “Do People with Disabilities Believe the ADA Has Served Their Consumer Interests?”. Journal of Consumer Affairs 39/1 (2005): 1-26. google scholar
 • Kısa, Yavuz. “H. 1102 (M. 1690-1691) Tarihli Harput Kazası Cizye Defterinin Tanıtımı ve Tahlili”. Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi 3/2 (2016): 1-29. google scholar
 • Kudlick, Catherine. “Social History of Medicine and Disability History”. Oxford Handbook of Disability History. Ed. Michael Rembis, Catherine Kudlick ve Kim E. Nielsen. 105-124. Oxford: Oxford University Press, 2018. google scholar
 • Miles, Mark. “Signing in the Seraglio: Mutes, Dwarfs and Jestures at the Ottoman Court, 1500–1700”. Disability & Society 15 (2000): 115-134. google scholar
 • Patterson, Lindsey. “The Disability Rights Movement in the United States”. Oxford Handbook of Disability History. Ed. Michael Rembis, Catherine Kudlick ve Kim E. Nielsen. 439-458. Oxford: Oxford University Press, 2018). google scholar
 • Rembis, Michael - Kudlick, Catherine J. – Nielsen, Kim. “Introduction”. The Oxford Handbook of Disability History. Ed. Michael Rembis, Catherine J. Kudlick veKim Nielsen. 1-20. New York: Oxford University Press, 2018. google scholar
 • Richardson, Kristina L. “Domestic Violence in Medieval Disability Narratives”. International Journal of Middle East Studies 51/1 (2019): 113-115. google scholar
 • Richardson, Kristina L. Difference and Disability in the Medieval Islamic World: Blighted Bodies. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012. google scholar
 • Richardson, Kristina L. “Disability? Perspectives on Bodily Difference from the Middle East”. Why the Middle Ages Matter: Medieval Light on Modern Injustice. 121–129. Eds. Celia Ghazelle, Celia Chazelle, Simon Doubleday, Felice Lifshitz, Amy G. Remensnyder. Londra ve New York: Routledge, 2011. google scholar
 • Sargent, Christine. “Situating Disability in the Anthropology of the Middle East”. International Journal of Middle East Studies 51/1 (2019): 131-134. google scholar
 • Scalenghe, Sara. “Disability Studies in the Middle East and North Africa: A Field Emerges”. International Journal of Middle East Studies 51/1 (2019): 109-112. google scholar
 • Scalenghe, Sara. Disability in the Ottoman Arab World (New York: Cambridge University Press, 2014). google scholar
 • Scalenghe, Sara. “Disability”. Medieval Islamic Civilization: An Encyclopedia, Ed. Josef Meri. 1: 208-209. New York: Routledge, 2006. google scholar
 • Shakespeare, Tom. “The Social Model of Disability”. The Disability Studies Reader, 4. Basım. Ed. Lennard J. Davis. 214-221. London: Routledge, 2013. google scholar
 • Stiker, Henri-Jacques. A History of Disability. Çev. William Sayers. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1999. google scholar
 • Stiker, Henri-Jacques. Corps infirmes et societies. Paris: Dunod, 1997. google scholar
 • Stiker, Henri-Jacques. Corps infirmes et societes. Paris: Aubier-Montaigne, 1982. google scholar
 • Sufian, Sandy. “Engaging in Productive Conversation: Writing Histories of Medicine and Disability in the Middle East and North Africa”. International Journal of Middle East Studies 51/1 (2019): 120-123. google scholar
 • Şimşek, Kamuran. II. Abdülhamit Dönemi Osmanlı Devleti’nde Engelliler ve Engelli Politikaları (1876-1909). Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017. google scholar
 • The Routledge History of Disability. Eds. Roy Hanes, Ivan Brown ve Nancy E. Hansen. New York: Routledge, 2018. google scholar
 • Tsacoyianis, Beverly. “From Patient to Survivor: Mental Health and Disability Studies”. International Journal of Middle East Studies 51/1 (2019): 124-126. google scholar
 • Turner, David M., “Introduction: Approaching Anomalous Bodies”, Social Histories of Disability and Deformity, eds. Kevin Stagg ve David M. Turner (Oxon and New York: Routledge, 2006). google scholar
 • Yelçe, Zeynep Nevin - Ensari, Dilşah Pınar - Burat, Mehmet Bora. “Bilgi ve Hizmete Erişim”. Engelsiz Türkiye İçin: Yolun Neresindeyiz? Mevcut Durum ve Öneriler. Ed. Elzi Menda, Neyyir Berktay ve Nesrin Balkan. 19-122. İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları, 2013. google scholar
 • Yücel, İdris. “Bir Misyonerlik Uygulamasının Teorisi ve Pratiği: Urfa Amerikan Körler Okulu (1902-1914)”. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi 7/14 (2011): 65-86. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.