CHAPTER


DOI :10.26650/B/AA09.2020.007.23   IUP :10.26650/B/AA09.2020.007.23    Full Text (PDF)

Education of the Disabled in the Ottoman State

Kamuran Şimşek

Those who were born deaf and mute in the Ottoman Empire were employed both within and outside the palace, and performed various tasks. Deaf and mute people in the palace in particular communicated with each other, and with other individuals, with the help of sign language. Speech and hearing impaired people were taken to the palace, where they learned this language from experienced deaf and mute people who preceded them, and transferred it in turn to those who came after. This does not, however, demonstrate a regular system of education and training. Although deaf and mute people were present in the palace previously, the first attempts to establish a school for the disabled were during the reign of Sultan Abdulhamid II. Ferdinand Grati of Austria, who also founded the Hamidiye School of Commerce, made the first step by applying to the Porte. The School for the Deaf and Mute was established in 1889, accelerating the efforts of Münif Pasha, Minister of Education in this period. Two years after its establishment, the School for the Blind was also founded for the visually impaired. This study will describe developments in the education of disabled people in Europe, as well as the establishment of The School for the Deaf and Mute, its educational activities, and problems faced by the school and its administrators, teachers, and students.


DOI :10.26650/B/AA09.2020.007.23   IUP :10.26650/B/AA09.2020.007.23    Full Text (PDF)

Osmanlı Devleti’nde Engelli Eğitimi

Kamuran Şimşek

Osmanlı Devleti’nde sağır ve dilsiz olarak dünyaya gelen engelliler, saray ile saray dışında istihdam edilmiş ve çeşitli görevler icra etmişlerdir. Özellikle saraydaki sağır ve dilsizler işaret dili yardımıyla birbirleriyle ve saray halkı ile iletişim kurmuşlardır. Saraya alınan konuşma ve işitme engelliler kendilerinden önce sarayda bulunan tecrübeli sağır ve dilsizlerin yardımıyla bu dili öğrenmiş ve kendilerinden sonra gelenlere de aktarmıştır. Ancak bu durum onların düzenli bir eğitim ve öğretim faaliyetinden geçtikleri anlamına gelmemektedir. Erken tarihlerden itibaren sarayda sağır ve dilsiz bulundurulmasına rağmen engellilerin eğitimine yönelik okul kurma teşebbüsü Sultan II. Abdülhamid Dönemi’nde meydana gelmiştir. Hamidiye Ticaret Mektebi’nin de kurucusu olan Avusturya tebaasından Ferdinand Grati, Bâbıali’ye bir layiha ile başvuruda bulunarak ilk adımı atmış, dönemin Maarif Nazırı olan Münif Paşa’nın dikkatini çeken bu layiha üzerine çalışmalara hız verilerek 1889 yılında Sağır ve Dilsiz Mektebi kurulmuştur. Kuruluşundan iki yıl sonra okulun bünyesinde görme engelliler için Körler Okulu da açılmıştır. Çalışmada; Avrupa’da engellilerin eğitimi konusunda meydana gelen gelişmeler ile birlikte Sağır Dilsiz ve A’mâ Mektebi’nin kuruluşu, eğitim faaliyetleri, idareci, öğretmen ve öğrencileriyle birlikte okulun karşılaştığı sorunlar hakkında bilgi verilecektir. References

 • Arşiv Belgeleri (Başkanlık Osmanlı Arşivi, BOA) google scholar
 • BOA, DH. MKT., 155/14. google scholar
 • BOA, İ. DH., 190/7; 1220/95493. google scholar
 • BOA, İ. MMS. 105/4481. google scholar
 • BOA, MF. MKT., 112/140; 153/89; 154/25; 160/52; 756/24; 1111/52. google scholar
 • BOA. Y. PRK. MF. 2/80. google scholar
 • Araştırma Eserleri google scholar
 • Ali Haydar. “Sağır ve Dilsizler”. Muallimler Mecmuası III/29 (1925): 1237-1260. google scholar
 • Ali Ufkî. Topkapı Sarayı’nda Yaşam Albertus Bobovius ya da Santuri Ali Ufki Bey’in Anıları. Ed. Stephanos google scholar
 • Yerasimos - Annie Berthier. Çev. Ali Berktay. İstanbul: Kitap, 2012. google scholar
 • Balcı, Sezai. Osmanlı Devleti’nde Engelliler ve Engelli Eğitimi Sağır Dilsiz ve Körler Mektebi. İstanbul: Libra,2013. google scholar
 • Demirel, Fatih. Osmanlı’da Sağır-Dilsiz ve Âmâların Eğitimi Dilsiz ve Âmâ Mektebi. İstanbul: İdeal Kültür,2013. google scholar
 • Dikici, Ayşe Ezgi. “Saltanat Sembolü Olarak Farklı Bedenler Osmanlı Sarayında Cüceler ve Dilsizler”. Toplumsal Tarih 248 (2014): 16-25. google scholar
 • Ergin, Osman Nuri. Türk Maarif Tarihi. İstanbul: Eser, 1977. google scholar
 • Gök, Süleyman. Dünyada ve Türkiyede Sağır, Dilsiz Okullları Tarihçesi ve Eğitim Sistemi. İstanbul: Hüsnütabiat, 1958. google scholar
 • Günay, Ramazan - Görür, Halil İbrahim. “Osmanlı Devleti’nde Sağır, Dilsiz ve A’mâ Mektebi”. OTAM XXXII/53 (2013): 55-76. google scholar
 • Karakaş Özbayrak, İzi. II. Abdülhamid Döneminde Uygulanan Sosyal Yardım Politikaları (1876-1909). İstanbul: Libra, 2013. google scholar
 • Mahmud Cevad İbnü’ş-Şeyh Nâfi. Maârif-i Umûmiye Nezâreti Tarihçe-i Teşkilât ve İcrââtı. Haz. Mustafa Ergün, google scholar
 • Tayyip Duman, Sebahattin Arıbaş, Hüseyin Dilaver. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 2002. google scholar
 • Necati Kemal. Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesi. İzmir: Marifet, 1926. google scholar
 • Özcan, Abdülkadir. “Dilsiz”. Diyanet İslâm Ansiklopedisi. IX: 304-305. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1994. google scholar
 • Şimşek, Kamuran. II. Abdülhamit Dönemi Osmanlı Devleti’nde Engelliler ve Engelli Politikaları (1876-1909). google scholar
 • Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017. google scholar
 • Yıldırım, Nuran. “İstanbul’da Sağır-Dilsiz ve Âmâların Eğitimi”. İstanbul Armağanı 3 Gündelik Hayatın Renkleri. Haz. Mustafa Armağan. 305-330. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür işleri Daire Başkanlığı,1997. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.