CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS30.2020.004.04   IUP :10.26650/B/SS30.2020.004.04    Full Text (PDF)

Developmentalism and Rural Sociology: the Ideological Reconstruction of Academic Knowledge in the Early Cold War Period in Turkey

Sinan Yıldırmaz

The focus of this study is on the “making” of the ultra-conservative intellectual dominance in Turkish rural sociology discipline. Discussions among intellectuals, the anti-communist “nature” of this academic field, the foundation of a new developmentalist perspective and how these sociology studies re-defined peasantry and the rural structure of the country in general will be discussed in this study. The change from the previously dominant Kemalist “peasantist” approach to a “new-peasantism”, which was transcribed for the changing Cold War conditions, will also be examined in this article. The ideological framework of defining developmentalism in the 1960s would be influenced from the dominance that had been created during the post-war period of intellectual discussions.References

 • And, M. (1955, 15 May). Toplumbilimci Makal [Sociologist Makal]. Forum, 3(28). google scholar
 • Aren, Y.M. (1946, 20 November). Köylünün Kalkınma Davası II [The Development Struggle of the Villagers II]. Cumhuriyet [Republic]. google scholar
 • Avcı, N. (2008. Mehmet Ali Şevki (Sevündük) (1882-1963). In M.Ç. Özdemir (Ed.) Türkiye’de Sosyoloji (İsimler-Eserler) I [Sociology in Turkey (Names-Works) I]. Ankara, Turkey: Phoneix Yayınevi. google scholar
 • Aytekin, H. (1960, 15 June). Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri’ye Açık Mektup [Open Letter to Minister of National Education Tevfik İleri]. Forum, 13(147). google scholar
 • Baloğlu, B. (2008). Carle Clark Zimmerman (1897-1983). In M.Ç. Özdemir (Ed.) Türkiye’de Sosyoloji (İsimlerEserler) I [Sociology in Turkey (Names-Works) I]. Ankara, Turkey: Phoneix Yayınevi. google scholar
 • Berkes, N. (1973). Türkiye’de Çağdaşlaşma [Secularism in Turkey]. Ankara, Turkey: Bilgi Yayınevi. google scholar
 • Boyacıoğlu, A.Ö. & Boyacıoğlu, L. (2008). Prens/Sultanzâde Mehmed Sabahaddin Bey (1879-1948). In M. Ç. Özdemir (Ed.) Türkiye’de Sosyoloji (İsimler-Eserler) I [Sociology in Turkey (Names-Works) I]. Ankara, Turkey: Phoneix Yayınevi. google scholar
 • Çetintürk, A. (1955, 15 May). Köy Üstüne [On Village]. Forum, 3(28). google scholar
 • Clark, T.N. (1973). Prophets and Patrons: The French University and the Emergence of the Social Sciences. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. google scholar
 • Coleman, J. (1997). Sosyolojik Çözümleme ve Sosyal Politika [Sociological Analysis and Social Policy]. In T. Bottomore & R. Nisbet (Eds.) Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi [History of Sociological Analysis]. (M. Tunçay, Trans.) Ankara, Turkey: Ayraç Yayınevi. google scholar
 • Cuin, C-H. (2004) Sociology. In C.J. Murray (Ed.) Encyclopedia of Modern French Thought. New York: Fitzroy Dearborn. google scholar
 • Demiray, T. (1958a). Modern Cemiyet İlmi’nin Kurucusu Le Play’in Hayatı [The Life of Le Play, Founder of Modern Social Science] In Türk Sosyoloji Cemiyeti (Ed.) Le Play Sosyolojisinin 100. Yılı-Dünyada ve Türkiyede Tesirleri [The Effects of Le Play Sociology in its 100th Anniversary on Turkey]. İstanbul, Turkey: Türkiye Yayınevi ve Basımevi. google scholar
 • Demiray, T. (1958b) Science Sociale’in Türkiye’ye Gelişi ve Bizdeki Tesirleri [The Arrival of Science Sociale to Turkey and its Effects]. In Türk Sosyoloji Cemiyeti (Ed.) Le Play Sosyolojisinin 100. Yılı-Dünyada ve Türkiyede Tesirleri [The Effects of Le Play Sociology in its 100th Anniversary on Turkey]. İstanbul, Turkey: Türkiye Yayınevi ve Basımevi. google scholar
 • Descamps, P. (1965). Deneysel Sosyoloji [Experimental Sociology] (N.Ş. Kösemihal, Trans.). İstanbul, Turkey: Remzi Kitabevi-. google scholar
 • Durukan, K. (2001). Prens Sabahaddin ve İlm-i İçtima – Türk Liberalizminin Kökenleri [Prince Sabahaddin and Science Sociale – The Roots of Turkish Liberalism]. In M.Ö. Alkan (Ed.) Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt 1, Cumhuriyet’e Devreden Düşünce Mirası Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi [Political Thought in Modern Turkey, Vol 1, The Intellectual Background of the Republican Thought Inherited from Tanzimat and Meşrutiyet Periods]. İstanbul, Turkey: İletişim Yayınları, 2001) google scholar
 • Elwitt, S. (1988). Social Science, Social Reform and Sociology. Past and Present. 121. google scholar
 • Ergun, D. (1990). 100 Soruda Sosyoloji El Kitabı [The Handbook of Sociology in 100 Questions]. İstanbul, Turkey: Gerçek Yayınevi. google scholar
 • Fındıkoğlu, Z.F. (1962). Le Play Mektebi ve Prens Sabahaddin [The Le Play School and Prince Sabahaddin]. İstanbul, Turkey: Fakülteler Matbaası. google scholar
 • İlyasoğlu, A. (1985). Türkiye’de Sosyolojinin Gelişmesi ve Sosyoloji Araştırmaları [The Development of Sociology in Turkey and Sociological Researches]. In Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi-Cilt. 8 [Encyclopedia of Turkey in the Republican Period-Vol 8]. İstanbul, Turkey: İletişim Yayınları. google scholar
 • İlyasoğlu, A. (2001). Türkiye’de Sosyolojinin Tarihin Yazmak: Bir Sorunsallaştırma ve Yaklaşım Örneği [Writing the History of Sociology in Turkey: An Example of Conceptualization and Approach]. In Sempozyum Bildirileri – Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek [Symposium Proceedings – Rethinking Social Sciences]. İstanbul, Turkey: Metis Yayınları. google scholar
 • Kansu, A. (2001). Prens Sabahaddin’in Düşünsel Kaynakları ve Aşırı-Muhafazakâr Düşüncenin İthali [The Ideological Sources of Prince Sabahaddin and the Export of Ultra-Conservative Thought]. In M.Ö. Alkan (Ed.) Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt 1, Cumhuriyet’e Devreden Düşünce Mirası Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi [Political Thought in Modern Turkey, Vol 1, The Intellectual Background of the Republican Thought Inherited from Tanzimat and Meşrutiyet Periods]. İstanbul, Turkey: İletişim Yayınları. google scholar
 • Karaömerlioğlu, M. A. (2006). Orada Bir Köy Var Uzakta – Erken Cumhuriyet Döneminde Köycü Söylem [There is a Village Far Away - Peasantist Discourse in the Early Republican Period]. İstanbul, Turkey: İletişim Yayınları. google scholar
 • Karpat, K. (1957, 1 August). Köy Kalkınmasının Esasları [The Basics of Rural Development]. Forum, 7(81). google scholar
 • Karpat, K. (1957, 15 June). Köy Kalkınmasında Bilim Metodu [Scientific Method in Rural Development]. Forum, 7(78). google scholar
 • Kaya, M. (1955, 15 June). Köy Sosyolojisi [Rural Sociology]. Forum, 3(30). google scholar
 • Kayalı, K. Türk Düşünce Dünyasının Yol İzleri [The Pathways of Turkish Intellectual World]. İstanbul, Turkey: İletişim Yayınları. google scholar
 • Kolars, J.F. (1962). Community Studies in Rural Turkey. Annals of the Associations of American Geographers. 52(4). google scholar
 • Kösemihal, N.Ş. (1950). Memleketimizde Tecrübi Sosyolojinin Doğuşu ve Gelişmesi [The Birth and Development of Experimental Sociology in our Country]. Sosyoloji Dergisi, 6. google scholar
 • Kösemihal, N.Ş. (1958). Fransa’da Sosyolojinin Doğuşu ve Le Play Okulu [The Birth of Sociology in France and Le Play School]. In Türk Sosyoloji Cemiyeti (Ed.) Le Play Sosyolojisinin 100. Yılı-Dünyada ve Türkiyede Tesirleri [The Effects of Le Play Sociology in its 100th Anniversary on Turkey]. İstanbul, Turkey: Türkiye Yayınevi ve Basımevi. google scholar
 • Lobao, L. (2007). Rural Sociology. In C.D. Bryant & D.L. Peck (Eds.) 21st Century Sociology: A Reference Handbook. Thousand Oaks: Sage Publications. google scholar
 • Maksad. (1951). Sosyoloji Dünyası [Sociology World]. 1(1) google scholar
 • Nadi, N. (1946, 28 November). Köylüyü Kalkındırmak [Developing the Villagers]. Cumhuriyet [Republic]. google scholar
 • Nesin, A. (1997). Üniversite Heyetinin Bir Köyde Sosyolojik İncelemesi [The Sociological Investigation of the University Committee in a Village]. In Sosyalizm Geliyor Savulun [Socialism is Coming, Beware]. İstanbul, Turkey: Adam Yayınları. google scholar
 • Nisbet, R. Muhafazakârlık [Conservatizm]. In T. Bottomore & R. Nisbet (Eds.) Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi [History of Sociological Analysis]. (M. Tunçay, Trans.) Ankara, Turkey: Ayraç Yayınevi. google scholar
 • Örnek, C. (2015). Türkiye’nin Soğuk Savaş Düşünce Hayatı [The Intellectual Life of Turkey during the Cold War Period]. İstanbul, Turkey: Can Yayınları. google scholar
 • Özlem, D. Türkiye’de Pozitivizm ve Siyaset [Positivism and Politics in Turkey]. In U. Kocabaşoğlu (Ed.) Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt. 3, Modernleşme ve Batıcılık [Political Thought in Modern Turkey, Vol 3, Modernism and Westernization] ed. Uygur Kocabaşoğlu. İstanbul, Turkey: İletişim Yayınları. google scholar
 • Philippe, P. (1998). Le Play and His Followers: Over a Century of Achievement. International Social Science Journal. 50(157). google scholar
 • Ranulf, S. (1939). Scholarly Forerunners of Fascism. Ethics. 50(1). google scholar
 • Sağ, V. (1982). Nurettin Şazi Kösemihal. In E. Kongar (Ed.) Türk Toplumbilimcileri I [Turkish Sociologists I]. İstanbul, Turkey: Remzi Kitabevi. google scholar
 • Sezer, B. (1989). Türk Sosyologları ve Eserleri I [Turkish Sociologists and Their Works I]. Sosyoloji Dergisi 1988-1989 [Journal of Sociology 1988-1989]. 3/1. google scholar
 • Somel, A. (2009). Türkiye’de Kalkınma Planlaması Efsanesi [The Myth of Developmental Planning in Turkey]. In Ö. Laçiner (Ed.) Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 9 – Dönemler ve Zihniyetler [Political Thought in Modern Turkey, Vol 9 – Periods and Mentalities]. İstanbul, Turkey: İletişim Yayınları. google scholar
 • Summers G.F. & Buttle, F.H. (2000). Rural Sociology. In E.F. Borgatta & R.J.V. Montgomery (Eds.) Encyclopedia of Sociology. New York: Macmillan Reference USA. google scholar
 • Tanpınar, A.H. (1942). Ondokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi [The Nineteenth Century History of Turkish Literature]. İstanbul, Turkey: Bürhaneddin Matbaası. google scholar
 • Tanyol, C. (1961). Peşke Binamlısı Köyü [The Peşke Binamlısı Village]. Sosyoloji Dergisi [Journal of Sociology]. 16. google scholar
 • Taylor, C. (1923). The Field of Rural Sociology. Journal of Social Forces. 1(5). google scholar
 • Toprak, Z. (2001). Osmanlı’da Toplumbilimin Doğuşu [The Birth of Sociology in the Ottoman Empire]. In M.Ö. Alkan (Ed.) Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt 1, Cumhuriyet’e Devreden Düşünce Mirası Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi [Political Thought in Modern Turkey, Vol 1, The Intellectual Background of the Republican Thought Inherited from Tanzimat and Meşrutiyet Periods]. İstanbul, Turkey: İletişim Yayınları. google scholar
 • Türk Sosyoloji Cemiyeti (1949) [Turkish Sociological Association (1949)]. (1950) Sosyoloji Dergisi [Journal of Sociology]. 6. google scholar
 • Türkdoğan, O., Magnarella, P.J., Zahra, N.A., Eberhard, W., Erdentuğ, N., Güvenç, B. & Yasa, İ. (1976). The Development of Turkish Social Anthropology [and Comments and Reply]. Current Anthropology. 17(2). google scholar
 • Tütengil, C.O. (1950). Köy Enstitülerinde Sosyoloji Öğretim [The Education of Sociology at the Village Institutes]. İş, Felsefe, Ahlak ve İçtimaiyet Mecmuası (İş ve Düşünce) [Work, Philosophy, Ethics and Sociology Journal (Work and Thought)]. 16(104). google scholar
 • Tütengil, C.O. (1954). Prens Sabahaddin. İstanbul, Turkey: İstanbul Matbaası. google scholar
 • Ülken, H.Z. (1951). Türkiye’de Köy Sosyolojisi [Rural Sociology in Turkey]. Sosyoloji Dünyası [Sociology World]. 1(1). google scholar
 • Ülken, H.Z. (1954). Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Makamına [To the Supreme Authority of the Ministry of National Education]. Sosyoloji Dergisi [Journal of Sociology]. 9. google scholar
 • Üstünök, A.N. (1955, 1 June). Mahmut Makal ve Köy Sosyolojisi [Mahmut Makal and Rural Sociology]. Forum, 3(29). google scholar
 • Wernick, A. (2006). Le Play, Pierre Guilliaume Frédéric (1806–1882). In B. S. Turner (Ed.) The Cambridge Dictionary of Sociology. Cambridge [England]; New York: Cambridge University Press. google scholar
 • Yalçın, A. (1955, 1 May). Kültür Değiştirmemizin Temel Şartı [The Basic Requirement for our Cultural Change]. Forum, 3(27). google scholar
 • Yalçın, A. (1956, 1 January). Köyü Kalkındırma Muamması [The Mystery of Rural Development]. Forum, 4(43). google scholar
 • Yıldırmaz, S. (2017). Politics and the Peasantry in Post-War Turkey: Social History, Culture and Modernization. London: I.B. Tauris. google scholar
 • Zengin, M.F. (1997). Sosyal Yapı Açısından Genel Sosyoloji-Köy Sosyoloji İlişkileri [The Relation of General Socioloy-Rural Sociology According to Social Structure]. İstanbul, Turkey: İktisat Fakültesi Yayınları. google scholar
 • Zimmerman, C.C. & Sorokin, P. (1929). Principles of Rural-Urban Sociology. New York: H. Holt. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.