CHAPTER


DOI :10.26650/B/CH12CH47.2023.014.14   IUP :10.26650/B/CH12CH47.2023.014.14    Full Text (PDF)

Yaşlı Hastalarda Üri̇ner Si̇stem Enfeksiyonları Ve Tedavi̇si̇

İlyas ÖztürkFatma Betül GüzelÖzkan Güngör

Üriner sistem enfeksiyonları (ÜSE) yaşlı hastalarda sık görülür ve asemptomatik bakteriüriden ürosepsise kadar değişik spektrumlarda ortaya çıkabilir.1 Özellikle yaşlı kadınlarda erkeklerden daha sık gözlenir. Gençlerde, kadın erkek oranı 50:1 ile kadın cinsiyet yönünde baskınken, 70 yaşın üzerindeki hastalarda bu oran 2:1 civarındadır.2 Kadınlarda sık olmasının sebebi üretranın daha kısa olması nedeniyle patojen mikroorganizmaların daha kolay geçebilmesidir.3 Fakat cinsiyetten bağımsız olarak yaşla birlikte her iki cinsiyette de artış göstermektedir.4 Yaşlılarda yıllık ÜSE insidansı %20 civarındadır, bakımevlerinde kalan yaşlılarda bu oran %50’ye kadar çıkabilir.5 Üriner sistem enfeksiyonlarının gelişiminde kolaylaştırıcı faktörler; yaşlı kadınlarda östrojen eksikliği, yaşlı erkeklerde ise prostat hastalıkları ve bakterisidal etkisi olan prostat sekresyonlarının azalması olarak sayılabilir. Her iki cinsiyette ortak olan kolaylaştırıcı faktörler ise idrar sondası kullanımı, üriner sistemin anatomik bozuklukları (rektosel, üretrosel, mesane divertikülü), üretral darlıklar, üretral girişimler, üriner inkontinans, mesane prolapsusu, mesane atonisi, perineal kaslarda zayıflama, şuur değişiklikleri, artan perineal kötü hijyen, seyrek idrar yapma, rezidü idrar, vezikoüreteral reflü olarak sayılabilir.6 Yaşlı kadınlarda postmenopozal östrojen eksikliğine ve laktobasillerin azalmasına bağlı intravajinal pH yüksektir, buna bağlı olarak kolonize mikroorganizmalarda değişiklik ve üroepitelyumda artan bakteri yapışması gözlenmesi ÜSE gelişiminde kolaylaştırıcı bir faktör olmaktadır.2,7-8 İşeme sonrası rezidü idrar ise pelvik kas yapısındaki değişiklere, erkeklerde prostat hipertrofisine bağlı olabilir. Demans, nöromüsküler bozukluklar ve antikolinerjik kullanımı bu durumu şiddetlendirebilir.2References

 • 1. Mody L, Juthani-Mehta M. Urinary tract infections in older women: a clinical review. JAMA. 2014; 311: 844-54. google scholar
 • 2. Cove-Smith A, Almond M. Management of urinary tract infections in the elderly. Trends Urol Gynaecol Sex Health. 2007; 12: 31-4. google scholar
 • 3. Guglietta A. Recurrent urinary tract infections in women: risk factors, etiology, pathogenesis and prophy-laxis. Future Microbiol. 2017; 12: 239-46. google scholar
 • 4. Ahmed H, Farewell D, Jones HM, Francis NA, Paranjothy S, Butler CC. Incidence and antibiotic prescri-bing for clinically diagnosed urinary tract infection in older adults in UK primary care, 2004-2014. PLoS One. 2018; 13: e0190521. google scholar
 • 5. Juthani-Mehta M, Drickamer MA, Towle V, Zhang Y, Tinetti ME, Quagliarello VJ. Nursing Home Practi-tioner Survey of Diagnostic Criteria for Urinary Tract Infections. JAGS. 2005; 53: 1986-90. google scholar
 • 6. Tanyel E, Taşdelen Fışgın N, Tülek N, Leblebicioğlu H. Yaşlı hastalardaki üriner sistem infeksiyonlarının değerlendirilmesi. İnfeks Derg. 2006; 20: 87-91. google scholar
 • 7. Rodriguez-Manas L. Urinary tract infections in the elderly: a review of disease characteristics and current treatment options. Drugs Context. 2020; 9: 4-13. google scholar
 • 8. Nicolle LE. Urinary Tract Infections in the Elderly. Clin Geriatr Med. 2009; 25: 423-36. google scholar
 • 9. Bonkat G, Bartoletti R, Bruyere F, et al. EAU guidelines on urological infections 2022. https://d56bo-chluxqnz.cloudfront.net/documents/full-guideline/EAU-Guidelines-on-Urological-Infections-2022.pdf. google scholar
 • 10. Rowe TA, Juthani-Mehta M. Diagnosis and management of urinary tract infection in older adults. Infect Dis Clin North Am. 2014; 28: 75-89. google scholar
 • 11. Schmieman G, Kniehl E, Gebhardt K, Matejczyk MM, Hummers-Pradier E. The diagnosis of urinary tract infection. Dtsch Arztebl Int. 2010; 107: 361-7. google scholar
 • 12. Trautner BW. Asymptomatic bacteriuria: when the treatment is worse than the disease. Nat Rev Urol. 2011; 9: 85-93. google scholar
 • 13. Melekos MD, Naber KG. Complicated urinary tract infections. Int J Antimicrob Agents 2000; 15: 247-56. google scholar
 • 14. Vogel T, Verreault R, Gourdeau M, Morin M, Grenier-Gosselin L, Rochette L. Optimal duration of antibio-tic therapy for uncomplicated urinary tract infection in older women: a double-blind randomised controlled trial. CMAJ 2004; 170: 469-73. google scholar
 • 15. Matthews SJ, Lancaster JW. Urinary tract infections in the elderly population. Am J Geriatr Pharmacother. 2011; 9: 286-309. google scholar
 • 16. Omli R, Skotnes LH, Mykletun A, Bakke AM, Kuhry E. Residual urine as a risk factor for lower urinary tract infection: a 1-year follow-up study in nursing homes. J Am Geriatr Soc. 2008; 56: 871-4. google scholar
 • 17. Alkan-Çeviker S, Günal Ö, Kılıç SS. Investigation of risk factors in recurrent urinary tract infections in adults. Klimik Derg. 2019; 32: 303-9. google scholar
 • 18. Albert X, Huertas I, Pereiro II, Sanfelix J, Gosalbes V, Perrotta C. Antibiotics for preventing recurrent urinary tract infection in non-pregnant women. Cochrane Database Syst Rev. 2004; 4: 1-56. google scholar
 • 19. McMurdo ME, Agro I, Phillips G, Daly F, Davey P. Cranberry or trimethoprim for the prevention of re-current urinary tract infections? A randomized controlled trial in older women. J Antimicrob Chemother. 2009; 63: 389-95. google scholar
 • 20. Lopez-Martm L, . Alcover-Dı'az J, Charry-Gonima P, et al. Prospective observational cohort study of the efficacy of bacterial immune prophylaxis in the prevention of uncomplicated, recurrent urinary tract infe-ctions. Urol Int. 2019; 27: 1-7. google scholar
 • 21. Lee BB, Simpson JM, Craig JC, Bhuta T. Methenamine hippurate for preventing urinary tract infections. Cochrane Database Syst Rev. 2007; 4: CD003265. google scholar
 • 22. Rossouw JE, Anderson GL, Prentice RL, et al. Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women: principal results from the Women’s Health Initiative randomized controlled trial. JAMA. 2002;288: 321-33. google scholar
 • 23. Takahashi P, Trang N, Chutka D, Evans J. Antibiotic prescribing and outcomes following treatment of symptomatic urinary tract infections in older women. J Am Med Dir Assoc 2004; 5: 11-5. google scholar
 • 24. Tal S, Guller V, Levi S, et al. Profile and prognosis of febrile elderly patients with bacteremic urinary tract infection. J Infect. 2005; 50: 296-305. google scholar
 • 25. Wagenlehner FM, Johansen TEB, Cai T, et al. Epidemiology, definition and treatment of complicated urinary tract infections. Nature Reviews Urol. 2020; 17: 586-600. google scholar
 • 26. van Nieuwkoop C, van’t Wout JW, Spelt IC, et al. Prospective cohort study of acute pyelonephritis in adults: safety of triage towards home based oral antimicrobial treatment. J Infect. 2010; 60: 114-21. google scholar
 • 27. Talan DA, Krishnadasan A, Abrahamian FM, et al. Prevalence and risk factor analysis of trimethoprim-sul-famethoxazole- and fluoroquinolone-resistant Escherichia coli infection among emergency department patients with pyelonephritis. Clin Infect Dis. 2008; 47: 1150-8. google scholar
 • 28. Rhyn RL, Roche RJ. Infection in the elderly. In Brilman JC, Quenze RW eds. Infectious Disese in Emer-gency Medicine. 2nd ed Phıladelphia: Lippincott Raven. 1998; 291-316. google scholar
 • 29. Sen P, Middleton JR, Perez G, Gombert ME, Lee JD, Louria DB. Host defense abnormalities and infections in older persons. Highlights from Infections in Medicine. 1996; 11: 17-22. google scholar
 • 30. Yıldız A. Tam idrar tahlilinin infeksiyon hastalıklarının tanı ve izlemine katkısı. Aknem Derg. 2005; 19: 85-6. google scholar
 • 31. Sobel K, Kaye D. Urinary tract infections. In Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds). Principles and Pra-ctice of İnfectious Diseases. 5th ed. Philadelphia, Churcill Livingstone. 2000: 773-805. google scholar
 • 32. Reese RE, Betts RF. Urinary antiseptics. In: Reese RE, Betts RF. Gummustop B (eds) Handbook of Anti-bitotics 3rd ed. Philadelphi Lippincott Williams Wilkins. 2000: 564-73. google scholar
 • 33. Warren JW, Abrutyn E, Hebel JR, Johnson JR, Schaeffer AJ, Stamm WE. Guidelines for antimicrobial treatment of uncomplicated acute bacterial cystitis and acute pyelonephritis in women. Infectious Diseases Society of America (IDSA). Clin Infect Dis. 1999; 29: 745-58. google scholar
 • 34. Mamıkoğlu L, İnan D. İdrar yolu infeksiyonları. Wilke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. Üçüncü baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri. 2008; 1487-99. google scholar
 • 35. Loeb M, Bentley DW, Bradley S, et al. Development of minimum criteria for the initiation of antibiotics in residents of long-term facilities: Results of a consensus conference. Infect Control Hosp Epidemiol. 2001; 22: 120-4. google scholar
 • 36. Goettsch W, Van Plet W, Nagelkerke N, et al. Increasing resistance 10 flouroquinolones in Escherichia coli from urinary tract infections in the Netherlands. J Antimicrob Chemother. 2000; 46: 223-8. google scholar
 • 37. Şencan İ, Sevinç ME. Toplum kökenli üropatojen Escherichia coli izolatlarında antimikrobiyal direncin izlemi. Klimik Derg. 2002; 15: 85-8. google scholar
 • 38. Gammack JK. Use and management of chronic urinary catheters in long-term care: much controversy, little consensus. J AM Med Dir Assoc. 2002; 3: 162-8. google scholar
 • 39. Gould CV, Umscheid CA, Agarwal RK, et al. Guideline for prevention of catheter-associated urinary tract infections 2009. Infect Control Hosp Epidemiol. 2010; 31: 319-26. google scholar
 • 40. Richards MJ, Edwards JR, Culver DH, Gaynes RP. Nosocomial infections in combined medical-surgical intensive care units in the United States. Infect Control Hosp Epidemiol. 2000; 21: 510-5. google scholar
 • 41. Bouza E, San Juan R, Munoz P, et al. A European perspective on nosocomial urinary tract infections II. Report on incidence, clinical characteristics and outcome (ESGNI-004 study). Clin Microbiol Infect. 2001; 7: 532-42. google scholar
 • 42. Saint S, Chenoweth CE. Biofilms and catheter-associated urinary tract infections. Infect Dis Clin North Am. 2003; 17: 411-32. google scholar
 • 43. Wagenlehner FM, Naber KG. Hospital-acquired urinary tract infections. J Hosp Infect. 2000; 46: 171-81. google scholar
 • 44. Darouiche RO. Device-associated infections: a macroproblem that starts with microadherence. Clin Infect Dis. 2001; 33: 1567-72. google scholar
 • 45. Falkiner FR. The insertion and management of indwelling urethral catheters minimizing the risk of infec-tion. J Hosp Infect. 1993; 25: 79-90. google scholar
 • 46. Warren JW. Catheter-associated urinary tract infections. Infect Dis Clin North Am. 1997; 11: 609-22. google scholar
 • 47. Hooton TM, Bradley SF, Cardenas DD, et al. Diagnosis, prevention, and treatment of catheter-associated urinary tract infection in adults: 2009 International Clinical Practice Guidelines from the Infectious Dise-ases Society of America. Clin Infect Dis. 2010; 50: 625-63. google scholar
 • 48. Garner JS, Jarvis WR, Emori TG, Horan TC, Hughes JM. CDC definitions for nosocomial infections, 1988. Am J Infect Control. 1988; 16: 128-40. google scholar
 • 49. Kojic EM, Darouiche RO. Candida infections of medical devices. Clin Microbiol Rev. 2004; 17: 255-67. Kauffman CA, Vazquez JA, Sobel JD, et al. Prospective multicenter surveillance study of funguria in hospitalized patients. Clin Infect Dis. 2000; 30: 14-8. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.