CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS28ET06.2023.006.02   IUP :10.26650/B/SS28ET06.2023.006.02    Full Text (PDF)

Smart Cities and Information Systems

Ferkan Kaplanseren

Now, more than half of the world population lives in urban areas. The growth of an urban population depends on many factors such as economics, employment, and quality of life standards. People living in big cities and towns face many challenges such as high energy demand, poor air and water quality and waste disposal. Smart city is a concept that uses the information and communication technologies of information systems to create a modern city that increases the quality of life and satisfaction of people living there. The Internet of Things sensors, tags, and actuators are used for real time data acquisition. Cloud based information systems store and analyze the collected data to generate meaningful results and reports. Artificial intelligence and machine learning applications create a collective city intelligence. The inter organizational information systems allow sharing of the electronic data and documents between different organizations such as universities, hospitals and, businesses. Information systems play a leading role in the design and implementation of sustainable smart cities. Understanding all of the components, using the required technologies and information systems correctly, facilitates the transformation of cities into smart cities. This chapter will present smart city projects, applications and future directions that require information systems as a driving force. Smart cities, their components and infrastructures, the identification of information systems and technologies that correspond to these concepts, and exemplary applications and projects in the world are within the scope of this chapter. 


DOI :10.26650/B/SS28ET06.2023.006.02   IUP :10.26650/B/SS28ET06.2023.006.02    Full Text (PDF)

Akıllı Şehirler ve Bilgi Sistemleri

Ferkan Kaplanseren

Son yıllarda, dünya nüfusunun yarısından fazlasının kentsel alanlarda yaşadığı bilinmektedir. Kentsel nüfusun büyümesi ekonomi, istihdam, yaşam kalitesi standartları gibi birçok faktöre bağlıdır. Bunun yanında, büyük şehir ve kasabalardaki kalabalıklar, yüksek enerji talebi, kötü hava ve su kalitesi ve atık bertarafı gibi sorunlarla karşı karşıyadır. Akıllı şehir, içinde yaşayan insanların yaşam kalitesini ve memnuniyetini artıran modern bir şehir yaratmak için bilgi sistemlerinin barındırdığı bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan bir kavramdır. Gerçek zamanlı verinin toplanması için Nesnelerin İnterneti sensörleri, etiketler ve aktüatörler kullanılır. Bulut tabanlı bilgi sistemleri, anlamlı sonuçlar ve raporlar oluşturmak için toplanan verileri depolar ve analiz eder. Yapay zeka ve makine öğrenimi uygulamaları kolektif şehir zekasını oluşturur. Kurumlar arası bilgi sistemleri, elektronik veri ve belgelerin üniversiteler, hastaneler ve işletmeler gibi farklı kuruluşlar arasında paylaşılmasına imkan sağlar. Bilgi sistemleri sürdürülebilir akıllı şehirlerin tasarlanmasında ve uygulamaya geçirilmesinde öncü rol oynamaktadırlar. Akıllı şehirleri tüm bileşenleri ile anlamak, ihtiyaç duyulan teknolojileri ve bilgi sistemlerini doğru bir şekilde kullanmak, şehirlerin akıllı şehirlere dönüşümünü kolaylaştırmaktadır. Bu bölümün amacı, itici güç olarak bilgi sistemlerine kuvvetle ihtiyaç duyan akıllı şehir projelerini, uygulamalarını ve gelecek yönelimlerini sunmaktır. Akıllı şehirler, bileşenleri ve altyapıları ile bu kavramlara karşılık gelen bilgi sistemleri ve teknolojilerinin belirlenmesi ile dünyadaki örnek uygulamalar ve projeler bu bölümün kapsamı içerisinde yer almaktadır.ReferencesSHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.