CHAPTER


DOI :10.26650/B/AA07.2022.011.05   IUP :10.26650/B/AA07.2022.011.05    Full Text (PDF)

Some Notes on the Turkish National Anthem: An Evaluation of the National Anthem Based on Its First Two Quartets

Muharrem Dayanç

Officially approved by the Turkish Grand National Assembly in the hard days of the Turkish nation’s struggle for survival in the first quarter of the twentieth century (March 12, 1921), the Turkish National Anthem was born from a process where the fate of the Turkish War of Independence was not yet known. Hence, it is possible to see the repercussions of this nationwide uncertainty in the anthem. Public reputation of the poet, as well as the poem’s content and style mirroring its time, significantly helped clear away the negative atmosphere at the time. Robust bonds with the past, correct assessment of the period, as well as constructive and accurate foresights also played a role in this reparative impact. The poem’s holistic view encompassing the past, present, and future also facilitated its adoption in time as the “text of national consensus”. When evaluated in terms of form and content, this poem, which has the qualities of a “national anthem”, deserves special attention as it contains the pronoun “I” instead of “we” and reflects the spirit of the era with an objective point of view. Again, the text is genuine in that it is built on religious and national basic concepts/values.


DOI :10.26650/B/AA07.2022.011.05   IUP :10.26650/B/AA07.2022.011.05    Full Text (PDF)

İstiklâl Marşı’na Dair Dikkatler -Marşın İlk İki Dörtlüğünden Hareketle Bütününe Bakış-

Muharrem Dayanç

Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde Türk milletinin bir bütün olarak tecrübe ettiği hayatta kalma mücadelesinin zorlu günlerinde Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilip resmî bir nitelik kazanan İstiklâl Marşı (12 Mart 1921), Millî Mücadele’nin akıbetinin henüz tam olarak bilinmediği bir sürecin içinden doğmuştur. Bu nedenle marşta, milletçe yaşanan bu belirsizliğin yansımalarını görmek mümkündür. Müellifinin toplum nezdindeki itibarı, manzumenin devrini kuşatan içeriği ve kaleme alınış tarzı bu olumsuz havanın ortadan kaldırılmasına yardım eder. Bu onarıcı etkide geçmişle kurulan nitelikli bağ, içinde bulunulan döneme bakıştaki isabet ile gelecekle ilgili yapıcı ve doğru öngörüler de önemli rol oynamıştır. Geçmiş, bugün ve geleceği bünyesinde barındıran bütünlüklü bakış, manzumenin zamanla “millî mutabakat metni” olarak kabul görmesine de kapı aralamıştır. Şekil ve içerik bağlamında bakıldığında “ulusal marş” olma niteliklerini fazlasıyla bünyesinde taşıyan bu manzume “biz” yerine “ben” zamirini tercih etmesi, devrin ruhunu nesnel bir bakış açısıyla yansıtmasıyla da ayrı bir dikkati hak eder. Yine metin, dinî ve millî temel kavramlar/değerler üzerine inşa edilmesiyle de özgün bir nitelik arz eder.References

 • Abdurrahman Şeref Efendi, Tarih Musahabeleri, sad. Enver Koray, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1985. google scholar
 • Ahmet Haşim, “835 Satır”, İkdam, nr. 11494, 24 Nisan 1929. google scholar
 • Ayverdi, İlhan, Kubbealtı Lugatı Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Bilnet Matbaacılık, İstanbul 2011. google scholar
 • Ersoy, Mehmet Akif, Safahat, haz. M. Ertuğrul Düzdağ, Mehmet Akif Araştırmaları Merkezi Yayınları: 1, İstanbul 1988. google scholar
 • Gündüz, Osman, “Karşılaştırmalı Edebiyat Açısından ‘İstiklâl Marşı’ ve ‘La Marseillaise’”, 100 Ülke 100 Marş İstiklâl Marşı, ed. Birol Emil-Zeki Taştan, Kesit Yayınları, İstanbul 2021. google scholar
 • Marşlarımız ve Destanî Şiirlerimiz, Türk Ocakları Ankara Şubesi Yayınları, Ankara 2004. google scholar
 • Mermutlu, Bedri, “Müzikle İlgili Çalışma ve Eserleri”, Sosyal Düşünce Tarihimizde Şinasi, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2003, s. 98-106. google scholar
 • Mıhçıoğlu, Cemal, “Dilimize Girenler”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, XLVIII/1 (Ankara 1993), 93-108. google scholar
 • Okay, M. Orhan, Mehmet Akif Bir Karakter Heykelinin Anatomisi, Akçağ Yayınları, Ankara 1989. google scholar
 • Safi, İhsan, “İstiklâl Marşı’nın Yazılış Amacına Uygun Olarak Açıklanması”, Türkded Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dergisi, I/2 (Rize 2021), 1-34. google scholar
 • Sağlık, Şaban, “Ses ve Fetih - Altın ve İstila Türkiye ve İngiltere Millî Marşları”, 100 Ülke 100 Marş İstiklâl Marşı, ed. Birol Emil-Zeki Taştan, Kesit Yayınları, İstanbul 2021. google scholar
 • Şinasi Bütün Eserleri, haz. İsmail Parlatır-Nurullah Çetin, Ekin Kitabevi, Ankara 2005. google scholar
 • Tepebaşılı, Fatih, “Ulusal Marşlar Üzerine”, 100 Ülke 100 Marş İstiklal Marşı, ed. Birol Emil-Zeki Taştan, Kesit Yayınları, İstanbul 2021. google scholar
 • Yunus Emre Divanı, haz. Faruk Kadri Timurtaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1986 google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.