CHAPTER


DOI :10.26650/B/AA07.2022.011.07   IUP :10.26650/B/AA07.2022.011.07    Full Text (PDF)

Reading the Turkish National Anthem Through Namik Kemal

Ali Şükrü Çoruk

National anthems, which became widespread after the French Revolution, stand out as texts that concisely express the meanings attributed by nations and states to the concepts of homeland, freedom, and independence. The same is true for the Turkish National Anthem, whose lyrics were written by Mehmet Akif Ersoy. This text, which was written in the difficult conditions of the Turkish War of Independence, expresses the determination of the Turkish nation and their belief in victory in terms of both content and sound on the subject of homeland, freedom, and independence. In this paper, Namık Kemal's impact on the Turkish National Anthem, and who had previously covered the same issues in his works, will be discussed in the light of sample texts.


DOI :10.26650/B/AA07.2022.011.07   IUP :10.26650/B/AA07.2022.011.07    Full Text (PDF)

İstiklal Marşı’nı Namık Kemal Üzerinden Okumak

Ali Şükrü Çoruk

Fransız İhtilâli sonrasında yaygınlık kazanan millî marşlar, milletlerin ve devletlerin vatan, hürriyet ve istiklâl kavramlarına yüklediği anlamları veciz bir şekilde ifade eden metinler olarak öne çıkmaktadır. Aynı durum Mehmet Âkif Ersoy’un güftesini yazdığı millî marşımız için de söz konusudur. Millî Mücadele’nin zor şartlarında yazılan bu metin, vatan, hürriyet ve istiklâl konusunda gerek içerik gerekse ses itibariyle Türk milletinin kararlılığını ve zafere olan inancını ifade etmektedir. Bu çalışmada daha önce aynı konuları eserlerinde işlemiş olan Namık Kemal’in İstiklâl Marşı üzerindeki etkileri örnek metinler ışığında ele alınacaktır.References

  • Akün, Ömer Faruk, “La Marseillaise’in Türkçede En Eski Manzum Tercümesi”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c. XXII, 1974-1976, s. 121-141. google scholar
  • ________, “Namık Kemal”, DİA, c. XXXII, s. 361-378. google scholar
  • Birinci, Necat, “Namık Kemal’den Önce Şiirimizde Vatan Teması Üzerine”, Edebiyat Üzerine İncelemeler, İstanbul 2000, s. 9-20. google scholar
  • Özgül, M. Kayahan, Arayışlar Devri Türk Edebiyatı, Ankara 2000. google scholar
  • Sütçü, Tevfik, Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında Vatan Temi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi İstanbul 2005. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.