CHAPTER


DOI :10.26650/B/AA07.2022.011.15   IUP :10.26650/B/AA07.2022.011.15    Full Text (PDF)

Mehmed Âkif and Coffee Culture

Beşir Ayvazoğlu

Coffeehouses represent a form of organization that takes place spontaneously outside the control of the central authority. Coffeehouses, which were opened for various reasons, while providing socialization, also provided the opportunity for communication and solidarity to many social groups and professions. Along with those that became literary gathering spots, there were coffeehouses where musicians, folk poets, meddahs and Karagöz artists practiced their arts. However, from the beginning, there have been those who strongly oppose coffee and coffeehouses. As a moralist, the poet Mehmed Âkif considered the neglected, shabby, and depressing neighborhood coffeehouses, where various games were played, to be nests of lazi-ness. Although the poem “Neighborhood Coffeehouses” reflects Âkif’s view, it also shows that he knows the neighborhood coffees and coffee culture very well from his descriptions in the same poem. In addition, he was not against teahouses and coffeehouses, which had the characteristics of clubs and had intellectuals as their regulars, as understood from the fact that he frequented at a teahouse in Şehzadebaşı, also at Arif's Kıraathanesi in Divanyolu and Çiçekçi Kahvesi in Üsküdar from time to time. As a matter of fact, he was very impressed by the cleanliness and decent atmosphere of a coffeehouse to which he was taken by a friend in Berlin. Subsequently, he explained what kind of coffeehouses he would like by comparing this coffeehouse with ours in his “Memories of Berlin”.


DOI :10.26650/B/AA07.2022.011.15   IUP :10.26650/B/AA07.2022.011.15    Full Text (PDF)

Mehmed Âkif ve Kahve Kültürü

Beşir Ayvazoğlu

Kahvehaneler, otoritenin denetimi dışında kendiliğinden gerçekleşen bir örgütlenme biçimini ifade etmektedir. Çeşitli amaçlarla açılan kahvehaneler hem toplumda sosyalleşmeyi sağlıyor hem de çeşitli sosyal gruplara ve mesleklere kendi içlerinde haberleşme ve dayanışma imkânı veriyordu. Edebi birer mahfile dönüşenlerin yanında, musikişinasların, halk şairlerinin, meddah ve Karagözcülerin sanatlarını icra ettikleri kahvehaneler de vardı. Ancak başından beri kahveye ve kahvehanelere şiddetle muhalefet edenler olmuştur. Şair Mehmed Âkif de bir ahlâkçı olarak sadece çeşitli oyunların oynandığı, bakımsız, salaş, iç karartıcı mahalle kahvelerini tembellik yuvaları olarak görüyordu. “Mahalle Kahvesi” manzumesi Âkif’in bu görüşünü yansıtırsa da aynı manzumedeki tasvirlerinden onun mahalle kahvelerini ve kahve kültürünü çok iyi bildiğini de göstermektedir. Ayrıca aydınların devam ettiği, birer kulüp niteliği taşıyan çayhane ve kahvehanelere karşı olmadığı, Şehzadebaşı’nda bir çayhanenin müdavimi, ayrıca Divanyolu’nda Arif’in Kıraathanesi’ne, Üsküdar’da da Çiçekçi Kahvesi’ne zaman zaman uğruyor olmasından anlaşılıyor. Nitekim Berlin’de bir arkadaşı tarafından götürüldüğü bir kahvehanenin temizliğinden ve nezih atmosferinden çok etkilenecek, “Berlin Hatıraları”nda bu kahvehaneyi bizimkilerle karşılaştırarak nasıl kahvehaneler istediğini anlatmaya çalışacaktır.References

 • Abdülaziz Bey, Osmanlı Adet, Merasim ve Tabirleri I, haz. Kâzım Arısan-Duygu Arısan Güney, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul 1995. google scholar
 • Açıkgöz, Namık, Kahvename, Akçağ Yayınları, Ankara 1990. google scholar
 • Ahmet Midhat Efendi, Letâif-i Rivâyât, haz. Fazıl Gökçek-Sabahattin Çağın, Çağrı Yayınları, İstanbul 2001. google scholar
 • Ahmet Rasim, “Kahve, Kahvehanelerimiz”, Akşam, 26 Mart 1926. google scholar
 • Aksel, Malik, Anadolu Halk Resimleri, haz. Beşir Ayvazoğlu, Kapı Yayınları, İstanbul 2010. google scholar
 • Ataç, Nurullah, “Kahve”, Haber Akşam Postası, 10 Ağustos 1937. google scholar
 • Ayvazoğlu, Beşir, Kahveniz Nasıl Olsun, Kapı Yayınları, İstanbul 2019. google scholar
 • Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey, Eski Zamanlarda İstanbul Hayatı, haz. Ali Şükrü Çoruk, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2001. google scholar
 • D’Ohsson, 18. Yüzyıl Türkiye’sinde Örf ve Adetler, çev. Zerhan Yüksel, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul ty. google scholar
 • Danişmend, İsmail Hami, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, c. II, Türkiye Yayınevi, İstanbul 1971. google scholar
 • Ersoy, Mehmed Akif, Safahat, haz. Ertuğrul Düzdağ, İz Yayıncılık, İstanbul 2009. google scholar
 • ________, “Eski Hâtıralar”, Sırat-ı Müstakim, c. V, nr. 123, 30 Kânunuevvel 1326 (26 Aralık 1910), s. 311-312. google scholar
 • ________, “Hasbıhal”, Sırât-ı Müstakîm, c. IV, nr. 102, 5 Ağustos 1326, s. 403. google scholar
 • Felek, Burhan, Yaşadığımız Günler, Milliyet Yayınları, İstanbul 1974. google scholar
 • [Fergan], Eşref Edip, Mehmed Akif, Hayatı, Eserleri ve 70 Muharririn Yazıları, Asar-ı İlmiye Kütüphanesi Neşriyatı, İstanbul 1938. google scholar
 • Gautier, Théophile, İstanbul, çev. Çelik Gülersoy, İstanbul 1971. google scholar
 • Gelibolulu Mustafa Âli, Görgü ve Toplum Kuralları Üzerine Ziyafet Sofraları (Mevâidü’n-nefâis fî kavâidi’lmecâlis), haz. Orhan Şaik Gökyay, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul 1978. google scholar
 • Güntekin, Reşat Nuri, Yaprak Dökümü, Semih Lütfi Kitabevi, İstanbul 1944. google scholar
 • Gürpınar, Hüseyin Rahmi, Şıpsevdi, Hilmi Kitabevi, İstanbul 1946. google scholar
 • Hafız Hüseyin Ayvansarâyî, Mecmuâ-i Tevârih, haz. Fahri Ç. Derin-Vahid Çabuk, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1985. google scholar
 • Hattox, Ralph S., Kahve ve Kahvehaneler: Bir Toplumsal İçeceğin Yakındoğu’daki Kökenleri, çev. Nurettin Elhüseyni, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul 1996. google scholar
 • İz, Mahir, Yılların İzi, İrfan Yayınevi, İstanbul 1975. google scholar
 • Kâtip Çelebi, Mîzânü’l-Hakk fî İhtiyâri’l-Ahakk, haz. Orhan Şaik Gökyay, MEB Yayınları 1000 Temel Eser, İstanbul 1980. google scholar
 • Koçu, Reşat Ekrem, Yeniçeriler, Koçu Yayınları, İstanbul 1964. google scholar
 • [Kuntay], Midhat Cemal, Mehmet Akif, Semih Lütfi Kitabevi, İstanbul 1939. google scholar
 • Naîmâ Mustafa Efendi, Târih-i Na’îmâ, c. II, haz. Mehmet İpşirli, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2007. google scholar
 • Nasuhoğlu, Ahmet Muhtar, Yâd-ı Mâzi ve Hayatımın Tarihi, haz. Ömer Hakan Özalp-Ayşe Raziye Özalp, Dergâh Yayınları, İstanbul 2007. google scholar
 • Peçevî İbrâhim Efendi, Târîh-i Peçevî, c. I, İstanbul 1281 google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.