CHAPTER


DOI :10.26650/B/AA07.2022.011.02   IUP :10.26650/B/AA07.2022.011.02    Full Text (PDF)

Adoption of the National Anthem on the Axis of Domestic and Foreign Political Developments in Turkey

Abdurrahman Bozkurt

The Turkish National Anthem, which was written at a time when the Turkish people were exposed to serious internal and external threats to their sovereignty, describes the conditions of the country with the most sincere feelings. The Allied Powers, which occupied strategically important Turkish lands after the Armistice of Mudros, were aiming to implement their projects aimed at disintegrating Turkey. The National Struggle Movement, which was organized against these plans and projects, became the direct target of the Sultan and the Damat Ferid Pasha Government after the official occupation of Istanbul and the resignation of the Salih Pasha Government. The antiNational Struggle attitude of the Sultan and his government, who were in captivity in Istanbul and were disturbed by the establishment of a separate administration in Anatolia, could have led to a duality in the country. The National Anthem, which aims to increase the motivation and strengthen the spirituality of the Turkish people, who were faced with the danger of internal conflict due to the pressures of the Allied Powers, was also a response to the campaign against the National Struggle, which was being carried out from Istanbul. This study aims to examine the conditions in which Mehmed Âkif wrote the National Anthem in the axis of domestic and foreign political developments.


DOI :10.26650/B/AA07.2022.011.02   IUP :10.26650/B/AA07.2022.011.02    Full Text (PDF)

Türkiye’de İç ve Dış Siyasi Gelişmeler Ekseninde İstiklâl Marşı’nın Kabulü

Abdurrahman Bozkurt

Türk halkının, egemenliğine yönelik ciddi iç ve dış tehditlere maruz kaldığı bir dönemde yazılması kararlaştırılan İstiklâl Marşı ülkenin içinde bulunduğu koşulları en içten duygularla tasvir etmektedir. Mondros Mütarekesi’nin ardından stratejik öneme sahip Türk topraklarını işgal altına alan İtilaf Devletleri, Türkiye’yi parçalamaya yönelik projelerini hayata geçirmeyi hedefliyorlardı. Bu plan ve projelere karşı teşkilatlanan Millî Mücadele Hareketi, İstanbul’un resmen işgal altına alınması ve Salih Paşa Hükümeti’nin istifası sonrasında Padişah ve Damat Ferid Paşa Hükümeti’nin doğrudan hedefi haline geldi. İstanbul’da esaret altında bulunan ve Anadolu’da ayrı bir idare kurulmasından rahatsız olan Padişah ve Damat Ferid Paşa Hükümeti’nin, Millî Mücadele Hareketi’ne karşı tavrı ülkede ikiliğe yol açabilirdi. İtilaf Devletlerinin baskılarıyla birlikte iç çatışma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Türk halkının motivasyonunu artırmayı ve maneviyatını güçlendirmeyi hedefleyen İstiklâl Marşı, İstanbul’dan yürütülmekte olan Millî Mücadele aleyhtarı kampanyaya karşı da bir cevap mahiyetindedir. Bu çalışma, Mehmed Âkif’in, İstiklâl Marşı’nı yazdığı dönemin koşullarını iç ve dış siyasi gelişmeler ekseninde incelemeyi hedeflemektedir.References

 • Akandere, Osman, “Damat Ferit Paşa’nın IV. Hükûmeti Döneminde Kuvâ-yi Milliye İleri Gelenleri Hakkında Verilen İdam Kararları”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, sayı 43, Bahar 2009, s. 343-406. google scholar
 • Akyüz, Yahya, Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu 1919-1922, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1988. google scholar
 • Aslan, Turan, Mehmed Âkif ve Millî Mücadele’de Birlik ve Beraberliği Sağlamaya Dönük Faaliyetleri, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep 2010. google scholar
 • Atatürk, Kemal, Nutuk, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 1989. google scholar
 • Ayna, Bayram, “Millî Mücadele Yıllarında Koçgiri Aşireti Reisi Alişan Bey’in Faaliyetleri”, Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 5 (18), 2018, s. 210-231. google scholar
 • Bozkurt, Abdurrahman, İtilaf Devletlerinin İstanbul’da İşgal Yönetimi, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2014. google scholar
 • ________, “Trakya’nın İtilaf Devletleri Tarafından Yunanistan’a Devri (1920)”, Türkiyat Mecmuası, c. XXIX, Millî Mücadele Özel Sayısı (2019), s. 25-46. google scholar
 • Cebesoy, Ali Fuat, Millî Mücadele Hatıraları, der. Osman Selim Kocahanoğlu, Temel Yayınları, İstanbul 2007. google scholar
 • Çapa, Mesut, Belgelerin Işığında Pontus Meselesi, AVİM, Ankara 2017. google scholar
 • Çelebi, Mevlüt, Millî Mücadele Döneminde Türk-İtalyan İlişkileri, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2002. google scholar
 • Duman, Hasan, Mehmet Âkif ve Bir Mecmuanın Anatomisi, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1986. google scholar
 • Düzdağ, Ertuğrul, Mehmed Âkif Ersoy, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 1997. google scholar
 • Eraslan, Cezmi, “Millî Mücadelede Mehmed Âkif ve Âkif’in Ankara Günleri”, Vefatının 75. Yılında Mehmed Âkif Ersoy Sempozyumu Bildirileri, 12-13 Mart 2011, İstanbul 2011, s. 63-78. google scholar
 • Erişilgil, M. Emin, İslamcı Bir Şairi Romanı Mehmed Âkif Ersoy, Ankara 2006. google scholar
 • Güler, Ali, Mehmet Âkif Ersoy’un Soyu, Ailesi ve Hayatı Bayraklaşan Âkif, Halk Kitabevi, İstanbul 2017. google scholar
 • Güneş, İhsan, Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Türkiye’de Hükûmetler Programları ve Meclisteki Yankıları (1908-1923), İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2012. google scholar
 • Okay, M. Orhan, “İstiklal Marşı”, DİA, c. XXIII, İstanbul 2001, s. 355-356. google scholar
 • Özgören, Aydın, Millî Mücâdele Döneminde Trabzon Rum Metropolitliği’nin Faaliyetleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2006. google scholar
 • Sonyel, Salâhi R., Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, c. II, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1995. google scholar
 • Şahin, Sinan, “Millî Mücadele Döneminde Mehmed Âkif Ersoy’un Kastamonu Vaazı Üzerine Bir İnceleme”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, XIX/2, Aralık 2017, s. 311-338. google scholar
 • Tavukçu, İbrahim, Millî Mücadele’de İnönü Muharebeleri, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2019. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.