Maliye İlmine Dair Ekonomik ve Sosyolojik Tetkikler

DOI :10.26650/AB/SS10.2022.117   
AuthorFritz Neumark
TranslatorSabri F. Ülgener

Kamusal maliye ötedenberi milletlerin İktisadî ve İçtimaî hayatlarının inkişafında büyük bir ehemmiyete sahip olmuştur. Bu ehemmiyet, vergi yüklerinin ve bütçe rakamlarının gittikçe kabarmasında göreceğimiz veçhile, devlet müdahaleleri ve plânlı iktisat temayüllerinin artmasile beraber tezayüd etmiştir. Hakikî kamusal maliye zamanımızda daha büyük bir rol oynadığı için neticede bununla mütenasip olarak malî meseleler üzerinde esaslı bir bilgi edinmek hususuna daha fazla ehemmiyet atfedilmektedir.
Bu eserle, arzu edilen bilgilerin yayılmasına ve derinleşmesine bir parça yardım edilmiş olursa, takib edilen esas gaye başarılmış olacaktır. Kitap hiç şüphesiz tam ve noksansız bir maliye ilmi «traite» si değildir; o yalnız maliye nazariyatına ait seçilmiş bazı meseleleri, maliye ilmi mevzuunun heyeti umumiyesini ihata eden bir ders kitabına nazaran daha mufassal olarak tetkik etmek gibi nisbeten mütevazı bir gayeyi gözönünde bulundurmaktadır. Burada dikkat nazarı bilhassa maliye ile iktisat arasındaki sıkı münasebeti gösteren meseleler üzerinde teksif edilmiş olacaktır.
Kitap maliye ilmine dair hususî bir ders takriri neticesinde vücude getirilmiş ve her şeyden önce İstanbul İktisat Fakültesi talebesinin istifadesi için hazırlanmıştır. Bununla beraber müellif, kitabın mütaleasile diğer fakülte talebelerinin ve tatbikatta maliye ilmi ile alâkadar kimselerin istifade edebilecekleri ümidini beslemektedir. Eserin her şeyden önce bir «ders kitabı» olmak mahiyeti gözönünde tutularak bizzat metin içerisinde bibliyografi notlarının dercedilmesinden vaz geçilmiştir. Maamafih, tetkik edilen şu veya bu mesele üzerindeki bilgilerini derinleştirmek isteyen kimselere daha fazla tetkik imkânlarını verebilmek için, kitaba nihayette oldukça mufassal bir bibliyografya eklenmiştir.

SubjectsEconomics

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-0980-3
PublisherIstanbul University Press
Publish Date10.08.1940
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.