CHAPTER


DOI :10.26650/B/LS32.2023.002.12   IUP :10.26650/B/LS32.2023.002.12    Full Text (PDF)

Denizel Müsilajın Gıda Güvencesi ve Gıda Güvenliğine Etkileri Bakımından Değerlendirilmesi

Nuray Erkan

İnsanlık tarihi boyunca balıkçılık kaynakları zengin olan coğrafyalarda, büyük ve köklü medeniyetler inşa edilmiştir. Gıda güvencesinin teminatında en önemli kaynak balıkçılık ürünleri olmuştur. Sosyo ekonomik seviyesi yüksek tüm toplumların diyetlerinde her zaman et ve balık gibi besin içeriği bakımından yüksek değerli gıdalar yer almıştır. İnsanoğlunun Dünya’ya olan etkisinin en üst düzeye çıktığı Sanayi Devriminden bugüne kadar ki ve bundan sonraki süreci tanımlayan Antroposen çağın en büyük sorunu insan nüfusu ve tüketim alışkanlıklarındaki ani artıştır. Bu artış gıda yetersizliği ve çevre kirliliği şeklinde iki büyük tehlikeyle insanlığı karşı karşıya bırakmıştır. Dünya nüfusunun yüzyılın ortasına kadar 9 milyardan fazla kişiye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu tahminler gıda ve beslenme güvencesini karşılamada kaynakların yetersiz olduğu gerçeğini de karşımıza çıkarmaktadır. Gıda, insan sağlığı ve gelişiminin ayrılmaz unsurudur. Ancak birçok küresel sağlık riski, ne yediğimiz ve ne kadar yediğimiz ile ilgili olarak ortaya çıkmaktadır. Yetersiz beslenmenin üçlü yükü (açlık, aşırı kilo/obezite ve gizli açlık “mikro besin öğelerinin eksikliği”) hakkındaki farkındalık tüm dünyada dikkatleri gıda güvencesinin beslenme yönüne çevirmiştir. Hem sürdürülebilir gıda güvencesi sağlamada hem de yetersiz beslenmeyi önlemede etkili olacak tek kaynak balıkçılık kaynakları olarak görülmektedir. Diyetteki proteinin fizyolojik etkileri, tarım, hayvancılık ve balıkçılık sistemlerinden elde edilen gıda üretim potansiyelleri, bu üretimlerin çevresel etkileri, insan ve ekosistem sağlığı son noktada gezegen sağlığı üzerine olan etkileri gibi ana konular sürdürülebilir protein üretiminin nasıl sonuçlanacağı konusunda tartışmaları beraberinde getirmektedir. Sağlıklı ve sürdürülebilir su ürünleri üretimi ile paralel gelişim gösteren en önemli konu gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkelerin güvenli ve sağlıklı su ürünleri üretimine ve denizel kaynaklı gıdalara karşı çok güçlü bir şekilde oluşturduğu bağımlılıktır. Bir yandan antropolojik etkilerin baskın gücü kendini göstermektedir ve bölgesel çevre felaketleri buna bağlı bölgesel gıda güvencesizliği tehditini ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte yoğun çevre kirliliği gıda güvenliği bakımından mevcut tehlikeleri risk boyutuna taşımaktadır ve halk sağlığı tehdit altına girmektedir. Bu tehditlerden denizel kaynaklı gıdalarda nasibini almaktadır. Mevcut stokların üçte birinden fazlası sürdürülebilir şekilde avlanmamaktadır. Habitat bozulması, artan sıcaklık ve karbondioksit seviyeleri ile ilişkili iklim değişikliği, okyanus asitlenmesi, alg patlamaları, kimyasal ve mikrobiyolojik kirliliğe maruz kalma bir çok etken ile yerel ve küresel zorluklar denizel kaynaklı gıdaların güvenliğini ve sürdürülebilirliliğini önemli ölçüde etkilemektedir. Denizel müsilaj Marmara Denizi’nde ilk kez 2007 yılında görülmüştür ve 2021 yılında geniş çaplı ender görülen bir çevre felaketi olarak karşımıza çıkmıştır. Türkiye’nin en verimli ikinci denizinde sürdürülebilir gıda güvencesini ve gıda güvenliğini olumsuz yönde etkilemiştir. Uzun yıllardır önlem alınmaksızın yoğun bir kirliliğe maruz kalan Marmara Denizi; iyi yönetilemeyen balıkçılık politikalarının da etkisiyle, bu çevre felaketiyle karşı karşıya kalmıştır. Dünya’da bu yoğunlukta ender görülen denizel müsilaj vakası; Marmara Denizi özelinde yerel balıkçılık kaynaklarımıza olan egemenlik hakkımız, denizel kaynaklardan gelen gıda güvencemiz, tüketici üzerindeki etkisi, halk sağlığı ve gıda güvenliği sorunlarını tartışmaya açmıştır. Kitabın bu bölümünde bu konular detaylı olarak ele alınmıştır.References

 • Abidli, S., Pinheiro, M., Lahbib, Y., Neuparth, T., Santos, M.M., & El Menif, N. T. (2021). Effects of environmentally relevant levels of polyethylene microplastic on Mytilus galloprovincialis (Mollusca: Bivalvia): filtration rate and oxidative stress. Environmental Science and Pollution Research, 28(21), 26643-26652. google scholar
 • Akdoğan Gedik, M. (2021). Küresel Kamusal Mallar: Kovid-19 ve Gıda Güvencesi Sorunu. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(1). google scholar
 • Al-Saraji, A. Y. J., & Nasir, N. A. N. (2013). Effect of different dietary proteins and fats on the digestive enzymes activities in the common carp fingerlings (Cyprinus carpio L.) reared in floating cages. Mesopotamian Journal of Marine Science, 28(2), 121-130. google scholar
 • Altuğ, Z. M. (2002). Karadeniz ve Marmara hamsisinin boy, ağırlık ve yaş özellikleri yönünden karşılaştırılması. İstanbul Üniveristesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Fiziksel Oşinografi ve Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı. google scholar
 • Andrady, A. L. (2011). Microplastics in the marine environment. Marine Pollution Bulletin, 62(8), 1596-1605. google scholar
 • Aydın, M. E. (2021). Marmara Denizinde Müsilaj Oluşumu, Muhtemel Sebepleri ve Öneriler. Sayfa: 49-69. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 2021, Marmara Denizi’nin Ekolojisi: Deniz Salyası Oluşumu, Etkileşimleri ve Çözüm Önerileri, Editörler: Öztürk, İ. ve Şeker, M. ISBN: 978-605-2249-73-4 https://doi. org/10.53478/TUBA.2021.001 google scholar
 • Aydın, H., & Uzar, S. (2009). Denizel Mikroalg Biyotoksinleri ve Etkileri. Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5(1), 87-100. google scholar
 • Azra, M. N., Okomoda, V. T., Tabatabaei, M., Hassan, M., & Ikhwanuddin, M. (2021). The Contributions of shellfish aquaculture to golabl food security: Assessing its characteristics from a future food perspective. Frontiers in Marine Science, April Volume 8: google scholar
 • Balan, I. M., Popescu, A. C., Iancu, T., Popescu, G., & Tulcan, C. (2020). Food safety versus food security in a world of famine. Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities, 5(1), 20-30. google scholar
 • Bank, M. S., Metian, M., & Swarzenski, P. W. (2020). Environmental Science and Technology, 54, 8506-8508. google scholar
 • Barnes, D. K. A., Galgani, F., Thompson, R.C., & Barlaz, M. (2009). Accumulation and fragmentation of plastic debris in global environments. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 364(1526), 1985-1998. google scholar
 • Bat, L., Şahin, F., Satılmış, H. H., Üstün, F., Birinci-Özdemir, Z., Kıdeyş, A. E., & Shulman, G. E. (2007). Karadeniz’in değişen ekosistemi ve hamsi balıkçılığına etkisi. Journal of FisheriesSciences, 1(4), 191-227. google scholar
 • Baysal, A. (1981). Beslenme Sorunları. Gıda, 6(5), 3-10. google scholar
 • Bilgin, S. (2006). Türkiye sularında (Karadeniz) avlanan (1885-2005 Av Sezonu) hamsi balığının Engraulis encrasicolus (L1758) balıkçılık biyolojisi yönünden değerlendirilmesi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, 22(1-2). google scholar
 • Bilgin S., Sümer, Ç., Bektaş, S., Satılmış, H. H., & Bircan, R. (2016). Karadeniz’de hamsi (Engraulis encrasicolus) popülasyon dinamiği üzerine yapılmış çalışmaların (1985-2015) balıkçılık yönetimi açısından değerlendirilmesi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(2), 162-182. google scholar
 • Blasiak, R., Spijkers, J., Tokunaga, K., Pittman, J., Yagi, N., & Österblom, H. (2017). Climate change and marine fisheries: Least developed countries top global index of vulnerability. Plos One, 12(6), p.e0179632. google scholar
 • Burak, S., Unlu, S., & Gazioğlu, C. (2009). Environmental stress created by chemical pollution in the Marmara Sea (Turkey). Asian Journal of Chemistry, 21(4), 3166-3174. google scholar
 • Can Tunçelli, İ., & Erkan, N. (2021). Gıda güvenliği açısından su ürünlerinde mikroplastik riski ve araştırma yöntemleri. Aquatic Research, 4(1), 73-87. google scholar
 • Chan, C. Y., Tran, N., Pethiyagoda, S., Crissman, C. C., Sulser, T. M., & Phillips, M. J. (2019). Prospects and challenges of fish for food security in Africa. Global Food Security, 20, 17-25. google scholar
 • Campbell, B. M., Vermeulen, S. J. Aggarwal, P. K., Corner-Dolloff, C., Girvetz, E., Lobogouerrero, A. M., Ramirez-Villegas, J., Rosenstock, T., Sebastian, L., Thornton, P. K., & Wollenberg, E. (2016). Reducing risks to food security from climate change. Global Food Security, 11, 14-43. google scholar
 • Cole, M., Lindeque, P., Fileman, E., Halsband, C., Goodhead, R., Moger, J., & Galloway, T. S. (2013). Microplastic ingestion by zooplankton. Environmental Science and Technology, 47(12), 6646-6655. google scholar
 • Council Regulation (EC) No 1967/2006 of 21 December 2006. concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea, amending Regulation (EEC) No 2847/93 and repealing Regulation (EC) No 1626/94. Official Journal of the European Union L 409/11 google scholar
 • Cozar, A., Echevarria, F., Gonzalez-Gordillo, J. I., Irigoien, X., Ubeda, B., Hernandez- Leon, S., Palma, A. T., Navarro, S., Garcia-de-Lomas, J., Ruiz, A., Fernandez-de- Puelles, M. L., & Duarte, C. M. (2014). Plastic debris in the open ocean. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111, 10239-10244. google scholar
 • Cushing, D. H. (1990). Plankton production and year-class strength in fish populations: an update of the match/ mismatch hypothesis. Advances in marine biology. Editörler: Blaxter, J.H.S. Southward, A.J. London, New York: Academic Press. google scholar
 • Çelebi, Ş., Kaya, H., & Kaya, A. (2017). Omega- 3 yağ asitlerinin insan sağlığı üzerine etkileri. Alınteri Journal of Agricultural Sciences, 32(2), 105-112. google scholar
 • Çiftçi, M. (2019). İstanbul İli Küçük Ölçekli Balıkçılık Profili Üzerine Bir Araştırma. İstanbul Üniveristesi Fen Bilimleri Enstitüsü Balıkçılık ve Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Ana Bilm Dalı, Balıkçılık Teknolojisi ve Yönetimi Programı Yüksek Lisans Tezi. google scholar
 • Çullu, A. F., Sönmez, V. Z., & Sivri, N. (2021). Microplastic contamination in surface waters of the Küçükçekmece Lagoon, Marmara Sea (Turkey): Sources and areal distribution. Environmental Pollution, 268, 115801. google scholar
 • Danovaro, R., Umani, S. F., Pusceddu, A. (2009). Climate change and the potential spreading of marine mucilage and microbial pathogens in the Mediterranean Sea. PLoS One, 4(9): e7006, 1-8. google scholar
 • Desiere, S. S., Hung, Y., Verbeke, W., & D’Haese, M. (2018). Assessing current and future meat and fish consumption in Sub-Sahara Africa: Learnings from FAO Food balance Sheets and LSMS household survey data. Global Food Security, 16, 116-126. google scholar
 • Dereli, E.M., Ertürk, A., Çakmakçı, M. (2017). Yüzeysel sularda ağır metallerin etkileri ve ötrofikasyon ile ilişkisi. Türkish Journal of Aquatic Sciences, 32(4), 214-230. google scholar
 • Deveciyan, K. (2006). Balık ve Balıkçılık, Aras Yayıncılık, İstanbul, s. 408-430. google scholar
 • Doğan, F. (2011). Osmanlı’da Boğaziçi’nde Balıkçılık (18. Yüzyıl- 20.yüzyıl). Tarih Okulu, Mayıs-Ağustos, sayı X, 39-57. google scholar
 • Doğu, S. (2019). Marmara Denizi’nde hamsi (Engraulis encrasicolus Linnaeus, 1758) avcılığı üzerine bir araştırma. İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü balıkçlık ve Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı, Balıkçılık Teknolojisi ve Yönetimi Programı. google scholar
 • Erkan, N. (2019). Su Ürünleri Sektörü Genel Değerlendirme. IMEAK Deniz Ticaret Odası Dergisi, Ocak, 68-73. google scholar
 • Erkan, N. (2022). Su ürünleri arz güvenliği ve gıda güvenliği bakımından 2021 yılı Marmara Denizi Müsilaj Vakasının Değerlendirilmesi. Şehir & Toplum, 20-21, 71-85. google scholar
 • Erkan, H. S., Turan, N. B., Albay, M., Engin, G. O. (2021). A preliminary study on the distribution and morphology of microplastics in the coastal areas of Istanbul, the metropolitan city of Turkey: The effect of location differences. Journal of Cleaner Production, 307, 127320. google scholar
 • EU (2019). https://ec.europa.eu/jrc/en/news/how-much-fish-do-we-consume-first-global-seafood-consump tionfootprint-published. google scholar
 • Food and Agriculture Organization (FAO) (2018). FAO Yearbook, Fishery and Aquaculture Statistics 2016, Rome. 104pp. google scholar
 • Food and Agriculture Organization (FAO) (2019a). Fisheries and Aquaculture Statistics, http://www.fao.org/ fishery/statistics/en google scholar
 • Food and Agriculture Organization (FAO) (2019). Dünyada gıda güvenliği ve beslenme durumu. google scholar
 • Farrugio, H. (2013). Current Situation of Small-scale Fisheries in the Mediterranean and Black Sea: Strategies and Methodologies for an effective Analysis of the Sector, FAO. google scholar
 • Genitsaris, S., Stefanidou, N., Sommer, U., & Moustaka-Gouni, M. (2019). Phytoplankton blooms, red tides and mucilaginous aggregates in the urban Thessaloniki Bay, Eastern Mediterranean. Diversity, 11(8), 136, 1-22. google scholar
 • Gündoğdu, S., & Cevik, C. (2017). Micro-and mesoplastics in Northeast Levantine coast of Turkey: The preliminary results from surface samples. Marine Pollution Bulletin, 118(1-2), 341-347. google scholar
 • Güven, O., Gökdağ, K., Jovanovic, B., & Kıdeyş, A. E. (2017). Microplastic litter composition of the Turkish territorial waters of the Mediterranean Sea, and its occurrence in the gastrointestinal tract of fish. Environmental Pollution, 223, 286-294. google scholar
 • Gündoğdu, S., & Cevik, C. (2019). Mediterranean dirty edge: High level of meso and macroplastics pollution on the Turkish coast. Environmental Pollution, 255, 113351. google scholar
 • Harris, C. K. (2013). King of the Sea: Seafood Sovereignty and the Blue Revolution. Internatıonal Conference Yale University September 14-15, 2013 Food Sovereignty: A Critical Dialogue Conference Paper #61 google scholar
 • Harris, F., Amarnath, G., Joy, E. J. M., Dangour, A. D., & Green, R. F. (2022). Climate- related hazards and Indian food supply: Asssesing the risk using recent historical data. Global Food Security, 33, 100625. google scholar
 • Hekimoğlu, B. S., & Gazioğlu, C. (2021). Mucilage Problem in the Semi-Enclosed Seas: Recent Outbreak in the Sea of Marmara. International Journal of Environment and Geoinformatics, 8(4), 402-413. google scholar
 • HLPE (2020). Food security and nutrition: building a global narrative towards 2030. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security, Rome. google scholar
 • Ivar do Sul, J. A., & Costa, M.F. (2014). The present and future of microplastic pollution in the marine environment. Environmental Pollution, 185, 352-364. google scholar
 • İşinibilir Okyar, M., Üstün, F., & Orun, D. (2015). Changes in abundance and community structure of the zooplankton population during the 2008 mucilage event in the northeastern Marmara Sea. Turkish Journal of Zoology, 39, 28-38. google scholar
 • İşinibilir Okyar, M., & Yılmaz, N. (2017). Jellyfish dynamics and their socioeconomic and ecological consequences in Turkish Seas in Jellyfish: Ecology, Distribution Patterns and Human Interactions, Mariottini G.L., (Eds.), Nova Publishers, New York, 51-70. google scholar
 • İşinibilir Okyar, M. (2022). Marmara Denizi Zooplantonu ve Müsilaj ile Etkileşimleri. Şehir ve Toplum, 20-21, 47-60. google scholar
 • Kara, E. E., & Kara, E. (2018). Toprakta ağır metal kirliliğinin insan sağlığına etkileri ve çözüm önerileri. Türk Bilimsel Derlemeler Derneği, 11(1), 56-62. google scholar
 • Karakuş, Y. (2015). Avrupa Birliği’nde Küçük Ölçekli Balıkçılığın Sosyo-Ekonomik Durumu, Yönetimi ve Türkiye ile Karşılaştırılması. AB Uzmanlık Tezi. Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü. google scholar
 • Keleş, G., Yılmaz, S., Zengin, M. (2020). Possible economic effects of mucilage on Sea of Marmara fisheries. International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences, 4(2), 173-177. google scholar
 • Kideys, A. E., Gordina, A. D., Bingel, F., Niermann, U. (1999). The effect of environmental condition on the distribution of eggs and larvae of anchovy (Engraulis encrasicolus L.) in the Black Sea., ICES Journal of Marine Science, 56, 58-64. google scholar
 • Koca, R., & Somuncu, M. (2021). Gıda Güvencesi Konusunda Türkiye İçin Bir Değerlendirme. Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi, 8(29), 1-11. google scholar
 • Koç, G., & Uzmay, A. (2015). Gıda Güvencesi ve Gıda Güvenliği: Kavramsal Çerçeve, Gelişmeler ve Türkiye. Tarım Ekonomisi Dergisi, 21(1), 39-48. google scholar
 • Levkoe, C., Lowitt, K., & Nelson, C. (2017). Fish as food: Exploring a food sovereignty approach to small-scale fisherie. Marine Policy, 85, 65-71. google scholar
 • Li, J., Chapman, E. C., Shi, H., & Rotchell, J. M. (2020). PVC does not influence cadmium uptake or effects in the mussel (Mytilus edulis). Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 104(3), 315-320. google scholar
 • Lusher, A. L., Hernandez-Milian, G., O’Brien, J., Berrow, S., O’Connor, I., & Officer, R. (2015). Microplastic and macroplastic ingestion by a deep diving, oceanic cetacean: the True’s beaked whale Mesoplodon mirus. Environmental Pollution, 199, 185-191. google scholar
 • Moore, C. J. (2008). Synthetic polymers in the marine environment: A rapidly increasing, long-term threat. Environmental Research, 108, 131-139. google scholar
 • Moyle, P. B., & Moyle, M. A. (1991). Introduction to fish imagery in art. Environmental Biology of Fishes, 31, 5-23. google scholar
 • Neves, D., Sobral, P., Ferreira, J. L., & Pereira, T. (2015). Ingestion of microplastics by commercial fish off the Portuguese coast. Marine Pollution Bulletin, 101(1), 119-126. google scholar
 • Noll, S. & Murdock, E.G. (2020). Whose justice is it Anyway? Mitigating the Tensions Between Food Security and Food Sovereignty. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 33, 1-14. google scholar
 • Öztürk, İ., Dülekgürgen, E., & Evren Erşahin, M. (2021). Marmara’da deniz Salyası Sorunu: tanımı, sebepleri, Boyutları, Değerlendirme ve Çözüm Önerileri. Sayfa: 11-49. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 2021, Marmara Denizi’nin Ekolojisi: Deniz Salyası Oluşumu, Etkileşimleri ve Çözüm Önerileri, Editörler: Öztürk, İ. ve Şeker, M. ISBN: 978-605-2249-73-4 DOI: 10.53478/TUBA.2021.001. google scholar
 • Parra, S., Varandas, S., Santos, D., Félix, L., Fernandes, L., Cabecinha, E., & Monteiro, S. M. (2021). Multi-biomarker responses of asian clam Corbicula fluminea (Bivalvia, Corbiculidea) to cadmium and microplastics pollutants. Water, 13(4), 394. google scholar
 • Peltomaa, E., Johnson, M. D., & Taipale, S. J. (2018). Marine cryptophytes are great sources of EPA and DHA. Marine Drugs, 16(1), 3. google scholar
 • PlasticsEurope. (2021). Market data: PlasticsEurope. https://www.plasticseurope.org/en/resources/market-data, Son erişim tarihi: 11.05.2021 google scholar
 • Ragusa, A., Svelato, A., Santacroce, C., Catalano, P., Notarstefano, V., Carnevali, O., Papa, F., Rongiolett, M. C. A., Baiocco, F., Draghi, S., D’Amore, E., Rinaldo, D., Matta, M., & Giorgini, E. (2021). Plasticenta: First evidence of microplastics in human placenta. Environment International, 146, 106274, 1-8. google scholar
 • Reddy, M. R. K., & Mastan, S. A. (2011). Algal toxins and their impact on Human health. Biomedical & Pharmacology Journal, 4(1), 129-134. google scholar
 • Rivera-Hernández, J. R., Fernández, B., Santos-Echeandia, J., Garrido, S., Morante, M., Santos, P., Albentosa, M. (2019). “Biodynamics of mercury in mussel tissues as a function of exposure pathway: natural vs microplastic routes. Science of The Total Environment, 674, 412-423. google scholar
 • Ryan, P.G. (2015). A brief history of marine litter research”, Marine anthropogenic litter. Editörler: Bergmann M., Gutow, L., Klages, M. Springer, Cham. 1-25. google scholar
 • Santojanni, A., Arneri, E., Barry, C., Belardinelli, A., Cingolani, N., Giannetti, G., Kirkwood, G. (2003). Trends of anchovy (Engraulis encrasicolus, L.) biomass in the northern and central Adriatic Sea. Scientia Marina, 67(3), 327-340. google scholar
 • Sarı, M. (2022). Müsilaj ve Marmara Denizi Balıkçılığı. Şehir ve Toplum, 20-21, 85-100. google scholar
 • Silva, A. B., Bastos, A. S., Justino, C. I., da Costa, J. P., Duarte, A. C., & Rocha-Santos, T. A. (2018). Microplastics in the environment: Challenges in analytical chemistry-A review. Analytica Chimica Acta, 1017, 1-19. google scholar
 • Southward, A. J. (1980).The Western English Channel an inconstant ecosystem?, Nature, 285, 57-64. google scholar
 • Skjoldal, H. R., Wiebe, P. H., Foote, K. G. (2000).Sampling and experimental design. ICES zooplankton methodology manual. Editörler: Skjoldal, H.-R., Wiebe, P.H., Foote, K.G. New York: Academic Press. google scholar
 • TAGEM (2019). Su Ürünleri Sektör Politika Belgesi. 2019-2023. google scholar
 • Taipale, S., Peltomaa, E., Salmi, P. (2020). Variation in «-3 and «-6 polyunsaturated fatty acids produced by different phytoplankton taxa at early and late growth phase. Biomolecules, 10(4), 559. google scholar
 • Taş, S., Kus, D., Yılmaz, I. N. (2020). Temporal variations in phytoplankton composition in the northeastern Sea of Marmara: potentially toxic species and mucilage event. Mediterranean Marine Science, 21 (3), 668-683. google scholar
 • Tigchelaar, M., Leape, J., Micheli, F., Allison, E. H., Basurto, X., Bennett, A., Bush, S. R., Cao, L., Cheung, W. W. L., Crona, B., DeClerck, F., Fanzo, J., Gelcich, S., Gephart, J. A., Golden, C. D., Halpern, B. S., Hicks, C. C., Jonell, M., Kishore, A., Koehn, J. Z. Little, D. C., Naylor, R. L., Phillips, M. J., Selig, E. R., Short, R. E., Sumaila, U. R., Thilsted, S. H., Troell, M., & Wabnitz, C. C. C. (20022). The vital roles of blue foods in the global food system. Global Food Security, 33, 100637. google scholar
 • Timur, M., & Doğan, K. (2000). Dünden Bugüne İstanbul Balık Hali ve Marmara hamsisi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, İletişim Gazetesi, Yıl 14, Sayı 63, Ocak 2000, 11-21. google scholar
 • Terbıyık Kurt, T., Polat, S.,Uysal, Z., & Ak Örek, Y. (2020). Türk Boğazlar Sistemi’nde mesozooplankton biyokütlesinin ilkbahar ve sonbahar mevsimlerindeki alansal ve vertikal dağılımı. Acta Aquatica Turcica, 16(2), 189-201. google scholar
 • TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi. (2021). Marmara Denizi Müsilaj Sorununun Sebepleri, Değerlendirmesi ve Çözüm Önerileri. google scholar
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK). (2019). Su Ürünleri İstatistikleri. google scholar
 • Tüfekçi, V., Balkıs, N., Beken, Ç. P., Ediger, D., Mantikci, M. (2010). Phytoplankton composition and environmental conditions of the mucilage event in the Sea of Marmara. Turkish Journal of Biology, 34(2), 199-210. google scholar
 • Van Cauwenberghe, L., & Janssen, C. R. (2014). Microplastics in bivalves cultured for human consumption. Environmental Pollution, 193, 65-70. google scholar
 • Vendel, A. L., Bessa, F., Alves, V. E. N., Amorim, A. L. A., Patricio, J., & Palma, A. R. T. (2017). Widespread microplastic ingestion by fish assemblages in tropical estuaries subjected to anthropogenic pressures. Marine Pollution Bulletin, 117(1-2), 448-455. google scholar
 • Wang, X., Huang, W., Wei, S., Shang, Y., Gu, H., Wu, F., Lan, Z., Hu, M., Shi, H., & Wang, Y. (2020). Microplastics impair digestive performance but show little effects on antioxidant activity in mussels under low pH conditions. Environmental Pollution, 258, 113691. google scholar
 • Whitehead, P. J. P., Nelson, G. J., & Wongratana, T. (1988). An annotated and illustrated catalogue of the herrings, sardines, pilchards, sprats, shads, anchovies and wolf-herrings. FAO Fish Synopsis, 125(7/2), 305-579. google scholar
 • Yavuz, O., & Sarıgül, N. (2016). Toprak ve sucul ortamlardaki ağır metal kirliliği ve ağır metal dirençli mikroorganizmalar. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(1), 44-51. google scholar
 • Yüksek, A. (2021). Marmara Denizinde Deniz Salyası /Müsilajı Oluşturan Sebepler. Sayfa: 85-105. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 2021, Marmara Denizi’nin Ekolojisi: Deniz Salyası Oluşumu, Etkileşimleri ve Çözüm Önerileri, Editörler: Öztürk, İ. ve Şeker, M. ISBN: 978-605-2249-73-4 DOI: 10.53478/ TUBA.2021.001 google scholar
 • Zeytin, S., Wagner, G., Mackay-Roberts, N., Gerdts, G., Schuirmann, E., Klockmann, S., & Slater, M. (2020). Quantifying microplastic translocation from feed to the fillet in European sea bass Dicentrarchus labrax. Marine Pollution Bulletin, 156, 111210:1-9. google scholar
 • Zhang, Q. F., Li, Y. W., Liu, Z. H., & Chen, Q. L. (2016). Reproductive toxicity of inorganic mercury exposure in adult zebrafish: Histological damage, oxidative stress, and alterations of sex hormone and gene expression in the hypothalamic-pituitary-gonadal axis. Aquatic Toxicology, 177, 417-424. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.