CHAPTER


DOI :10.26650/B/AA14AA25.2022.009.11   IUP :10.26650/B/AA14AA25.2022.009.11    Full Text (PDF)

Osman Fevzi Olcay’s Muhtasar Menâkib-i Mevlânâ

Mevlüt İlhanErmiş Dandan

Osman Fevzi Olcay, who is from Amasya, was born in 1887. He is the son of Ahmed Hilmi Efendi, known as the Kara Vaiz. After studying at various schools in Amasya, he graduated from Darülmuallimin, which was established as an all-male teacher training high school in Amasya. After studying in Istanbul for a year, he received education in the madrasah where his father worked. In addition to this training, he took an interest in the art of calligraphy (hüsn-i hat) and developed himself in this field. He served in the army during wartime as well as holding different positions as a civil servant. When he served in the Istanbul Libraries Book Classification Commission, he benefited greatly from the notes he took and the resources he collected in the creation of his works. Olcay, who has produced many historical works, especially about Amasya, wrote almost all of these works in his own handwriting in old letters. One of the works of Osman Fevzi Olcay is the book called Muhtasar Menâkıb-ı Mevlânâ, which also forms the subject of this study. The work, consisting of 38 leaves, was completed on October 12, 1940. The work begins with the giving of Rûmî’s lineage. First, after giving information about the life of Mawlana Jalâl al-Dîn Muhammad Rûmî’s father, Bahaeddin Veled, Rûmî’s life and legends are given. Afterwards, the work in which Rûmî’s friends and caliphs and his son Sultan Veled are told, ends with the list of sheikhs and mevlevihanes.


DOI :10.26650/B/AA14AA25.2022.009.11   IUP :10.26650/B/AA14AA25.2022.009.11    Full Text (PDF)

Osman Fevzi Olcay’ın Muhtasar Menâkıb-ı Mevlânâ İsimli Eseri

Mevlüt İlhanErmiş Dandan

Amasyalı olan Osman Fevzi Olcay 1887 yılında dünyaya gelmiştir. Kara Vaiz olarak tanınan Ahmed Hilmi Efendi’nin oğlu olan Olcay, Amasya’da çeşitli okullarda eğitim gördükten sonra yine Amasya’da erkek öğretmen okulu olarak kurulan Darülmuallimin’den mezun oldu. İstanbul’da da bir yıl eğitim görmesinin ardından babasının görev yaptığı medresede eğitim aldı. Bu eğitimlerinin yanında hüsn-i hat sanatına ilgi duydu ve kendini bu alanda geliştirdi. Farklı memuriyetlerde bulunmasının yanında savaş zamanlarında orduda görev aldı. Özellikle İstanbul Kütüphaneleri Kitap Tasnif Komisyonunda görev yaptığı zamanlarda aldığı notlardan ve topladığı kaynaklardan, yazdığı eserleri oluşturmasında oldukça faydalanmıştır. Başta Amasya ile ilgili olmak üzere, çok sayıda tarihî eser ortaya koyan Olcay, bu eserlerinin neredeyse tamamını kendi el yazısıyla eski harfli olarak kaleme almıştır. Osman Fevzi Olcay’ın eserlerinden biri de Muhtasar Menâkıb-ı Mevlânâ isimli bu çalışmanın da konusunu oluşturan kitabıdır. 38 varaktan oluşan eser 12 Ekim 1940 tarihinde tamamlanmıştır. Eser, Mevlana’nın silsilesinin verilmesiyle başlar. Öncelikle Mevlana’nın babası Bahaeddin Veled’in hayatı hakkında bilgiler verildikten sonra Mevlana’nın hayatı ve menkıbelerine yer verilir. Sonrasında Mavlana’nın dost ve halifeleri ile oğlu Sultan Veled’in anlatıldığı eser, sonda yer alan şeyhlerin ve mevlevihanelerin listesinin verilmesiyle son bulur.References    SHARE
    Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.