CHAPTER


DOI :10.26650/BS/SS41.2021.001-4.09   IUP :10.26650/BS/SS41.2021.001-4.09    Full Text (PDF)

A Theoretical Approach on the Deconstruction of Ethical Codes of Daily Life in Transformation of Urban Spaces

Cem Tutar

Space is a significant area where domination and power relations are reflected as a social production form. A transformation, continuing towards the dynamics of a liquid modernity in our country, “strengthens the permeability state between rural and urban spatial practices” thus, it is moved away organised arrangements of modernity. Temporariness, speed, continuous transformation and risk perception, which are specific determinant parameters of society as a result of changes caused by neoliberal policies of the period, take their places in the apparent relationships of spaces by becoming a part of daily life practices. In daily social relationships of various urban spaces going on to maintain its authenticity in itself, ethical codes, determined by religion, tradition, modern society, are sometimes followed strictly, and tensions caused by neo-liberalism are sometimes attempted to be overcome by trying to exist with eclectic and even ignoring interim solutions of rural and urban culture. This case may be determined as a deviant behaviour in the organisational process of modern society. These changing human relationships of spaces take their places in factual and fictional representations produced in media and they become theatrical objects. For this reason, “deviant behaviours”, considered as crimes in different respects, take their places in recurrent media representations and become apparent. In this study, ways for avoiding risks of the modern world and transformation of ethical codes behind regulatory practices of daily life in the urban area and significance of media in this process are discussed in a critical paradigm. 


DOI :10.26650/BS/SS41.2021.001-4.09   IUP :10.26650/BS/SS41.2021.001-4.09    Full Text (PDF)

Kentsel Mekânların Dönüşümünde Gündelik Hayatın Etik Kodlarının Yapıbozumu Üzerine Kuramsal Bir Yaklaşım

Cem Tutar

Toplumsal bir üretim biçimi olarak mekân, egemenlik ve güç ilişkilerinin yansıdığı önemli bir alandır. Neoliberal dönemin değişen üretim ilişkilerinin bir sonucu olarak hem kentsel hem de kırsal alanlar hızlı bir dönüşüm içine itilmektedir. Ülkemizde akışkan bir modernitenin dinamiklerine doğru süregiden bir dönüşüm, “kır ve kentin mekânsal pratikleri arasındaki geçirimlilik halini güçlendirmekte”, modernliğin örgütlü düzenlemelerinden uzaklaşılmaktadır. Dönemin neo-liberal politikalarının yarattığı değişimlerin gereği toplumun özgül belirleyici parametreleri olan geçicilik, hız, sürekli dönüşüm ve risk algısı gündelik hayat pratiklerinin bir parçası haline gelerek, mekânların görünen ilişkilerinde yerlerini almaktadır. Çeşitli kent mekânlarının kendi içinde özgünlüğünü korumaya devam eden gündelik toplumsal ilişkilerinde; dinin, geleneğin, modern toplumun belirleyici olduğu etik kodlara, bazen katı bağlılık gösterilmekte bazen de kır ve kent kültürünün eklektik, hatta yok sayıcı ara çözümleriyle bir var olma çabası gösterilerek, neo-liberalizmin yarattığı gerilimler aşılmaya çalışılmaktadır. Bu durum modern toplumun kurumsal işleyişi içinde bir sapma davranış olarak belirlenim gösterebilmektedir. Süreç, iletişim teknolojilerinin hızlandırdığı kültürü yerinden çıkarma düzenekleri olarak işlerken, kırsal ve kentsel ilişkilerin zaman ve mekânı birbirinden ayrılmaktadır. Mekânların değişen bu insan ilişkileri, medyadaki kurgulanan olgusal ve kurmaca temsillerin içinde yerini alarak seyirlik bir nesne haline gelmektedir. Medya ticari bir yaklaşımla yaşanan toplumsal olayların artalanındaki nedenleri ortaya koyma konusunu atlayarak, izlenebilir olmayı dikkate almaktadır. Bu nedenle çeşitli niteliklerdeki suç olarak görülen “sapma davranışları” tekrar eden medya temsilleri içinde yerlerini alarak, görünür hale gelmektedir. Bu çalışmada modern dünyanın risklerinden kaçınma yolları ve kentsel alanda gündelik hayatı düzenleyici pratiklerin gerisindeki etik kodların dönüşümü, medyanın bu süreçteki önemi eleştirel bir paradigma içinde değerlendirilmektedir.
References

 • Altheide, D. L. (2015). The Handbook of Deviance. In E. Goode (Ed.), Deviance and the Mass Media (pp. 298-311). Oxford, UK: Wiley Blackwell. google scholar
 • Bauman, Z. (2018). Akışkan Modernite [Liquid Modernity] (S. O. Çavuş, Çev.). İstanbul, Turkey: Can Sanat Yayınları. google scholar
 • Bauman, Z. (2006). Küreselleşme Toplumsal Sonuçları [Globalization The Human Consequences] (A. Yılmaz, Çev.). İstanbul, Turkey: Ayrıntı Yayınları. google scholar
 • Beck, U. (2011). Risk Toplumu Başka Bir Modernliğe Doğru [Risikogesellschaft Auf dem Weg in eine andre Moderne] (K. Özdoğan& B. Doğan, Çev.). İstanbul, Turkey: İthaki Yayınları google scholar
 • Beck, U. (2005). Siyasallığın İcadı [Die Erfindung des Politischen] (N. Ülner, Çev.). İstanbul, Turkey: İletişim Yayınları google scholar
 • Becker, H. S. (1966). Outsiders Studies in the Sociology of Deviance. New York, NY: The Free Press google scholar
 • Berger. P. L.& Luckmann. T. (2008). Gerçekliğin Sosyal İnşası [The Social Construction of Reality] (V. S. Öğütle, Çev.). İstanbul, Turkey: Paradigma Yayınları google scholar
 • Bora, T. (2016). Taşralaşan ve Taşrasını Kaybeden Türkiye [Rural and the loser a provincial Turkey]. In Bora, T. (Ed.), Taşraya Bakmak [Look at the Provinces] (pp.37-67). İstanbul, Turkey: İletişim Yayınları. google scholar
 • Çelebi, N. (1994). Sosyolojiden Psikiyatriye [From Sociology to Psychiatry]. Kriz Dergisi 2 (1), 188-192. google scholar
 • Denney. D. (2005). Risk and Society. London, Sage Publicaitons Ltd. google scholar
 • Dursun, Ç. (2013). İletişim Kuram Kritik (1th ed.) [Communication, Theory, Critical]. Ankara, Turkey: İmge Kitabevi google scholar
 • Ercan, F. (2003). Modernizm, Kapitalizm ve Azgelişmişlik (3th ed.) [Modernism, Capitalism and Underdevelopment]. İstanbul, Turkey: Bağlam Yayıncılık. google scholar
 • Ergur. A. (2007). Kentleşme Sorunsalının Açılımlarında Bir Öncü ve Kurucu: Barlas Tolan’ın Eserleri ve Akademik Yaşamına Genel Bir Bakış [A Leader and Founder in the Expansion of the Urbanization Problem: An Overview of the Works and Academic Life of Barlas Tolan]. İstanbul University Journal of Sociology, 3 (14), 1-30. google scholar
 • Foucault, M. (2006). Hapishanenin Doğuşu [Surveiller et Punir Naisaance de la Prison] (M. A. Kılıçbay, Çev.). Ankara, Turkey: İmge Kitabevi. google scholar
 • Foucault, M. (2011). Özne ve İktidar [Dits et écrits] (I. Ergüden& O. Akınhay, Çev.). İstanbul, Turkey: Ayrıntı Yayınları. google scholar
 • Furedi, F. (2006). Culture of Fear Revisited. New York, Continuum. google scholar
 • Gardiner, M. (2016). Gündelik Hayat Eleştirileri [Critiques of Everyday Life: An Introduction] (D. Özçetin& B. Taşdemir& B. Özçetin, Çev.). Ankara, Turkey: Heretik Yayınları. google scholar
 • Giddens, A.& Pierson, C. (2001). Anthony Giddens’la Söyleşiler Modernliği Anlamlandırmak [Coversation with Giddens: Making Sense of Modernity] (S. Uyurkulak& M. Sağlam, Çev.). İstanbul, Turkey: Alfa Yayınları. google scholar
 • Giddens, A. (2004). Modernliğin Sonuçları [The Consequences of Modernity] (E. Kuşdil, Çev.). İstanbul, Turkey: Ayrıntı Yayınları. google scholar
 • Giddens, A. (2005). Sosyal Teorinin Temel Problemleri [BasicProblems of Social Theory](Ü. Tatlıcan, Çev.). İstanbul, Turkey: Paradigma Yayıncılık. google scholar
 • Goode, E.& Yehuda, N. B. (2009). Moral Panics The Social Construction of Deviance. Oxford, UK: Willey-Blackwell google scholar
 • Harvey, D. (2017). Kent Deneyimi [Urban Experience] (E. Soğancılar, Çev.). İstanbul, Turkey: Sel Yayıncılık. google scholar
 • Harvey, D. (2015). Neoliberalizmin Kısa Tarihi [A Brief History of Neoliberalism] (A. Onacak, Çev.). İstanbul, Turkey: Sel Yayıncılık. google scholar
 • Kaya, İ. (2005). Çoklu Modernlikler Perspektifi ve Toplumsal Kuramlar [The Perspectives of Multiple Modernities and Social Theories]. Sosyoloji Dergisi, 14 (0), 1-20. google scholar
 • Keleş, R. (2017). Kentleşme Politikası (16th ed.) [Urbanization Policy]. Ankara, Turkey: İmge Kitabevi. google scholar
 • Kongar, E. (2000). Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği (8th ed.) [Social Change Theories and the fact that Turkey]. İstanbul, Turkey: Remzi Kitabevi. google scholar
 • Lefebvre, H. (2013). Kentsel Devrim [La Révolution Urbaine] (S. Sezer, Çev.). İstanbul, Turkey: Sel Yayıncılık. google scholar
 • Lefebvre, H. (2014). Mekanın Üretimi [La Production de l’espace] (I. Ergüden, Çev.). İstanbul, Turkey: Sel Yayıncılık. google scholar
 • Lefebvre, H. (2010). Modern Dünyada Gündelik Hayat [La Vie Quotidienne dans le monde moderne] (I. Gürbüz, Çev.). İstanbul, Turkey: Metis Yayınları. google scholar
 • Mason. P. (2003). Criminal Vision Media Representations of Crime and Justice. In Mason. P. (Ed.), Introduction Vision of Crime and Justice (pp. 1-13). Oregon, USA: Willian Publishing. google scholar
 • Marshall. G. (2005). Sosyoloji Sözlüğü [A Dictionary of Sociology] (Akınhay, O.& Kömürcü D.). Ankara, Turkey: Bilim ve Sanat Yayınları. google scholar
 • Mayr, A.& Machin, D. (2012). The Launuage of Crime and Deviance. London, UK: Continuum International Publishing Group. google scholar
 • Morley, D.& Robins, K. (2011). Kimlik Mekanları Küresel Medya Elektronik Ortamlar ve Kültürel Sınırlar [Spaces of Identity Global Media, Electronic Landscapes and Cultural Boundaries] (E. Zeybekoğlu, Çev.). İstanbul, Turkey: Ayrıntı Yayınları. google scholar
 • Ökmen, M.& Parlak, B. (2008). Modernleşmeden Küreselleşmeye Kent Yönelimleri: Temel Nitelikler, Sorunlar ve Projeksiyonlar Urban Trends From Modernization to Globalization: Basic Features, Problems and Projections]. KMU İİBF Dergisi 10 (15), 199-259. google scholar
 • Öncü. A.& Weyland, P. (2010). Küreselleşen Kentlerde Yaşam Alanı ve Toplumsal Kimlik Mücadeleleri [Living Space and Social Identity Struggles in Globalizing Cities]. In Öncü. A.& Weyland, P. (Eds.), Mekan Kültür İktidar Küreselleşen Kentlerde Yeni Kimlikler [Space Culture and Power New Identities in Globalizing Cities] (pp. 9-41). İstanbul, Turkey: İletişim Yayınları. google scholar
 • Özatalay. C. (2016). Barlas Tolan’dan Hareketle Anomi ve Yabancılaşma Üzerine Bir Sorgulama [An Inquiry About Anomy and Alienation Based on Barlas Tolan]. In A. Ergur (Ed.). Buruk Şenlik Enformasyon Toplumunda Anomi ve Yabancılaşmanın Yeni Biçmleri [Sour Festival: Anomy in the Information Society and New Forms of Alienation] (pp. 113-131). Ankara, Turkey: Phoenix Yayınları. google scholar
 • Paker. O. (2004). Batı Dışı Toplumlarda Sosyal Psikolojiyi Düşünmek: İnşacı Yaklaşımın İmkânları Üzerine Bir Deneme [Thinking Psychology in Non-Western Societies: An Essay on the Possiblities of Constructivist Approach]. In S. A. Arkonaç (Ed.), Doğunun ve Batının Yerelliği Bireysellik Bilgisine Dair [The Locality of the East and West: About Individual Knowledge] (pp. 203-249). İstanbul, Turkey: Alfa Yayınları google scholar
 • Postman, N. (2004). Televizyon: Öldüren Eğlence Gösteri Çağında Kamusal Söylem [Amusing Ourselves to Death Public Discourse in the Age of Show Business] (O. Akınhay, Çev.). İstanbul, Turkey: Ayrıntı Yayınları. google scholar
 • Ritzer, G.& Stepnisky J. (2018). Sosyoloji Kuramları [Sociological Theory] (H. Hülür, Çev.). Ankara, Turkey: De Ki Yayınları. google scholar
 • Robins, K. (1999). İmaj Görmenin Kültür ve Politikası [Into the Image Culture and Politics in the Field of Vision] (N. Türkoğlu, Çev.). İstanbul, Turkey: Ayrıntı Yayınları. google scholar
 • Sachsenmaier, D.& Riedel, J. (2002). The Context of the Multiple Modernities Paradigm. In Sachsenmaier, D.& Riedel, J. (Ed.), Reflections on Multiple Modernities (pp. 1-27). Berlin, Germany: Brill google scholar
 • Seeman. M. (1959). On The Meaning of Alienation. American Sociological Review, 24 (6), 783-791 https://www.jstor.org/stable/pdf/2088565.pdf?seq=1 google scholar
 • Sjoberg, G. (1960). The Pre-industrial City Past and Present New York, NY: Free Press google scholar
 • Simmel, G. (2011). Modern Kültürde Çatışma [Der Konflikt der Kultur] (T. Bora&N. Kalaycı& E. Gen Çev.). İstanbul, Turkey: İletişim Yayınları. google scholar
 • Simmel, G. (2014). Paranın Felsefesi [Philosophies des Geldes] (Y. Alogan& Ö.D. Aydın, Çev.). İstanbul, Turkey: İthaki Yayınları. google scholar
 • Tolan, B. (1980). Çağdaş Toplumun Bunalımı Anomi ve Yabancılaşma (1th ed.). [Crisis of Contemporary Society Anomy and Alienation]. Ankara, Turkey: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları google scholar
 • Urry, J. (1999). Mekanları Tüketmek [Consuming Places] (R. G. Öğdül, Çev.). İstanbul, Turkey: Ayrıntı Yayınları. google scholar
 • Yörükan. A. (2006). Şehir Sosyolojisinin ve İnsan Ekolojisinin Teorik Temelleri (1th ed.). [Theoretical Foundations of Urban Sociology and Human Ecology]. Ankara, Turkey: Nobel Yayınları. google scholar
 • Weimann. G. (2000). Communicating Unreality Modern Media and the Reconstruction of Reality. California, Sage Publications Inc. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.