CHAPTER


DOI :10.26650/BS/SS41.2021.001-4.07   IUP :10.26650/BS/SS41.2021.001-4.07    Full Text (PDF)

Hena Thrones, Fancy Toilets, and Other Kitsch: Research on the Sign-Objects of Kezban Taste

Esra Bici Nasır

Since the 1940s, in the context of accelerated immigration flowing from rural villages to Istanbul, settled city dwellers have perceived the immigrants as a threat to their urban values and have developed several distinctive discriminatory attitudes and practices. In the urban cultural sphere, where modern Western values are embraced, Eastern and rural practices and the relevant consumer culture have been assessed and judged as inferior. The social groups who abandoned their home villages but still lacked the symbolic capital that would enable them to live out an urban lifestyle considered mass consumption to be a shortcut for adapting to city life. Thus, they developed an inappropriate aesthetic style, also referred to as the field of kitsch. The rosary, the typical sign-object of the Hacıağa stereotype suggesting nouveau riche men, or the thick golden necklace that is emblematic of the Maganda stereotype with its vulgar masculinity or inappropriate combinations of whiskey and lahmacun, exemplify disseminated judgements embodied through objects. The Kezban profile was initially that of a naive country girl in popular movies of the 1970s; however, in the following decades, she was portrayed as a vulgar woman in various media productions. Kezban, with her consumption patterns, taste, and worldview, represents distaste for the modern urban woman. Through the sample, composed of 18 urban middle-class participants, possible sign-objects of the Kezban profile were investigated. Qualitative analysis informed the use of emerging repetitive thematic patterns such as ‘decorations disjointed from the function’ and ‘the ostentatious appropriations of local agents’. The objects under these themes are discussed in the category of kitsch and show similarities with the aesthetics of ‘arabesque’.


DOI :10.26650/BS/SS41.2021.001-4.07   IUP :10.26650/BS/SS41.2021.001-4.07    Full Text (PDF)

Kına Gecesi Tahtları, Süslü Tuvaletler ve Diğer ‘Kitsch’ler:’ Kezban Beğeninin Gösterge Nesneleri Üzerine bir Araştırma

Esra Bici Nasır

1940’lardan itibaren, kırsal bölgelerden İstanbul’a göçün ivmelenmesi ve yerleşik kentliler, yeni gelen halk yığınlarını kentsel değerlere karşı bir tehdit olarak görmüş, çeşitli mesafelenme ve dışlama pratikleri geliştirmişlerdir. Batılı modern değerlerin egemen olduğu kentsel kültürel kürede, zıt alanda bulunan doğulu, kırsal ve geleneksel pratikler, alışkanlıklar ve bunları imleyen tüketim kültürü yargılanmış, tiye alınmış, hatta karikatürize edilmiştir. Köyden kopan ama kentli yaşam tarzını ve beğenisini içselleştirmek için yeterli sembolik sermayesi olmayan gruplar, tüketimi kente uyum için kestirme bir yol olarak görüp, kitsch alanına da giren, uygunsuz bir estetik üslup geliştirmiştir. Karikatürleri yapılan Hacıağa’nın tespihi, pop şarkılarıyla hicvedilen Maganda’nın kalın altın zinciri, lahmacunla viski kombinasyonu gibi kentle köy arasında sıkışmış kültürü imleyen çeşitli nesne ve kombinasyonlar nesneler aracılığyla vücut bulan yaygınlaşmış estetik yargılara örnektir. Yine köyden kente göç temasından evrilen, 1970lerin Yeşilçam filmlerinde geleneksel naif bir köylü kızı olarak beliren; daha sonraki medya üretimlerinde sonradan görme, vülger ve banal zevkleri olan bir kadına dönüştürülen Kezban stereotipi bu çalışmanın odağıdır. Kezban, tüketim örüntüleri, estetik beğenisi ve dünya görüşüyle, çoğunlukla, modern kentli bir kadının karşıt-beğenisini oluşturmaktadır. Alan çalışmasında kurulan kentli orta sınıf bireylerden oluşan örneklem bağlamında, 18 katılımcının ‘Kezban’ stereotipinin yaşam tarzıını simgeleştirdikleri nesneler sorulmuş ve ortaya çıkan nesnelerin analizi yapılmıştır. Söz konusu yargılanan kültürün gösterge-nesneleriyle ilgili yapılan nitel analiz sonucu tekarr eden temalar arasında ‘işlevden kopuk süslemeler’; ‘yerel ögelerin gösterişçi uyarlamaları’ gibi örüntüler sayılabilir. Bu temaların altında yer alan nesneler, içeriklerindeki uygunsuzluklarla kitsch kategorisine girmekte ve ‘arabesk’ olarak tanımlanan estetik biçimle de paralellik göstermektedir.
References

 • Aydın, G. (2009). Kitle Kültürü ve Televizyon: “Gelin Evi” Örneği. Toplum Bilimleri Dergisi, Kasım 2019, 26:129-151. http://dx.doi.org/10.29228/tbd.2007.39778 google scholar
 • Ataman, S. Y. (1992). Eski Türk Düğünleri. Ankara: Kültür Bakanliği Yayınları. google scholar
 • Atay, T. (2018). Görünüyorum O Halde Varım. İstanbul: Can Sanat Yayınları. google scholar
 • Bali, R. N. (2002). Tarz-ı Hayat’tan Life Style’a: Yeni Seçkinler, Yeni Mekanlar, Yeni Yaşamlar. İstanbul: İletişim Yayıncılık. google scholar
 • Barthes, R. (1972). Mythologies. New York: Hill &Wang. google scholar
 • Barthes, R. (1993) Göstergebilimsel Serüven. M. Rifat ve S. Rifat (Çev.). 2. Baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. google scholar
 • Baudrilliard, Jean (1988). Jean Baudrilliard: Selected Writing. M. Poster (Ed.). Cambridge: Polity Press. google scholar
 • Baudrilliard, Jean (2008 (1972)). Gösterge Ekonomi Politiği Hakkında Bir Eleştiri. O. Adanır ve A. Bilgin (Çev.). İstanbul: Boğaziçi üniversitesi Yayınevi. google scholar
 • Bayçu, S. U. ve Uluyağcı, C. (2005). Görsel ve Sözel Göstergeler Açısından Bir Reklam Çözümlemesi: Beymen Örneği. İletişim 2005/21 google scholar
 • Bayley, Stephen. (1991). Taste: The Secret Meaning of Things. Faber and Faber: London and Boston. google scholar
 • Bir Kezban Bir Mahmut. http://www.delivizyon.com (https://www.youtube.com/watch?v= HJWLSRt9ENU) Son erişim tarihi: 03.07.2020 google scholar
 • Bolu, Billur (2015). “Kezban Nedir?” Dailymotion. http://www.dailymotion.com/video/x37brkd. Yayınlanma tarihi: 31.08.2015. Son erişim tarihi: 03.07.2020 google scholar
 • Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Nice. Cambridge (Çev.). MA: Harvard University Press. google scholar
 • Emiroğlu, K. (2015) Gündelik Hayatımızın Tarihi. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları google scholar
 • Erkman. F. (1987). Göstergebilime Giriş. İstanbul: Alan Yayıncılık. google scholar
 • Fiske, J. (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş. S. İrvan (Çev.). Ankara: Bilim Sanat Yayınları/Ark. google scholar
 • Greenberg, C. (1939). Kitsch and the Avant-Garde. Partisan Review, Fall 1939. google scholar
 • Julier, . (2008). The Culture of Design. London: Sage Publications. google scholar
 • Karademir Hazır, I. (2013). “How Bodies are Classed: An Analysis of Tastes in Clothing and Bodily Appearances Among Women in Turkey”,Yayımlanmamış Doktora Tezi, Manchaster: University of Manchester. google scholar
 • Karademir Hazır, I. (2014). Bourdieu Sonrası Yeni Eşitsizlik Gündemleri: Kültürel Sınıf Analizi, Beğeni ve Kimlik. Cogito, 76, Bahar 2014. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. google scholar
 • Karpfen, F. (1925). Der Kitsch: eine Studie über die Entartung der Kunst. Weltbund-Verlag google scholar
 • Kundera, M. (2015 (1982)). Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği. Çev. Fatih Özgüven İstanbul: Can Yayınları. google scholar
 • Markoff, I. (1994). “Popular Culture, State Ideology and National Identity in Turkey: The Arabesk Polemic”. Ş. Mardin (der.), Cultural Transitions in the Middle East içinde, Leiden: Brill. google scholar
 • McRobbie (2004). “Notes On ‘What Not To Wear’ And Post-Feminist Symbolic Violence”. L. Adkins and B. Skeggs (Ed.), Feminism after Bourdieu içinde, . s. 99 – 110. Oxford: Blackwell Publishing. google scholar
 • Nasır, E. B. (2018). Avrupa Yakası: Farklı Habituslar ve Evleri. https://manifold.press/avrupa-yakasi-farkli-habituslar-ve-evleri google scholar
 • Nasır, E. B., Timur, Ş. ve Gürel, M. (2019). Living Rooms Occupied: Narratives on the Recontextualization of the “Museum-Salon” Practice in Modern Turkish Domesticity. Home Cultures: Journal of Architecture, Design and Domestic Space, 16, 2019 - Issue 1., s. 63-92. google scholar
 • Oktay, Ahmet. (2009). Popüler Kültürden TV Sömürgesine. İstanbul: İthaki Yayınları. google scholar
 • Öncü, A. (2000). İstanbullular ve Ötekiler: Küreselcilik Çağında Orta Sınıf Olmanın Kültürel Kozmolojisi. Ç. Keyder (der.), İstanbul: Küresel ile Yerel Arasında içinde s. 117-144. İstanbul: Metis Yayınları. google scholar
 • Özbek, M. (1996). Arabesk Culture: A Case of Modernization and Popular Identity. S.Bozdoğan ve R. Kasaba (der.), Re-Thinking the Project of Modernity in Turkey içinde. Chicago: Chicago University Press. google scholar
 • Peirce, C. S. (1992). The Essential Peirce, Selected Philosophical Writings, Vol-1 (1867- 1893). By Nathan Houser and Christian J. W. Kloesel (Ed.). Indiana: Indiana University Press. google scholar
 • Saussure, F. (1998). Genel Bilim Dersleri. İstanbul: Multilingual. google scholar
 • Slater, D. (1997). Consumer Culture and Modernity. London: Polity Press. google scholar
 • Solomon, M., (2004). Tüketici Krallığının Fethi “Markalar Diyarında Pazarlama Stratejileri.” (Çev.) Selin Çetinkaya. İstanbul: Media Cat. google scholar
 • Stokes, M. (1992). The Arabesk Debate, Music and Musicians in Modern Turkey. Oxford: Clarendon. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.