Sanayide Beşeri Münasebetler

DOI :10.26650/AB/SS24.2022.035   
AuthorFrank B. Miller
TranslatorSabahat YalçınToker Dereli

Bu eser, 1960 -1961 ders yılında kürsümüzde misafir öğretim üyesi olarak bulunan Profesör Frank B. M iller’in ders takrirlerini ihtiva etmektedir. Filhakika beşerî münasebetler mevzuu, endüstrinin gittikçe girift ve mudil bir mahiyet alması neticesinde, zamanla büyük bir ehemmiyet kazanmış ve bugün gerek sosyal siyaset, gerek işletme iktisadı disiplinlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Kaldı ki, bir taraftan «Beşerî Münasebetler» sahasının bizler için yeni bir konu oluşu, diğer taraftan memleketimizde bu sahada yazılmış eserlerin yok denecek kadar mahdut bulunuşu, Profesör Miller’in ders notlarına ayrı bir önem kazandırmaktadır. Hususiyle, fakültemizde sosyal siyaset disiplini İçinde yer alan Beşerî Münasebetler ve Personel İdaresi mevzuunun Profesör Miller gibi bu sahada temayüz etmiş Amerikalı bir ilim adamı tarafından tedris edilmiş olması, bizler için ayrı bir değer taşımaktadır.
Filhakika, Profesör Frank B. Miller, Amerika Birleşik Devlet-leri’nde Cornell Üniversitesi’ne bağlı olan ve müstakil bir Sosyal Siyaset Fakültesine sahip bulunan Nem York State School of Industrial and Labor Relations’da Öğretim üyesidir. Kendisi, Beşerî Münasebetler sahasının tanınmış bir siması olan aynı fakülte profesörlerinden William F. Whyte>in değerli bir talebesi ve yakın bir meslektaşıdır. Olgun şahsiyeti, takdire şayan ilmi vasıflan ve her şeyden önce de görevine karşı derin bir mesuliyet duygusuyla bağlılığı sebebiyle, gerek misafir profesör olarak ders verdiği dönemde kürsümüzde, gerek mensup olduğu Cornell Üniversitesi Sosyal Siyaset Fakültesinde, etrafına sevgi ve güven telkin eden bir hoca olarak temayüz etmiştir.
Profesör Miller, bu eserde bir araya getirdiğimiz derslerinde, önce Beşeri Münasebetler sahasının nüvesini teşkil eden belli başlı araştırmaların ve bunların ortaya koyduğu neticelerin hülâsasını yapmakta, bunu takiben çalışma grupları ile alâkalı izahlara geçmekte, nihayet mûdil bünyeli daha büyük organizasyonların tetkik ve tahliline girişmektedir. Bu mevzuların, hususiyle «karşılıklı tesir münasebetleri teorisi* (interaction theory) içinde analitik bir açıdan incelenmesi de, bizler için başka bir yenilik teşkil etmekte ve büyük ehemmiyet taşımaktadır.
Ancak, belirtmek gerekir ki, bir taraftan kürsümüze tahsis edilen ders saatlerinin mahdut oluşu, diğer yandan takrirlerin tercüme dolayısıyla tabii seyrine nazaran nispeten yavaş yapılabilmesi, Prof. Miller’in bu sahada daha geniş mevzuları ele almasına ve hususiyle Personel İdaresinin teknik bahislerine girebilmesine mani olmuştur. Ne var ki, bizler eserin mevcut hacmiyle dahi memleketimizde mühim bir boşluğu doldurduğuna inanıyor ve bu münasebetle kıymetli alâka ve gayretlerinden ötürü Prof. Miller’e teşekkür ve şükranlarımızı bir borç biliyoruz.

SubjectsIndustrial Relations & Labor

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-0880-6
PublisherIstanbul University Press
Publish Date15.06.1966
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.