CHAPTER


DOI :10.26650/BS/AA14.2021.001-1.12   IUP :10.26650/BS/AA14.2021.001-1.12    Full Text (PDF)

Fathers and Sons on the Slippery Slopes Created by Cultural and Geographical Migration

Sema Noyan

‘4 Hane 1 Teslim / 4 Sections, 1 Transition (2016),’ which is the first novel by Eyüp Aygün Tayşir, captures attention with its ambitious and rich content and its style, which represents magical realism. The novel talks about the predicaments, conflicts, and contradictions of two families that are settled in Fethiye (Turkey), Germany, Siirt (Turkey) and Istanbul (Turkey) and that are vulnerable to the ebbs and flows of living between East and West. What these two families have in common are conflicts between fathers and sons on the basis of the search for identity and the migration of both families from East to West. Sabri, who questions himself, his past and his family on behalf of all fathers and sons serving as personalities in the novel, and who develops responses in the form of a synthesis, acts as if he assumed the narration of the story with his literary personality on behalf of the author. Just as the matter of fathers and sons is within the scope of psychoanalysis, specifically the Oedipus complex theory proposed by Sigmund Freud, it is also closely and symbolically related to the East-West conflict in Turkish literature. Therefore, the struggle of sons to outperform their fathers is also well-suited to psychoanalytical studies. In the context of these conflicts, the relationship of Agâh and his son Baki Naim, who are forced to migrate to Germany, and the relationship of Baki Naim and his son Sabri gain attention in the novel. Through representative places and lives, the author addresses the relationship of father and son in parallel to the East-West conflict/dilemma. Siirt Teneke (Tin) Quarter and the squatter house, which represent the East, and Germany, Fethiye and the apartment, which symbolize the West, come to the fore as elements enabling the acquisition of identity and as settings for conflict. In this study, the effects of places on identity acquisition and culture, as well as the implications of places on conflicts between fathers and sons, conflicts between East and West and power will be examined.


DOI :10.26650/BS/AA14.2021.001-1.12   IUP :10.26650/BS/AA14.2021.001-1.12    Full Text (PDF)

Kültürel ve Coğrafî Göçün Yarattığı Kaygan Zeminlerde Babalar ve Oğullar

Sema Noyan

Eyüp Aygün Tayşir’in ilk romanı olan 4 Hane 1 Teslim (2016) iddialı ve zengin içeriğiyle, büyülü gerçekçiliği sezdiren üslubuyla dikkat çekmektedir. Romanda, Fethiye, Almanya, Siirt, İstanbul mekânları çerçevesinde yaşayan, Doğu ve Batı arasında gelgitleri olan iki ailenin çıkmazları, çatışmaları ve çelişkileri anlatılır. Bu iki ailenin ortak yönü, babalar ve oğullar arasındaki kimlik arayışı merkezindeki çatışmaları ve doğudan batıya gerçekleştirdikleri göçlerdir. Roman kişileri olan babalar ve oğulların tümü adına ailesini sorgulayan, sentez içerikli cevaplar geliştiren Sabri, okur-yazar kimliğiyle yazarın sözcülüğünü üstlenmiş gibidir. Baba-oğul meselesi, Sigmund Freud’un geliştirdiği Oedipus kompleksi/karmaşası adıyla psikanalizin alanına girdiği gibi Türk edebiyatında da temsili olarak Doğu-Batı çatışmasıyla yakından ilgilidir. Bu yüzden oğulların babalarını aşmak için verdikleri mücadele de psikanalitik okumalara açıktır. Romanda özellikle Almanya’ya göç etmek zorunda kalan Agâh ve oğlu Baki Naim arasındaki ilişki ile Baki Naim’in, oğlu Sabri ile ilişkisi, söz konusu çatışmalar bağlamında dikkat çekmektedir. Yazar, baba-oğul ilişkisini Doğu-Batı çatışması/ikilemi paralelinde, temsili mekânlar ve hayatlar üzerinden ele almaktadır. Doğuyu temsil eden Siirt, Teneke Mahallesi, gecekondu; Batıyı temsil eden Almanya, Fethiye ve apartman dairesi; kimlik edinmeye aracı unsurlar ve çatışma mekânları olarak ön plandadır. Çalışmada mekânların kimlik edinme ve kültür üzerindeki etkileri ve baba-oğul/Doğu-Batı/iktidar çatışmalarına yansımaları tahlil edilecektir.References

 • Alver, K. (2009). Mahalleye Giriş. Hece, Medeniyet, Edebiyat ve Kültür Bağlamında Şehirlerin Dili Özel Sayısı. 150/151/152, s. 137-148. google scholar
 • Bachelard, G. (2008). Uzamın Poetikası. (Alp Tümertekin, Çev.) İstanbul: İthaki Yayınları. google scholar
 • Cebeci, O. (2009). Psikanalitik Edebiyat Kuramı. (2. baskı) İstanbul: İthaki Yayınları. google scholar
 • Courberive, J. (1965). Aşağılık Kompleksinden Kurtulmanın Çareleri. (Halis Özgü, Çev.) İstanbul: Özgü Yayınevi. google scholar
 • Freud, S. (1995). Sanat ve Sanatçılar Üzerine. (Kâmuran Şipal, Çev.) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. google scholar
 • Geçtan, E. (2017). Psikanaliz ve Sonrası. (16. baskı) İstanbul: Metis Yayınları. google scholar
 • Horney, K. (2003). Çağımızın Nevrotik Kişiliği. (Selma Koçak, Çev.) İstanbul: Doruk Yayınları. google scholar
 • Horney, K. (1994). Psikanalizde Yeni Yollar. (Selçuk Budak, Çev.) Ankara: Öteki Yayınevi. google scholar
 • İlbak, Ü. (2015). Medeniyet ve Kültürde Değişim. İstanbul: İşaret Yayınları. google scholar
 • İnanç, H. (2005). Avrupa Birliği’ne Entegresyon Sürecinde Türkiye’nin Kimlik Problemleri. Ankara: Adres Yayınları. google scholar
 • Jung, C. G. (2016). Freud ve Psikanaliz. (İsmail Hakkı Yılmaz, Çev.) İstanbul: Pinhan Yayınları. google scholar
 • Kalın, İ. (2017). Ben, Öteki ve Ötesi. (9. baskı) İstanbul: İnsan Yayınları. google scholar
 • Kernberg, O. (2012). Sınır Durumlar ve Patolojik Narsisizm (3. baskı). (Mustafa Atakay, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları. google scholar
 • Tuna, K. (2009). Şehrin Serüveni. Hece, Medeniyet, Edebiyat ve Kültür Bağlamında Şehirlerin Dili Özel Sayısı. 150/151/152, 16-22. google scholar
 • Koyuncu, A. (2012). “Türkiye’de Göç ve Kentleşme”. Köksal Alver. (Ed.) Kent Sosyolojisi içinde, s. 379-393. Ankara: Hece Yayınları. google scholar
 • Köse, A. (2000). Freud ve Din. İstanbul: İz Yayıncılık. google scholar
 • McWilliams, N. (2017). Psikanalitik Tanı, Klinik Süreç İçinde Kişilik Yapısını Anlamak. (6. baskı) (Erkan Kalem, Çev.) İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Miller, A. (2019). Yetenekli Çocuğun Dramı (11. baskı). (Emine Avşar, Çev.) İstanbul: Profil Yayınları. google scholar
 • Parla, J. (2009). Babalar ve Oğullar: Tanzimat Romanının Epistemolojik Temelleri (7. baskı) İstanbul: İletişim Yayınları. google scholar
 • Parman, T. (2004). Psikanalitik Denemeler. İstanbul: Bağlam Yayınları. google scholar
 • Parman, T. (2000). Ergenlik ya da Merhaba Hüzün. İstanbul: Bağlam Yayınları. google scholar
 • Tümtaş, M. S. (2012) Kent, Mekân ve Ayrışma, Kentsel Mekanda Ayrışma Dinamikleri. Ankara: Detay Yayıncılık. google scholar
 • Yılmaz, E. B. (2019). Edebiyat Şehir Hafıza, Türk Romanında Hafıza Mekânı Olarak Şehir (1940-1960). İstanbul: Kesit Yayınları. google scholar
 • Yörükoğlu, A. (1986). Gençlik Çağı, Ruh Sağlığı ve Eğitimi ve Ruhsal Sorunları (2. baskı) Ankara: Türkiye İş Bankası. google scholar
 • Yüce, N. M. (2018). “Baba-Oğul-Otorite Üçgeninde Kırmızı Saçlı Kadın ve Transatlantik”. DTCF Dergisi 58(2) 1267-1277. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.