CHAPTER


DOI :10.26650/BS/AA14.2021.001-1.15   IUP :10.26650/BS/AA14.2021.001-1.15    Full Text (PDF)

Poetry and Semiotics: The Example of Sisler Bulvari by Attila Ilhan

Özge Sönmez

Literary texts differ from other types of text in their sense of creating aesthetic pleasure in the world of emotion in their readers. These types of texts, which are very rich in terms of connotation, have been the object of investigation by researchers in many aspects, such as figure of speech, conciseness, and originality. In these texts, the basic elements appear as person, time, and space. All of these can be examined with many methods, and they are subject to different disciplines in terms of the connections they establish with each other and their transformation. The place and function of the space are examined by many scientific methods today. One of these methods is semiotics. By using the semiotics method, the meaning layers of text types that show different characteristics, such as novel, story, poetry, the relationship between the actors, and the deep structure from concrete to abstract, can be clearly revealed. In this study, the spaces used by Attilâ İlhan, one of the most important poets of our country, in his poetry book titled Sisler Bulvarı will be analyzed through literary semiotics. By classifying the words used in the imaginary spaces created in poems according to this method, it will be shown how the imagined space affects the poet-subject and transforms it. In this study, in the poem, which has an implicit form of expression, all implicit structures in relation to space are examined through the semiotic method. The aim is to reveal the poetic aesthetics, style, and functionality of the poet in poetry.


DOI :10.26650/BS/AA14.2021.001-1.15   IUP :10.26650/BS/AA14.2021.001-1.15    Full Text (PDF)

Şiir ve Göstergebilim: Attilâ İlhan’ın Sisler Bulvarı Örneği

Özge Sönmez

Yazınsal metinler okuyucularının duygu dünyasında estetik bir haz yaratma yönleriyle diğer metin türlerinden ayrılırlar. Yananlam boyutu bakımından oldukça zengin olan bu metin türleri, söz sanatları, özlülük, özgünlük gibi pek çok açıdan araştırmacıların inceleme nesnesi olmuştur. Bu metinlerde temel öğeler kişi, zaman ve uzam temel ulamları olarak karşımıza çıkar. Tüm bu ulamlar kendi içlerinde birçok yöntemle incelenebileceği gibi, birbirleriyle kurdukları bağlantılar, birbirlerini değiştirip dönüştürmeleri açısından da değişik disiplinlere konu olurlar. Uzam da bu ulamlardan biridir. Uzam ulamının yeri ve işlevi günümüzde birçok bilimsel yöntemle incelenmektedir. Bu yöntemlerden biri de göstergebilimdir. Göstergebilim yöntemi kullanılarak; roman, öykü, şiir gibi birbirinden farklı özellikler gösteren metin türlerinin anlam katmanları, eyleyenlerin birbiriyle olan ilişkileri, somuttan soyuta doğru giden derin yapı açık bir biçimde ortaya konulabilmektedir. Uzam tüm bu türlerde, hem özneyi etkileyen, hem özneden etkilenen, kimi zaman da başlı başına bir özneye dönüşebilen bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır. Uzamın düzyazı türlerinde olduğu kadar şiirde de örtük ya da açık ama oldukça belirleyici rolü vardır. Çalışmada ülkemizin en önemli şairlerinden biri olan Attilâ İlhan’ın Sisler Bulvarı adlı şiir kitabında kullandığı uzamlar yazınsal göstergebilim yöntemiyle incelenecektir. Şiirlerde yaratılan imgesel uzamlarda kullanılan sözcükleri bu yönteme göre sınıflandırarak, imgeselleştirilmiş uzamın şair-özneyi nasıl etkilediği, nasıl dönüştürdüğü gösterilecektir. Çalışmada, örtük bir anlatım biçimine sahip olan şiirde, uzamla ilişkide bulunan örtük yapılar göstergebilimsel yöntemle incelenerek; şairin şiir estetiği, biçemi ve uzam öğesinin şiirdeki işlevselliğinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.References

  • Bachelard, G. (2008). Uzamın Poetikası. (A. Tümertekin, Çev.). İstanbul: İthaki Yayınları. google scholar
  • Bertrand, D. (2000). Precis de SemiotiqueLitteraire. Paris: Nathan. google scholar
  • İlhan, A. (2001). Bütün Şiirleri: 2 Sisler Bulvarı. Ankara: Bilgi Yayınevi. google scholar
  • Kıran (Eziler), A. (2005). Şiir Çözümlemesi, Dilbilimsel Yöntemler ve Araçlar. Türkbilig, 10, 17-33. google scholar
  • Kıran, Z., & Kıran (Eziler), A. (2007) Yazınsal Okuma Süreçleri. Ankara: Seçkin Yayınları. google scholar
  • Lynch, K. (2017). Kent İmgesi, (İ. Başaran, Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. google scholar
  • Narlı, M. (2014). Şiir ve Mekân. Ankara: Akçağ Yayın. google scholar
  • Taşçıoğlu, M. (2013). Bir Görsel İletişim Platformu Olarak Mekân. İstanbul: YEM Yayın. google scholar
  • Yücel, T. (1979). Anlatı Yerlemleri, Kişi/Süre/Uzam. İstanbul: Ada Yayınları. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.