CHAPTER


DOI :10.26650/BS/SS22.2021.001-5.05   IUP :10.26650/BS/SS22.2021.001-5.05    Full Text (PDF)

From the Center of the City to a Frozen Open-Air Museum: Hippodrome

Özge Bilge Kara

Atmeydanı, known as Hippodrome and Sultanahmet Square throught its history, is one of the most important places of memory of Istanbul, the capital of several empires. Atmeydanı, the administartive center of the capital during the Byzantine and Ottoman Empires period, witnessed many symbolic figures and events in which political powers reinforced their sovereignty and legitimacy. The destiny of the square began to change with the Westernization movement in Ottoman society from the second half of the 19th century. The discovery of the Bosporus shores and Sadabat gardens and the transfer of the Palace to the Bosphorus under the influence of European culture caused Atmeydanı to lose its former administrative and political importance. Since 1850, increasing diplomatic and touristic visits to Atmeydanı and many historical monuments like the Hagia Sophia have transformed the Square into an open-air museum visited from a living center. Despite this transformation, Atmeydanı has many functions in social memory, such as the rebellion square, a place of entertainment, an area of social struggle, and a trade center. In addition to these roles, it has maintained its socio-political importance for centuries as a place to ensure the legitimacy of power. This study aims to examine the Atmeydanı regarding its power- space- history relationship and its social memory and to consider the transition from the rise of the dynamic city center to a frozen open-air museum in parallel with the political history of Istanbul.


DOI :10.26650/BS/SS22.2021.001-5.05   IUP :10.26650/BS/SS22.2021.001-5.05    Full Text (PDF)

Şehrin Merkezinden Dondurulmuş Açık Hava Müzesine”: Atmeydanı

Özge Bilge Kara

Tarihi boyunca Hippodrom, Atmeydanı ve Sultanahmet Meydanı gibi değişik isimlerle anılan Atmeydanı bir imparatorluklar başkenti olan Istanbul’un en önemli hafıza mekânlarındandır. Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları döneminde başkentin idare merkezi olan Atmeydanı siyasal iktidarların egemenliklerini ve meşruiyetlerini pekiştirdikleri pek çok sembolik figüre ve olaya sahne olmuştur. Meydanın kaderi XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı toplumundaki batılılaşma hareketi ile değişmeye başlar. Avrupa kültürünün etkisiyle Boğaz kıyılarının ve Sadabat bahçelerinin keşfedilmesi ve sarayın Boğaz’a taşınması Atmeydanı’nın eski idari ve siyasi önemini yitirmesine neden olur. 1850’lerden itibaren Atmeydanı’na ve Ayasofya gibi çevresindeki pek çok tarihi anıta artan diplomatik ve turistik ziyaretler Meydanı, yaşayan bir merkezden ziyaret edilen bir açık hava müzesine dönüştürür. Bu dönüşüme rağmen Atmeydanı toplumsal bellekte, isyan meydanı, eğlence merkezi, infaz mekânı, toplumsal mücadele alanı ve ticaret merkezi gibi pek çok farklı işlevin izini taşımış ve iç içe geçen bu rollerinin üstünde iktidarın meşruiyetini sağlama mekânı olarak sosyo-politik önemini asırlar boyunca korumuştur. Günümüze dek taşıdığı kültürel kalıntılarla ve iktidarın meydana yönelik politikalarıyla kurgulanan bu sembolik dil Atmeydanı’nın Cumhuriyet Türkiyesi döneminde başkentin değişmesi ile tamamen kaybolur. Meydan, bugün modern tüketim toplumu kalıpları içinde turistik bir çekim merkezi haline gelmiştir. Bu çalışma Atmeydanı’nı, iktidar-mekân-tarih ilişkiselliği ve toplumsal hafıza mekânı bakımından incelemeyi ve Istanbul’un politik tarihine paralel olarak şehrin dinamik merkezi konumuna yükselişinden bugün dondurulmuş bir açık hava müzesi durumuna geçişini ele almayı amaçlar. Oldukça geniş bir tarihsel kapsam içerisinde incelenecek olan Atmeydanı’nın dönüşüm hikâyesi Istanbul’un Roma dönemi öncesi pagan tarihinden Osmanlı İmparatorluğu sonrası modern kent tarihine paralel bir şekilde ele alınacaktır.References

 • Deleon, J. (2002). Anıtsal Istanbul (5. Baskı). [Monumental Istanbul]. Istanbul, Turkey: Remzi Kitapevi. google scholar
 • Eldem, E. (2015). Ayasofya: Kilise, Cami, Abide, Müze, Simge. [Hagia Sophia: church, mosque, monument, museum, symbol]. Toplumsal Tarih, 254, 76-85. google scholar
 • Gür, B. (2010). Arşivsel mekân: Sultanahmet Meydanı ve Çevresi. [Archival space: Sultanahmet Square and its surroundings]. E. Altan (Ed.), Cumhuriyet’in Mekânları, Zamanları, İnsanları [The places, the times and the peoples of the Republic]. (s. 69-80). Ankara: Dipnot Yayınları. google scholar
 • Işın, E. (2010). Atmeydanı: Kültürlerarası Bir Mekân Sorunsalı. [Atmeydanı: An Intercultural Space Problem]. E. Işın (Ed.), Hippodrom/Atmeydanı: Istanbul’un Tarih Sahnesi [Hippodrome/Atmeydanı: Istanbul’s Historical Scene]. (Cilt II) (s. 10-16). Istanbul: Pera Müzesi Yayını. google scholar
 • Koçu, R. E. (1965). Çınar Vakası. [Çınar incident]. R. E. Koçu (Ed.), Istanbul Ansiklopedisi [Istanbul Encyclopedia]. (Cilt VII) (s. 3920-3921). Istanbul: Istanbul Ansiklopedisi ve Neşriyat. google scholar
 • Kuban, D.- Y. Kâhya (1993/1994). Hippodrom, R. E. Koçu (Ed.), Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi [From yesterday to today Istanbul Encyclopedia]. (Cilt IV) (s.75-77). Istanbul: Tarih Vakfı Yayınları. google scholar
 • Kuban, D. (2010). Atmeydanı. [Atmeydanı]. E. Işın (Ed.), Hippodrom/ Atmeydanı: Istanbul’un Tarih Sahnesi [Hippodrome/Atmeydanı: Istanbul’s Historical Scene]. (Cilt II) (s.17-31). Istanbul: Pera Müzesi Yayını. google scholar
 • Ostrogorsky, G. (2011). Bizans Devleti Tarihi. [History of Byzantine State]. (7. Baskı). Ankara: Türk Tarih Kurumu. google scholar
 • Özcan, E. (2010). Osmanlı’nın Atmeydanı “Kamusal Bir Meydan mıydı?”. [Atmeydanı of Ottomans was it “a public square?”]. Doğu Batı Dergisi, 51, 105-132. google scholar
 • Pitarakis, B. (2010). Giriş. [Introduction]. B. Pitarakis (Ed.), Hippodrom/Atmeydanı: Istanbul’un Tarih Sahnesi [Hippodrome/Atmeydanı: Istanbul’s Historical Scene]. (Cilt I) (s. 8-28). Istanbul, Turkey: Pera Müzesi Yayını. google scholar
 • Rambaud, A. (1871). Le Monde Byzantin: Le sport et l’Hippodrome à Constantinople. [The Byzantine Word: Sport and Hippodrome in Istanbul]. Revue des Deux Mondes, 91, 761-794. google scholar
 • Ricoeur, P. (2012). Hafıza, Tarih, Unutuş. [Memory, History, Forgetting]. Istanbul, Turkey: Metis Yayınları. google scholar
 • Sinanlar, S. (2009). Atmeydanı: Bizans Araba Yarışlarından Osmanlı Şenliklerine. [Atmeydanı: From Byzantine Car Racing to Ottoman Festivals]. (3. Baskı). Istanbul, Turkey: Kitap Yayınevi. google scholar
 • Wiener, W.M. (2001). Istanbul’un Tarihsel Topoğrafyası. [Historical Topography of Istanbul]. Istanbul, Turkey: Yapı Kredi Yayınları. google scholar
 • Yıldırmaz, S. (2001). Halka Açık Olarak Gerçekleştirilen Bir İdam. [A Public Execution]. Toplumsal Tarih, 91, 18-22. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.