CHAPTER


DOI :10.26650/B/AA09.2021.007.04   IUP :10.26650/B/AA09.2021.007.04    Full Text (PDF)

Traces of Ottoman Political Incidents in Nineteenth Century Wandering Minstrel Epic Poems

Armağan Coşkun

Epic poems represent the oldest genre of Turkish literature inherited by the ozan-baksı and wandering minstrel traditions. As in previous periods, epic poems of the 19th century were works of art relating political incidents that occurred within the Ottoman State. They recorded the personalities who influenced the empire in the19th century and specifically described a society in flux, detailing the evolution of social, political, and cultural dynamics across the Ottoman territories. The epics of the period represent one of the most significant sources for the structural and functional analysis and understanding of this process of sociocultural change. Epic poems recounted historical incidents and were not influenced by artistic anxieties; hence, they could reflect past and present social realities. The first anonymous tellers of the epic poems were wandering minstrels. The epic poems represent the origins of social history in Anatolia in terms of their contemplation and analysis of cultural changes. They describe social shifts and developments, explain the social structures of the period in which they were performed, and reveal the psyches of their contemporaries. They disclose the ideas, lifestyles, beliefs, and values of their times. Apart from being valued as living representatives of an ancient wandering minstrel tradition, many wandering minstrels trained in the nineteenth century can also be viewed as significant sources of political and social events. Given their sensitivity toward political and social incidents they had experienced, the wandering minstrels of the 19th century produced numerous works of epic poetry. They perceived it as their duty to perpetuate the essence of folklore, recount historical incidents, and narrate the events of the Ottoman wars. The wandering minstrels experienced or witnessed these historical incidents and transformed them into poetry in their epics, which reflected the 19th century as supplementary sources of history. Thus, epic poems can substantially establish the connections between art and politics. They can also be viewed as oral historical texts that may be utilized as research sources in history and other disciplines to achieve a comprehensive basis for the reconsideration and re-establishment of extant theories.References

 • AKBULUT, İ. (2014). Kırım Savaşı [Crimean War], Türk Dünyası Araştırmaları, 208 , 333-350. google scholar
 • AKTAN, Müge Ercan (1997). “XIX. Yüzyılda İstanbul’da Âşıklık Geleneği ve Âşıklar” [Âşıks and the Âşık Tradition in XIX. Century in İstanbul]. (Master’s Thesis,Gazi Üniversitesi ) google scholar
 • ARTUN, E. (1999). “19. Yüzyıl Osmanlı Dönemi Ortadoğu’nun Sosyal Tarihine Bir Kaynak: Âşık Esrari’nin Vehhabi Destanı” [A Source for the Social History of 19th Century Ottoman Middle East: Vehhabi Epic of Âşık Esrari] , Fırat Üniversitesi I. Milletlerarası Ortadoğu Sempozyumu, Elazığ. google scholar
 • ARTUN, E. (2002). “19. Yüzyıl Âşıklık Geleneğinde Âşık Erzurumlu Emrah’ın Yeri” [The Place of Âşık Erzurumlu Emrah in the 19thCentury Âşık Tradition]. Motif Dergisi. google scholar
 • ARTUN, E. (2002). Âşıkların Destanlarının Sosyal Tarihe Kaynaklık Etmeleri [Âşık Epics as a Source for Social History]. Milli Folklor, 53, 34-38. google scholar
 • ARTUN, E. (2000). “Osmanlı- Türk Kültüründe Âşık Şiirinin Belirleyici Rolü” [The Decisive Role of Âşık Poetry in Ottoman-Turkish Culture], Adana Halk Kültürü Araştırmaları. google scholar
 • ASLANTAŞ, S. (2007). Osmanlı’da Sırp İsyanları 19. Yüzyıl Şafağında Balkanlar [Serbian Revolts in Ottoman Empire, Balkans at the Dawn of 19th Century]. İstanbul, Turkey: Kitap Yayınevi. google scholar
 • Âşık Ş. (1954). Şiirleri [Poems]. Ankara, Turkey: Yeni Matbaa. google scholar
 • AŞKUN, V. C. (1945). Âşık Ruhsati [Âşık Ruhsati]. Sivas, Turkey: Kamil Basımevi. google scholar
 • ATABEYLİ, N. K. (1936). Vaka-i Hayriyye Destanı ve İspartalı Şair Seyrani [Epic of Vaka-i Hayriyye and Poet Seyrani of Isparta]. Yeni Türk, .47, 629-631 google scholar
 • BORATAV, Pertev Naili (2003). 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı [Turkish Folk Literature in 100 Questions], İstanbul, Turkey, Gerçek Yayınevi . google scholar
 • COŞKUN ELÇİ, A. (2011). Âşık Şeref Taşlıova’nın Ezgi Repertuvarı [The Melody Repertoire of Âşık Şeref Taşlıova], Ankara, Turkey: . google scholar
 • COŞKUN ELÇİ, A. (2015). Sözlü Tarih Metni Bağlamında Âşık Şeref Taşlıova’nın Âşık Kahraman’dan Aktardığı Destanlar [Epics Âşık Şeref Taşlıova transferred from Âşık Kahraman in the Context of Oral History Texts]. Milli Folklor, 27(106), 14-33. google scholar
 • ÇAĞATAY, N. (1986). “Vehhabiler” [Vehhabis], İslam Ansiklopedisi, vol.13, (pp. 262-269). google scholar
 • ÇAKMAK, Z. (2003). 1875 Hersek İsyanı[1875 Herzegovina Uprising. İlahiyat Dergisi, 241-254. google scholar
 • ÇOBANOĞLU, Ö. ( 1999 ). İşgal Edilen Vatan Topraklarında Âşık Edebiyatının İşlevleri ve Âşık Şenlik [Functions of Âşık Literature in Occupied Homeland Territories and Âşık Şenlik]. Milli Folklor, 6 (42), 89-91. google scholar
 • ÇOBANOĞLU, Ö. (2000). Âşık Tarzı Kültür Geleneği ve Destan [Âşık Cultural Tradition and Epic]. Ankara, Turkey: Akçağ Yayınları. google scholar
 • ÇOLAK, K. (2008).Mısır’ın Fransızlar Tarafından İşgali ve Tahliyesi [Occupation and Evacuation of Egypt by the French]. SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2008-II), 141-183. google scholar
 • ÇORUK, D. (2007). “XIX. Yüzyıl Sosyal Ve Siyasi Olaylarının Âşık Edebiyatına Yansımaları” [Reflections of the XIX. Century Social and Political Incidents to Âşık Literature]. (Master’s Thesis, Gazi Üniversitesi). google scholar
 • DİZDAROĞLU, H. (1969). Halk Şiirinde Türler [Genres in Folk Poetry], Ankara, Turkey: Türk Dil Kurumu Yayınları. google scholar
 • ELÇİN, Ş. (1997). Halk Edebiyatı Araştırmaları-I, Ankara, Turkey: Akçağ Yayınları. google scholar
 • ELTUT, Nükhet (1999). “1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve İki Ülke Açısından Sonuçları” [1877-1878 Russo-Turkish War and its Consequences for the two Countries]. Ankara, Turkey: Atatürk Yüksek Kurumu Yayınları. google scholar
 • ERGUN, S. Nüzhet (1933). “XIX. Asır Saz Şairlerinden Silleli Sururi” [19th Century Saz Poet Silleli Sururi] google scholar
 • EROL, Salih (2007). “Pehlivan İbrahim Paşa Vâkâyi-nâmesi (Baba Paşa Tarihi).” [Chronicles of Pehlivan İbrahim Paşa (History of Baba Pasha)] (Master’s Thesis Eskişehir Anadolu Üniversitesi) google scholar
 • GENÇOSMAN, K. Z. (1972). Türk Destanları [Turkish Epics]. İstanbul, Turkey: Hürriyet Yayınları. google scholar
 • GÜNAY, U. (1993). Türkiye’de Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi [Âşık Poetry Tradition and Dream Motif in Turkey]. Ankara,Turkey: Akçağ Yayınları. google scholar
 • HOCAOĞLU, Mehmet (1995). Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı 1831-1841 [Kavalalı Mehmet Ali Paşa Revolt 1831-1841]. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM. 6 (6), 195-210 google scholar
 • KOP, Y. (1999). 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşında Kars ve Çevresi [Kars and Surrounding Area in 1828-29 Russo-Turkish War] (Master’s Thesis, Atatürk Üniversitesi). google scholar
 • KOYUNCU, A. (2007). “Osmanlı’da Sırp İsyanları 19. Yüzyıl Şafağında Balkanlar” [Serbian Revolts in Ottoman Empire, Balkans at the Dawn of 19th Century]. İstanbul, Turkey: Kitabevi. google scholar
 • KOZ, S. (1985). “Âşık Edebiyatında Destan ve Destan Konuları” [Epic and Epic Subjects in Âşık Literature]. Türk Halk Edebiyatı ve Folklorunda Yeni Görüşler 2, Konya. google scholar
 • KÖPRÜLÜ, M. F. (1962, 1964, 1965). Türk Saz Şairleri [Turkish Saz Poets]. İstanbul, Turkey: Milli Kültür Yayınları. google scholar
 • KÖPRÜLÜ, M. F. (1989). Edebiyat Araştırmaları [Literary Researches]. İstanbul, Turkey: Ötüken Yayınları. google scholar
 • ÖZTELLİ, C. (1976). Uyan Padişahım [Wake Up My Padishah]. İstanbul, Turkey: Milliyet Yayınları. google scholar
 • PAMUKÇİYAN, K. (1990). “2. Sultan Mahmud’a Dair Ermeni Harfli Türkçe Dört Manzum Methiyye” [Four Eulogies written in Turkish using Armenian Letters Regarding Sultan Mahmut the Second] Belleten. LIV (211)1065-1069. google scholar
 • SAKAOĞLU, Saim (1991). “İmparatorluk Dönemi Saz Şairlerinin İstanbul’a Bakışları” [Imperial Era Saz Poets’ View of Istanbul]. Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi. 1-2, 307-323. google scholar
 • SAKAOĞLU, S. (1992). Türk Dünyası El Kitabı, vol.3, Türk Saz Şiiri [ Turkish Poetry]. Ankara, Tukey: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. google scholar
 • SATIR, Burhan (2006). “Kabakçı Mustafa İsyanı ve Yenileşme Hareketlerine Etkileri” [Kabakçı Mustafa Revolt and its Effects on Reformation Movements]. (Master’s Thesis, Sakarya Üniversitesi) google scholar
 • THOMSON, P. (1999). Geçmişin Sesi [The Voice of the Past]. İstanbul, Turkey:Tarih Vakfı Yayınları. google scholar
 • TOKER, H. (2014). “Şâiran-ı Hassa”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14, 169-185 google scholar
 • TOKER, H.(2017). Osmanlı Hanedânı ve Saz Şairleri [The Ottoman Dynasty and Saz Poets], Ölümünün 50. Yılında Uluslararası M. Fuad Köprülü Türkoloji ve Beşeri Bilimler Sempozyumu (21-22 Kasım 2016) Bildirileri. google scholar
 • TOPRAK, S. (2011) 1821 Mora İsyanı Tarihin Peşinde [1821 Mora Revolt]. Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6, 317, 328. google scholar
 • TÜRKMEN, F. (2005). “Osmanlı Dönemindeki Önemli Olayların Âşık Şiirindeki Akisleri” [The Reflections of Significant Incidents during Ottoman Era to Âşık Poetry] Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. V (2), 293-298. google scholar
 • YARDIMCI, M. (2013). Başlangıcından Günümüze Türk Halk Şiiri [Turkish Folk Poetry from its Origins to Present-Day]. İzmir, Turkey: Kanyılmaz Matbaacılık. google scholar
 • YILDIRIM, D. (2004). “Sözel Tarih Belgesi: Sözel Tarih Metinleri” [Oral History Document: Oral History Texts]. Türkbilig 8,131-154. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.