CHAPTER


DOI :10.26650/B/ET07.2022.012.07   IUP :10.26650/B/ET07.2022.012.07    Full Text (PDF)

Internet of Behaviors in Health

Nilgün BozbuğaSeda Güven

Technological developments and the ever-increasing effect of the internet on social life are transforming into a large integrated system. These days, internet technology has changed individuals’ habits and ways they access information, communicate, organize their time, and even maintain their daily lives. The Internet of Things (IoT) is a constantly developing and expanding system where physical objects communicate with their product identities by connecting to networks through various interfaces, collect data, share information storage, and process data without the need for human intervention. This article aims to analyze the Internet of Medical Things (IoMT), wearable technologies that are compatible with internet technology, and medical devices’ ability to recognize each other through communication protocols and sensor networks by sending large-scale data collected in the fields of personal health, public health, and health institutions’ activities to remote servers through various sensors. Nowadays, the Internet of Behaviors (IoB) approach has gained importance as a new concept. IoB is defined as the collection of all the types of data related to behaviors that are preprocessed from smart devices, analyzed over servers, transferred through gateways, routed from server to server, and used in interactions. Data collected through IoT provides information regarding users’ behaviors, interests, and preferences. In line with the function of observing and directing people’s behaviors through technology, having IoT technology be adapted to behaviors is useful in terms of creating and marketing new products in areas such as trade, business, and education. IoB can be used in many fields in addition to the field of health. Collecting, processing, and using data to guide behaviors in the field of health is important in terms of pre-detecting and preventing negative situations for individuals and the public. IoB forms a new platform for shaping and transforming behavioral patterns without the need for human intervention with regard to communication and risk management in personal health and public health events, especially in extraordinary situations that threaten health. IoB in the field of health involves the transformation of behavioral data from health activities into intelligent interactions using cyber-physical systems. IoB in the field of health can also be called the location-independent interaction of people’s behavioral patterns with people and institutions, as well as people’s behavioral patterns related to objects through remote sensing and information system layers. Health care delivery includes complex dynamic processes that are difficult to manage in which a workforce with a high level of functional dependence and also high specialization comes together with new technosystems. IoB will undeniably offer new initiatives in health financing and management as well as regarding how healthcare professionals deliver services and share information and how patients communicate with healthcare professionals. IoB in the field of health is taking its place as a new concept in the digitalization of health services and is supporting the transition to an integrated health system. IoB in the field of health represents an integrated new system with fast and competent interactions. IoB allows for data obtained through IoB in the field of health to be collected, stored, analyzed, and monitored and for people’s behaviors to be guided. Such a system in the field of health indicates a new era in which established practices and traditional health understanding and habits will change in terms of how one benefits from health services. This study discusses in depth the concept of IoB in the field of health as a new concept regarding the digitalization of health services and the transition to an integrated health system through its social background and effects.


DOI :10.26650/B/ET07.2022.012.07   IUP :10.26650/B/ET07.2022.012.07    Full Text (PDF)

Sağlık Alanında Davranışların İnterneti

Nilgün BozbuğaSeda Güven

Teknolojik gelişmelerle internetin toplum hayatında sürekli artan etkisi, bütünleşik büyük bir sisteme dönüşmektedir. Günümüzde internet teknolojisi, bireylerin bilgiye ulaşma, iletişim kurma, zamanı düzenleme ve hatta gündelik hayatlarını sürdürme biçimlerini ve alışkanlıklarını değiştirmektedir. Nesnelerin interneti (internet of things, IoT) sürekli gelişen ve genişleyen bir sistem olarak fiziksel nesnelerin ürün kimlikleri ile çeşitli arayüzler üzerinden ağlara bağlanarak iletişim kurmaları, veri toplamaları, depolamaları, veri işlemeleri ve insan müdahalesine gerek kalmadan bilgi paylaşmalarıdır. Tıbbi nesnelerin interneti (internet of medical things, IoMT) internet teknolojisine uyumlu giyilebilir teknolojiler ve medikal cihazların haberleşme protokolleri ve algılayıcı ağlar aracılığı ile birbirlerini tanımaları ve çeşitli sensörler aracılığıyla kişisel sağlık alanında, toplum sağlığı alanlarında ve sağlık kurumlarının etkinliklerinde toplanan büyük boyutta verinin uzak sunuculara gönderilmesiyle analiz edilmesidir. Yakın dönemde yeni bir kavram olarak davranışların interneti yaklaşımı önem kazanmaktadır. Davranışların interneti (internet of behaviors, IoB) davranışlarla ilgili türlü verinin toplanması, akıllı cihazlardan ön işlemeden geçerek ağ geçitlerinden aktarımıyla sunucu üzerinden analiz edilerek, sunucudan sunucuya yönlendirilmesi ve etkileşimde kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Nesnelerin interneti yoluyla toplanan veri kullanıcıların davranışları, ilgi alanları ve tercihlerine ilişkin bilgi vermektedir. Teknoloji yoluyla insanların davranışlarını gözlemleme ve yönlendirme işlevi doğrultusunda nesnelerin interneti teknolojisinin davranışlara uyarlanması ticaret, iş, eğitim gibi alanlarda yeni ürünler yaratma ve pazarlama açısından kullanılmaktadır. Davranışların interneti, birçok alanda kullanılabileceği gibi sağlık alanında da etki bir biçimde kullanılabilecektir. Sağlık alanında davranışları yönlendirmek için verilerin toplanması, işlenerek kullanılması, kamu ve kişiler açısından olumsuz durumların önceden tespiti ve önlenmesi açısından önem taşımaktadır. Davranışların interneti, kişisel sağlık ve toplum sağlığı etkinliklerinde özellikle sağlığı tehdit eden olağanüstü durumlarda, iletişim ve risk yönetiminde verilerin insan müdahalesine gerek kalmadan davranış kalıplarının oluşturulması ve dönüştürülmesi için yeni bir platform yaratmaktadır. Sağlık alanında davranışların interneti, sağlık etkinliklerinin davranış verilerinin siber-fiziksel sistemler üzerinden akıllı etkileşime dönüşümüdür. Sağlıkta davranışların interneti insanların insanlarla, insanların kurumlarla, insanların nesnelerle ilgili davranış kalıplarının uzaktan algılama ve bilişim sistem katmanlarından geçirilerek konumdan bağımsız etkileşimi olarak da adlandırılabilir. Sağlık hizmeti sunumu, işlevsel bağımlılığı ve uzmanlaşma seviyesi çok yüksek iş gücünün yeni teknosistemlerle bir araya geldiği karmaşık ve yönetimi zor olan dinamik süreçleri barındırmaktadır. Sağlık alanında çalışanlarının hizmet sunumunda ve bilgi paylaşımında birbirleriyle, hastaların sağlık çalışanlarıyla iletişimlerinde, sağlık finansmanı ve yönetiminde davranışların interneti yadsınamaz biçimde yeni açılımlar sunacaktır. Sağlıkta davranışların interneti sağlık hizmetlerinin dijitalleşmesinde ve bütünleşik sağlık sistemine geçişte yeni bir kavram olarak yerini almaktadır. Sağlıkta davranışların interneti, hızlı ve yetkin etkileşimin olduğu bütünleşik yeni bir sistemi ifade etmektedir. Sağlıkta davranışların interneti yoluyla sağlık davranışları verisini toplamak, depolamak, analiz ederek izlenmek ve kişilerin davranışlarını yönlendirilebilmek mümkün olacaktır. Sağlık alanındaki böylesi bir sistem, sağlık hizmetlerinden yararlanma açısından yerleşik uygulamaların ve geleneksel sağlık anlayışı ile alışkanlıklarının değişeceği yeni bir dönemi işaret etmektedir. Bu çalışmada sağlık hizmetlerinin dijitalleşmesinde ve bütünleşik bir sağlık sistemine geçişte yeni bir kavram olarak sağlık alanında davranışların interneti kavramı, toplumsal arka planı ve etkileriyle derinlemesine tartışılacaktır. References

 • Berg, M., Langenberg, C., vd, Berg, I., Kwakkernaat, J. Considerations for sociotechnical design: experiences with an electronic patient record in a clinical context. Int J Med Inform 52(1-3):243-251. doi: 10.1016/ s1386-5056(98)00143-9. PMID: 9848421. google scholar
 • Bijker, W.E. (1995). Of Bicycles, Bakelites, And Bulbs: Toward a Theory of Sociotechnical Change. Cambridge, MA: The MIT Press.ISBN 0-262-02376-8 google scholar
 • Bozbuğa, N. (2019). Robotik Cerrahide Kullanılan Tıbbi Cihaz ve Malzemeler. Bozbuğa, N., Yakıncı, C., editör. Tıbbi Cihaz ve Malzemeler. Malatya: İnönü Üniversitesi Yayınları; 2019; 215-218. ISBN 978-605-785330-1 google scholar
 • Bozbuğa, N. (2020a). COVID-19’da Kalp ve Damar Cerrahisi. Önal, A.E., editör. Halk Sağlığı ve COVID-19. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020:49-55. ISBN 978-625-401-094-1 google scholar
 • Bozbuğa, N. (2020b). Sağlıkta İnovasyon Risk Yönetimi. Hasta Güvenliği ve Risk Yönetimi. Bozbuğa, N., Yakıncı, C., editor. Malatya: İnönü Üniversitesi Yayınları; 2020:437-42. ISBN 978-605-7853-50-9 google scholar
 • Bozbuğa, N., Tekbaş, M., Gülseçen, S. (2021a). Tıbbi Nesnelerin İnterneti. Bozbuğa, N., Gülseçen, S., editör. Tıp Bilişimi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınevi; 2021:451-479. e-ISBN 978-605-07-0773-1 google scholar
 • Bozbuğa, N., Kurtulmuş Kosif, F., Öncül, M.O. (2021b). Sağlıkta Dijital Dönüşüm. Bozbuğa, N., Gülseçen, S., editör. Tıp Bilişimi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınevi; 2021. p. 523-51. e-ISBN 978-605-07-0773-1 google scholar
 • Bozbuğa, N., Sayın, Ö.A. (2021c) Teletıp, Uzaktan Hasta Yönetimi ve İmplante Kalp Destek Cihazları. Bozbuğa, N., Gülseçen, S., editör. Tıp Bilişimi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınevi; 2021. p. 569-659. e-ISBN 978-605-07-0773-1 google scholar
 • Castells, M. (2008). Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum, Kültür, Ağ Toplumunun Yükselişi, Cilt 1, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2. Baskı, 2008. ISBN 975-6176-16-4 google scholar
 • Cavanagh, A. (2007). Sociology in the Age of Internet, Maidenhead, Berkshire: Open University Press, 2007. ISBN-13: 9780335217250 (pb) google scholar
 • Gane, N. (2005). An information age without technology: a response toWebster, Information, Communication and Society 8(4):471-476. google scholar
 • Goffman, E. (1974). Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. Cambridge: Harvard University Press. google scholar
 • Latour, B. (2005). Reassembling the Social: An Introduction to Actor-network-theory, Oxford University Press. google scholar
 • Leonardi, P. M. (2012). Materiality, Sociomateriality, and Socio-Technical Systems: What Do These Terms Mean? How Are They Related? Do We Need Them? In Leonardi, P.M., Nardi, B.A., & Kallinikos, J. (Eds.), Materiality and Organizing: Social Interaction in a Technological World, Oxford: Oxford University Press, 2012;25-48. ISBN 978-0-19-966405-4 (Hbk) google scholar
 • Lindley, J.G., Coulton, P., Akmal, H., Hay, D., Van Kleek, M., Cannizzaro, S., & Binns, R. (2019). The Littlebook of Philosophy for the Internet of Things. Lancaster: Imagination Lancaster. google scholar
 • Müller, M. (2015). Assemblages and actor networks: Rethinking sociomaterial power, politics and space, Geography Compass 9;27-41. google scholar
 • Perrow, C. (1967). A framework for the comparative analysis of organizations. American Sociological Review 32(2):194-208. doi:10.2307/2091811 google scholar
 • Pramanik, P.K.D., Pareek, G., Nayyar, A. (2019). Security and Privacy in Remote Healthcare: Issues, Solutions, and Standards. Jude, H.D., Balas, V.E., eds. Telemedicine Technologies. Academic Press; 2019:201-225. ISBN 9780128169483 google scholar
 • Shaev, Y. (2014). From the Sociology of Things to the “Internet of Things”, Procedia - Social and Behavioral Sciences 149:874-878. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.266 google scholar
 • Simmel, G. (1994). The Picture Frame: an Aesthetic Study. Theory, Culture & Society. google scholar
 • Smith, A.J., Thomas, E., Snoswell, C.L., Haydon, H., Mehrotra, A., Clemensen, J., Caffery, L.J. (2020). Telehealth for global emergencies: Implications for coronavirus disease 2019 (COVID-19). J Telemedicine Telecare 26(5):309-313. DOI: 10.1177/1357633X20916567 google scholar
 • Sodhro, A.H., Pirbhulal, S., Qaraqe, M., et al. (2018). Power control algorithms for media transmission in remote healthcare systems. IEEE Access 6:42384-93. DOI: 10.1109/ACCESS.2018.2859205. google scholar
 • Şeker, Ş.E. (2014). YBS Ansiklopedisi, 1:1 Eylül 2014. Aktör Ağ Teorisi (Actor Network Theory) google scholar
 • Tekbaş, M., Bozbuğa, N. (2021). Sağlıkta Takip Sistemleri. Bozbuğa, N., Gülseçen, S., editör. Tıp Bilişimi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınevi; 2021:621-631. e-ISBN 978-605-07-0773-1 google scholar
 • Volterrani, M., Sposato, B. (2019). Remote monitoring and telemedicine. Eur Heart J Suppl 21(Suppl M):M54-M56. google scholar
 • World Health Organization. (1996). The World Health Report: 1996: Fighting Disease, Fostering Development / Report of the Director-General. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/36848 google scholar
 • World Health Organization. (2016). Global Diffusion of e-Health: Making Universal Health Coverage Achievable. Report of the Third Global Survey on e-Health. Geneva: World Health Organization; 2016. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.