CHAPTER


DOI :10.26650/B/ET07.2022.012.19   IUP :10.26650/B/ET07.2022.012.19    Full Text (PDF)

Adapting the Elements of Love and Compassion to Artificial Intelligence: Patient Care and Nursing Education

Emine Nilüfer PembecioğluNebahat Akgün Çomak

Love and compassion are significant concepts dating back to humanity’s beginnings and closely linked to mammals. These days, the use of artificial intelligence (AI) in nursing education as well as AI accompanying patient care are being discussed in AI applications. That the new nurse robots with AI produced in this framework have the elements of love and compassion in their nursing functions is crucial. This study aims to question the presence and absence of artificial and human relations at times when individuals are at their weakest and most in need of care, such as in health and patient care, and also discusses the nature and effectiveness of AI-based services. In view of the “Ministry of Loneliness” established in England and later in Japan to examine the requirements of more lonely people, the use of artificial intelligence in health issues and hospital care operations is an intriguing research area. hereas numerous technologies that track physical and mental functions and their ability to determine whether individuals live or die have been explored, it is obvious that talks on Ministers in charge of suicide prevention have produced a great deal of inconsistencies. Because of this, it is important to understand how traditional and scientific notions of love and compassion can be assessed in the context of the medically oriented technology capabilities at our disposal in the 21st century, particularly in the context of AI.


DOI :10.26650/B/ET07.2022.012.19   IUP :10.26650/B/ET07.2022.012.19    Full Text (PDF)

Sevgi ve Merhamet Unsurlarının Yapay Zekâ - Hasta Bakımı ve Hemşirelik Eğitimine Uyumlandırılması

Emine Nilüfer PembecioğluNebahat Akgün Çomak

Sevgi ve merhamet kavramları insanlığın doğuşu kadar eski ve memelilere ilişkin kavramlar olmaları nedeniyle önemli kavramlardır. Günümüzde yapay zekâ uygulamaları arasında hasta bakımına eşlik etmesi ve yapay zekanın hemşirelik eğitimi sürecinde de yer alması tartışılmaktadır. Bu çerçevede geliştirilen yapay zekaya sahip yeni hemşire robotlar ile hastabakıcılık işlevleri arasında sevgi ve merhamet unsurlarının bulunması da önem taşımaktadır. Bu çalışma, bir yandan, sağlık ve hasta bakımı gibi bireyin en zayıf olduğu ve en çok bakıma muhtaç olduğu bir zaman diliminde yapay ve insani ilişkilerin varlığının/yokluğunun sorgulanmasını bir diğer yandan da, yapay zeka ile gerçekleştirilebileceği planlanan bu tür hizmetlerin doğasını ve etkinliğini tartışmayı amaçlamaktadır. Gitgide yalnızlaşan insanoğlunun gereksinimlerinin daha derinlemesine çözümlenebilmesi için günümüzde önce İngiltere’de sonra da Japonya’da kurulan “Yalnızlık Bakanlıkları” göz önünde bulundurulduğunda, sağlık sorunları ve hastane bakım süreçlerinde yapay zekanın kullanımı konusu oldukça ilginç bir araştırma alanı sunmaktadır. Örneğin, bir yandan beyin ve beden fonksiyonlarını takip eden bir çok cihaz ve bunların insanın yaşamasına ya da ölümüne karar verebilmesi tartışılırken, diğer yandan da “İntiharları Önlemekten Sorumlu Bakan”lardan söz edilebilmesinin çok büyük bir çelişkiyi beraberinde getirdiği ortadadır. Bu nedenle, sevgi ve merhamet kavramlarının 21. yüzyılın insanlara sunduğu tıp odaklı teknik olanaklar çerçevesinde ve yapay zeka bağlamında ne denli geleneksel ve ne denli bilimsel bağlamlarda değerlendirilebileceği de son derece önemli görülmektedir. References

 • Akın, Ş. H. (2018). Merhamet Kavramı ve Schopenhauer’in Merhamet Yaklaşımının Değerlendirilerek Farklı Düşünürlerin Görüşleriyle Karşılaştırılması. Türkiye Biyoetik Dergisi, 5(3), 126-131. google scholar
 • Arnason vd. 1998: Arnason, U., Gullberg, A., Janke, A., “Molecular Timing of Primate Divergences as Estimated by Two Nonprimate Calibration Points”, Journal of Molecular Evolution 47, 1998, 718-727. google scholar
 • Arnason-Janke 2002: Arnason, U., Janke, A., “Mitogenomic analyses of eutherian relationships”, Cytogenic and Genome Research 96.1-4, 2012, 20-32. google scholar
 • Aydoğdu, H. (2018). Fenomenoloji ve bilimler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(2), 1291-1322. google scholar
 • Başoğul, Reha, (2018), Metin Analizi Sonucu: Kitab-ı Mukaddes, Kur’an’dan daha fazla şiddet içeriyor, 21 Temmuz 2018, http://www.rehabasogul.com/2018/07/21/metin-analizi-sonucu-kitab-i-mukaddes-kuran-dan-daha-fazla-siddet-iceriyor/ google scholar
 • Bochenski, Jozef Maria (2008) Çağdaş Düşünme Yöntemleri (Çevirenler: Talip Kabadayı - Mustafa Irmak), Ankara: BilgeSu Yayıncılık. google scholar
 • Braun, J. M. (1992). Compassion and the psychotherapist. (Unpublished PhD. thesis), California Institute of Integral Studies, California, CA. google scholar
 • Caird, M. (1896). The Evolution Of Compassion. Westminster review, Jan. 1852-Jan. 1914, 145, 635-643. google scholar
 • Can, R. , Tambağ, H. , Öztürk, M. , Kaykunoğlu, M. , Erenoğlu, R. & Gümüşoğlu, F. (2020). Yoğun Bakım Hemşirelerinin Ötanazi, Ölüm ve Ölümcül Hastaya Karşı Tutumları . Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi , 10 (2) , 190-200 . DOI: 10.31020/mutftd.693100 google scholar
 • Chandra, L. (1988). The thousand-armed Avalokitesvara (Vol. 1). Abhinav Publications. google scholar
 • Chochinov, H. M. (2007). Dignity and the essence of medicine: the A, B, C, and D of dignity conserving care. Bmj, 335(7612), 184-187. google scholar
 • Coşkun, Z. (2020). Yalnızlık Bakanlığı, 1 Ekim, 2020, https://www.gazeteduvar.com.tr/yalnizlik-bakanligi-ma-kale-1500411 google scholar
 • Cunha, E. (2016). Compassion between humans since when? What the fossils tell us. Etnográfica. Revista do Centro em Rede de Investigaçâo em Antropologia, 20(3)), 653-657. google scholar
 • Cuozzo, F. & Sauther, M. (2004). “Tooth loss, survival, and resource use in wild ring-tailed lemurs (Lemur catta): implications for inferring conspecific care in fossil hominids”, Journal of Human Evolution, 46 (5): 623-631. google scholar
 • Çeliktaş, Çağatay, (2020). Her Şeyi Gören Göz: Gizli Anlamları Olan Bir Sembol Mü? Arkeofili, 26 Kasım 2020, https://arkeofili.com/her-seyi-goren-goz-gizli-anlamlari-olan-bir-sembol-mu/ google scholar
 • Dalgalı, B. (2019). Merhamet odaklı terapi yaklaşımı ve uygulamaları üzerine bir değerlendirme (Master’s thesis, Bursa Uludağ Üniversitesi). google scholar
 • Davies, R., & Underdown, S. (2006). The Neanderthals: a social synthesis. Cambridge Archaeological Journal, 16(2), 145-164. google scholar
 • Day, J., Finkelstein, J. C., Field, B. A., Matthews, B., Kirby, J. N., & Doty, J. R. (2021). Compassion-focused technologies: reflections and future directions. Frontiers in Psychology, 12. google scholar
 • De Bal, N., Gastmans, C., & Dierckx de Casterle, B. (2008). Nurses’ involvement in the care of patients requesting euthanasia: a review of the literature. International Journal of Nursing Studies, 45(4), 626-644. google scholar
 • Decety, J. (2010). The neurodevelopment of empathy in humans. Developmental neuroscience, 32(4), 257-267. google scholar
 • Dewar B, Adamson E, Smith S, Surfleet J, King L. (2014). Clarifying misconceptions about compassionate care. Journal of Advanced Nursing70(8), 1738-1747. doi: 10.1111/jan.1232 google scholar
 • Drell, J. R. (2000). Neanderthals: A history of interpretation. Oxford Journal of Archaeology, 19(1), 1-24. google scholar
 • Edman, T. B. (2018). David Damrosch’un Gömülü Kitap: Gılgamış Büyük Destanının Kaybı ve Yeniden Keşfi Adlı Eserinin Kritiği. Dil ve Edebiyat Araştırmaları, 18(18), 409-421. google scholar
 • Ertuğrul, Erman, (15 Mart 2020). Avlayacak Hayvan Kalmadığında Tarıma Geçmiş Olabiliriz, Arkeoloji, Arke-ofili, https://arkeofili.com/avlayacak-hayvan-kalmadiginda-tarima-gecmis-olabiliriz/ google scholar
 • Geçtan, E. (1990). Varoluş ve psikiyatri. Remzi Kitabevi. google scholar
 • Geçtan, E. (2002). Hayat, Metis. google scholar
 • Gelb, I. J. (1973). Prisoners of war in early Mesopotamia. Journal of Near Eastern Studies, 32(1/2), 70-98. google scholar
 • Gilbert, P. (2015). The evolution and social dynamics of compassion. Social and personality psychology compass, 9(6), 239-254. google scholar
 • Gilbert, P. (2017). Compassion: Definitions and controversies (pp. 3-15). Routledge. google scholar
 • Glazko, G. V., & Nei, M. (2003). Estimation of divergence times for major lineages of primate species. Molecular biology and evolution, 20(3), 424-434. google scholar
 • Gordon, D. (1998). The 14th Dalai Lama speaking in India: The true expression of non-violence is compassion. Retrieved December, 1, 2007. google scholar
 • Gör, F. (2013). İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programında Merhamet Değeri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. google scholar
 • Gracia, A., Arsuaga, J. L., Martinez, I., Lorenzo, C., Carretero, J. M., de Castro, J. M. B., & Carbonell, E. (2009). Craniosynostosis in the Middle Pleistocene human cranium 14 from the Sima de los Huesos, Atapuerca, Spain. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(16), 6573-6578. google scholar
 • Guyer, P. (2012). Schopenhauer, Kant and compassion. Kantian Review, 17(3), 403-429. google scholar
 • Herodotos, H. T. (2002). Çev: Müntekim Ökmen, 1. Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul. google scholar
 • Higham, T., Douka, K., Wood, R., Ramsey, C. B., Brock, F., Basell, L., ... & Jacobi, R. (2014). The timing and spatiotemporal patterning of Neanderthal disappearance. Nature, 512(7514), 306-309. google scholar
 • Hoge, E. A., Chen, M. M., Orr, E., Metcalf, C. A., Fischer, L. E., Pollack, M. H., ... & Simon, N. M. (2013). Loving-Kindness Meditation practice associated with longer telomeres in women. Brain, behavior, and immunity, 32, 159-163. google scholar
 • https://sozluk.gov.tr google scholar
 • https://stringfixer.com/tr/Neanderthal google scholar
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Gılgamış google scholar
 • https://www.britishmuseum.org/collection/term/BIOG62696 google scholar
 • https://www.hurriyet.com.tr/egitim/merhamet-nedir-merhamet-tanimi-ve-tdk-sozluk-anlami-41826620 google scholar
 • https://www.ntv.com.tr/galeri/teknoloji/en-gelismis-insansi-robot-ameca-tanitildi,uTmABupFaEad1_L1deoRjA/ jHw2RRb4B0-io6LIeWMP7Q google scholar
 • https://www.ntv.com.tr/saglik/otanazi-nedir-otanazi-hangi-ulkelerde-yasal,J4Xdgzi0f0-2zYuoyEsc5g google scholar
 • https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/bir-dugmeye-basarak-hayati-sonlandiran-3d-baskili-otenazi-makinesi-is-vicrede-yasal-oldu-6811210/ google scholar
 • https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/yeni-zelandada-koyunlara-otenazi-yapildi-6525004/?utm_source=ilgi-li_haber&utm_medium=free&utm_campaign=ilgilihaber google scholar
 • https://www.turkcebilgi.com/merhamet_(neo-spiritüalizm’de)#post). google scholar
 • https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response google scholar
 • Hublin, Jean-Jacques, (2009). “The prehistory of compassion”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), 106 (16): 6429-6430. google scholar
 • Husserl, E. (1969). Formal and transcendental logic. Springer Science & Business Media. google scholar
 • Iacoboni, M. (2009). Imitation, empathy, and mirror neurons. Annual review of psychology, 60, 653-670. google scholar
 • İnci, F., & Öz, F. (2009). Ölüm eğitiminin hemşirelerin ölüm kaygısı, ölüme ilişkin depresyon ve ölümcül hastaya tutumlarına etkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10(4), 253-260. google scholar
 • Karahisar, F. (2006). Ölümcül hasta, hemşire ve hekimlerin ölüm ve ötenaziye ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, 2-15. google scholar
 • Kaya, H., & Akçin, E. (2005). Hemşirelik öğrencilerinin ötenaziye ilişkin görüşleri. Türkiye Klinikleri J Med Ethics, 13, 115-119. google scholar
 • Kökdemir, H. (2004). Öfke ve öfke kontrolü. Pivolka, 3(12), 7-10. google scholar
 • Krishnamurti, J. (1997). Krishnamurti: reflections on the self. Open Court Publishing. google scholar
 • Langergraber, K. E., Prüfer, K., Rowney, C., Boesch, C., Crockford, C., Fawcett, K., ... & Vigilant, L. (2012). Generation times in wild chimpanzees and gorillas suggest earlier divergence times in great ape and human evolution. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(39), 15716-15721. google scholar
 • Lordkipanidze, D., Vekua, A., Ferring, R., Rightmire, G. P., Agusti, J., Kiladze, G., ... & Zollikofer, C. P. (2005). The earliest toothless hominin skull. Nature, 434(7034), 717-718. google scholar
 • Low, K. C. P. (2018). Leadership in China, Mongolia and Tibet. In Leading Successfully in Asia (pp. 81-146). Springer, Cham. google scholar
 • Marseken, S. F., Surhone, L. M., & Timpledon, M. T. (2010). Om Mani Padme Hum: Avalokiteshvara, Shadak-shari, Dalai Lama, Chenrezig, Prayer Wheels. google scholar
 • Moran, D., Softley, R., & Warrant, E. J. (2014). Eyeless Mexican cavefish save energy by eliminating the circadian rhythm in metabolism. PloS one, 9(9), e107877. google scholar
 • Moskvitch, Katia, (2010) “Neanderthals were able to ‘Develop their Own Tools’”, BBC News, 24 September 2010, available at http://www.bbc.com/news/science-environment-11408298 google scholar
 • Mutlu, H. (2017). Paleoantropoloji’nin Dayanılmaz Hafifliği: Hominin Meselesi . MASROP E-Dergi , 11 (17) , 1-23 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/masrop/issue/49586/635378 google scholar
 • Nasr, S. H. (2009). The heart of Islam: Enduring values for humanity. Zondervan. (2009:206) google scholar
 • Nif Dağı Kazı Bulguları: http://www.kulturvarliklari.gov.tr/Eklenti/4653,33kazi3.pdf?0 google scholar
 • Noble, Chris (2010) “My Bright Idea: Neanderthals Could Show Compassion”, The Guardian, 10 October 2010, available at http://www.theguardian.com/technology/2010/oct/10/brightidea-neanderthals-evolution google scholar
 • Nussbaum, M. C. (2001). Upheavals of thought: The intelligence of emotions. Cambridge, UK: Cambridge University Press. google scholar
 • Öktem, Ü. (2005). “Fenomenoloji ve Edmund Husserl’de Apaçıklık (Evidenz) Problemi”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Dergisi. 45:1. google scholar
 • Özdöl, S. (2011). Çanak Çömleksiz Neolitik Çağda Güneydoğu Anadolu’da Din Ve Sosyal Yapı. Tarih İncelemeleri Dergisi, 26(1), 173-199. google scholar
 • Özgen, M. K. (2020). Gılgamış Destanında ve Mistisizimde İçsel Yolculuk. KARE, (9), 1-33. google scholar
 • Palagi, E., Leone, A., Mancini, G., & Ferrari, P. F. (2009). Contagious yawning in gelada baboons as a possible expression of empathy. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(46), 19262-19267. google scholar
 • Pehlivan, T., & Güner, P. (2018). Merhamet yorgunluğu: Bilinenler, bilinmeyenler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 9(2), 129-134. google scholar
 • Pehlivan, T., & Güner, P. (2020). Merhametli bakım: Tanımlanabilir mi, verilebilir mi, ölçülebilir mi?. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 11(1), 64-69. google scholar
 • Pembecioğlu, (2015) Ege’nin Kayıp Uygarlığı: Lelegler (Belgesel Film) google scholar
 • Pembecioğlu, N. (2013). TRT Çocuk/çocuklar için eğitim hedeflerinin eğlenceli içeriğe dönüşmesi sürecinin araştırılması. I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı-1, Haz. Yavuzer H. ve Şirin, MR, 473-511. google scholar
 • Pham, V. H., & Miyake, L. (2010). Impressive First Impressions: A Guide to the Most Important 30 Seconds (And 30 Years) of Your Career: A Guide to the Most Important 30 Seconds (And 30 Years) of Your Career. ABC-CLIO. google scholar
 • Plinius, (1947). Naturalis Historia, (Ed: H.L. Jones), Loeb, London, V.107. google scholar
 • Plommer, H. (1979). Vitruvius and the Origin of Caryatids. The Journal of Hellenic Studies, 99, 97-102. google scholar
 • Restak, R. (2009). The naked brain: How the emerging neurosociety is changing how we live, work, and love. Crown. google scholar
 • Riel-Salvatore, J. (2007). Stone knapping: the necessary preconditions for a uniquely hominin behaviour. PaleoAnthropology, 21, 23. google scholar
 • Rizzolatti, G., & Craighero, L. (2004). The mirror-neuron system. Annu. Rev. Neurosci., 27, 169-192. google scholar
 • Said, Samira, (2010). “Study: Neanderthals Cooked, Ate Vegetables”, CNN, December 29 2010, available at http://edition.cnn.com/2010/HEALTH/12/29/neanderthals.diet/ google scholar
 • Salı, J. B. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, TC Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2653. Editör. Prof. Dr. Ali Şimşek, 1. google scholar
 • Salman, Y. (2015) Bir insanlık sorunu merhametsizlik, Diyanet, Kasım 2015, s.299 google scholar
 • Sarich, V. M., & Wilson, A. C. (1967). Immunological time scale for hominid evolution. Science, 158(3805), 1200-1203. google scholar
 • Schantz, M. L. (2007, April). Compassion: a concept analysis. In Nursing forum (Vol. 42, No. 2, pp. 48-55). Malden, USA: Blackwell Publishing Inc. google scholar
 • Schmidt, K. (2007). Göbekli Tepe (p. 105). Arkeoloji ve Sanat Yayınları. google scholar
 • Scott, George Ryley, (2001), İşkencenin Tarihi, Dost Kitabevi google scholar
 • Sitaram, R., Caria, A., Veit, R., Gaber, T., Ruiz, S., & Birbaumer, N. (2014). Volitional control of the anterior insula in criminal psychopaths using real-time fMRI neurofeedback: a pilot study. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 8, 344. google scholar
 • Spikins, P. (2015). How compassion made us human: the evolutionary origins of tenderness, trust and morality. Pen and Sword. google scholar
 • Spikins, P. A., Rutherford, H. E., & Needham, A. P. (2010a). From homininity to humanity: Compassion from the earliest archaics to modern humans. Time and Mind, 3(3), 303-325. google scholar
 • Spikins, P., Rutherford, H., & Needham, A. (2010b). The prehistory of compassion. Blurb. google scholar
 • Sümer, O., (2021). Türkiye’de Sağlık Sisteminin Değişimi ve Dönüşümüne Yönelik Bir Değerlendirme, Türkiye’de İç ve Dış Politikanın Geleceği, (Ed. Yoldaş, Yunus) Der Kitabevi Yayınevi ve Dağıtım Paz. Ltd. Şti. google scholar
 • Sürmeli, T. (2013). Empati, Sempati ve Merhamet, Milliyet, Cadde, 31.07.2013, https://www.milliyet.com.tr/ cadde/dr-tanju-surmeli/empati-sempati-ve-merhamet-1744289 google scholar
 • Şenel, Alâeddin, (2015). Gılgamış Destanı’nın yeni bulunan yitik halkası ve dinsel ideolojinin tektanrıcılığa doğru kesintisiz evrimi, Bilim ve Gelecek, 1 Kasım 2015, https://bilimvegelecek.com.tr/index.php/2015/11/01/ gilgamis-destaninin-yeni-bulunan-yitik-halkasi-ve-dinsel-ideolojinin-tektanriciliga-dogru-kesintisiz-evrimi/ google scholar
 • Şimşek, F., (2012). Mısır, Mezopotamya Ve Anadolu’da Kadın (MÖ. 6. yy’a kadar), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. google scholar
 • Terkamo-Moisio, A., Kvist, T., Kangasniemi, M., Laitila, T., Ryynanen, O. P., & Pietila, A. M. (2017). Nurses’ attitudes towards euthanasia in conflict with professional ethical guidelines. Nursing ethics, 24(1), 70-86. google scholar
 • Thendup, S. (2019). Buddhist Environmentalism: An Approach To Sustainable Development. Buddhist approach to responsible consumption and sustainable development, 263. google scholar
 • Tillier, A. M., Arensburg, B., Duday, H., & Vandermeersch, B. (2001). Brief communication: an early case of hydrocephalus: The Middle Paleolithic Qafzeh 12 child (Israel). American Journal of Physical Anthropology: The Official Publication of the American Association of Physical Anthropologists, 114(2), 166-170. google scholar
 • Tiley, Lorna, (2015). Theory and Practice in the Bioarchaeology of Care: Bioarchaeology and Social Theory. London, Springer. google scholar
 • Townsend, C. (2017). How Compassion Made Us Human: The evolutionary origins of tenderness, trust & morality, by Penny Spikins, 2015. Barnsley: Pen & Sword Archaeology; Cambridge Archaeological Journal, 27(3), 571-573. google scholar
 • Uğur, Ö. & Fadıloğlu, Z. Ç. (2021). İyi Ölüm ve Yapılandırılması. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi , 10 (1) , 55-62 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirsbd/issue/62040/770961 google scholar
 • Uğurlu, A. K., & Eti Aslan, F. (2017). Merhamet ve Hemşirelik: Merhamet Ölçülebilir mi?. Turkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri, 9(3). google scholar
 • Ünal, Mehmet Yaşar (2003). Anadolu Anatanrıçası Kibele, AKY Yayınları. google scholar
 • Venn, O., Turner, I., Mathieson, I., de Groot, N., Bontrop, R., & McVean, G. (2014). Strong male bias drives germline mutation in chimpanzees. Science, 344(6189), 1272-1275. google scholar
 • Yazıcı, T. (2018). Hannah Arendt’te totalitarizmin neliği. Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, (30), 191-207. google scholar
 • Yıldız, Nagihan, (2020). Mezopotamya Uygarlıklarında Propaganda Aracı Olarak Sanat, Arkeofili, 27 Ağustos 2020, https://arkeofili.com/mezopotamya-uygarliklarinda-propaganda-araci-olarak-sanat/ google scholar
 • Yılmaz, H.K. (2015). Rahmet ve Merhameti Topluma Yaymak, Diyanet, Kasım, 2015, s. 299, s. 6-10 google scholar
 • Yü, C. F. (2001). Kuan-yin: the Chinese transformation of Avalokitesvara. Columbia University Press. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.