CHAPTER


DOI :10.26650/B/ET07.2022.012.20   IUP :10.26650/B/ET07.2022.012.20    Full Text (PDF)

The Impact of Health News on Understanding and Perceptions: The Use of Visuals in Traditional And Social Media

Emine Nilüfer Pembecioğlu

Media is everywhere and nowadays people choose to be led by it, with the assumption that it is the only source from which to learn and grasp policies, attitudes, ideas, and opinions. It is interesting that the debate over whether children learn from schooling or from their families leads to a debate about whether people learn from the media or society. Yet currently, with new forms of media, it has become easier to track the flow of media, media coverage and media usage, and thus one can at least come up with some ideas and conclusions about media consumption. Consequently, we may have some implications and predictions about whether the media is directed at specific audience types or not. However, depending on their restricted knowledge and potential interpretation techniques, the individuals consuming media come up with their own possible clues or conclusions from the same message. Thus, various transmedia information sources might change the content, perceptions, and level of information, which can result in unintended outcomes. The basic challenge is to find ways to prevent people, specifically children, from being exposed to infollution, misinformation and disinformation. Within the framework of a multidisciplinary perspective, this study attempts to shed light on what transpires in the triangle of children, media literacy and health to underline the significance of the media in childhood development. .The study of the written press, audiovisual content, and interactive media within the context of media literacy reveals that health is a key topic on the media agenda. Also, stories about health have a considerable impact on both traditional and social media. The impact of news, particularly its images, on child development is examined in the study using qualitative data.


DOI :10.26650/B/ET07.2022.012.20   IUP :10.26650/B/ET07.2022.012.20    Full Text (PDF)

Sağlık Haberlerinin Anlamaya ve Algılara Etkisi: Geleneksel ve Sosyal Medyada Görsel Kullanımı

Emine Nilüfer Pembecioğlu

Medya her yerdedir ve günümüzde insanlar, politikaları, tutumları, fikirleri ve görüşleri öğrendikleri ve kavradıkları tek kaynağın medya olduğu varsayımına sahip olarak medya akışı tarafından yönetilmeyi seçmektedir. Çocukların okuldan mı yoksa ailelerinden mi öğrendiği tartışmasının, insanların medyadan mı yoksa toplumdan mı öğrendiği tartışmasına dönüşmesi ilginçtir. Ancak günümüzde yeni medya ile medya kapsamını ve kullanımını takip etmek daha kolay hale geldi ve bu nedenle en azından medya tüketimi hakkında bazı fikirler ve sonuçlar ortaya çıkabilir. Sonuç olarak, medya özellikle onlar için ayarlanmışsa veya ayarlanmamışsa, bazı çıkarımlarımız ve tahminlerimiz olabilir. Ancak medyanın karşı karşıya olduğu bireyler, sınırlı bilgilerine ve potansiyel yorumlama tekniklerine bağlı olarak, aynı mesajdan kendi olası ipuçlarını veya sonuçlarını çıkarmaktadırlar. Dolayısıyla, transmedyanın çoklu bilgi kaynakları, içeriği, algıları ve bilgi düzeyini de değiştirebilir ve hatta istenmeyen bazı sonuçlara neden olabilir. Temel soru, insanları, özellikle çocukları, bilgi kirliliğinden, yanlış bilgilendirmeden ve dezenformasyondan korumanın yollarını bulmaktır. Bu çalışma, çok disiplinli bir bakış açısı çerçevesinde, çocuk, medya okuryazarlığı, sağlık üçgeninde pandemi döneminde neler olduğunu ortaya koyabilmeyi, çocukluğun gelişiminde medyanın önemini vurgulamayı ve örnekleri ele almayı amaçlamaktadır. Medya okuryazarlığı temel bilgileri çerçevesinde yalnızca yazılı basın değil, sözlü ve görsel basın da değerlendirildiğinde, sağlık temasının medyanın gündeminde oldukça fazla yer edindiği, hem geleneksel medyada hem de sosyal medyada sağlık ile ilgili haberlerin etkisinin yüksek olduğu sonucuna varılmaktadır. Çalışmada nitel veriler ışığında haberlerin özellikle görselliklerinin çocuk gelişimine etkisi konusu tartışılmaktadır. Bulguların sembolik kodlar, kod açımlamaları, kültürel değerler ve benzer kültürler çerçevesinde irdelenmesi ile çalışma sonuçlarının serimlenmesi amaçlanmaktadır.ReferencesSHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.