CHAPTER


DOI :10.26650/B/ET07.2022.012.06   IUP :10.26650/B/ET07.2022.012.06    Full Text (PDF)

Artificial Intelligence - Transhumanism - Mythology

Nebahat Akgün ÇomakEmine Nilüfer Pembecioğlu

Artificial intelligence (AI) technologies are improving and becoming more powerful. Machine intelligence seems to be developing the only power that, by reaching its fullest extent, is equal to or greater than human intelligence. In this context, importance is had in noting that the concept of transhumanism has a long history traceable back to ancient civilizations, cultures, and pagan as well as other belief systems. From today’s perspective, transhumanism promises to maximize people’s physical and cognitive powers, as well as delay disease and aging and even eliminate death, by undergoing a substantial transition as a result of technological advancements. From this perspective, mankind’s true and sole desire since the dawn of time has been to discover immortality, or the elixir of immortality. This urge currently manifests itself in the form of uploading the human brain to a computer or robot, enriching it, and even immortalizing it through a recording thanks to science and technology. This demonstrates how human nature can be changed or transformed. Julian Huxley, an evolutionary biologist, was the first to use the term transhumanism. In these days, the concept appears to have evolved and been enriched significantly and to incorporate many new concepts into its framework. Prolonging human life; eliminating diseases; delaying aging; freezing the body; creating a superior human being; implanting a chip in the human brain; raising superhumans and healthier, stronger, smarter, and more conscious people; and reaching the archetype of immortality in the subconscious are some of the goals of transhumanism. Transhumanism has been able to spread to conceptual fields enriched with details such as the glorification of science and technology, as well as to conceptual fields enriched with details such as insensitivity toward human limbs, replacing limbs with strong mechanical parts, gene and stem cell transfers, deciphering the genetic code, and allowing people to stay at the age they want. Some of the other desires for transhumanism involve artificial superintelligence, living beyond the age of 100, and transitioning from biological evolution to mechanical evolution.


DOI :10.26650/B/ET07.2022.012.06   IUP :10.26650/B/ET07.2022.012.06    Full Text (PDF)

Yapay Zeka - Transhümanizim - Mitoloji

Nebahat Akgün ÇomakEmine Nilüfer Pembecioğlu

Yapay Zeka teknolojileri gelişerek ve daha da güçlenerek ilerlemektedir. Makine zekâsı en üst düzeye çıkarak insan zekası ile koşut ya da daha üst düzeylerdeki tek güç olma yolundadır. Bu bağlamda, Transhümanizm kavramının en eski uygarlıklar, paganlar ve kadim kültürlere kadar uzanan bir geçmişe sahip olduğunu vurgulamak gereklidir. Günümüzdeki bakış açısı ile transhümanizm insanların teknolojik gelişmeler ile büyük bir dönüşüme uğrayarak, fiziksel ve bilişsel yeteneklerinin en uç noktaya çıkartılmasını hedeflemekte, ayrıca hastalanma ve yaşlanmayı geciktirilmesini, hatta daha da ileri giderek ölümün ortadan kaldırılabilmesini amaçlamaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, “ölümsüzlük” ya da “ölümsüzlük ilacının-aşının-iksirin” bulunması tarihin başlangıcından itibaren insanoğlunun gerçek ve tek arzusudur. Günümüzde bu arzu bilimin ve teknolojinin desteği ile insan beynini bir bilgisayara ya da robota yükleyebilmek ve zenginleştirmek hatta kaydederek ölümsüzleştirmek biçimde ortaya çıkmaktadır. Bu da bizlere insan doğasının değiştirilmesinin ya da dönüştürülmesinin mümkün olabileceğini göstermektedir. Evrim Biyoloğu Julian Huxley, Transhümanizm kavramını ilk defa kullanan kişidir. Kavram günümüzde çok daha gelişip zenginleşmiş ve pek çok yeni kavramı da bünyesine katmış görünmektedir. Transhümanizmde amaç; insan ömrünü uzatmak, hastalıkları yok etmek, yaşlanmayı geciktirmek, bedeni dondurmak, üstün insan yaratmak, insan beynine çip yerleştirmek, süper insanlar yetiştirmek, daha sağlıklı insanlar, daha güçlü insanlar, daha akıllı insanlar, daha bilinçli insanlar, bilinçaltındaki ölümsüzlük arketipine ulaşmak, Tanrı inancına karşı duyarsızlık, insana ait uzuvların yerine güçlü ve mekanik parçalar yerleştirilmesi ya da değiştirilmesi, gen ve kök hücre transferleri, genetik şifrelerin çözümlenmesi, insanların istediği yaşta kalma istekleri, yapay süper zekalar, insan ömrünün yüz yaşının üzerine çıkarılma arzusu, biyolojik evrimden mekanik evrime geçiş, bilim ve teknolojinin yüceltilmesi gibi detaylarla zenginleştirilmiş kavram alanlarına yayılabilmektedir. References

 • Abiha, B. Ç. (2018). Mitolojiden Tarsus’a Bir Sembol: Yılan Ve Şahmaran. 2. Tarsus Kent Sempozyumu (15-17 Kasım 2012) bildiri kitabı. google scholar
 • Bayraktaroğlu, S. (1991). Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Halı-Kilim Tesbit ve Tescil Çalışmaları. acikerisim. fsm.edu.tr google scholar
 • Bostrom, N. (2001). What is transhumanism. google scholar
 • Bostrom, N. (2005). A history of transhumanist thought. Journal of evolution and technology, 14(1). google scholar
 • Bottero, K. ve Kramer, S. N. (2017). Mezopotamya Mitolojisi. İstanbul. İş Bankası Yayınları. google scholar
 • Cusack, C. M. (2008). The End of Human? The Cyborg Past and Present. Sydney Studies in Religion. google scholar
 • Çekderi, A. (2020). Sınırları genişletilmiş beden kapsamında sanatsal protez uygulamaları. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/487651 google scholar
 • Çetin, Z. (2014). Pre-Sokratiklerden Aristoteles>e ruh ve ölümsüzlük anlayışları (Mastens thesis, Uludağ Üniversitesi). google scholar
 • Dağ, A. (2017). Hümanizmin radikalleşmesi olarak transhümanizm. Felsefi Düşün-Akademik Felsefe Dergisi, (9), 46-68. google scholar
 • Demir, A. (2018). Ölümsüzlük ve yapay zekâ bağlamında trans-hümanizm. AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, 9(31), 95-104. google scholar
 • Demir, B. (2021). Kapalı Yapıları İmdat Çıkışlarıyla Buluşturmak: Daedalos’ un Labirentinden Vitruvius’ un Yapıtına Uzanan Ontolojik İlişkiler. google scholar
 • Doğan, E. T. (2012). Zanaatkârlığın Günümüzde Yeniden Yorumlanması: Yeni Zanaatkârlık mı?. Çalışma İlişkileri Dergisi, 3(1), 67-85. google scholar
 • Düzgün, S., & Köseoğlu, S. (2020). İnsanlık 2.0: Tekilliğe Doğru Biyolojisini Aşan İnsan. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 424-427. google scholar
 • Eliade, M. (1959). The sacred and the profane: The nature of religion (Vol. 81). Houghton Mifflin Harcourt. google scholar
 • Ercan, C. A. (2019). Mitolojide Kadın, Toprak Ve Kötücül Kadın İmgesi. International Symposium on Mythology, Proceedings Book, 225-234. google scholar
 • Erhat, A. (1996) Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi google scholar
 • Erhat, A. (2006). Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitapevi, Büyük Fikir Kitapları Dizisi, No.18, İstanbul. google scholar
 • Erhat, A. (2013). Mitoloji Sözlüğü.İstanbul: Remzi Kitabevi google scholar
 • Ferrando, F. (2013). Posthumanism, transhumanism, antihumanism, metahumanism, and new materialisms. Existenz, 8(2), 26-32. google scholar
 • Fukuyama, F. (2004). Transhumanism. Foreign Policy, (144), 42-43. google scholar
 • Gallagher, James, (2012), 6 Milyon Dolarlık Adam mümkün mü?, BBC News, Sağlık ve Bilim, 12 Mart 2012 (https://www.bbc.com/turkce/haberler/2012/03/120312_sixmilliondollarman) google scholar
 • Gülcan, N. Y. (2009). Eski Yunan Mitolojisinde Kadın İmgesi. 21. Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar, 111. google scholar
 • Güveloğlu, Ali, (2019), Mitolojik Anlatım Geleneğinde İnsanoğlundan Saklanan Besinler, International Symposium on Mythology, Proccedings Book, 85-91. google scholar
 • Haldane, J. B. S. (1924). Daedalus or Science and the Future (pp. 63-65). New York: EP Dutton. google scholar
 • Hauskeller, M. (2016). Mythologies of transhumanism. Springer. google scholar
 • https://www.turkedebiyati.org/gilgamis-destani/ google scholar
 • Hughes, J. (2010). Contradictions from the enlightenment roots of transhumanism. Journal of Medicine and Philosophy, 35(6), 622-640. google scholar
 • Huxley, J. (2015). Transhumanism. Ethics in Progress, 6(1), 12-16. google scholar
 • Kantarcı, Ş. (2021). Tarihte İlk Doğu-Batı Çatışması Olarak Görülen Truva Savaşı’nın ‘Tarafları Üzerine’ psiko-politik Bir Değerlendirme: Batı Düşününde Truvalılar ve Akalılar. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (Özel Sayı 1”Türk Yunan İlişkileri”), 173-196. google scholar
 • Kınal, F. (1977). Çivi Yazı Ekonomisinde Balık ve Balıkçılık. Atatürk Konferansları VI. s. 52-70. Ankara. Türk Tarih Kurumu Basımevi. google scholar
 • Köksal, H. (2019). 2023 eğitim vizyon belgesi, tekillik ve transhümanizm. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 6(1), 145-157. google scholar
 • Kur’an, 20:121 google scholar
 • Kurzweil, R. (2016). İnsanlık 2.0. (M. Şengel, Çev.) Alfa Yayınları google scholar
 • Leech, G. (1974). Semantics. New York, U.S.A: Penguin. google scholar
 • McKibben, B. (2003). Enough. Staying Human in an Engineered World. Henry Holt and Company. google scholar
 • Öger, A. (2007). Uygur Efsanelerinde Lokman Hekim. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 7 (1), 79-95 (https:// dergipark.org.tr/en/pub/egetdid/issue/34424/380264) google scholar
 • Rhodios, Apollonios. “The Argonautika”. The Argonautika, Berkeley: University of California Press, 2020, pp. 42-198. https://doi.org/10.1525/9780520934399-004 google scholar
 • Saltık, M. (2005). Kuşdili Kılavuzu (Vol. 3). artcivic. google scholar
 • Snell, B. (2012). The discovery of the mind. Courier Corporation. google scholar
 • Şahin, M. (2013). New Assessment on the Mosaic of PASIPHAE-Daidalos. Journal of Mosaic Research, (6), 33-44. google scholar
 • Temel, H. (2019). Transhümanizme Farklı Bir Bakış!. İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 372-380. google scholar
 • Tunalıoğlu. R. ve Dokuzlu, S. (2019). Zeytin Ağacı, Dünyada ve Türkiye’de Hâlâ “Ölümsüz” Müdür? google scholar
 • Turan, S. (2018). Tanrı’nın Engeli Mi Engelli Tanrı mı? Hristiyan Geleneğinde Engellilik. İstanbul: Okur Akademi TÜRKTOB Dergisi, 0(29), 10-13. google scholar
 • Umagandhi, R., & Vinothini, M. (2017). Leech’s seven types of meaning in semantics. International Journal of Multidisciplinary Research and Development, 4(3). google scholar
 • Ünal, M. F. (2019). Dijitalleşmenin Transhümanizme Etkisi. International Journal of Information, Technology and Philosophy, 19. google scholar
 • Yeşaya Kitabı 34:14 google scholar
 • Yöndemli, Fuat (2006), Hayat Ağacı Ejder Yılan, 6.basım, İstanbul: Nüve Kültür Merkezi Yayınları. google scholar
 • Zubritski, Y.; Kerov, V. ve D. Mitropolski (1968) İlkel Toplum, Köleci Toplum, Feodal Toplum, (Çeviren: S.Belli), Ankara: Sol Yayınları. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.