CHAPTER


DOI :10.26650/B/ET07.2023.005.09   IUP :10.26650/B/ET07.2023.005.09    Full Text (PDF)

Employee Safety and Risk Management in Medical Informatics

Halim İşseverGözde ÖztanTuğçe İşsever

Medical Informatics is a new field of knowledge in computer and information sciences, engineering and technology, in all areas of health and medicine including research, education, and practice. Medical Informatics is the study and application of methods to improve the management of patient data, clinical information, community data, patient care and other information related to community health. Although it is a young science that emerged in the years after the invention of the digital computer in the 1940s and has developed over the past 30 years, a large number of employees belonging to different professional groups work in the sector. For this reason, the hazards and risks posed by the health of employees in the sector come to the fore. Examining the relationships between work life and health, Occupational Health aims to increase the health capacity of the employee, to settle the employees in accordance with their anatomical, physiological and psychological conditions, to prevent the deterioration of the health of the employees due to working conditions, to protect the employees from factors that disrupt the health of the working environment, to ensure the adaptation of the work to the employee and the employee to the work. Physical, ergonomic, psychosocial factors and the risks posed by them should be the first ones that come to mind in employees from different professions in the including non-ionizing radiation, which is considered among the physical factors in the information technology sector. In this section, the hazards that employees face the most, the health risks that they pose, and risk management are emphasized.


DOI :10.26650/B/ET07.2023.005.09   IUP :10.26650/B/ET07.2023.005.09    Full Text (PDF)

Tıp Bilişiminde Çalışan Güvenliği ve Risk Yönetimi

Halim İşseverGözde ÖztanTuğçe İşsever

Tıp bilişimi, araştırma, eğitim ve uygulama da dahil olmak üzere sağlık ve tıbbın tüm alanlarında bilgisayar ve enformatik, mühendislik ve teknolojinin yeni bir bilgi alanıdır. Tıp bilişimi, hasta verilerinin, klinik bilginin, toplum verilerinin, hasta bakımı ve toplum sağlığı ile ilgili diğer bilgilerin yönetimini geliştirmek için yöntemlerin incelenmesi ve uygulanmasıdır. 1940’larda dijital bilgisayarın icat edilmesinden sonraki yıllar içinde ortaya çıkan ve son 30 yılda gelişmiş genç bir bilim dalı olmasına rağmen, sektörde farklı meslek gruplarına mensup çok sayıda çalışan görev yapmaktadır. Bu nedenle sektörde çalışan sağlığı açısından tehlikeler ve yarattığı riskler ön plana çıkmaktadır. Çalışma hayatı ve sağlık arasındaki ilişkileri inceleyen İş Sağlığı, çalışanın sağlık kapasitesinin yükseltilmesi, çalışanların anatomik, fizyolojik ve psikolojik durumuna uygun işe yerleşmelerini, çalışma koşulları yüzünden çalışanların sağlığının bozulmasını önleme, çalışanları çalışma ortamındaki sağlığı bozan etmenlerden koruma, işin çalışana - çalışanın işe uyumunu sağlamayı hedefler. Bilişim sektöründe farklı mesleklerden görev yapan çalışanlarda fiziksel, ergonomik, psikososyal etkenler ve bunların yarattığı riskler ilk akla gelenler olmalıdır. Bu bölümde çalışanların en çok karşılaştığı tehlikeler bunların yarattığı sağlık riskleri ve risk yönetimi üzerinde durulmuştur. References

 • 3D Manikin & Ergonomics Simulation . https://www.human-solutions.com/en/products/ramsis-general/index. html.3D Manikin & Ergonomics Simulation. Highly efficient development on the digital model .Eri-şim:07.02.2020 google scholar
 • Akay, D., Dağdeviren ve Kurt, M. (2003). Çalışma Duruşlarının Ergonomik Analizi. Gazi Üniv. Müh.-Mimarlık Fakültesi Dergisi 18(3): 73-84. google scholar
 • Akpınar T, Çakmakkaya BY, Batur N,(2018). Ofis Çalışanlarının Sağlığının Korunmasında Çözüm Önerisi Olarak Ergonomi Bilimi. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi. 04 (02) google scholar
 • Avrupa Birliği’nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları.(2014) .T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü. .Erişim: 07 Ocak 2020, http://www. isgum.gov.tr/rsm/file/isgdoc/isgip/isgip_iyi_uygulamalar.pdf google scholar
 • Bernard, B.P. (1997) . Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors A Critical Review of Epidemiologic Evidence for Work-Related Musculoskeletal Disorders of the Neck, Upper Extremity, and Low Back Edited by: Public Health Service Centers for Disease Control and Prevention July. google scholar
 • Bilir, Yıldız A.N. (2013). İş Sağlığı ve Güvenliği. Genişletilmiş 2. Baskı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Vakfı. google scholar
 • Business solutions for the digital World. https://www.actico.com/platform/digital-decisioning/Business solutions for the digital World.Erişim:07.02.2020 google scholar
 • CAD-CAM-PDM-PLM.html . http://www.newmaker.com/products/131-1-CAD-CAM-PDM-PLM.html :Erişim 07.01.2019 google scholar
 • Caliendo, C., Guglielmo, M.L.D. (2017). Quantitative risk analysis on the transport of dangerous goods through a bi-directional road tunnel. Risk Analysis, Vol. 37, No. 1, google scholar
 • Christensen, J.M. (1976). Ergonomics: Where have we been and where are we going?: II. Ergonomics, 1976, Vol.19, No 3, 287 - 300. google scholar
 • Comba, P., Fazzo, L. (2009). Health effects of magnetic fields generated from power lines: new clues for an old puzzle. Ann Ist Super Sanita. ;45(3):233-7. google scholar
 • Davis, S.L., Mirick, D.K. (2007). Residential magnetic fields, medication use, and the risk of breast cancer. Epidemiology.Mar;18(2):266-9. google scholar
 • Demirhindi, H. (2019). Fiziksel Çevrenin Etkileri: Sağlık Tehdidi Olarak Gürültü, Sıcaklık ve Sağlık, Radyasyon, İyonizan Radyasyon, Noniyonizan Radyasyon. Türkiye Klinikleri J Public Health-Special Topics p:50-56 google scholar
 • Dewangan , C.P., Singh, A.K. (2015). Ergonomic Study and Design of the Pulpit of a Wire Rod Mill at an Integrated Steel Plant. Journal of Industrial Engineering Volume Article ID 412921, 11 pages google scholar
 • ELFradiation-OSHA. https://www.osha.gov/SLTC/elfradiation/index.html : Erişim 20.02.2020 google scholar
 • Erdem, M.Ç. (2016).Çalışanların Yapay Optik Radyasyondan Korunmalarına İlişkin Düzenlemeler. T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü . İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi. Ankara google scholar
 • Erdoğan, S.(2016). İş Hijyeni Türkiye Klinikleri J Public Health-Special Topics .2(3):39-44 google scholar
 • EU European Agency for Safety and Health at Work (2019). Work-related musculoskeletal disorders: prevalence, costs and demographics in the ISSN: 1831-9343 google scholar
 • Frank, A.L. (2008).Nonionizing Radiation. Editor: Robert B. Wallace, MD, MSc. Public Health & Preventive Medicine Wallace/Maxcy-Rosenau-Last Associate Editor Neal Kohatsu, MD Fifteenth edition The McGraw-Hill Companies, google scholar
 • Hardell, L., Carlberg, M., Hansson, Mild K. (2005).Use of cellular telephones and brain tumor risk in urban and rural areas. Occup Environ Med.62:390-4. google scholar
 • Human Builder & Simulation . https://www.inceptra.com/solution/human-builder-simulation/Human Builder & Simulation - HSX: Erişim:07.02.2020 google scholar
 • IARC Monographs (2002).on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Non-Ionizing Radiation, Part 1: Static and Extremely Low Frequency (ELF) Electric and Magnetic Fields, Vol. 80. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; google scholar
 • ICNIRP Guidelines (1998). Guıdelines For Limiting Exposure To Time-Varying Electric, Magnetic, And Electromagnetic Fields (Up To 300 Ghz) International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection - google scholar
 • IRPA/INIRC Guidelines(1991). Protection of the patient undergoing a Magnetic Resonance Examination 1991. Health Physics 61: 923-928 google scholar
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu-6331: (2012). Resmî Gazete Tarihi: 30.06.2012. Sayı: 28339 google scholar
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği.(2012). 29 Aralık 2012 Sayı : 28512 google scholar
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği.(2012). Resmî Gazete Tarihi: 26.12.2012 Sayısı: 28509 google scholar
 • İşsever, H. (2016). İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı, Ülkemizde İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Göstergeleri. Türkiye Klinikleri J Public Health-Special Topics 2(3) google scholar
 • İşsever , H. (2016). İyonize Olmayan Radyasyonun Sağlığa Etkileri. Çalışma Yaşamıyla İlgili Özel Konular Editör. Doç. Dr. Metin Pıçakçıefe. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) yayını. google scholar
 • Keyserling, W.M., Armstrong, T.J. (2008). Ergonomics and Work-Related Musculoskeletal Disorders: Editor Robert B. Wallace, MD, MSc. Public Health & Preventive Medicine Wallace/Maxcy-Rosenau-Last Associate Editor Neal Kohatsu, MD Fifteenth edition The McGraw-Hill Companies, google scholar
 • Kheifets, L.I., Afifi, A.A., Buffler, P.A., Zhang, Z.W. (1995). Occupational electric and magnetic field exposure and brain cancer: a meta-analysis. J Occup Environ Med.;37:1327-41 google scholar
 • Koh,, D., Jerayatnam J. (2003). Occupational health.In: Detels R, McEwen J, Beaglehole R, Tanaka H, eds. Oxford Textbook of Public Heath. 4th ed. Oxford University Press. google scholar
 • Kwan-Hoong, Ng., Azlan, C., Ahmad, M.S., Nizam, B.J.J., Abdullah. (2003). Magnetic Resonance Imaging: Health Effects and Safety Electromagnetic Fields and Our Health. 20 th -22 nd October. Proceedings of the International Conference on Non-Ionizing Radiation at UNITEN (ICNIR2003) google scholar
 • Kwan-Hoong, Ng. (2003) .Non-Ionizing Radiations Sources, Biological Effects, Emissions and Exposures”. Proceedings of the International Conference on Non-Ionizing Radiation at UNITEN ICNIR 2003 Electromagnetic Fields and Our Health. 20-22 October. google scholar
 • Learning Local Geometric Descriptors from RGB-D Reconstruction.http://3dmatch.cs.princeton.edu/Learning Local Geometric Descriptors from RGB-D Reconstruction.Erişim: 07.02.2020 google scholar
 • Manikin .https://support.ptc.com/products/creo-elements-pro/manikin/whats-new.htm/Erişim:07.02.2020 google scholar
 • McJury, M., Shellock, F.G. (2000). Auditory Noise Associated With MR Procedures: A Review. Journal of Magnetic Resonance Imaging 12:37-45 google scholar
 • Mert, E.A. (2014). Ergonomik Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve Bir Çanta İmalat Atölyesinde Uygulanması. (İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi) . T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Ankara. google scholar
 • Miller, A.B., To, T., Agnew, D.A., Wall, C., Green, L.M. (1996). Leukemia following occupational exposure to 60 Hz electric and magnetic fields among Ontario electric utility workers. Am J Epidemiol.;144: 150-60. google scholar
 • MSD Prevention Guideline for Ontario. (2007). Occupational Health and Safety Council of Ontario. Occupational Health and Safety Council of Ontario’s Musculoskeletal Disorders Prevention Series. Part 1. WSIB Form Number: 5157A. google scholar
 • NIOSH Publication (1973).Occupational Exposure to Ultraviolet Radiation. NIOSH Criteria Document. Washington, DC.: U.S. Department of HEW, No. 73-11009:108. google scholar
 • NIOSH. Elements of Ergonomic Programs. (1997). A Primer Based on Workplace Evaluations of Musculoskeletal Disorders. Publication No. 97-117. Cincinnati: DHHS National Institute for Occupational Safety and Health; google scholar
 • NIOSH. Publication (1981). Work Practices Guide for Manual Lifting. Cincinnati: National Institute for Occupational Safety and Health. (Pub No. 81-122). google scholar
 • Okano, H. (2008). Effects of static magnetic fields in biology: role of free radicals. Front Biosci. May 1;13:6106-25. google scholar
 • Önal, B.(2007). Kas iskelet sistemi hastalıklarının ülkemizdeki durumu ve ilgili yasal düzenlemeler. İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi. Sayı: 34 ,Yıl: 7. google scholar
 • Özcan, E., Kesiktaş, N. (2007). Mesleki kas iskelet hastalıklarından korunma ve ergonomi. İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi 34:6-9. google scholar
 • Özcan E. (2011).İş Yerinde Ergonomik Risklerin Değerlendirilmesi ve Hızlı Maruziyet Değerlendirme (HMD) Yöntemi. Mühendis ve Makine 52(616): 86-89. google scholar
 • Özel, E., Çetik, O. (2010). Mesleki görevlerin ergonomik analizinde kullanılan araçlar ve bir uygulama örneği. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Ağustos (22):41-56. google scholar
 • Özkan, N.F., Kahya, E. (2017). Bir üniversitenin idari ofislerindeki ergonomik risklerin değerlendirilmesi. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 32:1, 149-158. google scholar
 • Özkılıç, Ö. (2014). Risk Değerlendirmesi - Atex Direktifleri - Patlayıcı Ortamlar - Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması-Kantitatif Risk Değerlendirme. Ankara: Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yayınları. google scholar
 • Pauley, S.M. (2004). Lighting for the human circadian clock: recent research indicates that lighting has become a public health issue. Med Hypoth.63:588-96. google scholar
 • Portier, C.J., Wolfe, M.S. (eds). (1998). Assessment of Health Effects from Exposure to Power-Line Frequency Electric and Magnetic Fields: Work- ing Group Report. Research Triangle Park, NC: National Institute of Environmental Health Sciences; Full text available at: http://www.niehs.nih.gov/emfrapid/html/WGReport/ PDF_Page.html. google scholar
 • Ridley, J., Pearce, D. (2006). Safety With Machinery. Second edition. Butterworth-Heinemann is an imprint of.Elsevier Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP google scholar
 • Ringdahl, L.R. (2001). Safety Analysis. Principles and practice in occupational safety. Taylor & Francis. google scholar
 • Sabuncu, H. (2004). Elektromanyetik radyasyonların İnsan Sağlığına Olumsuz Etkileri ve İş Sağlığı Açısından alınabilecek Önlemler -TT B- MSG Dergisi. Ekim google scholar
 • Sanders, M.J. (2004). Musculoskeletal Disorders: A Worldwide Dilemma. Ergonomıcs and the management of musculoskeletal disorders, second edition. Butterworth-Heinemann., Elsevier (USA). google scholar
 • Singh, R., Nath, R., Mathur, A.K., Sharma, R.S. (2018). Effect of radiofrequency radiation on reproductive health. Indian J Med Res 148(Suppl):S92-S99. google scholar
 • Smith, A. P., & Wadsworth, E. J. K. (2009). Safety culture, advice and performance: The associations between safety culture and safety performance, health and wellbeing at an individual level, and safety culture, competent occupational safety and health advice, and safety performance at a corporate level-Report submitted to the IOSH Research Committee. google scholar
 • Stoneburner, G., Goguen, A., Feringa, A. (2002). Risk Management Guide for Information Technology Systems Recommendations of the National Institute of Standards and Technology . Natl. Inst. Stand. Technol. Spec. Publ. 800-30, 54 pages google scholar
 • Şen, R.O., Özcan, E., Karan, A., Ketenci, A. (2004). Musculoskeletal system diseases in computer users: effectiveness of training and exercise program. J Back Musculoskeletal Rehabil 17:9-13. google scholar
 • Tanır, F., Güzel, R., İşsever, H., Polat, U. (2013). Bir Otomotiv Fabrikasında Kas-İskelet Sorunları ve İstirahat Raporu Alanlara Verilen Ergonomi ve Egzersiz Eğitimi Sonuçları. Türk Fiz Tıp Rehab Derg.59:214-21 google scholar
 • The Sammie Dhm System.Digital Human Modelling Software. https://www.lboro.ac.uk/microsites/lds/sammie/ The Sammie Dhm System.Digital Human Modellıng Software. Erişim: 07.02.2020 google scholar
 • Villeneuve, P.J., Agnew, D.A., Miller, AB, et al. (2000). Leukemia in electric utility workers: the evaluation of alternative indices of exposure to 60 Hz electric and magnetic fields. Am J Ind Med 37: 607-17. google scholar
 • Wetheimer, N., Leeper, E. Electrical wiring configurations and child- hood cancer. Am J Epidemiol (1979);109:273-84. google scholar
 • What is EMF. (WHO) http:// www.who.int/peh-emf/about/whatisEMF :Erişim :17.03.2020 google scholar
 • WHO World Health Organization Technical Report Series: Expert Committee. (1985). Identification and Control of Work Related Diseases. Geneva: 3-11.1 google scholar
 • Wu, X., Wanyan, X., Zhuang, D. (2015). Pilot’s visual attention allocation modeling under fatigue. Technol Health Care 23 Suppl 2:S373-81. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.