CHAPTER


DOI :10.26650/B/ET07.2023.005.24   IUP :10.26650/B/ET07.2023.005.24    Full Text (PDF)

Remote Health Service Delivery

Nilgün BozbuğaAhmet Bilge Sözen

Nowadays, tremendous changes in information and communication technologies (ICT) have been effective in the field of health as well as in all sectors, and health services have become available without time and place limits through the new opportunities brought by information and communication technologies. Unique models are created that increase performance in digital transformation capacity and resource management in health institutions. Thus, productivity increases, profit rates increase, return on investment shortens, so that high initial investment costs no longer intimidate decision makers as before, on the contrary, positive expectations increase the willingness to invest. Remote patient management is a system of real-time transmission of physiological data to health institutions and health professionals by means of telemetric systems, determining pathological changes, creating a warning threshold, and preventing risks/complications by taking necessary precautions without using spatial health services. There are four basic components that enable the remote patient management system to work; sensors, local and central data storages diagnostic applications and clinical decision support systems. Diagnosis and outpatient treatment before hospitalization and outpatient follow-up and treatment after hospitalization stand out as areas where remote health care will be most beneficial in the near future. Legal arrangements have been made within the scope of the provisions of the “Regulation on the Delivery of Remote Health Services” published in the Official Gazette of the Republic of Turkey dated 10 February 2022 and in the duplicate number 31746 for the provision and practices of remote health services. With the published regulation, regulations have been made on issues such as the scope of remote health services, Remote Health Information System and obtaining remote health service operating permit, infrastructure and technical equipment requirements and how the service will be supervised. Institutionalizing innovative remote health care applications, integrating personal health services into multiple environments with secure data sharing will be an important part of the lifelong goal of health for all. 


DOI :10.26650/B/ET07.2023.005.24   IUP :10.26650/B/ET07.2023.005.24    Full Text (PDF)

Uzaktan Sağlık Hizmetleri Sunumu

Nilgün BozbuğaAhmet Bilge Sözen

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) alanında yaşanan büyük değişimler, bütün sektörlerde olduğu gibi sağlık alanında da etkili olmuş, dijital teknolojilerin getirdiği yeni olanaklar sayesinde sağlık hizmeti zaman ve mekân sınırı olmaksızın sunulabilir hale gelmiştir. Sağlık kurumlarında dijital dönüşüm kapasite ve kaynak yönetiminde de performans artışı sağlayan özgün modeller oluşturulmaktadır. Böylece verimlilik artmakta, kâr oranları yükselmekte yatırımın geri dönüş süresi kısalmakta; bu sayede başlangıçtaki yüksek yatırım maliyetleri artık karar vericilerin gözünü eskisi gibi korkutmamakta, aksine, olumlu beklentiler yatırım isteğini arttırmaktadır. Uzaktan hasta yönetimi fizyolojik verilerin telemetrik sistemlerle sağlık kurumlarına ve sağlık profesyonellerine gerçek zamanlı iletilmesi ile patolojik değişimlerin belirlenmesi, uyarı eşiği oluşturulması, mekânsal sağlık hizmeti kullanmadan gerekli önlemlerin alınarak risklerin/komplikasyonların önlenmesi sistemidir. Uzaktan hasta yönetimi sisteminin çalışmasını sağlayan dört temel bileşen; sensörler, yerel ve merkezi veri depoları, tanı uygulamaları ve klinik karar destek sistemleridir. Yatış öncesi tanı ve ayaktan tedavi ile yatış sonrası ayaktan takip ve tedavi yakın gelecekte uzaktan sağlık hizmetinin en yararlı olacağı alanlar olarak öne çıkmaktadır. Uzaktan sağlık hizmetleri sunumu ve uygulamaları için Resmi Gazete 10 Şubat 2022 tarih ve 31746 mükerrer sayısında yayımlanan “Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında yasal çerçeve belirlenmiştir. Yayımlanan yönetmelikle uzaktan sağlık hizmetlerinin kapsamı, Uzaktan Sağlık Bilgi Sistemi ve uzaktan sağlık hizmeti faaliyet izninin alınması, altyapı ve teknik donanım gereksinimleri ve hizmetin denetiminin nasıl yapılacağı gibi konularda düzenlemeler yapılmıştır. Yenilikçi uzaktan sağlık hizmetleri uygulamalarının kurumsallaştırılması, güvenli veri paylaşımıyla kişisel sağlık hizmetlerinin çoklu ortamlara entegre edilmesi, yaşam boyu herkes için sağlık hedefinin önemli bir parçası olacaktır.References

 • American Telemedicine Association. http://www.americantelemed.org google scholar
 • Ayvaz Reis, Z., Bozbuğa, N. (2021). Tıbbi Sistemlerin Modellenmesi. Ed: N. Bozbuğa, S. Gülseçen. Tıp Bilişimi. İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2021: 273-297. e-ISBN 978-605-07-0773-1 google scholar
 • Bassam, N., Hussain, S.A., Qaraghuli, A., Khan, J., Sumesh, E.P., Lavanya, V. (2021). IoT based wearable device to monitor the signs of quarantined remote patients of COVID-19. Informatics in Medicine Unlocked 24: 100588. google scholar
 • Bozbuğa, M. (2021). “Tıp Praksisinin Felsefî Temellendirilmesi: Tıp Praksisinin Ontolojik, Epistemolojik, Mantıksal Analiz ve Temellendirilmesi”. Felsefe Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, İstanbul google scholar
 • Bozbuğa, N. (2019). Mantık ve Tıpta İnovasyon. Ed: V. Kamer, Ş. Ural. IX. Mantık Çalıştayı Kitabı. Mantık Derneği Yayınları, İstanbul: 109-123. ISBN 978-605-80953-1-1 (eKitap) google scholar
 • Bozbuğa, N. (2020a). Sağlıkta Risk ve Risk Süreç Yönetimi. Ed: N. Bozbuğa, C. Yakıncı. Hasta Güvenliği ve Risk Yönetimi. İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya: 1-9. ISBN 978-605-7853-50-9 google scholar
 • Bozbuğa, N. (2020b). Sağlıkta İnovasyon Risk Yönetimi. Ed: N. Bozbuğa, C. Yakıncı. Hasta Güvenliği ve Risk Yönetimi. İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2020: 437-442. ISBN 978-605-7853-50-9 google scholar
 • Bozbuğa, N. (2020c). COVID-19’da kalp ve damar cerrahisi. Ed: A.E. Önal. Halk Sağlığı ve COVID-19. Türkiye Klinikleri, Ankara, 2020: 49-55. ISBN 978-625-401-094-1 google scholar
 • Bozbuğa, N., Tekbaş, M., Gülseçen, S. (2021a). Tıbbi Nesnelerin İnterneti. Ed: N. Bozbuğa, S. Gülseçen. Tıp Bilişimi. İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2021: 451-479. E-ISBN 978-605-07-0773-1 google scholar
 • Bozbuğa, N., Kurtulmuş, F.K., Öncül, M.O. (2021b). Sağlıkta Dijital Dönüşüm. Ed: N. Bozbuğa, S. Gülseçen. Tıp Bilişimi. İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2021: 523-551. e-ISBN 978-605-07-0773-1 google scholar
 • Bozbuğa, N., Sayın Ö.A. (2021c). Teletıp, Uzaktan Hasta Yönetimi ve İmplante Kalp Destek Cihazları Ed: N. Bozbuğa, S. Gülseçen. Tıp Bilişimi. İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2021: 569-596. e-ISBN 978605-07-0773-1 google scholar
 • Bozbuğa, N. (2022a). Teletıp. Ed: N. Bozbuğa, C. Yakıncı. Teletıp & Klinik Yapay Zekâ. İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2022: 1-6. ISBN 978-605-7853-89-9 google scholar
 • Bozbuğa, N. (2022b). Klinik Yapay Zekâ. Ed: N. Bozbuğa, C. Yakıncı. Teletıp & Klinik Yapay Zekâ. İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2022: 7-13. ISBN 978-605-7853-89-9 google scholar
 • Bozbuğa, N. (2022c). Akıllı Sağlık. Ed: N. Bozbuğa, C. Yakıncı. Teletıp & Klinik Yapay Zekâ. İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2022: 15-19. ISBN 978-605-7853-89-9 google scholar
 • Bozbuğa, N. (2022d). Dijital Hastane. Ed: N. Bozbuğa, C. Yakıncı. Teletıp & Klinik Yapay Zekâ. İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2022: 21-26. ISBN 978-605-7853-89-9 google scholar
 • Bozbuğa, N. (2022e). Tıbbi Nesnelerin İnterneti. Ed: N. Bozbuğa, C. Yakıncı. Teletıp & Klinik Yapay Zekâ. İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2022: 27-32. ISBN 978-605-7853-89-9 google scholar
 • Bozbuğa, N. (2022f). Robotik Cerrahi. Ed: N. Bozbuğa, C. Yakıncı. Teletıp & Klinik Yapay Zekâ. İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2022: 327-330. ISBN 978-605-7853-89-9 google scholar
 • Bozbuğa, N. (2022g). Kalp ve Damar Cerrahisinde Teletıp ve Klinik Yapay Zekâ. Ed: N. Bozbuğa, C. Yakıncı. google scholar
 • Teletıp& Klinik Yapay Zekâ. İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2022: 331-338. ISBN 978-605-7853-89-9 google scholar
 • Bozbuğa, N. (2022h). Tıp alanında inovasyon ve telesağlık. Ed: T. Bildik. Dijital Psikiyatri, Türkiye Klinikleri, Ankara, 2022: 1-6. Online ISBN 978-625-401-648-6 google scholar
 • Bozbuğa, N. (2022j). Tıp Alanında Yapay Zekâ. Ed: Ş. Ural. X. Mantık Çalıştayı Kitabı. Mantık Derneği Yayınları, İstanbul, 2022: 176-193 (eKitap) google scholar
 • Cleverley, K., Mousavi, N., Stronger, L., Ann-Bordun, K., Hall, L., Tam, J.W., Tischenko, A., Jassal, D.S., Philipp, R.K. (2013). The impact of telemetry on survival of in-hospital cardiac arrests in non-critical care patients. Resuscitation 84(7): 878-882. google scholar
 • Da'valos, M.E, French, M.T., Burdick, A.E.,Simmons, S.C. (2009). Economic Evaluation of Telemedicine: Review of the Literature and Research Guidelines for Benefit-Cost Analysis. Telemedicine and e-Health 15(10). Mary Ann Lieber T, Inc. DOI: 10.1089=tmj.2009.0067 google scholar
 • Eapen, Z.J., MD, Turakhia, M.P., McConnell, M.V., Graham, G., Dunn, P., Tiner, C., Rich, C., Harrington, R.A., Peterson, E.D., Wayte P. (2016). Defining a Mobile Health Roadmap for Cardiovascular Health and Disease. J Am Heart Assoc 5: e003119. DOI: 10.1161/JAHA.115.003119 google scholar
 • Eberly, L.A., Khatana, S.A.M., Nathan, A.S., Snider, C., Julien, H.M. Deleener, Adusumalli, S. (2020). Telemedicine Outpatient Cardiovascular Care during the COVID-19 Pandemic: Bridging or Opening the Digital Divide? Circulation 10.1161/CIRCULATIONAHA.120 google scholar
 • Ferguson, C., Hickman, L.D., Turkmani, S., Breen, P., Eng, B., Gargiulo, G., Inglis, S.C. (2021). Wearables only work on patients that wear them: Barriers and facilitators to the adoption of wearable cardiac monitoring technologies. Cardiovascular Digital Health J 2(2): 137-147. google scholar
 • Free, C., Phillips, G., Watson, L., Galli, L., Felix, L., Edwards, P., Patel, V., Haines, A. (2013). The effectiveness of mobile-health technologies to ımprove health care service delivery processes: a systematic review and meta-analysis. PLoS Med 10(1): e1001363. DOI:10.1371/journal.pmed.1001363 google scholar
 • Gülseçen, S., Aksaya H. (2021). Klinik Karar Destek Sistemleri. Ed: N. Bozbuğa, S. Gülseçen. Tıp Bilişimi. İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2021: 299-316. e-ISBN 978-605-07-0773-1 google scholar
 • Jiang, X., Ming, W., You, J.H.S. (2019). The cost-effectiveness of digital health İnterventions on the management of cardiovascular diseases: systematic review. J Med Internet Res 21(6): e13166. DOI: 10.2196/13166 google scholar
 • Kaviya V, Suresh RG. (2021). Intelligent wearable devicee for early detectıon of myocardial infarction using IoT. IEEE Xplore 11:34-32:1-4. google scholar
 • Nikolaeva, K., Elkhovskaya, L., Kovalchuk, S.(2021). Patient measurements simulation and event processing in telemedicine systems. Procedia Computer Science 193: 122-130. google scholar
 • Ponsky TA, Schwacher M, Perry I, et al. (2014). Telemonitoring: the surgical tool of the future. Eur J Pediatr Surg 24: 287-294. google scholar
 • Resmi Gazete. Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik. Sayı: 31746, 10 Şubat 2022. google scholar
 • Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Teletıp ve Teleradyoloji Sistemi, Genelge 2019/16. google scholar
 • Shaw, T., McGregor, D., Brunner, M., Keep, M., Janssen, A., Barnet, S. (2017). What is e-Health? Development of a Conceptual Model for e-Health: Qualitative Study with Key Informants. J Med Internet Res 2017; 19(10): e324-e334. google scholar
 • Shen, Q., Li, J., Cui, C., Wang, X. Gao, H., Liu, C., Chen, M. (2021). A wearable real-time telemonitoring electrocardiogram device compared with traditional holter monitoring. J Biomedical Research 1(0): 1-9. google scholar
 • Smith, A.C., Thomas, E., Snoswell, C.L., Haydon H., Mehrotra A., Clemensen, J., Caffery, L.J. (2020). Telehealth for global emergencies: Implications for coronavirus disease 2019 (COVID-19). Journal of Telemedicine and Telecare 1-5. DOI: 10.1177/1357633X20916567 google scholar
 • Sözen AB, Kudat H. (2020). COVID 19’da kardiyolojik bulgular ve tedavi. Önal AE, editör. Halk Sağlığı ve COVID-19. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020: 35-41.ISBN 978-625-401-094 google scholar
 • Sözen, A.B. (2021a) .Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Ekonomik Değerlendirilmesi, Maliyet Etkinliği, Analizler. Ed: N. Bozbuğa, S. Gülseçen. Tıp Bilişimi. İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2021: 633-654. e-ISBN: 978-605-07-0773-1 DOI: 10.26650/B/ET07.2021.003 google scholar
 • Sözen, A.B. (2021b) .Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı, Geri Ödemesi ve Gelire Dönüştürülmesi. Ed: N. Bozbuğa, S. Gülseçen. Tıp Bilişimi. İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2021: 655-669. e-ISBN: 978-605-07-0773-1 DOI: 10.26650/B/ET07.2021.003 google scholar
 • Sözen, A.B. (2022a). Kardiyolojide Teletıp. Ed: N. Bozbuğa, C. Yakıncı. Teletıp & Klinik Yapay Zekâ. İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2022: 207-212. ISBN 978-605-7853-89-9 google scholar
 • Sözen, A.B. (2022b). Kardiyolojide Yapay Zekâ. Ed: N. Bozbuğa, C. Yakıncı. Teletıp & Klinik Yapay Zekâ. İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2022: 213-225. ISBN 978-605-7853-89-9 google scholar
 • Torre-Dı'ez, İ., Coronado, M.L, Vaca, C., Aguado, J.S., Castro, C. (2015). Cost-Utility and Cost-Effectiveness Studies of Telemedicine, Electronic, and Mobile Health Systems in the Literature: A Systematic Review. Telemedicine and e-Health 21(2). Mary Ann Lieber T, Inc. DOI: 10.1089/tmj.2014.0053 google scholar
 • Volterrani M, Sposato B. (2019). Remote monitoring and telemedicine. Eur Heart J Suppl 21(Suppl M): M54-M56. google scholar
 • World Health Organization. (2016). Global Diffusion of e-Health: Making Universal Health Coverage Achievable. Report of the Third Global Survey on e-Health. Geneva: World Health Organization; 2016. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. google scholar
 • World Health Organization. (2019). Draft global strategy on digital health 2020-2024. Genevre, 2019. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.