CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.31   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.31    Full Text (PDF)

Abusive Exclusionary Conduct by Dominant Undertakings

Buğra KesiciNuman Sabit Sönmez

Abuse of dominant position is one of three categorical infringements in competition law that has great importance for the protection of consumer welfare. In this type of infringement a three-phase assessment is applied which begins with the definition of market, then continues with determination of dominance and finally analyses the existence of abuse. Meanwhile the form of trade changes and trade flow is getting based on e-commerce and platforms especially on the global scale. That has established a ground for increasing importance of various debates such as necessity of definition of market, concept of market power, new types of abuse and the relationship between competition law and other disciplines such as intellectual and industry property and data law. In this brief study, exploitative practices excluded from the scope and exclusionary practices will be discussed. By doing this, the legal regulations in the European Union competition law and Turkish competition law are exemplified by the principal practices of the competition authorities and an overall perspective on the subject is taken into consideration. 


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.31   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.31    Full Text (PDF)

Dışlayıcı Eylemler Marifetiyle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması

Buğra KesiciNuman Sabit Sönmez

Hâkim durumun kötüye kullanılması, rekabet hukukundaki kategorik üç ihlal tipinden biri olup; tüketici refahının himayesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu ihlal tipinde geleneksel olarak pazar tanımı ile başlayan, ardından hâkim durum tespiti ile devam eden ve kötüye kullanmanın var olup olmadığı ile sonlanan üç aşamalı bir analiz yapılmaktadır. Özellikle global ölçekte ticaretin formunun değişmeye başlaması ve elektronik ticaret ile platformların ticaret hayatında daha fazla rol üstlenmesi; pazar tanımının gerekliliği, pazar gücüne olan bakış açısı, yeni kötüye kullanma türleri, fikri ve sınai mülkiyet hukuku, veri hukuku ve benzer diğer disiplinler ile rekabet hukukunun ilişkisi gibi muhtelif tartışmaların öneminin artmasına zemin hazırlamıştır. İşte bu kısa çalışmada, sömürücü eylemlerle kötüye kullanma halleri bilinçli bir tercihin ürünü olarak kapsam dışında bırakılarak, dışlayıcı eylemlerle hâkim durumun kötüye kullanılması inceleme konusu haline getirilmiştir. Bu yapılırken; Avrupa Birliği rekabet hukuku ve Türk rekabet hukukundaki temel yasal düzenlemeler dikkate alınarak, rekabet hukukunun içtihadi bir alan olduğu göz önünde bulundurulmak suretiyle iki hukuk sistemi rekabet otoritelerinin ilkesel uygulamaları ışığında konuya ilişkin genel bir bakış açısı oluşturulmaya çalışılmıştır. ReferencesSHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.