CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.16   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.16    Full Text (PDF)

Markets in Financial Instruments

Fatih Aydoğan

Markets in financial instruments in EU, had been regulated by Directive 2004/39/EC (Markets in Financial Instruments Directive/MiFID). After the financial crisis of 2007-2008, Directive 2014/65/EU of the European Parliament and the Council of 15 May 2014 on markets in financial instrumens, has been entered into force. Reporting of buying and selling of financial instruments, keeping records of all type of transactions, separating the payments for investment researsches, limiting organised trading facilities, regulating high frequency transactions, derivative instruments based on commodity are among of the innovative topics. Turkish legislation on financial instruments markets are based on the Capital Market Law and the secondary regulations which have been made regarding specific conditions and structural elements of our country. In this regard, the rules of these compared systems may not be fully in harmony. Our legistlation on investments services and investment firms, which were in harmony with repealed Directive, are also compatible with MiFID Article 2. Many topics, including transperancy and protection of investors, public disclosure requirements, keeping all transaction records to supervise best execution rule practice are also available in Turkish legal acquis.


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.16   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.16    Full Text (PDF)

Finansal Araç Piyasaları

Fatih Aydoğan

AB’de finansal araç piyasaları, 2004/39/AT sayılı Finansal Araç Piyasaları Hakkında Yönerge (Markets in Financial Instruments Directive/MiFID) ile düzenlenmişti. 2007-2008 yıllarındaki finansal krizin ardından 2014/65 sayılı Finansal Araç Piyasaları Yönergesi II (MiFID 2/Yeni Yönerge) yürürlüğe konmuştur. Finansal araçların alım-satım işlemlerinin raporlanması, alım-satıma ilişkin her türlü iletişim kayıtlarının tutulması, yatırım araştırmaları için ödenen ücretlerin ayrıştırılması, karanlık havuzlara işlem limiti getirilmesi, yüksek frekanslı işlemlerin düzenlenmesi, emtiaya dayalı türev ürünler getirilen yeniliklerin birkaçıdır. Mevzuatımız ise ülkemize özgü koşullar ve yapısal unsurlar dikkate alınarak hazırlanmış Kanun ve onu tamamlayan ikincil düzenlemelerden oluşmaktadır. Bu itibarla mukayese edilen iki sisteme ait kuralların birebir örtüşmesi beklenmemelidir. Mülga Yönerge ile büyük ölçüde uyumlu olacak şekilde tasarlanan yatırım hizmetleri ve yatırım kuruluşlarına ilişkin mevzuatımızın, MiFID 2’deki gereklilikler bakımından da iyi durumda olduğu söylenebilir. Yönerge’nin temel felsefesi olan şeffaflık ve yatırımcının korunması, kamuyu aydınlatma yükümlülükleri, bu bağlamda en iyi icra kuralı ve buna uyulup uyulmadığını denetlemek üzere tüm işlem kayıtlarının saklanması, çıkar çatışması hâllerinde yapılacaklar gibi birçok konu mevzuatımızda düzenlenmiş durumdadır.References    SHARE
    Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.