CHAPTER


Giriş (Altıncı Bölüm)

Nafiye YücedağŞehriban İpek Aşıkoğlu

Günümüzde kişisel verilerin korunması hukuku alanında kişisel verilerin mahiyeti bakımından yapılan değerlendirme ışığında farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Avrupa Birliği veri koruma ekolünde, kişisel verilerin korunması bir kişilik hakkı olarak düzenlenmekte ve verisi işlenen kişilerin menfaatleri üstün tutularak korunmaktadır. Avrupa Birliği’nde 1995 yılında yasalaşan ve üye devletlerin kişisel verilerin korunması alanında yapacakları düzenlemeler bakımından bir çerçeve çizen Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 24 Ekim 1995 tarih ve 95/46/ AT sayılı kişisel verilerin işlenmesi karşısında bireylerin korunması ve bu tür verilerin serbest dolaşımına ilişkin Yönerge, 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 95/46/EC sayılı Yönergesini yürürlükten kaldıran, kişisel verilerin işlenmesi karşısında gerçek kişilerin korunması ve bu tür verilerin serbest dolaşımına ilişkin 27 Nisan 2016 tarih ve 2016/679 (AB) sayılı Tüzük ile yürürlükten kaldırılmıştır. References    SHARE
    Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.