CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.4   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.4    Full Text (PDF)

Unfair Commercial Practices

Nedret Füsun Nomer Ertan

Acts that consist unfair competition, affect the interests of consumers alongside the competitors. In EU law, Directive 2005/29 has been accepted in order to protect consumers from such acts. Directive 2005/29 prohibits unfair commercial practices in B2C legal relationships and sets out two main types of unfair commercial practices: misleading and aggressive commercial practices. The Directive stipulates and exemplifies both types in detail. Annex I of the Directive 2005/29 sets forward the practices which should be qualified as unfair in all circumstances. Turkish law on unfair commercial practices, namely provisions of Turkish Consumer Protection Law and Regulation on Commercial Advertising and Unfair Commercial Practices are mostly in line with Directive. In light of these facts, it can be stated that the provisions of the Turkish Commercial Code provide a higher level of protection for consumers as well as competitors.


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.4   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.4    Full Text (PDF)

Haksız Ticari Uygulamalar

Nedret Füsun Nomer Ertan

Haksız rekabet teşkil eden fiiller, sadece rakiplerin menfaatlerini değil, aynı zamanda tüketicilerin menfaatlerini de etkilemektedir. Tüketicilerin haksız rekabet teşkil eden davranışlardan korunması amacı ile Avrupa Birliği Hukukunda 2005/29 sayılı Yönerge kabul edilmiştir. Yönerge ile önce işletmeler ile tüketiciler arasındaki hukuki ilişkiler bakımından haksız ticari uygulamaları yasaklanmış, sonra da haksız ticarî uygulamalara örnek teşkil eden iki hâl gösterilmiştir: Yanıltıcı ve saldırgan ticarî uygulamalar. Yönerge’de her iki örnek hâl de hem detaylı olarak düzenlenmiş hem de örneklendirilmişlerdir. Yönerge’nin 1 No.lu Ek’inde (Annex 1) de her hâl ve şartta haksız olarak nitelendirilmesi gereken ticari uygulamalar gösterilmiştir. TKHK ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği hükümleri ile Yönerge hükümleri büyük oranda paralellik arz etmekle birlikte TTK’nın haksız rekabete ilişkin hükümlerinin gerek tüketicileri gerekse rakipleri korumak bakımından ileri seviyede olduğu söylenebilir.References

  • Volker E., Unlauterer Wettbewerb, (11. Auflage, C.H. Beck Verlag 2019). google scholar
  • Komisyon, ‘Green Paper on European Union Consumer Protection’, Date of document: 02.10.2001, document nr. 52001DC0531. google scholar
  • Ulmer E. Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der EWG Band I:Vergleichende Darstellung (C.H. Beck Verlag 1965). google scholar
  • Kendigelen A., Zengin İ. Ç., Tokcan F. P., Sönmez N. S., Güney Z. (ed.) Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları (2015-2016) (On İki Levha Yayıncılık 2018). google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.