CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.20   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.20    Full Text (PDF)

Related Party Transactions

Müge Evlek

Before the addition of Article 9c to Shareholder Rights Directive, public disclosure of related party transactions has been under ex post regulation. Article 9c has set out the adequate safeguards should be taken to protect the interests of the company and shareholders who are not related parties, the procedure to be followed and exempted transactions. In Turkish law, related party transactions have been regulated by Capital Market Law Nr. 6362 and Communiqué on Corporate Governance Nr. II-17.1 and the calculation methods have been quantitatively classified based on the qualification of transactions. According to this classification, related party transactions are subject to the approval of a board of directors, independent board members or general assembly. Exempted transactions have also been adjusted in Turkish law, besides a procedure has been specially stipulated for common and continuous transactions. It can be stated that Turkish law provides the minimum requirements that have been determined by Union law regarding related party transactions.


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.20   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.20    Full Text (PDF)

İlişkili Taraf İşlemleri

Müge Evlek

Pay Sahipliği Hakları Yönergesi II ile Pay Sahipliği Hakları Yönergesi I’e eklenen 9c maddesinden önce, ilişkili taraf işlemleri Birlik hukukunda, bu işlemlerin gerçekleştirilmesinden sonraki aşamada kamuya açıklanması temelinde düzenlenmekteydi. Bahsedilen bu madde ile ilişkili taraf olmayan pay sahipleri ile şirketin menfaatlerini koruyacak önlemler alınması gerektiği öngörülmüş ve izlenmesi gereken usul ile bu usulden muaf olabilecek işlemler açıklanmıştır. Türk hukukunda ise ilişkili taraf işlemleri 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde düzenlenmiş; işlemlerin niteliğine göre hesaplama yöntemleri belirlenerek niceliksel sınıflandırma yapılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre işlemler yönetim kurulunun, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin veya genel kurulun onayına tabi tutulmaktadır. Türk hukukunda da ilgili usulden muaf tutulan işlemler sayılmış; ayrıca yaygın ve süreklilik arz eden işlemler de özel olarak bir usule bağlanmıştır. Türk hukukunun ilişkili taraf işlemlerine yönelik hükümlerinin Birlik hukukunun öngördüğü asgari düzenlemeleri sağladığı ifade edilebilir.References

  • Aksoy M A, ‘Sermaye Piyasası Kanunu’nun İlişkili Taraf İşlemi Düzenlemelerinin 6102 Sayılı TTK’nın Ortaklıklar Topluluğu Hükümleri Açısından Değerlendirilmesi’ (2017) 3/2 Türkiye Fikri Mülkiyet Dergisi 23. google scholar
  • Bahtiyar M, Sermaye Piyasası Hukukuna Giriş (Beta Basın Yayın Dağıtım 2019). google scholar
  • Poroy R/Tekinalp Ü/Çamoğlu E, Ortaklıklar Hukuku I (Güncellenmiş, Yeniden Yazılmış 14. Bası Vedat Kitapçılık 2019). google scholar
  • Kaya A, ‘Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağının TK’ya Tabi Şirketler/Şirketler Topluluğu ve SerPK ile İlişkisi Bakımından Değerlendirilmesi- Vakıa Üzerinden Bir Deneme’ (2016) 22/3 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (Cevdet Yavuz’a Armağan) 1531. google scholar
  • Keskin M, Halka Açık Anonim Ortaklıkların Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü (On İki Levha Yayıncılık 2018). google scholar
  • Manavgat Ç, ‘Örtülü Kazanç Aktarımının Ortaklıklar Topluluğu Düzenlemelerindeki Sınırları’ (2015) 31/1 Batider 87. google scholar
  • Manavgat Ç, Hukuki Bakımdan Halka Açık Anonim Ortaklıklar ve Halka Arz (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 2016). google scholar
  • Tarhan D G, Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Önemli Nitelikteki İşlemler ve Sonuçları (On İki Levha Yayıncılık 2018). google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.