CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.22   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.22    Full Text (PDF)

Collective Investment Undertakings (Fund Management)

Ali PaslıFatih Aydoğan

Fund -a type of collective investment- and the management of the funds, require the intervention and oversight of States. This organization necessitates both sectoral expertise of professionals, extensive protection of small investors, and establishing safe investment. Fund management consists of many actors, and therefore, the legislation regarding this matter should be flexible to meet the needs that arise over the time, include measures to protect investors and balanced in a way that does not disproportionally harm commercial actors of the organization. In the European Community, which aims economic integration, many issues, particularly the establishment, management, and observance of the fund are subject to uniform rules, called “UCITS”. UCITS has been almost entirely transposed to Turkish Law with Law No. 6362, and thus, the system and principles have been comprehensively integrated into Community Law. In our study UCITS provisions and Turkish legislations have been examined by emphasizing the revisions over time. Consequently, Turkish legal infrastructure considerably complies with the Community; besides, proper suggestions, can be added to the Turkish legislation, have been presented with the purpose of reaching and achieving full adaption.


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.22   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.22    Full Text (PDF)

Kolektif Yatırım Kuruluşları (Fon Yönetimi)

Ali PaslıFatih Aydoğan

Kolektif yatırımın bir türü olan “fon” ve bu fonların profesyoneller tarafından yönetimi gerek sektörel uzmanlık gerektirmesi gerek küçük yatırımcıların geniş çapta korunması gerek de güvenli yatırımın tesis edilebilmesi için devletlerin müdahalesini ve gözetimini gerekli kılan bir alandır. Pek çok aktörü bir araya getiren yapısı ile fon yönetimi düzenlemeleri, zaman içinde ortaya çıkan ihtiyaçlara yanıt verebilecek esneklikte, yatırımcıları koruyacak tedbirleri içeren etkinlikte ve bu organizasyonun ticari aktörlerini orantısızca zarara uğratmayacak şekilde dengeli olmalıdır. Ekonomik entegrasyonu amaçlayan Avrupa Topluluğu’nda başta fonun kurulabilmesi, yönetimi ve gözetimi/denetimi olmak üzere pek çok konu yeknesak kurallara yani UCITS’e tabidir. Ulusal mevzuatta, 6362 sayılı Kanun ile UCITS’e uyum gözetilmiş, böylelikle hukukumuzda kurulan sistem ve prensipler büyük ölçüde Birlik hukuku ile uyumlu hâle getirilmiştir. Çalışmamızda UCITS hükümleri ile hukukumuzdaki ilgili düzenlemeler, her iki mevzuatta zaman içinde yapılan revizyonlara da vurgu yapılarak ele alınmıştır. Ülkemizin hukuki altyapısı Birlik ile büyük ölçüde uyumlu olmakla birlikte tam intibakın sağlanabilmesi için mevzuata yapılabilecek eklemeler ise öneri olarak sunulmuştur.References    SHARE
    Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.