CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.25   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.25    Full Text (PDF)

Market Abuse Practices

Fatih Aydoğan

Market abuses had been regulated by Directive 2002/06/EC on insider dealing and market manipulation (market abuse). The directive has been repealed by market abuse regulation of 2014/596. The scope of market abuse rules has been widened by regulation in order to safeguard the integrity of supervision and audit of financial markets and to protect investors. Regarding Turkish Law, Capital Market Law article 101 to 108 have been mainly allocated to the rules for market abuse. Also, directives are published by Capital Market Board to complete the provisions of Capital Market Law. Since basic rules in the EU Market Abuse Directive have been kept in regulation, we can safely state that Turkish rules on the topic are in harmony with the provisions of the regulation. Our legislation on market abuse practices can be easily updated.


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.25   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.25    Full Text (PDF)

Piyasa Bozucu İşlemler

Fatih Aydoğan

AB’de piyasa bozucu eylemler 2003 yılında yürürlüğe konan Piyasa Bozucu Eylemler Yönergesi ile düzenlenmişti. 2014 senesinde Yönerge yürürlükten kaldırılarak yerine Piyasa Bozucu Eylemler Tüzüğü (Market Abuse Regulation – MAR) yürürlüğe konulmuştur. Piyasa Bozucu Eylemler Tüzüğü ile düzenleme alanı tüm finansal işlemleri kapsayacak şekilde genişletilerek, finansal piyasalarda gözetim ve denetim bakımından bütünlüğün sağlanması ve nihaî olarak yatırımcının korunması hedeflenmiştir. Türk hukukunda konuyla ilgili temel kurallar SerPK’da yer almakta olup, 101 ilâ 108. maddeler büyük ölçüde piyasa bozucu eylemlerle ilgilidir. SPK tarafından çıkarılan Tebliğler ise bu hükümlerin tamamlayıcısıdır. Yönerge’deki temel esasların Tüzük’te de korunduğu dikkate alındığında, Yönerge ile uyum gözetilerek hazırlanan ülkemiz mevzuatının, Tüzük hükümleri ile de temelde uyumluluk gösterdiği söylenebilir. Piyasa bozucu işlemlere dair mevzuatımızın, suç olarak düzenlenen kısımlar dışında, Tebliğ değişiklikleri ile güncellenmesi mümkün olup gerekli uyumun sağlanması zor olmayacaktır.References    SHARE
    Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.