CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.01   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.01    Full Text (PDF)

Capacity, Representation, Nullity of Limited Liability Companies and Liability Arise From Incorporation

Abuzer Kendigelen

We examine the provisions set out in Title I, Chapter II, 2. Section of the Directive (EU) 2017/1132 relating to approximation of laws of the member states on limited liability companies and the reciprocal provisions set out under TCC. General information on the Directive and Turkish translation of the related Articles is provided in the first part of our paper, followed by comparison with Turkish law and concrete amendment suggestions. Although Turkish law became highly compatible with EU law after the adoption of TCC in 2012, amendment in the wording of several Articles Turkish Commercial Code with regard to the Articles of the Directive would be beneficial for full-compatibility, namely: TCC 355 on acquisition of legal personality; TK 371 on the acts and representation of the company, TK 353 on invalidation of a company and as well as the respective articles of limited and commandite companies limited by shares.


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.01   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.01    Full Text (PDF)

Sermaye Şirketlerinde Ehliyet, Temsil, Butlan ve Kuruluştan Doğan Sorumluluk

Abuzer Kendigelen

İnceleme konumuzu AB hukukunda üye devletlerde sınırlı sorumluluk esasının benimsendiği şirketlerin düzenlendiği mevzuatların uyumlaştırılmasını hedefleyen 2017/1132(AB) sayılı Yönerge’nin birinci başlığının ikinci bölümünün ikinci kısmında yer alan hükümler ve bu hükümlerin TK’daki karşılıkları oluşturmaktadır. İnceleme kapsamında Yönerge hakkında genel bilgiler ve Yönerge’nin konumuzla ilgili bölümlerinin Türkçe çevirisi verilmiş, anılan bölümlerin Türk hukukuyla karşılaştırması yapılmış ve yapılan değerlendirmeler somut madde önerileri ile tamamlanmıştır. TK’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte sermaye şirketlerinde kuruluştan doğan sorumluluk, ehliyet, temsil ve butlan konularında Türk hukukunun AB hukukuyla büyük oranda uyumluluğu sağlanmıştır. Tam uyumun sağlanması adına Yönerge’nin sistematiğine göre sırasıyla tüzel kişiliğin kazanılmasıyla ilgili TK 355; temsil yetkisinin kapsam ve sınırlarıyla ilgili TK 371, kuruluşta fesih davasıyla ilgili TK 353 hükümlerinde değişiklik yapılması ve bu değişikliklerin limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket hükümlerine de yansıtılmasında fayda bulunmaktadır. References

  • Kendigelen A, ‘Sermaye Şirketlerinde Ehliyet, Temsil, Butlan ve Kuruluştan Doğan Sorumluluk’ Ünal Tekinalp (ed.), Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu -Acquis Communautaire’in Alınması (İstanbul Üniversitesi 2001). google scholar
  • Kendigelen A, Gerekçeli-Karşılaştırmalı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, (On İki Levha Yayıncılık 2011). google scholar
  • Kırca İ, ‘TTK m. 371.7 Hakkında Bir İnceleme: AB’ye Üyelik Yolunda Geri Adım’, [2014] 30(3) Batider, 23. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.