CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.05   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.05    Full Text (PDF)

Capital Requirements, Safeguards as Regards Statutory Capital, Distribution and Regulations Regarding Their Application and Enforcement

İsmail Cem Soykan

The rules regarding the capital requirements, safeguards as regards statutory capital, distribution and its regulations about their application and enforcement have been stated in Sections 1, 2, 3 and 6 of Chapter 4 titled “Capital Maintenance and Alteration” of the Company Law enforcement has been provided in Sections 1, 2, 3 and 6 of Chapter 4 titled “Capital Maintenance and Alteration” of the Company Law Directive numbered 2017/1132 (EU). In essence, these provisions aim at procurement and maintenance of capital and mostly qualify as imperative. Although an important part of the mentioned provisions have been similarly regulated with the Turkish Commercial Code numbered 6102, some provisions are not totally approximated with the Directive. Therefore, some of the TCC provisions need to be amended or repealed to provide complete harmonization with the Directive. In our study, related provisions in EU law and Turkish law have been explained, evaluations and proposals have been brought forward.


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.05   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.05    Full Text (PDF)

Sermaye Yeterliliği, Kanuni Sermayeye İlişkin Korumalar, Dağıtıma İlişkin Kurallar, Uygulama ve Yürürlük Hükümleri

İsmail Cem Soykan

2017/1132(AB) sayılı Şirketler Hukuku Yönergesi’nin “Sermayenin Korunması ve Değiştirilmesi” başlıklı IV. Bölümünün 1., 2., 3. ve 6. Kısımlarında sermaye yeterliliğine, kanuni sermayenin korunmasına, dağıtıma ilişkin kurallar ve bunların uygulanması ile yürürlüğüne dair düzenlemeler öngörülmüştür. Söz konusu hükümler esasen şirket sermayesinin tedariki ile korunmasına yöneliktir ve genellikle emredici niteliktedir. Anılan hükümlerin önemli bir bölümü 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda kendisine karşılık bulmasına rağmen Yönerge ile tam bir uyum içerisinde olmayan TK düzenlemeleri de mevcuttur. Bu nedenle, Yönerge ile tam uyum sağlanabilmesi için TK’nın bazı düzenlemelerinin değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması gerekmektedir. Çalışmamızda konuya ilişkin AB hukuku ve Türk hukuku düzenlemeleri açıklanarak değerlendirme ve önerilere yer verilmiştir.References

 • Arıcı F/Ulaş Kısa S, ‘Anonim Ortaklıkta Sermayenin Korunması’, Ünal Tekinalp (ed.), Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu - Acquis Communautaire’in Alınması (İstanbul Üniversitesi 2001). google scholar
 • Arslanlı H, Anonim Şirketler I - Umumi Hükümler (3. Bası, İstanbul Üniversitesi 1960). google scholar
 • Ateşağaoğlu E, Vergi Hukuku Bakımından Anonim Şirketlerde Kâr Payı Dağıtımı (On İki Levha Yayıncılık 2012). google scholar
 • Badak Z, Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirkette Pay Sahibinin Kâr Payı Hakkı (On İki Levha Yayıncılık 2018). google scholar
 • Çağlar H, ‘Anonim Şirketlerde Ayni Sermayeye Değer Biçilmesi’ [2010] XXVI(2) Batider 39. google scholar
 • Çonkar M H, Anonim Ortaklıkta Ayni Sermaye (On İki Levha Yayıncılık 2016). google scholar
 • İmregün O, Anonim Ortaklıklar (4. Bası, Yasa Yayınları 1989). google scholar
 • Karayalçın Y, Muhasebe Hukuku (2. Bası, Sevinç Matbaası 1988). google scholar
 • Kaya A, Gerekçeli - Karşılaştırmalı - Notlu Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (Beta Yayıncılık 2016). google scholar
 • Kendigelen A, Gerekçeli - Karşılaştırmalı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (On İki Levha Yayıncılık 2011). google scholar
 • Kendigelen A, Türk Ticaret Kanunu - Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler (3. Bası, On İki Levha Yayıncılık 2016). google scholar
 • Kırca İ/Şehirali Çelik F H/Manavgat Ç, Anonim Şirketler Hukuku, C. 1 (Ankara 2013). google scholar
 • Poroy,P/Tekinalp Ü/Çamoğlu E, Ortaklıklar Hukuku, C. I (14. Bası, Vedat Kitapçılık 2019). google scholar
 • Pulaşlı H, Şirketler Hukuku Şerhi, C. 1 (3. Bası Adalet 2018). google scholar
 • Soykan İ C, Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Ortaklıklarda Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı (On İki Levha Yayıncılık 2019). google scholar
 • Tekinalp Ü, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku (4. Bası, Vedat Kitapçılık 2015). google scholar
 • Teoman Ö, Anonim Ortaklıkta İntifa Senetleri (İstanbul Üniversitesi 1978). google scholar
 • Üçışık G/Çelik A, Anonim Ortaklıkta Finansal Tablolar Yedek Akçeler ve Kâr Dağıtımı (On İki Levha Yayıncılık 2018). google scholar
 • Ülgen H, Anonim Ortaklığın Kuruluştan Sonra Malvarlığı Değerlerini Devir Alması (Alman Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak) (Sermet Matbaası 1969). google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.