CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.07   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.07    Full Text (PDF)

Rules for the Increase and Reduction of Capital

İsmail Cem Soykan

The provisions regarding increase and reduction of capital in the context of maintenance and alteration of capital have been provided in Sections 5 of Chapter 4 titled “Capital Maintenance and Alteration” of the Company Law Directive numbered 2017/1132 (EU). In essence, most of these provisions aim at maintaining the capital and mostly qualify as imperative. Additionally, articles related to pre-emption rights of shareholders in case of a capital increase and protection of creditors in case of a reduction of capital are also regulated under this Section. Although an important part of mentioned provisions is reflected to Turkish Commercial Code numbered 6102, there are some provisions which are not totally in accordance with the Directive. Therefore, some of the TCC provisions should be amended or repealed for complete harmonization with the Directive. In our study, related provisions in EU law and Turkish law have been explained, evaluations and proposals have been drawn forward.


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.07   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.07    Full Text (PDF)

Sermayenin Artırılmasına ve Azaltılmasına İlişkin Kurallar

İsmail Cem Soykan

2017/1132 (AB) sayılı Şirketler Hukuku Yönergesi’nin “Sermayenin Korunması ve Değiştirilmesi” başlıklı IV. Bölümünün 5. Kısımında, sermayenin korunması ve değiştirilmesi bağlamında sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin düzenlemeler öngörülmüştür. Söz konusu hükümlerin büyük çoğunluğu esasen şirket sermayesinin korunmasına yöneliktir ve genellikle emredici niteliktedir. Ayrıca sermaye artırımında pay sahiplerinin rüçhan hakkı ve sermayenin azaltılması durumunda alacaklıların korunması hakkındaki hükümler de bu düzenlemeler arasında yer almaktadır. Anılan hükümlerin önemli bir bölümü 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda kendisine karşılık bulmasına rağmen Yönerge ile tam bir uyum içerisinde olmayan TK düzenlemeleri de mevcuttur. Bu nedenle, Yönerge ile tam uyum sağlanabilmesi için TK’nın bazı düzenlemelerinin değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması gerekmektedir. Çalışmamızda konuya ilişkin AB hukuku ve Türk hukuku düzenlemeleri açıklanarak değerlendirme ve önerilere yer verilmiştir.References

 • Arıcı F/Ulaş Kısa S, ‘Anonim Ortaklıkta Sermayenin Korunması’, Ünal Tekinalp (ed.), Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu - Acquis Communautaire’in Alınması (İstanbul Üniversitesi 2001). google scholar
 • Biçer L, Anonim Şirketlerde Şartlı Sermaye (Beta Yayıncılık 2010). google scholar
 • Cenkci E, Anonim Ortaklıklarda Kayıtlı Sermaye Sistemi (On İki Levha Yayıncılık, 2015). google scholar
 • Çağlar H, Anonim Şirketlerde Esas Sermayenin Azaltılması (Turhan Kitabevi 2010). google scholar
 • Demir K, Özel Esas Sözleşme Değişiklikleri: Şarta Bağlı Sermaye Artırımı ve Esas Sermayenin Azaltılması (TTK m. 463-475) (On İki Levha Yayıncılık 2020). google scholar
 • Görmez O, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Rüçhan Hakkının Kısıtlanması (Beta Yayıncılık 2017). google scholar
 • Kaya A, Gerekçeli - Karşılaştırmalı - Notlu Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (Beta Yayıncılık 2016). google scholar
 • Kaya M İ, Şartlı Sermaye Artırımı (Yetkin Yayınları 2009). google scholar
 • Kendigelen A, ‘Anonim Şirketlere İlişkin Hükümlerde Benimsenen Bazı Ağırlaştırılmış Nisaplar Bilinçli Bir Tercihin Ürünü mü?’, Murat Gürel, Ufuk Tekin, İbrahim Bektaş (ed.), Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 60. Yıl Armağanı (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları 2015). google scholar
 • Kendigelen A, Gerekçeli - Karşılaştırmalı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (On İki Levha Yayıncılık 2011). google scholar
 • Kendigelen A, Türk Ticaret Kanunu - Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler (3. Bası, On İki Levha Yayıncılık 2016). google scholar
 • Moroğlu E, Anonim Ortaklıklarda Sermaye Artırımı (4. Bası, On İki Levha Yayıncılık 2018). google scholar
 • Poroy R/Tekinalp Ü/Çamoğlu E, Ortaklıklar Hukuku, C. 2 (2. Bası, Fakülteler Matbaası 1976). google scholar
 • Poroy R/Tekinalp Ü/Çamoğlu E, Ortaklıklar Hukuku, C. II, (14. Bası, Vedat Kitapçılık 2019). google scholar
 • Saraç T, Anonim Şirketlerde Şarta Bağlı Sermaye Artırımı (Asil Yayın 2009). google scholar
 • Soykan İ C, Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Ortaklıklarda Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı (On İki Levha Yayıncılık 2019). google scholar
 • Şener O H, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı (4. Bası, Seçkin 2019). google scholar
 • Tekinalp Ü, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku (4. Bası, Vedat Kitapçılık 2015). google scholar
 • Yıldız Ş, ‘6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Rüçhan Hakkı Konusunda Getirilen Değişiklikler’, [2012] 18(2) Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı, 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nu Beklerken, 10-11-12 Mayıs 2012 Sempozyum. google scholar
 • Yıldız Ş, Anonim Ortaklıkta Yeni Pay Alma Hakkı (Beta Yayıncılık 1996). google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.