CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.06   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.06    Full Text (PDF)

Rules on Company’s Acquisition or Acceptance as Security of Their Own Shares

Nurgül Yıldız

Acquisition of joint stock company’s own shares or acceptance of these shares as security, have been regulated under articles 379 et. seq. of Turkish Commercial Code numbered 6102. These provisions source from the articles of the Second Council Directive 77/91/EEC. Although the Second Council Directive 77/91/EEC has been repealed, its provisions have been consolidated under the Directive (EU) 2017/1132 which is in force. Thereby, in terms of rules regarding the acquisition of joint stock company’s own shares or acceptance of these shares as security, Turkish law is mostly approximated with EU law.


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.06   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.06    Full Text (PDF)

Şirketin Kendi Paylarını İktisap veya Rehin Olarak Kabul Etmesi

Nurgül Yıldız

Anonim şirketin kendi paylarını iktisap etmesi veya rehin olarak kabul etmesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 379 vd. maddelerinde hüküm altına alınmıştır. Söz konusu hükümler, 77/91/AET sayılı İkinci Konsey Yönergesi’nin konuya ilişkin düzenlemeleri esas alınarak hazırlanmıştır. 77/91/AET sayılı İkinci Konsey Yönergesi ilga edilmiş olsa da burada yer alan hükümler yürürlükte olan 2017/1132 (AB) sayılı Yönerge’de de korunmuştur. Dolayısıyla anonim şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesine ilişkin esaslar yönünden Türk hukuku, AB hukuku ile büyük ölçüde uyumludur.References

 • Arıcı F/Ulaş Kısa S, ‘Anonim Ortaklıkta Sermayenin Korunması’ Ünal Tekinalp (ed.), Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu -Acquis Communautaire’in Alınması (İstanbul Üniversitesi 2001) 557. google scholar
 • Arıcı M F/Veziroğlu C, Kaldıraçlı Devralma ve Anonim Şirketin Finansal Yardım Yasağı (Güncellenmiş ve Genişletilmiş 2. Bası On İki Levha Yayıncılık 2018). google scholar
 • Ayan Ö, ‘Anonim Şirketin Genel Kurul Kararı ile Kendi Paylarını İktisap Etmesi veya Rehin Almasının Koşulları (TTK 379)’, (2013) 17/1-2 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 185. google scholar
 • Aydın A, Anonim Ortaklığın Kendi Paylarını Edinmesi (Arıkan Yayınları 2008). google scholar
 • Ayoğlu T, ‘Anonim Ortaklıkların Kendi Paylarını İktisap Etmeleri ve Karşılıklı Katılmalar Meselesi’ Yasaman H/Erdem HE/Dural HA/Ayoğlu T/Yusufoğlu F/Yüksel S (ed) İsviçre Borçlar Kanunu’nun İktibasının 80.Yılında İsviçre Borçlar Hukuku’nun Türk Ticaret Hukuku’na Etkileri (Vedat Kitapçılık 2009) 525. google scholar
 • Çapa M S, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim ve Limited Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi (On İki Levha Yayıncılık 2013). google scholar
 • Çeliktaş İ, Anonim Ortaklığın Kendi Paylarını İktisabı (Arıkan Yayınları 2006). google scholar
 • Gürel M, Anonim Şirketin Kendi Paylarının İktisabı Amacıyla Finansal Destek Verme Yasağı (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 2014). google scholar
 • Kaya A, Gerekçeli - Gerekçeli Karşılaştırmalı - Notlu Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (Beta Yayıncılık 2016). google scholar
 • Kendigelen A, Gerekçeli-Karşılaştırmalı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (On İki Levha Yayıncılık 2011). google scholar
 • Kendigelen A, Yeni Türk Ticaret Kanunu: Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler [Güncellenmiş 2. Basıdan 3. (Tıpkı) Bası On İki Levha Yayıncılık 2016). google scholar
 • Manavgat Ç, ‘Anonim Ortaklığın Kendi Paylarını Edinmesinde “Menkul Kıymetler Şirketi”nin Anlamı ve İstisnanın Değerlendirilmesi’, Öden M/Gönenç L/Esen S/Kontacı AE/Polat D/ Doğanoğlu AE (ed) Prof. Dr. Erdal Onar’a Armağan Cilt-II (Ankara Üniversitesi Yayınları 2013) 1137. google scholar
 • Özdamar M, Anonim Ortaklıkların Kendi Paylarını İktisap Etmesi-TTK.md.329 (Yetkin Yayınları 2005). google scholar
 • Poroy R/Tekinalp Ü/Çamoğlu E, Ortaklıklar Hukuku I, (Güncellenmiş, Yeniden Yazılmış 14. Bası Vedat Kitapçılık 2019). google scholar
 • Turan G, Anonim Ortaklıkların Kendi Paylarını İktisabının Genel Esasları (Yetkin Yayınları 2018). google scholar
 • Türk A, Anonim Ortaklığın Kendi Paylarını Edinmesi (Adalet Yayınevi 2016). google scholar
 • Yılmaz A, ‘Avrupa Birliği Hukuku′nda Anonim Ortaklığın Kendi Paylarını Devralması’, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ergun Özsunay’a Armağan (Vedat Kitapçılık 2004) 27. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.