CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.13   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.13    Full Text (PDF)

Single Member Private Limited Company

Fatih Aydoğan

Single member private limited companies had been regulated by 89/667 EC Directive (12th Company Law Directive). This directive has been repealed by 2019/102 EC Directive. The Directive obliged member states to provide the possibility of establishing single member private limited company to their citizens. The directive includes the following: i) Member states are allowed to prohibit a real person or a company to be sole member/ partner of several companies, ii) Registry obligation for the sole member, iii) Resolutions of the general assembly must be drawn up in written form, iv) The contracts between the sole member and the company must be drawn up in written form, v) Single member joint stock corporations may also be established , vi) Member states may choose limited liability enterprise instead of one-man company. The provisions of the directive on single member private company has been inserted into Turkish Commercial Code (Nr. 6102) to harmonize with EU law on this matter. In this regard, it is safe to say that in respect to single member private limited companies, Turkish Law is in harmony with related EU rules.


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.13   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.13    Full Text (PDF)

Tek Kişi Ortaklığı

Fatih Aydoğan

Tek kişi ortaklığı, 89/667/AET sayılı 12. Ortaklıklar Hukuku Yönergesi’nde düzenlenmişti. Bu Yönerge, 2019/102/AT sayılı Yönerge ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yönerge’de, üye devletlere, tek kişilik şirket kuruluşuna imkân tanınması yanında şu konular da düzenleme konusu edilmiştir: i) Bir gerçek kişinin birden fazla şirketin tek ortağı olması ya da bir tek kişi ortaklığının veya diğer bir tüzel kişinin, bir şirketin tek ortağı olmasının engellenebilmesi, ii) Tek pay sahipliği hâlinde tescil zorunluluğu, iii) Genel kurul kararlarının yazılı olması zorunluluğu, iv) Tek ortak ile bu ortak tarafından temsil edilen şirket arasındaki sözleşmeler bakımından yazılılık şartı, v) Anonim şirketlerin de tek kişi ile kurulabilmesi, vi) Sınırlı sorumlu işletme modelini seçme imkânının tanınması. Tek kişi ortaklığına ilişkin Yönerge düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine aktarılmak suretiyle hukukumuza alınmıştır. Üye devletlere, düzenleme mecburiyeti getirilen konularda hukukumuz ile AB hukukunun uyumlu olduğunu, uyuma ilişkin olarak başkaca bir çalışmaya gerek olmadığını söyleyebiliriz.References    SHARE
    Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.