CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.34   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.34    Full Text (PDF)

Unfair Terms in Consumer Contracts

Doruk Gönen

This article examined the matter of unfair terms which are frequently contained in contracts concluded with consumers. In order to do so, firstly, provisions of the Council Directive on 93/13/EEC of 5 April 1993 on Unfair Terms in Consumer Contracts have been analyzed. Following that, rules regarding unfair terms within the Turkish legislation have been reviewed, and in this respect, Article 5 of the Law on Consumer Protection No. 6502 and provisions adopted under Directive on Unfair Terms in Consumer Contracts in particular have been explained. After that theoretical analysis, unfair terms practices have been concreted by including unfair terms samples specified in the Annex No 1 to the Directive on Unfair Terms in Consumer Contracts. Finally, the study has been concluded by reflecting considerations and proposals on compliance of Turkish law with the EU law in terms of unfair terms in consumer contracts.


DOI :10.26650/B/SS26.2020.015.34   IUP :10.26650/B/SS26.2020.015.34    Full Text (PDF)

Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar

Doruk Gönen

Bu başlık altında, tüketicilerle kurulan sözleşmelerde sıklıkla karşılaşılan haksız şartlar konusu incelenmektedir. Konunun ele alınmasında ilk olarak, 5 Nisan 1993 tarih ve 93/13/AET sayılı Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Şartlar Hakkında Konsey Yönergesi’nin öngördüğü düzenlemeler incelenmiştir. Bunu takiben, haksız şartlara ilişkin Türk mevzuatındaki kurallar ele alınmış, bu kapsamda özellikle 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 5. maddesi ve Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik ile getirilen düzenlemeler açıklanmıştır. Bu teorik inceleme sonrasında, Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik Ek 1’de belirtilen haksız şart örneklerine yer verilerek, haksız şartların uygulamadaki görünüşü somutlaştırılmıştır. Son olarak, tüketici sözleşmelerinde haksız şartlar konusunda Türk hukukunun Avrupa Birliği hukukuna uyumu konusunda değerlendirme ve önerilere yer verilerek, inceleme tamamlanmıştır.References    SHARE
    Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.