CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS19.2024.012.010   IUP :10.26650/B/SS19.2024.012.010    Full Text (PDF)

Historical Geography in the 100th Anniversary of the Republic

Mehmet Bayartan

Historical geography is a vast and essential interdisciplinary field of study. This field of study, which is described as the geography of the past, is located within an extensive area where events and phenomena that occurred in history and can be defined geographically are explained. Historical geography is a valuable study of two important disciplines representing time and space and addressing a wide field of science. But despite this, unfortunately, it could not find the place it deserves in Türkiye for a long time. However, it is noteworthy that there is a movement, especially with the studies carried out in recent times. The increase in geographers working in historical geography is considered a significant development. When historical geography studies are evaluated from this point of view, it is thought that there will be even more promising developments in the future. This study deals with the scientific accumulation of 100 years of historical geography in Türkiye and the stage/place it has reached in this process, its authors, and the works produced. But what should we call historical geography first? Since the question is in question, it is necessary to make sense of and define historical geography. For this reason, the first part of this article explains the scientific definition of historical geography, its importance, and its place in the science of geography. After these explanations, the authors who contributed to the development of historical geography in our country and their principal works are included . This study is qualitative and deals with the development of historical geography in our country. The sources consist of studies made by geographers in general and publications that can be included in the field of historical geography.


DOI :10.26650/B/SS19.2024.012.010   IUP :10.26650/B/SS19.2024.012.010    Full Text (PDF)

Cumhuri̇yet’i̇n 100. Yılında Tari̇hî Coğrafya

Mehmet Bayartan

Tarihi coğrafya, oldukça geniş kapsamlı ve önemli bir disiplinlerarası çalışma alanıdır. Geçmişin coğrafyası olarak nitelendirilen bu çalışma sahası, tarihte meydana gelen ve coğrafi açıdan nitelendirilebilecek olay ve olguların izah edildiği hayli geniş bir alan dahilinde yer almaktadır. Tarihi coğrafya, zamanı ve mekânı temsil eden ve geniş bir bilim alanına hitap eden iki önemli disipline ait değerli bir çalışmadır. Fakat buna rağmen Türkiye’de maalesef hak ettiği yeri uzun bir dönem bulamamıştır. Bununla birlikte özellikle de son dönemlerde yapılan çalışmalarla birlikte bir hareketliliğin olması dikkat çekmektedir. Bilhassa tarihî coğrafya alanında çalışan coğrafyacıların artış kaydetmesi önemli bir gelişme olarak nitelendirilmektedir. Tarihi coğrafya araştırmaları, bu açıdan değerlendirildiğinde gelecekte daha da ümit verici gelişmelerin olacağı düşünülmektedir. Bu çalışma, Türkiye’de tarihi coğrafyanın 100 yıllık bilimsel birikimini ve bu süreç içinde gelmiş olduğu aşamayı/yeri, müelliflerini ve üretilmiş olan eserleri konu edinmiştir. Fakat öncelikle neye tarihi coğrafya demeliyiz? Sorusunun karşılık bulması söz konusu olduğundan tarihi coğrafyanın anlamlandırılması ve tanımlanması gerekmektedir. Bu nedenle tarihi coğrafyanın bilimsel açıdan tanımı, önemi ve coğrafya bilimindeki yerini izah etmek bu yazının birinci kısmını oluşturmuştur. Bu izahlardan sonra tarihi coğrafyanın ülkemizdeki gelişimine katkı sağlayan müelliflere ve başlıca çalışmalarına yer verilmiştir . Bu çalışma, tarihi coğrafyanın ülkemizdeki gelişimini ele alan nitel bir çalışma olup kaynaklar, genel olarak coğrafyacılar tarafından yapılmış çalışmalardan ve tarihî coğrafya alanına dahil edilebilecek yayınlardan oluşmaktadır.References

 • Akers, K. G., Martinez-Canabal, A., Restivo, L., Yiu, A. P., De Cristofaro, A., Hsiang, H. L Frankland P. W. (2014). Hippocampal neurogenesis regulates forgetting during adulthood and infancy. Science, 344(6184), 598-602. google scholar
 • Bauer, P. J. (2007). Remembering the times of our lives: Memory in Infancy and beyond. Mahwah, NJ: Erlbaum. google scholar
 • Bauer, P. J. (2015). A complementary processes account of the development of childhood amnesia and a personal Past. Psychological Review, 122(2), 204-231. google scholar
 • Alparslan, Y.-Toroğlu E., (2015), 1914 Yılı Maraş Kazası, Kahramanmaraş. google scholar
 • Arınç, K., Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Tarihi Coğrafyasına Analitik bir yaklaşım, Coğrafyaya Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. Hayati Doğanay (Ed. S. Zaman-O. Coşkun), Atatürk Üniversitesi Yayınları, 257-286, Erzurum. google scholar
 • Balcıoğulları, A., (2013), “Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde Anadolu Şifalı Suları ve Günümüzün Termal Turizmi”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl:17, Sayı:3, 287-306 (Çevrimiçi). google scholar
 • Balcıoğulları, A., (2017), “Arap Coğrafyacılardan 10 - 13. Yüzyıllar Endülüs Şehirleri ve Başlıca Ekonomik Özellikleri”, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı:36, 111-119, İstanbul. google scholar
 • Balcıoğulları, A., (2017), “Historical Geography of Sicily Island Between X-XIVth Centuries”, International Journal of Social Science and Humanity, Vol:7, No:4, pp.200-205 google scholar
 • Balcıoğulları, A., (2018), “İslam Coğrafyacılarının Bizans Dönemi İstanbul’u ve Ayasofya’sına Dair İzlenimleri”, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt:7, Sayı:16, 276-291, İstanbul. google scholar
 • Balcıoğulları, A., (2018), “Kıbrıs Adasının 9 ve 13. Yüzyıllar Arasındaki Beşerî ve Ekonomik Coğrafyası”, Social Mentality And Researcher Thinkers Journal, Volume: 4, Issue:14, pp.1120-1129 (Çevrimiçi). google scholar
 • Balcıoğulları, A., (2019), “Orta Çağ’da Güneydoğu Anadolu Bölgesi Dicle Bölümü’nün Beşerî ve Ekonomik Özellikleri”, Turkish Studies, International Balkan University, Cilt:14, Sayı: 3, 447-468 (Çevrimiçi). google scholar
 • Balcıoğulları, A., (2020), “Orta Çağ İslam Coğrafyacılarının Eserlerinde Akdeniz”, İnsanî ve Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar (Ed. Z. Gölen-S. Özer), 14-34, Montenegro. google scholar
 • Balcıoğulları, A., (2020), “Orta Çağ Türk-İslam Bilim Adamlarının Dünya’nın Şekli, Hareketi ve Yerçekimine Dair Bulguları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:13, Sayı:74, 105-116 (Çevrimiçi). google scholar
 • Balcıoğulları, A., (2021), “Endülüs’te Yaşanan Kuraklık, Kıtlık ve Sel Felaketleri”, Turkish Studies-Historical Analysis, International Balkan University, Cilt: 6, Sayı:1, 1-14 (Çevrimiçi). google scholar
 • Bayartan M., (2014). Osmanlı Şehirleri, Akademi Titiz Yayınları, İstanbul. google scholar
 • Bayartan, M., (2005), “Osmanlı Şehirlerinde Bir İdari Birim: Mahalle”, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, Sayı:13, 93-107, İstanbul. google scholar
 • Bayartan, M., (2005), “Tarihi Coğrafya Çalışmaları Açısından Şehir ve Osmanlı Şehri”, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, Sayı:13, 85-92, İstanbul. google scholar
 • Bayartan, M., (2006). “Türkiye’de Tarihi Coğrafya Araştırmaları Açısından Osmanlı Yıllıklarının (Salname) Değerlendirilmesi”, Sosyoloji ve Coğrafya, Prof. Dr. Süha Göney ve Prof. Dr. Sabahattin Güllü’ye Saygı Kitabı, Türk Sosyolojisi Araştırmaları Sosyoloji Yıllığı-Kitap 15, s. 602-610, İstanbul. google scholar
 • Bayartan, M., (2008), “Osmanlı Şehirlerinde Vakıflar ve Vakıf Sisteminin Şehre Kattığı Değerler”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, Cilt:10, Sayı:1, 157-175, İstanbul. google scholar
 • Bayartan, M., (2008), “XIX. Yüzyılda Osmanlı Madenlerinin Coğrafi Dağılışı, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, Cilt:10, Sayı:1, 137-155, İstanbul. google scholar
 • Bayartan, M., (2009), “Osmanlı’dan Günümüze Kütahya Şehrinin Yapı Taşları: Mahalleler”, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, Sayı:18, 57-70, İstanbul. google scholar
 • Bayartan, M., (2011), “The Place Of Skopje In Ottoman Urban Culture”, Balkan Studies I, Geography&Ge-ostrategy, (Eds. Ekinci D. vd.), Cyril And Methodius University Skopje-Macedonia, pp.474-487, Skopje. google scholar
 • Bayartan, M., (2012), “Place Of Aydın In Traditional Turkish Urban System”, Education And Science In a Glo-balizing World: A Case Study Of Türkiye, (Eds. Efe R., Atasoy E.), Paradigma, pp.246-262, Sofia. google scholar
 • Bayartan, M., (2013), “Foundations In The Ottoman Urban Culture”, The Science And Education At The Begi-ning Of The 21st Century In Türkiye, (Eds. Efe R., Mazbaev R., Kostova Z., Sam N., Çalışkan V., Bayartan M., Atasoy E.), St. Kliment Ohridski University Press, pp.489-495, Sofia. google scholar
 • Bayartan, M., (2014), “Socio-Economic Situation Of Armutlu in The Midst Of The 19th Century (1844), Urban And Urbanization (Eds. Efe A.-Onay T.T.-Sharuho I.-Atasoy E.-Bayartan M.), St. Kliment Ohridski Uni-versity Press, pp.361-373, Sofia. google scholar
 • Bayartan, M., (2018), “Tarihi Coğrafya”, Beşerî ve Ekonomik Coğrafya (Ed. M. Doğan, Ö. Sertkaya Doğan), Nobel Yayınları, 147-159, İstanbul. google scholar
 • Bayartan, M., (2018), “Türkiye Turizminin Tarihi ve Mimari Kaynakları”, Türkiye Turizm Coğrafyası (Ed. Ö. Sertkaya Doğan-E. Duran), Paradigma Yayınları, 293-316, Çanakkale. google scholar
 • Bayartan, M., (2021), “Tarihi Coğrafya”, Sosyal Bilimler Ansiklopedisi (Ed. Yekta Saraç), TÜBİTAK Yayını, 228-229, Ankara. google scholar
 • Bayartan, M.-Top, S., (2013), “Tarihi Coğrafya: Mekân ve Mekânın Yeniden İnşası”, Tarihi Coğrafya, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayını (Ed. O. Gümüşçü), 166-189, Eskişehir. google scholar
 • Bayartan., M., (2018), “Tarihi Coğrafya: Mekân” Tarihi Coğrafya (Ed. O. Gümüşçü), Anadolu Üniversitesi Yayını, 165-176, Eskişehir. google scholar
 • Bayartan, M.-Sarıusta F., (2022), “Seyyahların Kaleminden Edirne”, Edirne (Ed. T. A. Ertek), Türk Coğrafya Kurumu Yayını, 289-312, İstanbul. google scholar
 • Bayram, Ç., (2019), “Tarihi Coğrafya Bakımından Az Bilinen Bir Kaynak: Anadolu-İstatistikî, İktisadî ve Askerî Coğrafya (1. Cilt)”, Turkish Studies, International Balkan University, Cilt:14, Sayı: 4, 785-805 (Çevrimiçi). google scholar
 • Çınar, H.-Bulut, M.-Yiğit, İ., (2014), “Tarihi İpek Yolu’nun Kuzey Anadolu Güzergahı”, Medeniyetler Güzergahı İpek Yolu’nun Yeniden Doğuşu (Ed. Bulut, M.), İstanbul Zaim Üniversitesi Yayınları, 123-150, İstanbul. google scholar
 • Elibüyük, M., (1990), “Türkiye’nin Tarihi Coğrafyası Bakımından Önemli Bir Kaynak Mufassal Defterler”, Coğrafya Araştırmaları Dergisi, sayı:1-2, 11-42, Ankara. google scholar
 • Eskikurt A., (2002), “Musul Atabeg Hâkimiyeti Döneminde el-Cezîre Bölgesinin Tarihî Coğrafyası (521-660/1127-1262)”, Türklük Araştırmaları Dergisi (Prof. Dr. Coşkun Alptekin’e Armağan: Osmanlı Öncesi Batı Asya’da Türk Varlığı), Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sayı:12, 163-186, İstanbul, google scholar
 • Eskikurt, A., (2001), “Kufi Çayı Boğazı’nın Doğal ve Tarihî Coğrafyası (Çivril/Denizli) (Myriokephalon Savaşı hak.)”, Marmara Coğrafya Dergisi, Cilt:1, Sayı:3, 123-154, İstanbul. google scholar
 • Eskikurt, A., (2004), “X-XIII. Yüzyıllarda Aşağı Mezopotamya Havzası’nda Ziraî ve Ticarî Faaliyet”, Türklük Araştırmaları Dergisi, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, sayı:16, 37-57, İstanbul. google scholar
 • Eskikurt, A., (2005), “Tarihî Coğrafya Çalışmalarının Metodolojisi Konusunda Genel Bir Değerlendirme”, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 11, 39-64, İstanbul. google scholar
 • Eskikurt, A., (2008) “Anadolu ve Balkanlardaki Osmanlı Fetihlerinde Coğrafyanın Önemi” (Ramazan Özey ile birlikte), Türklük Araştırmaları, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, sayı 19 (Prof. Dr. Mücteba İlgürel’e Armağan), s. 89-109, İstanbul. google scholar
 • Eskikurt, A., (2014) “7. ve 12. Yüzyıllar Arasında Anadolu’yu Kateden Bazı Askerî Seferler ve Güzergâhları”, Tarih Okulu Dergisi, yıl 7, sayı XX, Aralık, 2014, 33-79, İzmir. google scholar
 • Eskikurt, A., (2014) “Ortaçağ Anadolu Ticaret Yolları”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (yeni adı Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırmaları Dergisi), sayı 33, Güz, 15-40, Muğla. google scholar
 • Eskikurt, A., (2015) “Türkiye Selçuklu Devleti’nde Kent Yerleşmeleri ve Çevre”, Osmanlı İmparatorluğunda Çevre ve Şehir, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 55-65, İstanbul. google scholar
 • Eskikurt, A., (2018) “Malazgirt Savaşı’nın Mevkii ve Cereyanı Üzerine” (Mehmet Akif Ceylan ile birlikte), Malazgirt Zaferi Bin Yıllık Miras (ed. Mustafa Alican), Kronik Kitap, sf 57-74. İstanbul. google scholar
 • Eskikurt, A., (2019) “Tarihî Coğrafya’nın Selçuklu Tarihi Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi”, Selçuklu Tarihi ve Tarihçiliğinin Temel Meseleleri, Selçuk Üniversitesi Yayınları, 577-595, Konya. google scholar
 • Eskikurt, A., (2021) “Kubadâbâd Sarayı’nın İnşâsında Rol Oynayan Tesirlere Dair Genel Bir Değerlendirme”, Selçuklu Dönemi Saraylar ve Köşkler, c. II, Selçuklu Belediyesi yay., 103-127, Konya. google scholar
 • Göney, S., (1975), Büyük Menderes Bölgesi, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul. google scholar
 • Göney, S., (1976), Adana Ovaları, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul. google scholar
 • Göney, S., (1993), Siyasi Coğrafya (2. Baskı), İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul. google scholar
 • Göney, S., (2017), Şehir Coğrafyası II, Beta Yayınları, İstanbul. google scholar
 • Göney, S., (2019), Şehir Coğrafyası I, (5. Baskı), Beta Yayınları, İstanbul. google scholar
 • Göney, S., (2009), Atatürk ve Armutlu Kaplıcaları, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul. google scholar
 • Göney, S., (1973), “Büyük Menderes Deltası”, İ.Ü. Coğrafya Enstitüsü Dergisi, No:18-19, sf 339-354, İstanbul. google scholar
 • Gümüşçü O., Yılmaz H. H., (2016), XV-XVII. Yüzyıllarda Anadolu’dan Şumnu’ya (Kuzeydoğu Bulgaristan) Yapılan Göçler ve Kurulan Müslüman Türk Yerleşmeleri, Balkanlarda İslam (Miadı Dolmayan Umut) (Ed. M. S., Kafkasyalı),2. CİLT, TİKA İnceleme Araştırma Dizisi, Yayın No: 19, 2016, 481-550, Ankara. google scholar
 • Gümüşçü O.-Şenkul Ç.-Yılmaz H.H., (2014), Temelleri ve Yapısıyla Tarihi Coğrafya (Ed. O. Gümüşçü, Yeditepe Yayınları, İstanbul. google scholar
 • Gümüşçü, O, (2018), “Tarihi Coğrafya: Temel Kavramlar ve İlgili Alanlar”, Tarihi Coğrafya (Ed. O. Gümüşçü), Anadolu Üniversitesi Yayını, 3-19, Eskişehir. google scholar
 • Gümüşçü, O. (2008), “Tarih İncelemelerinde Arazi Araştırması ve Harita Kullanımı”, Erdem, Sayı:51, 111-35, Ankara. google scholar
 • Gümüşçü, O.- Doğandor, E., (2020), “W. M. Ramsay ve “Anadolu’da Tarih ve Dini Belirleyen Coğrafi Koşullar” Üzerine”, Ortaçağ Araştırmaları Dergisi, III/II, s. 334-355 (Çevrimiçi). google scholar
 • Gümüşçü, O., (1999), “Millî Mücadele Dönemi Türkiye Coğrafyası İçin Bilinmeyen Bir Kaynak: “Türkiye’nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 45, 939-968, Ankara. google scholar
 • Gümüşçü, O., (2000), “Tarihi Coğrafya ve ‘An Historical Geography of the Otoman Empire’ (D. E. Pitcher) Üzerine”, Türkiye Günlüğü, Sayı: 61 85-92, Ankara. google scholar
 • Gümüşçü, O., (2008), The Ottoman Tahrir Defters as a Source for Historical Geography”, Belleten, Türk Tarih Kurumu Yayını, Cilt: 72, Sayı: 265, 911-942, Ankara. google scholar
 • Gümüşçü, O., (2010), “Siyasi Coğrafya Açısından Sınırlar ve Tarihi Süreç İçinde Türkiye’de Sınır Kavramı”, Bilig, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Sayı: 52, 79-104, Ankara. google scholar
 • Gümüşçü, O., (2012), “Türkiye’de Tarih Atlası Çalışmaları”, Belleten, Türk Tarih Kurumu Yayını, Cilt: 76, Sayı: 275, 261-322, Ankara. google scholar
 • Gümüşçü, O., (2014), “Deforestation In Sixteenth Century Anatolia: The Case Of Hüdavendigar (Bursa) Sancak, Belleten, Türk Tarih Kurumu Yayını, Cilt: 78, Sayı: 281, 167-200, Ankara. google scholar
 • Gümüşçü, O., (2016), “Türkiye’de Tarihi Coğrafya Çalışmalarının Dünü, Bugünü ve Yarını”, Bilim Tarihi ve Felsefesi: Tarih ve Problemler (Ed. Ö. Bozkurt), Mardin Artuklu Üniversitesi Yayını, 101-136, Mardin. google scholar
 • Gümüşçü, O., (2018), “Tarihi Coğrafya ve Kültürel Miras”, Erdem, Sayı: 75, 99-120, Ankara. google scholar
 • Gümüşçü, O., (2018), “Tarihi Coğrafya: Coğrafya ve Tarihi Coğrafya”, Tarihi Coğrafya (Ed. O. Gümüşçü), Anadolu Üniversitesi Yayını, 29-46, Eskişehir. google scholar
 • Gümüşçü, O., (2018), “Tarihi Coğrafya: Köken ve Gelişim”, Tarihi Coğrafya (Ed. O. Gümüşçü), Anadolu Üniversitesi Yayını, 83-94, Eskişehir. google scholar
 • Gümüşçü, O., (2018), Kaynaklarıyla Tarihi Coğrafya, Yeditepe Yayınları, İstanbul. google scholar
 • Gümüşçü, O., (2019), “Türkiye’de Tarihi Coğrafya Literatürü”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 13, 105-156, İstanbul. google scholar
 • Gümüşçü, O.-Balcıoğulları, A., (2021), “Osmanlı Beyliği’nin kurucusunun ismi meselesi üzerine”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-BELLETEN, Sayı:71, 87-109, Ankara. google scholar
 • Gümüşçü, O.-Kılıç, Y.-Çınar, H.-Uğur, A., (2011), Açıklamalı Türkiye Tarih Atlası Projesi (ATTAP), SOBAG/ TÜBİTAK Projesi. google scholar
 • Gümüşçü, O.-Kodal, T., (2008), “Millî Mücadeleyi Destekleyen ve Bilinmeyen Bir Coğrafya Eseri”, Erdem, Sayı: 52, 137-182, Ankara. google scholar
 • Gümüşçü, O.-Özünlü, E. E., (2016), “Osmanlı Devleti’nin ‘Resm-i Çift” Uygulamalarını Yeniden Düşünmek, Tarih İncelemeleri Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, XXXI/1, 177-217, İzmir. google scholar
 • Gümüşçü, O.-Top Yılmaz, S., (2021), Çevre Tarihi, Yeditepe Yayınları, İstanbul. google scholar
 • Gümüşçü, O.-Yiğit, İ., (2020), “Toponimiye Mührünü Vuran Selçuklular: 1/200.000 Ölçekli Türkiye Topografya Haritalarındaki Han ve Kervansaray Adlı/Ekli Yer ve Yerleşme İsimleri Üzerinden Bir Değerlendirme”, Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, 97-109, Konya. google scholar
 • Gümüşçü, O.-Yiğit, İ.-Top Yılmaz S., (2020), Türkiye’nin Beş Bin Yılı, Yeditepe Yayınları (2. Baskı), İstanbul. google scholar
 • Gümüşçü, O., (2016), Tarihi Coğrafya, Yeditepe Yayınları (4. Baskı), İstanbul. google scholar
 • Gümüşçü, O.-Özünlü, E.E.-Demir, A., (2020), Türkiye’nin Kayıp Köyleri, Yeditepe Yayınları, İstanbul. google scholar
 • Gümüşçü, O., (2019), Türk İskân Sistemi, Yeditepe Yayınları, İstanbul. google scholar
 • Gümüşçü, O., (2017), “Coğrafya ve Mekân ile Kültür ve Medeniyet İkilemesi”, Düşünce ve Medeniyet Dergisi, Sayı:6, 23-35, Ankara. google scholar
 • Gümüşçü, O., Yiğit, İ., (2023), Mekân, Yöntem ve Teknikleriyle Tarihî Coğrafya, Yeditepe Yayınları, İstanbul. google scholar
 • Güzel, A., (2012), “1927 Tarihli Urfa Salnamesinin Tarihi Coğrafya Özellikleri Bakımından Değerlendirilmesi”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:11(1), 231-262), Gaziantep. google scholar
 • Işık, Ş. (2002), Karaburun Yarımadası’nın Tarihsel Coğrafyası, Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Basımevi, İzmir. google scholar
 • Işık, Ş., (1999), “Tarihsel Coğrafya Açısından Temettuat Defterlilerinin Değerlendirilmesi ve Aşağı Akçay Havzası Örneği”, Ege Coğrafya Dergisi, Cilt:10, Sayı:1, 239-279, İzmir. google scholar
 • İleri, C.N., (2021), Osmanlı Mülkünün Tarihi Coğrafyası, (Yayına Hazırlayan: İlker Yiğit), Yeditepe Yayınları, İstanbul. google scholar
 • Kahraman, M. (2018). “The Causes of The Formation of Sebıl and Fountain in Istanbul and The Effects of These Constructions on The City of Istanbul”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research 11(59): 368-383 google scholar
 • Kahraman, M., & Erdoğan, A. (2018). “From Sightseeing to Sunbathing: As Good Planning Example, The Emerge the of Coastal Tourism in Florya, İstanbul”, European Journal of Educational and Social Scien-ces, 3(1), 28-48. google scholar
 • Kahraman, M. (Şahin, G. ile) (2021). “Kent İçi Tarım Uygulamalarında Dünyanın En Eski Örneği: Yedikule Bostanları”, Turkish Studies-Social Sciences, 16(1), 341-360. google scholar
 • Kahraman, M. (2019), “Land Use Changes İn Üsküdar According to Pervititch Maps”, Lnternational Journal Of Geography And Geography Education, (40), 478-489. google scholar
 • Karakuyu, M., Sarıusta, F., (2011), “Evliya Çelebiye Göre 17. Yüzyılda Edirne’nin Şehir Coğrafyası ve Kültürel Hayat”, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı:24, 124-149, İstanbul. google scholar
 • Karakuyu, M., (2007), “XVI. Yüzyılda Manisa Şehrinin Nüfus Özellikleri”, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı:15, 131-148, İstanbul. google scholar
 • Karakuyu, M.-Kara, M., (2010), “İstanbul’daki Gayrimüslim Toplulukların (Ermeni, Rum ve Yahudi) Tarihsel Serüveni ve Günümüzdeki Sosyoekonomik Durumları: Coğrafi Bir Analiz”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı:47, 1-20, İstanbul. google scholar
 • Karakuyu, M., 2012, Tarihi Coğrafyasıyla Akhisar, Akhisar Belediyesi Kültür Yayınları, Manisa. google scholar
 • Morris, J.E., et al., (1932). “What Is Historical Geography?”, Geography, pp.39-45, London. google scholar
 • Özünlü, E. E.-Gümüşçü, O., (2016) “Osmanlı İmparatorluğu’nda İç Göç Aktörleri Olarak Çift-Bozanlar”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 49, Sayı: 1, 29-56, Ankara. google scholar
 • Özey, R., (1998), “Adalar Denizi Sahilinde Bir Osmanlı Vilayeti; 1913’de Aydın”, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı:2, 51-59, İstanbul. google scholar
 • Tanoğlu, A.T., (1942), “Ziraat Hayatı: Orta İklim Memleketlerinde Ziraat”, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Yayını, İstanbul. google scholar
 • Tanoğlu, A.T., (1954), “İskân Coğrafyası” Türkiyat Mecmuası, Cilt 11, 1-33, İstanbul. google scholar
 • Tanoğlu, A.T., (1952), “Mısır ve Süveyş Kanalı”, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi, No: 3/4, 18-47, İstanbul. google scholar
 • Tanoğlu, A.T., (1956), “Garsak Boğazı ve Eski Sakarya” (S.Erinç ile), İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi No: 7, 1956, 17-30, İstanbul. google scholar
 • Tanoğlu, A.T., (1963), “Coğrafya Nedir? “, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi, No: 14, 3-14, İstanbul. google scholar
 • Tanoğlu, A.T., (1969), “Türkiye’nin Coğrafi Mevkii ve Bu Mevkii ile İlgili Bazı Meseleler”, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi, No: 13, 50-63, İstanbul. google scholar
 • Taş, B., Yiğit, İ., (2011), “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Beyşehir Kazasında Nüfus”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: XXVII, Sayı:81, 489-532, Ankara. google scholar
 • Toroğlu, E., 2009, “Türkoğlu İlçesi’nin Tarihi Coğrafyası”, (İ.Gökhan-K. Koç), Türkoğlu Kalkınma ve Güçbirliği Derneği Yayını, 144-157, Kahramanmaraş. google scholar
 • Toroğlu, E., (2008), “Salnamelere Göre (1869-1908) Maraş Kazası’nda Nüfus, Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetler” (Ed. M. Özkaracı vd), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayını, 208-226, Kahramanmaraş. google scholar
 • Toroğlu, E., (2016), Kahramanmaraş’ın Tarihi Coğrafyasında Yollar, Kahramanmaraş. google scholar
 • Tuncel, M., (1980), “Türkiye’de Kent Yerleşmelerinin Tarihçesine Toplu Bir Bakış”, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi, sayı: 23, 123-160, İstanbul. google scholar
 • Tuncel, M., (1981), “Tarih Boyunca Türkiye’de Kent Kuruluşları”, Doğumunun 100. Yılında Atatürk’e Armağan, Ed. Fak. Matbaası, 309-350, İstanbul. google scholar
 • Tuncel, M., (1996), “Bitlis Şehri (Tarihi Coğrafya Açısından Yaklaşım)”, Coğrafya Araştırmaları Dergisi, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, sayı:4, 101-110, Ankara. google scholar
 • Tuncel, M.-Bostancı, İ., (1998), “Dünden Günümüze Ege Adaları”, Coğrafya Dergisi, Sayı:6, 27-58, İstanbul. google scholar
 • Tuncel, M., (2011), “Birinci Birinci Coğrafya Kongresi’nde Türkiye Coğrafi Bölgelerinin İsimlendirilmesi, Sınırlarının Tespiti ve Günümüze Etkileri”, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı:57, 1-10, İstanbul. google scholar
 • Uzun, A.-Gül, M.F., (2019), “Tarihi Coğrafya Perspektifinden “Balıkesir Vilayeti Coğrafyası”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 42, Balıkesir. google scholar
 • Uzun, A.-Oğlakçı, B., (2022), “Bursa Şehrinin Cumhuriyet Döneminde Nüfus Değişimi”, Bursa Atlası (Ed. A.S.Uğurlu-S. Kırlı), 93-106, Bursa. google scholar
 • Yılmaz, H. H., (2013), “Tarihi Coğrafyanın Yapısı”, Temelleri Gelişimi ve Yapısıyla Tarihi Coğrafya, Tarihi Coğrafya, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayını (Ed. O. Gümüşçü), 190-189, Eskişehir. google scholar
 • Yılmaz, H. H., (2014), “Tarihi Coğrafyanın Yapısı”, Temelleri Gelişimi ve Yapısıyla Tarihi Coğrafya (Ed. O. Gümüşçü), Yeditepe Yayınları 291-384, İstanbul. google scholar
 • Yılmaz, H. H., (2018), “Tarihi Coğrafya: Tarihlendirme Teknikleri”, Tarihi Coğrafya (Ed. O. Gümüşçü), Anadolu Üniversitesi Yayını, 37-165, Eskişehir. google scholar
 • Yılmaz, H.H., Yazıcı, H., (2011), “XVI. YY İlk Yarısında Niğbolu Livasına Bağlı Şumnu Kazasının Nüfus Özellikleri”, Balkan Studies I, Geography&Geostrategy, (Eds. Ekinci D. vd.), Cyril And Methodius University Skopje-Macedonia, pp.620-636, Skopje. google scholar
 • Yiğit, İ., (2013), “XVI. Yüzyıl Türkiye’sinde Ahi Adlı Zaviyelerin Dağılışı”, Turkish Studies, Volume: 8/5 959973 (Çevrimiçi). google scholar
 • Yiğit, İ.-Kaya Z.-Gölge, S.-Şengül, E.-Kök, R., (2013), “Ortaçağ Avrupa Düşüncesinde Dünya İmajı: T-O Haritaları”, International Journal Social Science Research, Year:2, Issue:2, pp. 78-112 (Çevrimiçi). google scholar
 • Yiğit, İ.-Salan, M., (2013), “XVI. Yüzyıl Çerkeş Kazası Köylerinin Lokalizasyonu ve Toponimik Analizi”, Turkish Studies, Volume: 8/6 825-852 (Çevrimiçi). google scholar
 • Yiğit, İ.-Top, S., (2013), “Tarihi Coğrafya: Araştırma Yöntemleri ve Süreci”, Tarihi Coğrafya, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayını (Ed. O. Gümüşçü), 190-189, Eskişehir. google scholar
 • Yiğit, İ. ve Kocabıyık M. (2016). XIX. Yüzyıl Anadolu'sunda Tarımsal Yapı”, 2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi (1-4 Aralık 2016), Cilt:5, 227-239. google scholar
 • Yiğit, İ. (2017), “İskândaki Kararsızlık: Doğal Afetler ve Kaybolan Yerleşmeler (XVI-XX. Yüzyıl Manisa-Konya Çevresi Örneği)”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı:26, 329-364 Ankara. google scholar
 • Yiğit, İ. XVI., (2017), “Yüzyıl Türkiye’sinde Ahi Adlı Yerleşmeler”, Zeitschrift für die Welt der Türken, Volu-me:9, No:3, pp.251-267, München. google scholar
 • Yiğit, İ.-Gümüşçü, O. (2017), “Kayıp Köylere Mekânsal Bakış: XVI-XX Yüzyıl Konya Çevresi Örneği”, Ke-bikeç, Sayı:44, 323-338, Ankara. google scholar
 • Yiğit, İ., (2017), “Konya ve Çevresinde Bizans’tan Türkler’e İntikal Eden Yer ve Yerleşme Adları”, Konya Araştırmaları, Göç ve İskân (Ed: A. Akgöz-D. Yörük), Selçuklu Üniversitesi Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti Araştırma ve Uygulama Merkezi, Palet Yayınları, 187-204, Konya. google scholar
 • Yiğit, İ.-Yazgan, Z.Ç., (2019), “Temettuat Defterlerine Göre XIX. Yüzyılda Ortakçılık: Beşkonak Nahiyesi Örneği”, Zeitschrift für die Welt der Türken, Volume:11, No:3, pp.291-314, München. google scholar
 • Yiğit, İ., (2018), “The Temettuat Books As A Source Of Historical Geography And The Place Of Temettuat Books In The Historical Migration Studies”, New Horizons In Social Sciences (Eds. Çetin, T.-Dumitrache, L.-Kara, H.-Mulalic, M.-Selenndili, L.), Lambert Akademik Academic Publication Press, pp.205-225, Riga. google scholar
 • Yiğit. İ., (2018), “Tarihi Coğrafya: Geçmiş Mekânın Yeniden İnşası”, Tarihi Coğrafya (Ed. O. Gümüşçü), Anadolu Üniversitesi Yayını, 191-203, Eskişehir. google scholar
 • Yiğit. İ., (2018), “Tarihi Coğrafya: Tarihi Coğrafyanın Doğası”, Tarihi Coğrafya (Ed. O. Gümüşçü), Anadolu Üniversitesi Yayını, 55-67, Eskişehir. google scholar
 • Yiğit, İ., (2019), “Anadolu Kırsalında Göçün Dünkü (XVI-XX) Yapısı: Manisa ve Konya Çevresi Üzerinden Bir Göç Okuma Denemesi”, Erdem, Sayı: 76, 205-244, Ankara. google scholar
 • Yiğit, İ.-Yücedağ, C., (2020), “XIX. Yüzyıl Anadolu’sunda Tarımsal Ürün Çeşitliliği”, Atatürk Üniversitesi Doğu Coğrafya Dergisi, Yıl:25, Sayı:43, 209-236, Erzurum. google scholar
 • Yiğit, İ., (2020), “1925 Yılında Isparta Vilayetinde Konar-Göçerlerin İskanı”, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı:75, 33-40, İstanbul. google scholar
 • Yiğit, İ., (2020), “Burdur ve Çevre Kazalarda Nüfus (1834)”, Atatürk Üniversitesi Doğu Coğrafya Dergisi, Yıl:25, Sayı:44, 13-30, Erzurum. google scholar
 • Yiğit, İ., (2020), “Çerkeş Nahiyesinde Yaylaklar ve Yaylakların Tasarruf Durumları (1579)”, Coğrafi Perspektifle Dağ ve Dağlık Alanlar (Ed. Birinci, S.-Kaymaz, Ç. K.-Kızılkan, Y.), Kriter Yayınları, 249-269, İstanbul. google scholar
 • Yiğit, İ., (2020), “Hamid-İli’nde Ulaşım Sistemi ve Zaviyeler, Vakıflar Dergisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Sayı:54, 59-86, Ankara. google scholar
 • Yiğit, İ., (2020), “Kütahya ve Çevresinde Osmanlı Dönemi Aile Yapısı: Tereke Kayıtları Üzerinden Bir Değerlendirme”, Zeitschrift für die Welt der Türken, Volume:12, No:3, pp.135-150, München. google scholar
 • Yiğit, İ., (2020), “Osmanlı Anadolu’sunda Eşkıyalık ve Mekân (1565-1566): 5 Numaralı Mühimme Defteri Üzerinden Bir Değerlendirme”, Ege Coğrafya Dergisi, Sayı:29, 29-43, İzmir. google scholar
 • Yiğit, İ.-Yakar, M., (2021), “Tarihi Bir Kaynak Olarak XIX. Yüzyıl Nüfus Defterlerindeki Yabanciyân Kayıtlarının Göç Araştırmalarındaki Yeri: Isparta ve Çere Kazalar Örneği”, Ege Coğrafya Dergisi, Sayı:30(2), 247-263, İzmir. google scholar
 • Yiğit, İ. (2021), “Şerin Sokaklarında ‘Dün’ü Aramak Ya da Burdur Şehrinde Keşif Yolculuğu”, Kent Araştırmaları (Ed. Ş. Güngör-F. Adıgüzel), Literatür Yayınları, 292-310, Konya. google scholar
 • Yiğit, İ.-Yazgan, Z. Ç., (2021), “Osmanlı Dönemi Bir Sanayi İşletmesi Olarak Değirmenler: Tosya Nahiyesi Örnegi (1578/1579), Erdem, Sayı:81, 175-200, Ankara. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.