CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS19.2024.012.011   IUP :10.26650/B/SS19.2024.012.011    Full Text (PDF)

Cartography Studies in Türki̇ye

Mustafa Kahraman

On an institutional basis, it is possible to examine the map making from scratch in three stages: field studies where triangulation and leveling studies and verification processes are carried out, photogrammetry studies involving the acquisition and processing of the image, and cartography studies where the data obtained as a result of the first two stages are analyzed, stored and presented to the end user. All three phases have undergone some changes over time with technical, method and administrative decisions. Among these three phases, geographers are most involved in the third phase, cartography studies. For this reason, the development of cartography studies in our country has been discussed in more detail than other sections. Today, cartography studies are mostly carried out under the roof of Geographic information systems. The development of geographic information systems in our country started in the 1980s with projects carried out in cooperation with the public and private sectors. With the 1990s, the public sector started to make its own projects, and at the same time, studies were carried out to ensure standardization between institutions and coordination since 2010. GIS have been used in academic studies since the 1990s. With the 2000s, studies have increased numerically and have become used by researchers from various academic disciplines..


DOI :10.26650/B/SS19.2024.012.011   IUP :10.26650/B/SS19.2024.012.011    Full Text (PDF)

Türki̇ye’de Hari̇tacılık Çalışmaları

Mustafa Kahraman

Bu başlık altında Türkiye’deki kartografya çalışmalarının gelişimi incelenmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki haritacılığın durumunu daha iyi anlamak adına Osmanlı Devletinin son dönemlerine yaşanan gelişmelere de kısaca değinilmiştir. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde oluşturulan haritacılık ile ilgili kurumlar Cumhuriyetin ilk yıllarındaki harita üretimi ile ilgili çalışmaların temelini atmıştır. Kurumsal olarak harita yapımını; nirengi ve nivelman çalışmalarının ve doğrulama işlemlerinin yapıldığı arazi çalışmaları, görüntünün temini ve işlenmesini içeren fotogrametri çalışmaları ve ilk iki safha sonucunda elde edilen verilerin analizinin yapıldığı, depolandığı ve son kullanıcıya sunulduğu kartografya çalışmaları şeklinde üç safha halinde incelemek mümkündür. Her üç aşama da zaman içinde teknik, yöntem ve idari kararlar ile bazı değişimlere uğramıştır. Bu üç safha içerisinde coğrafyacıların en çok dâhil olduğu kısım üçüncü safha olan kartografya çalışmalarıdır. Bundan dolayı ülkemizdeki kartografya çalışmalarının gelişimi diğer bölümlere göre daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Günümüzde kartografya çalışmaları büyük oranda Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS) çatısı altında yapılmaktadır. Ülkemizde CBS’nin gelişimi 1980’li yıllarda kamu ile özel sektör iş birliği ile yapılan projelerle başlamıştır. 1990’lı yıllarla birlikte kamu kurum ve kuruluşları kendi projelerini yapmaya başlamış aynı zamanda kurumlar arasındaki standardizasyon ve 2010 yılından itibaren de koordinasyonunu sağlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştir. CBS, 1990’lı yıllarda akademik çalışmalarda kullanılmaya başlanmıştır. 2000’li yıllar ile birlikte sayısal olarak çalışmalar artmış ve çok çeşitli akademik disiplinlere mensup araştırmacılar tarafından da kullanılır hale gelmiştir.ReferencesSHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.