CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS19.2024.012.007   IUP :10.26650/B/SS19.2024.012.007    Full Text (PDF)

The Energy Policies of Türki̇ye

İsmet Akova

Türkiye, one of the developing nations, strives to match the level of living attained by the industrialized nations. It must be developed in all spheres, from industry to agriculture, to accomplish this goal. It has gone a considerable distance since the Republic’s proclamation in order to progress. Although there are numerous parts to the process of development and industrialization, the energy sector is undoubtedly the most important. It is crucial that the nation’s energy requirements can be met on time, in correct quantities, economicly, and whenever necessary. Notwithstanding the sensitivity of the energy supply, energy imports are important because our nation’s energy resources fall well short of what is required. Also, Türkiye’s reliance on energy keeps growing over time. Türkiye faces a number of international risks as a result of importing over 90% of the fossil fuels it utilizes, including coal, oil, and natural gas. The risk of dependence on foreigners is the most significant. The country’s various “development plans” have an impact on the energy sector as well. These strategies are crucial because they influence how the energy sector operates. Because of the fact that it establishes where, how, and under what circumstances the required energy will be obtained. As a result, the success of the energy supply process depends on the energy policies that have been put in place. As a result, the effectiveness of the process for supplying energy is impacted by the energy policies that have been established. The sectors of nuclear energy and renewable energy sources are where the energy sector’s prepared development plans are most clearly reflected.


DOI :10.26650/B/SS19.2024.012.007   IUP :10.26650/B/SS19.2024.012.007    Full Text (PDF)

Türki̇ye’ni̇n Enerji̇ Poli̇ti̇kaları

İsmet Akova

Gelişmekte olan ülkelerden biri olarak Türkiye sanayileşmiş ülkelerin ulaştığı yaşam standardına erişebilmek için hayatın her alanında olduğu gibi, sanayisini de geliştirme çabası içindedir. Ve bu süreçte belli bir mesafe kat ettiği de anlaşılmaktadır. Sanayi faaliyetlerinin kurulması ve gerçekleştirilmesinin birçok bileşeni mevcuttur ve bu bileşenlerden biri de kuşkusuz enerjidir. Gerek fosil, gerekse yenilenebilir enerji kaynaklarının sanayi faaliyetlerinin sorunsuz işleyebilmesi açısından istenilen zaman, istenilen miktarda, ekonomik olarak ve ihtiyaç duyulduğu kadar sağlanabilmesi ise son derece önem taşımaktadır. Enerji teminin bu hassasiyetine karşın, ülkemizin sahip olduğu enerji kaynaklarının ihtiyacı karşılamaktan uzak olması, enerji ithalatını zorunlu kılmaktadır. Türkiye’nin tükettiği kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil enerji kaynaklarının yaklaşık olarak %90 kadarını ithal etmesi, çeşitli uluslararası risklerle karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Enerji temininde dışa bağımlılığın başta ekonomik olmak üzere, fakat özellikle uluslararası ilişkiler açısından ortaya çıkardığı çeşitli riskleri bünyesinde barındırması üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Buna bağlı olarak uygulanan enerji politikaları, enerji teminin sürecinin işleyişi açısından önem kazanmaktadır. References

 • Akdoğan, D.A. (2021). Enerji Sistemlerinde Küresel Dönüşüm Yenilenebilir Enerji Ve Kamu Politikaları, Gazi Kitapevi, Ankara. google scholar
 • Akova, İ. (2003). Dünya Enerji Sorunu ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı, Coğrafya Dergisi, Sayı:11, Sf:47-73, İstanbul. google scholar
 • Akova, İ. (2008). Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Nobel Yayınları, Ankara. google scholar
 • Akova, İ. (2011). Development Potential of Wind Energy in Turkey, EchoGeo [En ligne], 16, URL : http:// journals.openedition.org/echogeo/12457; DOI : https://doi.org/10.4000/echogeo.12457 google scholar
 • Akova, İ. (2016), Enerji Kullanımındaki Değişimler, Nobel Yayınları, Ankara. google scholar
 • Akova, S.B. (2022). Kırsal Coğrafya, İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yayını, İstanbul. google scholar
 • Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri. (2006). Cilt 2, Divan Yayıncılık, Ankara. google scholar
 • Akalın, U. S. Ve Tüfekçi, S. (2014). “Türkiye’nin Petrol Politikaları ve Enerji Özelleştirmelerine Bir Bakış”, İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 1(1), 51-66. google scholar
 • Aybar, E. (1998). “Türkiye’nin Enerji Politikaları Nasıl Planlanmaktadır?” Türkiye’nin Enerji Politikaları, Editör: Bedri İpekoğlu, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yayınları, İstanbul. google scholar
 • Bakır, O. (2015). “Geçmişten Günümüze Isıtma Sistemleri”, Termodinamik Dergisi, Sayı 276. https://www. termodinamik.info/dosya/gecmisten-gunumuze-isitma-sistemleri google scholar
 • Bakırcı, M. (2019). Türkiye’nin Sanayi Coğrafyası, Türkiye Beşeri ve İktisadi Coğrafyası İçinde bölüm, Nobel Yayınevi, Ankara. google scholar
 • BOTAŞ. (2007). Boru Hatları ile Ham Petrol ve Doğalgaz Taşımacılığı BOTAŞ, Pertol-İş Yayını, Ankara. google scholar
 • Bozkurt, S. ve Tür, R. (2015). “Dünyada ve Türkiye’de Hidroelektrik Enerji, Gelişimi ve Genel Değerlendirme”, IV. Su Yapıları Sempozyumu, Antalya. google scholar
 • Demir, A. (1980). “Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Enerji Politikaları”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 35, Sayı 1. Ankara. google scholar
 • Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi (DEK-TMK). (1998). Türkiye’de Elektrik Enerjisinin Özelleştirilmesi Çalışmaları”, Enerji Dünyası, DEK-TMK, Sayı:16, Ankara. google scholar
 • Develi, A., Altay, B. (2014). Medeniyetler Güzergahı İpekyolu (Ed: Bulut, M.) İçinde “Osmanlı Devleti’nde Enerji”, İstanbul Zaim Üniversitesi Yayını, İstanbul. google scholar
 • Doğan, M. (2010). Enerji Kullanımının Coğrafi Çevre Üzerindeki Etkileri, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı:23, S:36-52, İstanbul. google scholar
 • Doğan, M. (2013). Türkiye Sanayileşme Sürecine Genel Bir Bakış, Marmara Coğrafya Dergisi Sayı: 28, Temmuz - 2013, S. 211-231, SSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825, http://www.marmaracografya.com google scholar
 • Doğan, M. (2013). Geçmişten Günümüze İstanbul’da Sanayileşme Süreci Ve Son 10 Yıllık Gelişimi, Marmara Coğrafya Dergisi Sayı: 27, Ocak - 2013, S. 511-550, İstanbul - ISSN:1303-2429 Copyright ©2013, http:// www.marmaracografya.com google scholar
 • Doğan, S.D. (2008). AB Kapsamında Çevre Kirliliğini Önleme Çalışmalarının Küresel Barışa Katkısı, 24-26 Ekim 2008, V. Uluslararası STK’lar Kongresi, Çanakkale. google scholar
 • Doğanay, H. (1998). Enerji Kaynakları, Erzurum. google scholar
 • DPT (Devlet Planlama Teşkilatı). (1962). Planlama Nedir? Niçin Plan Yapıyoruz?, Ankara. google scholar
 • DPT. (1963). Kalkınma Planı Birinci Beş Yıl, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yayını, Ankara. google scholar
 • DPT. (1967). İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972), Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yayını, Ankara. google scholar
 • DPT. (1973). Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977), Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yayını, Ankara. google scholar
 • DPT. (1979). Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983), Devlet Planlama Teşkilatı Yayını, Ankara. google scholar
 • DPT. (1985). Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989), Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yayını, Ankara. google scholar
 • DPT. (1989). Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994), Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yayını, Ankara. google scholar
 • DPT. (1995). Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000), Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yayını, Ankara. google scholar
 • DPT. (2000). Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005), Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yayını, Ankara. google scholar
 • DPT. (2006). Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), Devlet Planlama Teşkilatı Yayını, Ankara. google scholar
 • Kalkınma Bakanlığı. (2013). Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Ankara. google scholar
 • Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2019). Onbirinci Kalkınma Planı (2019-2023), Ankara. google scholar
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB). Yıllık Denge İstatistikleri, Erişim tarihi: 21.12.2022, https://enerji. gov.tr/eigm-raporlari. google scholar
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB). (1973). 50. Yılda Yurdumuzun Enerji ve Doğal Kaynakları, Ankara. google scholar
 • Erdoğan, H. (2019). “Atatürk Dönemi Çağdaşlaşma Hareketleri”, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Kurtuluş, Kuruluş ve Modernleşme (1920-1938), İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul. google scholar
 • EÜAŞ. (2022). Sektör Raporu, https://www.euas.gov.tr/sektor-raporu, Erişim Tarihi: 02.02.2023 google scholar
 • Fedai, R. (2015). “Devlet Planlama Teşkilatı’ndan Kalkınma Bakanlığı’na: Planlama Anlayışında Yaşanan Değişim”, Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER), Sayı 9. google scholar
 • Günalp, H. (1980). “Türkiye’de İthal İkamesi Bunalımı ve Dışa Açılma”, ODTÜ Gelişme Dergisi, Cilt 7. google scholar
 • IPCC, 2011: IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation. Prepared by Working Group III of the Intergovernmental Panel on Climate Change [O. Edenhofer, R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, K. Seyboth, P. Matschoss, S. Kadner, T. Zwickel, P. Eickemeier, G. Hansen, S. Schlömer, C. von Stechow (eds)]. Cambridge University Press, Cambridge. google scholar
 • Karabulut, Y. (2000). Türkiye Enerji Kaynakları, Ankara Üniversitesi Basımevi. google scholar
 • Karagöl, E.T., Tür, M. R. (2017). “Türkiye’de Elektrik Enerjisi, Enerji”, Siyaset Ekonomi ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı (SETA), Sayı 96. google scholar
 • KPMG Türkiye. (2016). Yenilenebilir enerjiye yönelik vergi ve teşvikler, kpmg.com.tr google scholar
 • Kete, H. (2020). Türkiye’de Yenilenebilir Enerji ve Kamu Politikaları, Ekin Yayınevi, Bursa google scholar
 • Öz, D. (2021). Cumhuriyet Dönemi Enerji Politikaları (1923-1980), Sonçağ yayıncılık, Ankara. google scholar
 • Özdemir, Y. (2020). Türkiye’nin Enerji Stratejisi, Nobel yayınları, Ankara. google scholar
 • Polatoğlu, M. G. (2017). “İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı (1938-1942)”, Atatürk Dergisi, Cilt 6, Sayı 1. google scholar
 • Şahin, G. ve Kahraman, M.(2019). Türkiye’nin Maden Coğrafyası, Türkiye Beşeri ve İktisadi Coğrafyası İçinde bölüm, Nobel Yayınevi, Ankara. google scholar
 • Tanoğlu, A. (1971). Enerji Kaynakları, İstanbul Üniversitesi Yayınları, No:124, İstanbul. google scholar
 • TEİAŞ, 2022 https://www.teias.gov.tr/kurulu-guc-raporlari google scholar
 • Topdemir, R. (2009). Atatürk’ün Doğu-Güneydoğu Politikası ve GAP, Atatürk’ün Kürt Sorunu Açılımı, Truva Yayınları, İstanbul. google scholar
 • Uluatam, E. (2010). Yenilenebilir Enerji Teşvikleri, Ekonomik Forum Dergisi, Ekim 2010, Sf:36-41, TOBB yayını. https://www.tobb.org.tr/ekonomikforum/Sayfalar/Ekim2010.php google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.