CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS46.2021.014.03   IUP :10.26650/B/SS46.2021.014.03    Full Text (PDF)

Turkey’s National Neet Strategy: Institutional Approach and Suggestions

Levent ŞahinMuhammed Erkam KocakayaOsman Akgül

Developing effective strategies, policies, and practices for young people who are not in education, employment, or training (NEET) depends on ascertaining the number of individuals and characteristics of the population in this cohort. In addition, it is necessary to determine the causes and effects of becoming part of the NEET cohort through profile studies, to conduct risk analyses for young people who are likely to fall into this status in the current labor market conditions and to develop strategies as well as preventive policies. Within this scope, this study aims to offer “reaching,” “competence,” “training,” and “placement” suggestions for practitioners who will determine the framework of Turkey’s national NEET strategy. Indeed, in the 2020 annual statistical report released by the European Statistical Institute (EUROSTAT), the average NEET rate of EU countries is 13.7% in the 15–29 age group, while in Turkey, this rate appears to be 32%. In this study, the current situation of NEET young people in Turkey was revealed by taking account of the statistics, and the prominent policies and practices of central institutions that could be stakeholders in the fight against NEET were evaluated. As a result of the study, a framework for the fight against NEET was created by taking account of the existing strategies, plans, and documents of the stakeholder institutions and the needs identified in the field.


DOI :10.26650/B/SS46.2021.014.03   IUP :10.26650/B/SS46.2021.014.03    Full Text (PDF)

Türkiye’nin Ulusal NEİY Stratejisi: Kurumsal Yaklaşım ve Öneriler

Levent ŞahinMuhammed Erkam KocakayaOsman Akgül

Ne eğitimde ne istihdamda ne de yetiştirmede (NEİY) statüsünde olan gençlere yönelik etkin strateji, politika ve uygulamaların geliştirilmesi bu statüde yer alan nüfusun miktarının ve özelliklerinin tespit edilmesine bağlıdır. Bununla birlikte NEİY statüsünde olmanın nedenleri ve etkilerinin profil araştırmaları ile belirlenmesi, elde edilen bulgulara göre mevcut emek piyasası koşullarında bu statüye düşme ihtimali olan gençler için risk analizleri yapılması ve yenilikçi stratejik yaklaşım ve önleyici politikalar geliştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı Türkiye’nin ulusal NEİY stratejisinin çerçevesini belirleyecek uygulayıcılara yönelik “erişim”, “yetkinlik”, “yetiştirme” ve “yerleştirme” önerileri sunmaktır. Nitekim, Avrupa İstatistik Kurumu (EUROSTAT) 2020 yılı verileri ile 15-29 yaş grubu içerisinde AB ülkelerinin NEİY oranı ortalaması %13,7 iken, Türkiye’de bu oran %32 seviyesinde görünmektedir. Çalışmada istatistikler dikkate alınarak Türkiye’de NEİY gençlerin mevcut durumu ortaya konulmuş ve NEİY ile mücadelede paydaş olabilecek merkezi kurumların öne çıkan politikaları ve uygulamaları değerlendirilmştir. Çalışmanın sonucunda paydaş kurumların mevcut strateji, plan ve belgeleri ve sahada tespit edilen ihtiyaçlar dikkate alınarak NEİY ile mücadelenin çerçevesi oluşturulmuştur.References

 • Eurostat. Young people neither in employment nor in education and training by sex, age and educational attainment level (NEET rates) [yth_empl_160] google scholar
 • Eurostat. Young people neither in employment nor in education and training by sex, age and labour status (NEET rates) [yth_empl_150] google scholar
 • Eurostat. Young people neither in employment nor in education and training by sex and NUTS 2 regions (NEET rates), [edat_lfse_22] google scholar
 • Eurostat. Population by sex, age, citizenship and labour status (1 000) [lfsa_pganws] google scholar
 • Eurostat. Young people neither in employment nor in education and training by sex, age and labour status (NEET rates) [edat_lfse_20] google scholar
 • Eurostat. Young people neither in employment nor in education and training (NEET), by sex and age - annual data [lfsi_neet_a] google scholar
 • Eurostat. Population by sex, age and educational attainment level (1.000) [lfsa_pgaed] google scholar
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2019). On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023). google scholar
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı Çocuk ve Gençlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu. (2018). Gençlik Çalışma Grubu Raporu. google scholar
 • T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı. (2018). Orta Vadeli Program (2019-2021). google scholar
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2020). 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı. google scholar
 • T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı. (2018). 2019-2023 Strateji Planı. google scholar
 • T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı. (2016). Ulusal Gençlik ve Spor Politika Belgesi. google scholar
 • T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. (2019). 2019-2023 Strateji Planı. google scholar
 • T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. (2017). Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı 2017-2023 Dönemi Eylem Planı. google scholar
 • T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. (2017). Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Eylem Planları (2017-2023). google scholar
 • T.C. Ail eve Sosyal Politikalar Bakanlığı. (2018). Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve 2018-2023 Dönemi Eylem Planı. google scholar
 • Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Strateji Geliştirme Dairesi. (2019). Türkiye İş Kurumu 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.