Türkiye'de İktisat Tedrisatı Tarihçesi ve İktisat Fakültesi Teşkilatı

DOI :10.26650/AB/SS52.2022.016   
AuthorZiyaeddin Fahri Fındıkoğlu

1933 - 1931/ de İslahata tâbi tutulan İstanbul Üniversitesinin onuncu yıldönümü münasebetiyle, bu ilim müessesesine altı yıl evvel ilâve edilen İktisat Fakültesinin esasen pek kısa bir zamana inhisar eden teşekkülünü anlatmak ve kısa tarihçesini çizmek işine girmeden evvel şu nokta üzerinde durduk: Bu teşekkülün ve altı yıllık tarihçesinin mânasını, tarihi usul ile daha yakından kavramak ve kavratmağa çalışmak mümkün değil midir? Araştırmamız işte böyle bir suale cevap ihtiyacından doğmuştur. Bundan dolayı asıl maksadımızı teşkil eden İktisat Fakültesi tarihçesini, araştırmamızı sonuna bırakacak, daha evvel Türkiye’de İktisat Tedrisatının geçirdiği inkişaf safhalarını yoklayacağız. Bu arada her safhanın zamanı içindeki iktisadi «Efkârı Umumiye» yi belirtmek fikriyle o safhanın iktisat ideolojisini imkân nispetinde aydınlatmak da plânımıza dahil olacaktır.
Umumiyetle kültür ve medeniyet tarihimizin yakın (hırlarının 1) Tanzimattan evvel, 2) Tanzimattan sonra tarzında bir bölüme tâbi tutulduğu malûmdur. Kültür tarihimizin küçük bir şubesi demek olan İktisadî tedrisat tarihi sahasında da aynı usulü takip etmemek için bir sebep yoktur. O halde araştırmamız:
I) Tanzimattan evvelki kültür çevremizde İktisadî Neşriyat ve tedrisat;
II) Tanzimattan sonraki kültür çevremizde İktisadî neşriyat ve tedrisat
Olmak üzere iki bölümden ibaret olacaktır. Şüphesiz bunlardan İkincisini de ayrıca tâli safhalara ayırmak sur etile tetkik edilecektir.
Eserin ikinci kısmı için rapor ve neşriyat listeleri hazırlayan değerli meslektaşlarıma teşekkür ederken her iki kısmın bir arada intişarını temin eden İktisat Fakültesi dekanlığına da ayrıca minnetlerimi sunarım.

15 - IV - 1944
Prof, Fmdıkoğlu

SubjectsHistory

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-0859-2
PublisherIstanbul University Press
Publish Date15.09.1946
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.