Türkiye'nin Sosyal Bünyesi

DOI :10.26650/AB/SS49.2022.174   
AuthorNevzat Yalçıntaş

Gelişme meselelerinin bir bütün teşkil ettiği, günümüzde çok belirdin olarak ortaya çıkmıştır. Toplumun ekonomik, sosyal, manevî ve kültürel yönleri birbirini tamamlamakta ve iç içe bulunmaktadır. Dengeli kalkınma kavramı, sadece sosyal gruplar te coğrafi bölgeler arasında değil ve fakat aynı zamanda toplumun bu çeşitli veçheleri itibariyle ahenkli ve birbirini destekler bir gelişme hedefini de kapsamaktadır. Kalkınma konusuna böyle bir yaklaşım ekonomik yapı ile birlikte sosyal bünyenin iyice bilinmesi ve sosyal gelişme politikalarının geliştirilmesi zaruretini ortaya çıkarmaktadır.
İktisadi bünyelerin incelenmesi gelişmelerin ekonomik göstergeler le ölçülmesi oldukça eskidir ve bu alanda adeta standartlar teşekkül etmiştir. Bu ölçü standartları milletlerarası kuruluşlarca da yaygın olarak kullanılmakta ve gittikçe üniversal bir mahiyet kazanmakladır. Sosyal bünye tahlilleri için aynı şeyi söylemek zordur. Sosyal bünyede ortaya çıkan gelişmelerin karmaşık mahiyeti, konuların sınırlarının çizilmesindeki zorluk ve araştırmaların yeni inkişaf etmesi bu durumun sebepleri arasında sayılabilir. Esasen sosyal bünye özellikleri ve sosyal değişmeler alanında, iktisadi tahlil vasıtalarındakine benzer, geçerli göstergeler tespit edebilme çalışmaları bütün dünyada sosyal siyasetçiler arasında oldukça yenidir.
Sosyal değişme ve sosyal yapının özellikleri geniş anlamda sosyal siyasetin inceleme alanına yeni meseleler getirmektedir. Sosyal gruplar arasındaki münasebetlerin dinamik bir toplum yapısı içinde ahenkli bir şekilde devam ettirilmesi ve sosyal bünyenin modernleştirilmesi ortaya çıkan problemlerin isabetli olarak tanımlanmasına geniş ölçüde bağlı kalmaktadır. Meselelerin ölçülebilir hale getirilebilmesi, teşhislerin doğru olarak yapılabilmesi ve tedbirlerin alınmasında önemli bir ön şarttır Sosyal vakıaların ölçülebilmesi ve bazı sağlam göstergeler vasıtası ile belirli hale getirilmelerinin güçlüğü ortadadır. Fakat bu güçlüklerin tedricen de (Usa gidebilmesi genellikle sosyal bilimler ve özellikle sosyal siyaset alanında küçümsenmeyecek merhaleler teşkil edecektir.
Bu kitap Türkiye’nin sosyal bünyesinin bütünüyle incelenmesinde ilk kısmi teşkil etmektedir. Burada sosyal bünyenin üç önemli veçhesi ele alınmıştır. Bunlar nüfus, yerleşme ve istihdamdır. Bu üç kısmın önce basılması, biraz da pratik, bir zaruretten ileri gelmiştir. Fakültede bu yıl yaptığımız öğretimde bu konular anlatılmıştır, öğrencilere başvuracak lan toptu bir kaynağın verilmesi ilk zaruret olarak belirmiştir. Esasen nüfus, yerleşme ve istihdam sosyal yapının en önde gelen unsurlarını teşkil etmektedir. Gelir, eğitim, sağlık gibi ele alınmış ana konular da hu etüde dahil edilip Türkiye'nin sosyal bünyesi tümü ile kavranacaktır. Bu konular yine, önümüzdeki senelerde yapılacak öğretime paralel olarak geliştirilip neşredilecektir.

SubjectsSociology

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-1238-4
PublisherIstanbul University Press
Publish Date15.04.1972
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.