Review Article


DOI :10.26650/4boyut.2022.005   IUP :10.26650/4boyut.2022.005    Full Text (PDF)

Cultural Studies: Making Ignorable Visible

Nazife Güngör

This essay discusses cultural studies, which are known as an important academic and intellectual tradition of the 20th century that paved the way for the development of an academic discourse and different way of thinking from the usual ones. As such, cultural studies focus on what had been left out of the official scientific perspective and discourse. Focusing on the phenomenon of culture, cultural studies deal with what had hitherto been ignored by the dominant scientific and intellectual paradigm, which had only been concerned with the dominant [PE2] segments of society. Cultural studies were formed as an intellectual and scientific tradition alternative to this dominant paradigm. The lifestyles as well as the cultural and artistic productions of the oppressed sections of society and ordinary people became the primary interests of the school of cultural studies. Marxist thought can be said to have had an important impact on how the tradition of cultural studies formed. The critical philosophical tradition of the West was additionally significantly influential in how the intellectual tradition of these cultural studies formed. Meanwhile, the tradition of cultural studies had in fact also taken something from almost all scientific disciplines and therefore had gained an interdisciplinary character. Richard Hoggart, Raymond Williams, and Stuart Hall were among the founders of the school of cultural studies, which became institutionalized as the Center for Contemporary Cultural Studies within the University of Birmingham in 1964. The school of cultural studies focuses on such subjects as ethnicity, race, working class, youth subcultures, women, ideology, popular culture, and media. Very original theories and methods have been developed within the tradition of cultural studies, so much so that the theories, concepts, and methods that have been developed in cultural studies can be considered important contributions to today’s scientific and academic studies. Discourse analyses and reception analyses in particular are important methodological contributions in this sense.

DOI :10.26650/4boyut.2022.005   IUP :10.26650/4boyut.2022.005    Full Text (PDF)

Kültürel Çalışmalar: Görmezden Gelinenin Görünür Kılınması

Nazife Güngör

Bu yazıda, yirminci yüzyılın önemli bir akademik ve düşünsel geleneği olarak bilinen kültürel çalışmalar ele alınmaktadır. Bu gelenek bilindik olanlardan farklı bir akademik söylem tarzının ve düşünüş biçiminin gelişmesine önayak oldu. Bu yanıyla kültürel çalışmalar, resmi bilimsel perspektifin ve söylemin dışında bırakılana odaklandı. Merkezine kültür olgusunu koyan kültürel çalışmalar o zamana kadar egemen bilimsel ve düşünsel paradigma tarafından görmezden gelinenle ilgilendi. Egemen bilimsel ve düşünsel paradigmanın ilgi alanı toplumun egemen kesimleriyle sınırlıydı. Kültürel çalışmalar bu egemen paradigmaya alternatif nitelikte bir düşünsel ve bilimsel gelenek olarak ortaya çıktı. Toplumdaki ezilen kesimlerin, sıradan insanların yaşam tarzı, kültürel ve sanatsal üretimleri kültürel çalışmalar okulunun öncelikli ilgi alanı oldu. Kültürel çalışmalar geleneğinin oluşmasında Marksist düşüncenin önemli bir etkisi olduğu söylenebilir. Onun yanı sıra Batının eleştirel felsefe geleneği de kültürel çalışmalar düşünsel geleneğinin oluşmasında önemli ölçüde etkili olmuştur. Ama şurası da bir gerçektir ki kültürel çalışmalar geleneği hemen hemen bütün bilimsel disiplinlerden beslenmiştir ve bu nedenle de interdisipliner bir karaktere sahiptir. 1964 yılında İngiltere’de Birmingham Üniversitesi bünyesinde Çağdaş Kültürel Çalışmalar Merkezi adıyla kurumsal bir yapıya kavuşan kültürel çalışmalar okulunun kurucuları arasında Richard Hoggart, Raymond Williams ve Stuart Hall yer alır. Kültürel çalışmalar okulu etniklik, ırk, işçi sınıfı, gençlik alt kültürleri, kadın, ideoloji, popüler kültür, medya gibi konular üzerinde yoğunlaşır. Kültürel çalışmalar geleneği içerisinde oldukça özgün kuramlar ve yöntemler geliştirilir. Öyle ki kültürel çalışmalar içerisinde gelişen kuramlar, kavramlar ve yöntemler günümüzün bilimsel ve akademik çalışmaları açısından önemli katkılar olarak değerlendirilebilir. Özellikle de söylem çözümlemesi ve alımlama çözümlemesi bu anlamda önemli yöntembilimsel katkılardır. 


EXTENDED ABSTRACT


Cultural studies have emerged as an interdisciplinary academic tradition, and its founders include thinkers such as Richard Hoggart, Raymond Williams, and Stuart Hall. The Center for Contemporary Cultural Studies was founded as a school in 1964 at the University of Birmingham in England. The Center’s main areas of interest involve such topics as ethnicity, race, women’s studies, working class studies, environmental studies, media studies, and popular culture studies. The Center focuses in particular on examining the cultures and lifestyles of the oppressed segments of society. Cultural studies are known as a scientific and intellectual tradition that developed as an alternative to the dominant paradigm. The thinkers behind cultural studies had been inspired by Marxism, due in particular to their concerns for those oppressed in society. The tradition of cultural studies was also nurtured by philosophers such as Hegel and Kant. In fact, cultural studies were influenced by many disciplines and therefore has gained an interdisciplinary character. Cultural studies also developed their own methods and theories, with discourse analyses and reception analyses being among these. In addition, concepts such as ethnicity, race, popular culture, feminism, and subculture have formed the theoretical basis of cultural studies. However, cultural studies also use almost all the same qualitative methods used by other scientific disciplines, especially the social sciences.

Cultural studies are an intellectual/academic formation that was developed to examine humans and human culture in connection with the functioning of social systems. The formation of the tradition of cultural studies took place under the leadership of a group of British Marxist intellectuals. Cultural studies emerged at a time when the world, especially the Western world, was on the verge of a new socioeconomic and political renewal, and these studies became an alternative to the dominant scientific paradigms. The social segments that are excluded by the dominant paradigms constitute cultural studies’ primary area of interest. Thinkers who for centuries had always looked from the same perspective were unable to pass beyond repeating themselves. However, other perspectives would allow different things to be seen. Cultural studies have dealt with the oppressed segments, the laborers, the poor, and the ordinary people to whom the dominant paradigm had looked as being external. 

With the emergence of intellectuals from other segments of society such as poor families and the working class, developing perspectives that are able to view and evaluate people and society from another perspective has become possible. Therefore, cultural studies have been shaped as an intellectual and academic field in which “the other” is taken into account. The social segments such as the poor, laborers, slaves, blacks, various ethnic groups, and youth subcultures that had ignored by the dominant paradigm and were not felt to be worth examining thus entered the field of cultural studies. E. P. Thompson’s extensive studies on the English working class are of great importance in this respect. Richard Hoggart’s studies on working-class culture are equally important. The role that Raymond Williams’ studies have had on culture and popular culture has been very important in how the tradition of cultural studies formed. Williams developed the concept of the culture of the ordinary people, which is particularly important in this sense. Stuart Hall’s studies on ethnicity and racism were also of particular importance in shaping the format of cultural studies. Angela McRobbie’s research on youth subcultures also has an important place in cultural studies. Therefore, looking at society and people from different perspectives became possible with the theories, concepts, and methods that have been developed within cultural studies. Another point requiring emphasis is that cultural studies have been shaped by the various subjects and understandings in different academic environments. Thus, cultural studies can also be said to have been shaped according to the intellectual and academic environment in which they’ve taken place. This essay discusses the emergence, development, and current status of the tradition of cultural studies along these main lines, with additional emphasis on the spread of cultural studies in the world and in Turkey.


PDF View

References

 • Althusser, L. (2002). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları (Y. Alp, M. Özışık, Çev.). İletişim Yayınları. google scholar
 • Eliot, T.S. (1987). Kültür Üzerine Düşünceler (S. Kantarcıoğlu, Çev.). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. google scholar
 • Foucault, M. (2001). Yapısalcılık ve post yapısalcılık (Ü. Umaç ve A. Utku, Çev.). 2. Baskı, İstanbul: Birey Yayıncılık. google scholar
 • Foucault, M. (2017). Öznellik ve hakikat (S. Yardımcı, Çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları google scholar
 • Hall, S. (1973). Encoding and Decoding in the Television Discourse. Birmingham: Centre for Contemporary Cultural Studies. google scholar
 • Hebdige, D. (1988). Gençlik ve Altkültürleri (E. Tarım, Çev.). 1. Basım, İletişim Yayınları. google scholar
 • Hoggart, R. (2009). Uses of Literacy Aspects of WorkingClass Life - Penguin Modern Classicc, Penguin Books. google scholar
 • Hyppolite, J. (1973). Studies on Hegel and Marx (J. O’neill, Çev.). New York: Harper Torchbooks google scholar
 • Kojeve, A. (2000). HegelFelsefesine Giriş (S. Hilav, Çev.). İstanbul: Y.K.Y. google scholar
 • Marx, K ve Engels, F. (2008), Komünist Manifesto (C. Üster ve N. Deriş, Çev.). İstanbul: Can Yayınları. google scholar
 • McRobbie, A. (2000). Feminism and Youth Culture. Palgrave Macmillan. google scholar
 • Thompson, E. P. (2015). İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu (U. Kocabaşoğlu, Çev.). 4. Baskı, İletişim Yayınları. google scholar
 • Thompson, E. P. (2006). Avam ve Görenek (U.Kocabaşoğlu, Çev.). Birikim Yayınları. google scholar
 • Williams, R. (1983). Culture and Society 1780-1950 (2. bs.). Columbia University Press. google scholar
 • Williams, R. (1974). Televsion: Technology and Cultural Form. London: Fontana. google scholar
 • Williams, R. (1985). Keywords: A Vocabulary of Culture and Society. Oxford University Press. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Güngör, N. (2022). Cultural Studies: Making Ignorable Visible. 4. BOYUT Journal of Media and Cultural Studies, 0(20), 91-109. https://doi.org/10.26650/4boyut.2022.005


AMA

Güngör N. Cultural Studies: Making Ignorable Visible. 4. BOYUT Journal of Media and Cultural Studies. 2022;0(20):91-109. https://doi.org/10.26650/4boyut.2022.005


ABNT

Güngör, N. Cultural Studies: Making Ignorable Visible. 4. BOYUT Journal of Media and Cultural Studies, [Publisher Location], v. 0, n. 20, p. 91-109, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Güngör, Nazife,. 2022. “Cultural Studies: Making Ignorable Visible.” 4. BOYUT Journal of Media and Cultural Studies 0, no. 20: 91-109. https://doi.org/10.26650/4boyut.2022.005


Chicago: Humanities Style

Güngör, Nazife,. Cultural Studies: Making Ignorable Visible.” 4. BOYUT Journal of Media and Cultural Studies 0, no. 20 (Dec. 2022): 91-109. https://doi.org/10.26650/4boyut.2022.005


Harvard: Australian Style

Güngör, N 2022, 'Cultural Studies: Making Ignorable Visible', 4. BOYUT Journal of Media and Cultural Studies, vol. 0, no. 20, pp. 91-109, viewed 3 Dec. 2022, https://doi.org/10.26650/4boyut.2022.005


Harvard: Author-Date Style

Güngör, N. (2022) ‘Cultural Studies: Making Ignorable Visible’, 4. BOYUT Journal of Media and Cultural Studies, 0(20), pp. 91-109. https://doi.org/10.26650/4boyut.2022.005 (3 Dec. 2022).


MLA

Güngör, Nazife,. Cultural Studies: Making Ignorable Visible.” 4. BOYUT Journal of Media and Cultural Studies, vol. 0, no. 20, 2022, pp. 91-109. [Database Container], https://doi.org/10.26650/4boyut.2022.005


Vancouver

Güngör N. Cultural Studies: Making Ignorable Visible. 4. BOYUT Journal of Media and Cultural Studies [Internet]. 3 Dec. 2022 [cited 3 Dec. 2022];0(20):91-109. Available from: https://doi.org/10.26650/4boyut.2022.005 doi: 10.26650/4boyut.2022.005


ISNAD

Güngör, Nazife. Cultural Studies: Making Ignorable Visible”. 4. BOYUT Journal of Media and Cultural Studies 0/20 (Dec. 2022): 91-109. https://doi.org/10.26650/4boyut.2022.005TIMELINE


Submitted08.08.2022
Accepted30.09.2022
Published Online25.10.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.