Research Article


DOI :10.26650/acin.815934   IUP :10.26650/acin.815934    Full Text (PDF)

Audits in a Textile Company and Advantages

Mine SeçkinFeden KoçAhmet Çağdaş Seçkin

Textile companies must develop strategies to survive in today’s competitive and volatile world and flexibly adapt these strategies to today’s conditions. In this competitive environment, audits conducted by an internal or external auditor, especially at the request of the customer, enable companies to differentiate themselves from other companies. Audits performed by companies can be classified in various ways. In this study, audit types are classified into internal and external audits depending on the type of auditor. If the audit is conducted by a person working in a company with a contract of pay, it is an internal audit, if not, it is an external audit. The principles and benefits of the audit to the company are explained in the study. In this study, a simulation was prepared to investigate the effect of audit frequency, internal interaction and number of employees in the company on the improvement of the company. In the prepared simulation, relevant changes were processed according to internal parameters on daily basis. As a result, it was found that with sufficient recovery of all parameters within the company, the highest improvement success is achieved when the audit frequency is conducted at least every 3 months. Future studies, information on how the developing information technologies and artificial intelligence provide convenience and perspective for audits are presented. 

DOI :10.26650/acin.815934   IUP :10.26650/acin.815934    Full Text (PDF)

Bir Tekstil İşletmesinde Denetimler ve Avantajları

Mine SeçkinFeden KoçAhmet Çağdaş Seçkin

Tekstil fabrikaları günümüzün rekabetçi ve değişken dünyasında ayakta kalabilmek için stratejiler geliştirmeli ve bu stratejileri esnek bir şekilde günümüz koşullarına uyarlamalıdır. Bu rekabet ortamında özellikle müşteri isteği üzerine iç veya dış denetçi tarafından yapılan denetimler işletmelerin diğer işletmelerden bir adım öne çıkmasını sağlamaktadır. Şirketlerin aldığı denetimler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Bu çalışmada denetim türleri denetçi türüne göre iç ve dış denetim olarak sınıflandırılmıştır. Denetim, bordro sözleşmesi olan bir şirkette çalışan kişi tarafından yapılıyorsa, iç denetim, yoksa dış denetimdir. İşletmeye yönelik denetimin ilkeleri ve avantajları çalışmada açıklanmıştır. Bu çalışmada denetim sıklığı işletme içi etkileşim ve işletmedeki çalışan sayısının işletmenin iyileştirilmesindeki etkisini incelemek amacıyla bir simülasyon hazırlanmıştır. Hazırlanan simülasyonda işletme içi parametrelere göre ilgili değişimler günlük bazda işlenmiştir. Sonuçta eğer işletme içi tüm parametreler yeterli bir biçimde toparlanırsa denetim sıklığının en fazla 3 ayda bir yapılması durumunda en yüksek iyileşme başarımı elde edildiği görülmüştür. Gelecek dönem çalışmaları, gelişen bilişim teknolojileri yapay zekanın denetçiye denetimler için nasıl kolaylık ve bakış açısı sunduğu konusunda bilgiler sunulmuştur. 


PDF View

References

 • Akyel, R. ve Köse, H. Ö. (2010). Kamu Yönetiminde Etkinlik Arayişi: Etkin Kamu Yönetimi İçin Etkin Denetimin Gerekliliği [Search for Event in Public Administration: for Effective Public Administration The Requirement of Effective Audit]. Türk İdare Dergisi, (466), 9-45. google scholar
 • Alic, M. ve Rusjan, B. (2010). Contribution of the ISO 9001 internal audit to business performance. International Journal of Quality & Reliability Management, 27(8), 916-937. google scholar
 • Aslan, T. & Kızıl, C., (2019). İktisadi ve Sosyal Yönleriyle İnovasyon, İKSAD Publishing House. Chapter 5 İnovasyonun Muhasebe ve Denetime Etkileri”. s. 159-196. google scholar
 • Bozkurt, P. (2013). Denetim Kavrami ve Denetim Anlayişindaki Gelişmeler [Audit Concept and Supervision Understanding Improvements]. Denetişim, (12), 56-62. google scholar
 • Cömert, N. ve Uzun, A. K., (2014). Bağımsız Denetçiler İçin İtibar Yönetimi [The Significance of Advertisement on The Reputation Concept and Advertisement Influence on Branding World]. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 9(2), 1-23. google scholar
 • Dalak, G. (2000). Denetim ve kalite denetimi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (1), 65-79. google scholar
 • Delmas, M. (2001). Stakeholders and competitive advantage: The case of ISO 14001. Production and Operations Management, 10(3), 343-358. google scholar
 • Demir, Z. (2020). Covid-19’un TFRS Kapsamindaki Finansal Raporlamaya Olan Etkileri ve TMS Kapsaminda Denetçinin Dikkate Almasi Gereken Hususlarin Değerlendirilmesi [Evaluation of The Effects of Covid-19 on Financial Reporting Under The Scope of TFRS and The Issues That Must be Considered By The Auditor in The Scope of TMS]. Journal of Acounting and Auditing Overview, 21(61), 255-278. google scholar
 • Erdoğan, M. (2019). Denetim 4.0 ve Ötesi. [Audit 4.0 and Beyond]. Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU)/Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS), 12(3). google scholar
 • Fernândez-Muniz, B., Montes-Peon, J. M. ve Vâzquez-Ordâs, C. J. (2012). Safety climate in OHSAS 18001-certified organisations: Antecedents and consequences of safety behaviour. Accident Analysis & Prevention, 45, 745-758. google scholar
 • Jiang, R. J. ve Bansal, P. (2003). Seeing the need for ISO 14001. Journal of Management Studies, 40(4), 1047-1067. google scholar
 • Karthikeyan, B. ve Sztandera, L. M. (2010). Analysis of tactile perceptions of textile materials using artificial intelligence techniques: Part 1: forward engineering. International Journal of Clothing Science and Technology, 22(2/3), 187-201. google scholar
 • Kebeli, A. (2012). Kamu Iç Denetiminde Kurumsal Performans Denetimi. [The Place of Performance Auditing in The Public Internal Auditing], Journal of Denetim, (20), 5-34. google scholar
 • KGK Independent Auditing Standard-315, (2020, 1 January). “ Identifying and Assessing Material Misstatements by Knowing the Business and its Environment”. Retrieved from https://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/bdsyeni25.12.2017/BDS%20315-Site.pdf google scholar
 • KGK Independent Auditing Standard-570, (2020, 28 December). “ Business Continuity”, Retrieved from https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/ Duyurular/v2/BDS/BDS%20570.pdf google scholar
 • KGK (Public Oversight Authority), (2020, 28 December). Independent Auditing Evidence-720, “ Responsibilities of the Independent Auditor Regarding Other Information”. Retrieved from https://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/BDS%20720.pdf google scholar
 • KGK Independent Auditing Standard -500, (2020, 26 December). “Independent Auditing Evidence”. Retrieved from https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/ files/Duyurular/v2/BDS/BDS_500_kurumsitesi.pdf google scholar
 • Kiliç, Ö. Ü. B. İ. (2019). Big Data Analysis Techniques and Technologies in The Field of Accounting, Finance and Auditing International Congress of Management Economy and Policy-ICOMEP’2019 Autumn, Proceedings Book, p. 498 https://www.researchgate.net/profile/Oezlem-Erguet/ publication/338922004_ICOMEP%2719_AUTUMN_PROCEEDINGS_BOOK/links/5e3300db299bf1cdb9ff2471/ICOMEP19-AUTUMN-PROCEEDINGS-BOOK.pdf#page=508 google scholar
 • Korkmaz, U. (2007). Kamuda Iç Denetim [İnternal Audit in The Public]. Bütçe Dünyası Dergisi, 2(25), 4-15. google scholar
 • Kubali, D. (1999). Performans denetimi [Performance Audit]. Amme İdaresi Dergisi, 32(1), 31-62. google scholar
 • Kula, S. ve Çakar, B. (2015). “Maslow Ihtiyaçlar Hiyerarşisi Bağlamında Toplumda Bireylerin Güvenlik Algısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki Ilişki”. Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(12), 191-210. google scholar
 • Matloff, N. (2008).” Introduction to discrete-event simulation and the simpy language. Davis, CA. Dept of Computer Science”. University of California at Davis. Retrieved on August, 2(2009), 1-33. google scholar
 • Mert, H. ve Tas, O. (2019). “An application of artificial intelligence on auditing”. Pressacademia, 9(9), 65-68. doi:10.17261/Pressacademia.2019.1067 google scholar
 • Ministry of Treasury and Finance, (2021, 13 January). “Number of Full-Empty Internal Auditors Cadre”, https://www.hmb.gov.tr/duyuru/idareler-itibariyle-guncel-dolu-bos-ic-denetci-kadro-sayilari adresinden erişildi. google scholar
 • Kuluçlu, E. (2006). Yönetimin Denetiminden Denetimin Yönetimine [Management Control to The Management of The Audit]. Sayıştay Dergisi, (63), 3-35. google scholar
 • KGK Independent Auditing Standard-540, (2020, 28 December). “Independent Audit of Accounting Estimates and Related Disclosures”. Retrieved from https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/BDS%20540_%20kurum%20sitesi.pdf google scholar
 • Öztürk, Y . (2014). Performans Denetimi Ve Türkiyede Uygulanabilirliği . Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi , 7 (1-2) , 153-170 . google scholar
 • PWC. (2019). “ International Financial Reporting Standards Bulletin, The Effect of Corona Virus on Accounting Practices”, p. 17. Retrieved from https:// www.pwc.com.tr/tr/Hizmetlerimiz/denetim/ufrs-tfrs-raporlamasi/finansal-raporlama-standarti-tfrs-mart-2020.pdf google scholar
 • Seçkin, M., Seçkin, A. Ç. ve Coşkun, A. (2019). Production fault simulation and forecasting from time series data with machine learning in glove textile industry. Journal of Engineered Fibers and Fabrics, 14, 155892501988346. doi:10.1177/1558925019883462 google scholar
 • Shamey, R. ve Hussain, T. (2003). Artificial intelligence in the colour and textile industry. Review of Progress in Coloration and Related Topics, 33, 33-45. google scholar
 • Şavlı, T. (2011). Independent Audit Process within the Scope of International Audit Standards. International Accounting Symposium, Number. 10, Publication of Istanbul Chamber of Certified Public Accountants (İSMMMO) Yayını, ss: 7-8. Retrieved from http://archive.ismmmo.org.tr/docs/ SEMPOZYUMLAR/SEMPOZYUM_10/sunumlar/TUBASAVLI.pdf google scholar
 • T.C. Presidential Legislation Information System, (2021, Ocak 22). Independent Audit Regulation, Official Gazette Number: 28509, Official Gazette Date: 26.12.2012, Retrieved from https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16907&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 google scholar
 • TÜRMOB, (2020b). The Impact of the Corona Epidemic on the Turkish Economy, Evaluations and Recommendations Report. TÜRMOB Publications-503, p. 126. google scholar
 • TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali müşavirler Odaları Birliği), (2020a). COVID-19: Third Party Risks and Management. TÜRMOB Publications, p. 2. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Seçkin, M., Koç, F., & Seçkin, A.Ç. (2021). Audits in a Textile Company and Advantages. Acta Infologica, 5(1), 99-116. https://doi.org/10.26650/acin.815934


AMA

Seçkin M, Koç F, Seçkin A Ç. Audits in a Textile Company and Advantages. Acta Infologica. 2021;5(1):99-116. https://doi.org/10.26650/acin.815934


ABNT

Seçkin, M.; Koç, F.; Seçkin, A.Ç. Audits in a Textile Company and Advantages. Acta Infologica, [Publisher Location], v. 5, n. 1, p. 99-116, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Seçkin, Mine, and Feden Koç and Ahmet Çağdaş Seçkin. 2021. “Audits in a Textile Company and Advantages.” Acta Infologica 5, no. 1: 99-116. https://doi.org/10.26650/acin.815934


Chicago: Humanities Style

Seçkin, Mine, and Feden Koç and Ahmet Çağdaş Seçkin. Audits in a Textile Company and Advantages.” Acta Infologica 5, no. 1 (Dec. 2021): 99-116. https://doi.org/10.26650/acin.815934


Harvard: Australian Style

Seçkin, M & Koç, F & Seçkin, AÇ 2021, 'Audits in a Textile Company and Advantages', Acta Infologica, vol. 5, no. 1, pp. 99-116, viewed 6 Dec. 2021, https://doi.org/10.26650/acin.815934


Harvard: Author-Date Style

Seçkin, M. and Koç, F. and Seçkin, A.Ç. (2021) ‘Audits in a Textile Company and Advantages’, Acta Infologica, 5(1), pp. 99-116. https://doi.org/10.26650/acin.815934 (6 Dec. 2021).


MLA

Seçkin, Mine, and Feden Koç and Ahmet Çağdaş Seçkin. Audits in a Textile Company and Advantages.” Acta Infologica, vol. 5, no. 1, 2021, pp. 99-116. [Database Container], https://doi.org/10.26650/acin.815934


Vancouver

Seçkin M, Koç F, Seçkin AÇ. Audits in a Textile Company and Advantages. Acta Infologica [Internet]. 6 Dec. 2021 [cited 6 Dec. 2021];5(1):99-116. Available from: https://doi.org/10.26650/acin.815934 doi: 10.26650/acin.815934


ISNAD

Seçkin, Mine - Koç, Feden - Seçkin, AhmetÇağdaş. Audits in a Textile Company and Advantages”. Acta Infologica 5/1 (Dec. 2021): 99-116. https://doi.org/10.26650/acin.815934TIMELINE


Submitted24.10.2020
Accepted02.02.2021
Published Online31.05.2021

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.