Review Article


DOI :10.26650/acin.762872   IUP :10.26650/acin.762872    Full Text (PDF)

Fuzzy Logic: A Content Analysis For Thesis And Article Studies Between 2000-2020

Oğuzhan ÖzdemirYusuf Kalınkara

Today, quantitative data are being used to guide decision making processes as well as in performance determination studies. Using quantitative data prevents situations that can be expressed verbally from being expressed mathematically. Fuzzy logic offers a valid and reliable way to solve this problem. The fuzzy logic approach allows the inclusion of uncertain information while making decisions, thus making it possible to formulate information that cannot be expressed mathematically with classical logic. In this study, the fuzzy logic approach is described along with its advantages and disadvantages. Fuzzy logic is being used in many fields today. There have been studies on the use of fuzzy logic in education. It is important to provide an overview of these studies and understand which areas of fuzzy logic are preferred. In the literature review, it was seen that fuzzy logic was mostly used in performance determination, measuring/comparing success, measuring the effects of different learning styles, designing intelligent learning and performance systems, field/profession selection, and game design in studies related to education. 

DOI :10.26650/acin.762872   IUP :10.26650/acin.762872    Full Text (PDF)

Bulanık Mantık: 2000-2020 Yılları Arası Tez ve Makale Çalışmalarına Yönelik Bir İçerik Analizi

Oğuzhan ÖzdemirYusuf Kalınkara

BGünümüzde performans belirleme çalışmalarının yanı sıra karar verme süreçlerinde de niceliksel veriler kullanılmaktadır. Nicel verilerin kullanılması, sözel olarak ifade edilebilen bazı durumların matematiksel olarak ifade edilebilmesini engellemektedir. Bulanık mantık bu problemi çözmek için geçerli ve güvenilir bir yol sunmaktadır. Bulanık mantık yaklaşımı, karar alırken kesin olmayan bilgilerin de işin içine katılmasına imkân tanır. Böylelikle bulanık mantık, klasik mantık ile matematiksel olarak ifade edilemeyen bilgilerin formüle edilmesine imkân tanır. Bu çalışmada bulanık mantık yaklaşımından bahsedilmiş ve bulanık mantığın sunduğu avantajlar, neden olduğu dezavantajlar ortaya konulmuştur. Bulanık mantık günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır. Eğitimde de bulanık mantık kullanılmasına dair alan yazında çalışmalara rastlanmaktadır. Bu çalışmalara genel bir bakış sunmak, hangi alanlarda bulanık mantığın tercih edildiğine bakmak önemlidir. Yapılan alan yazın taramasında bulanık mantığın eğitim ile ilgili çalışmalarında çoğunlukla performans belirleme, başarı ölçme/karşılaştırma, farklı öğrenme stillerinin etkilerini ölçme, zeki öğrenme ve performans sistemleri tasarlanmasında, alan/meslek seçiminde, oyun tasarımında kullanıldığı görülmüştür. 


PDF View

References

 • Akkaş, E. (2018). Farklı sınıf düzeyindeki lise öğrencileri arasında bulanık ahp yöntemi uygulanarak üniversite seçim kriterlerinin karşılaştırmalı analizi. Marmara Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği,Yüksek Lisans Tezi. google scholar
 • Akyazı, Ö., Usta, M. A., & Akpınar, A. S. (2011). Kapalı ortam sıcaklık ve nem denetiminin farklı bulanık üyelik fonksiyonları kullanılarak gerçekleştirilmesi. 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11) (pp. 16-18). google scholar
 • Alptekin, N., & Yeşilaydın, G. (2015). OECD ülkelerinin sağlık göstergelerine göre bulanık kümeleme analizi ile sınıflandırılması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(4), 137-155. google scholar
 • Alptekin, O. (2011). Görme engelliler için zeki bir öğretim sistemi tasarımı., Beykent Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi google scholar
 • Altaş, İ. H. (1999). Bulanık mantık: bulanıklılık kavramı. Enerji, Elektrik, Elektromekanik-3e, 62, 80-85. google scholar
 • Amrai, K., Motlagh, S. E., Zalani, H. A., & Parhon, H. (2011). The relationship between academic motivation and academic achievement students. ProcediaSocial and Behavioral Sciences, 15, 399-402. google scholar
 • Ardıç, K., & Polatçı, S. (2008). Tükenmişlik sendromu akademisyenler üzerinde bir uygulama (GOÜ Örneği). Gazi Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, 10(2). google scholar
 • Arı, E. (2009). Bulanık mantık tabanlı mesleki yönlendirme. Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. google scholar
 • Arslan, S. S., Alemdaroğlu, İ., Öksüz, Ç., Karaduman, A. A., & Yılmaz, Ö. T. (2018). Genç bireylerde fiziksel aktivitenin akademik başarı ve depresyon üzerine etkisi. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 6(1), 37-42. google scholar
 • Arslan, M. (2019). Öğretmen performanslarının bulanık mantık yöntemi ile değerlendirilmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı,Yüksek Lisans Tezi. google scholar
 • Ayçın, E. (2011). Kural tabanlı bulanık modelleme ve fiyat tahminleme sürecinde bir uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yönetim Bilimleri Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. google scholar
 • Bakanay, D. (2009). Mikro öğretimde performansın bulanık mantık yöntemiyle değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. google scholar
 • Balbal, K. F. (2016). Honey & mumford ve mccarthy öğrenme stili modellerinin bulanık mantık tabanlı gerçekleştirimi ve performans analizi. Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. google scholar
 • Balkır, Z. G., Alnıaçık, U., & Apaydın, E. (2011). Fuzzy logic in legal education. Turkish Online Journal of Distance Education, 12(2), 60-69. google scholar
 • Balkıs, M., Duru, E., Buluş, M., & Duru, S. (2006). Üniversite ögrencilerinde akademik erteleme eğiliminin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 7(2), 57-73. google scholar
 • Baykal, N., & Beyan, T. (2004). Bulanık mantık ilke ve temelleri. Ankara, Türkiye: Bıçaklar Kitabevi. google scholar
 • Çebi, A. (2011). Bulanık çok kriterli karar verme yöntemleri ile öğrenci performanslarının değerlendirilmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana bilim dalı, Yüksek Lisans Tezi. google scholar
 • Çebi, A., & Karal, H. (2017). An application of fuzzy analytic hierarchy process (FAHP) for evaluating students’ project. Educational Research and Reviews, 12(3), 120-132. google scholar
 • Çetinkaya, Ş. (2015). Stochastic mortality using non – life methods. Doğuş Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finansal İktisat Anabilim Dalı, Doktora Tezi. google scholar
 • Deborah, L. J., Sathiyaseelan, R., Audithan, S., & Vijayakumar, P. (2015). Fuzzy-logic based learning style prediction in e-learning using web interface information. Sadhana, 40(2), 379-394. google scholar
 • Demirçelik, Ç. (2010). Bulanık sınav sistemleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabiilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi google scholar
 • Ergene, V. Ç. (2019). Bulanık mantık tabanlı gregorc öğrenme stili modeli gerçekleştirimi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. google scholar
 • Ertuğrul, İ. (2006). Akademik performans değerlendirmede bulanık mantık yaklaşımı. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20(1): 155–76. google scholar
 • Gündüzalp, S. (2016). Üniversitelerde yetenek yönetimi kapsamında yetenek havuzu oluşturmaya yönelik bir model önerisi. Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. google scholar
 • Güner, N., & Çomak, E. (2014). Lise öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumlarının bulanık mantık yöntemi ile incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20(5), 189-196. google scholar
 • Işıklı, Ş. (2008). Bulanık mantık ve bulanık teknolojiler. Araştırma Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Dergisi (Yayınlanmıyor). google scholar
 • Işıklı, Ş. (2010). Lotfi a. Zadeh’nin hayat hikâyesi ve bulanık paradigmanın üç temel unsuru. Kutadgubilig: Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, Sayı 17, ss.89-101 google scholar
 • Ivan, C., Rumondor, P. C., Ricky, M. Y., Yossy, E. H., & Budiharto, W. (2017). Help the math town: adaptive multiplayer math-science games using fuzzy logic. Procedia Computer Science, 116, 309-317. google scholar
 • Karacı, A. (2013). Ses sentezleme ve tanıma teknolojilerini kullanarak türkçenin ana dil olarak öğretimi İçin zeki öğretim sistemi geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Doktora Tezi google scholar
 • Karakış, E. (2018). Bulanik AHS ve bulanik moora yöntemleri ile okul öncesi eğitimi hizmet kalitesi değerlendirmesi ve anaokul seçimi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19(2): 184–98. google scholar
 • Kazançoglu, Y., & Aksoy, M. (2011). A fuzzy logic-based quality function deployment for selection of e-learning provider. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 10(4), 39-45. google scholar
 • Kılıç, I., & Moralar, A. (2015). Fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının akademik başarı ve motivasyona etkisi. Pegem Egitim ve Ogretim Dergisi, Pegem Journal of Education and Instruction, 5(5), 625. google scholar
 • Kuşçu, D. (2007). Karar verme süreçleri̇nde bulanık mantık yaklaşımı. Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı, Yüsek Lisans Tezi. google scholar
 • Machado, M. A. S., Moreira, T. D. R. G., Gomes, L. F. A. M., Caldeira, A. M., & Santos, D. J. (2016). A fuzzy logic application in virtual education. Procedia Computer Science, 91, 19-26. google scholar
 • Memmedova, K. (2017). Fuzzy logic modelling of the impact of using technology on anxiety and aggression levels of students. Procedia Computer Science, 120, 495-501. google scholar
 • Mert, Z. G., & Yılmaz, S. (2009). Kocaeli mahalleleri donatı yeterliliğinin bulanık mantık yaklaşımı ile değerlendirilmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 22(3), 167-183. google scholar
 • Namlı, N. A. (2016). Bulanık mantık ile belirlenmiş çoklu zeka alanlarına göre düzenlenmiş öğrenme ortamlarının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. Çukurova Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. google scholar
 • Ordukaya, E. (2011). Bulanık karar verme süreçlerinde geri bildirim ve mikro öğretim uygulaması. Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı, Yüsek Lisans Tezi. google scholar
 • Öcal, A. (2015). Belirtisiz mantıktan yararlanılarak ortaöğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik uygulaması başarılarının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. google scholar
 • Özdemir, O. (2009). Bulanık mantık ile belirlenmiş öğrenme stillerine dayalı öğrenme ortamlarının öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı, Doktora Tezi. google scholar
 • Ozdemir, O., & Tekin, A. (2016). Evaluation of the presentation skills of the pre-service teachers via fuzzy logic. Computers in Human Behavior, 61, 288-299. google scholar
 • Papadimitriou, S., Chrysafiadi, K., & Virvou, M. (2019). FuzzEG: fuzzy logic for adaptive scenarios in an educational adventure game. Multimedia Tools and Applications, 78(22), 32023-32053. google scholar
 • Rahemi, Jamileh. (2007). Self-Efficacy in english and iranian senior high school students majoring in humanities. Novitas-Royal 1(2). google scholar
 • Robles, D., & Quintero M, C. G. (2020). Intelligent system for interactive teaching through videogames. Sustainability, 12(9), 3573. google scholar
 • Semerci, Ç. (2004). The ınfluence of fuzzy logic theory on students’ achievement. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 3(2), 56-61. google scholar
 • Sgrò, F., Mango, P., Pignato, S., Piccolo, A. L., Nicolosi, S., Schembri, R., & Lipoma, M. (2010). A neuro-fuzzy approach for student module of physical activity its. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 9, 189-193. google scholar
 • Su, C. H. (2017). A novel hybrid learning achievement prediction model: A case study in gamification education applications (APPs). International Journal of Information Technology & Decision Making, 16(02), 515-543. google scholar
 • Sıramkaya, E. (2006). Veri madenciliğinde bulanık mantık uygulaması. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. google scholar
 • Sugeno, M., Asai, K., & Terano, T. (1992). Fuzzy systems theory and its applications. Tokyo Institute of Technology. google scholar
 • Şen, Z. (2001). Bulanık mantık ve modelleme ilkeleri. İstanbul, Türkiye: Bilge Kültür Sanat. google scholar
 • Şengül, Ü., E. Miraç., & Shiraz, S. E. (2012). Bulanik AHP ile belediyelerin toplu taşıma araç seçimi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (40), 143-165. google scholar
 • Şirin, S. R. (2005). Socioeconomic status and academic achievement: A meta-analytic review of research. Review of educational research, 75(3), 417-453. google scholar
 • Taşkın, H., Üstün, Ö., & Deliktaş, D. (2013) Fuzzy mcdm approach for oral examınatıon ın erasmus student selection process. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (032), 21-40. google scholar
 • Turan, S., & Demirel, Ö. (2010). Öz-düzenleyici öğrenme becerilerinin akademik başarı ile ilişkisi: Hacettepe üniversitesi tıp fakültesi örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(38), 279-291. google scholar
 • Troussas, C., Krouska, A., & Sgouropoulou, C. (2020). Collaboration and fuzzy-modeled personalization for mobile game-based learning in higher education. Computers & Education, 144, 103698. google scholar
 • Uysal, H. (2015). BÖTE öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve akademik başarı tahmin modelinin geliştirilmesi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. google scholar
 • Uysal, M. (2016). Bulanık mantık tabanlı dunn öğrenme stili modeli gerçekleştirimi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. google scholar
 • Uysal, M., Mülayim, N., Özdemir, A., & Alaybeyoğlu, A. (2014-Şubat). Bulanık mantık tabanlı dunn öğrenme stili modelinin geliştirimi. 16. Akademik Bilişim Konferansı içinde (642-643. ss), Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye. google scholar
 • Uzun, K. P. 2008. Mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrencileri alana yöneltmede uzman sistem yaklaşımı. Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. google scholar
 • Zadeh, L. A. (1965). Information and control. Fuzzy sets, 8(3), 338-353. google scholar
 • Zimmerman, B. J. (1990). Self-regulated learning and academic achievement: An overview. Educational psychologist, 25(1), 3-17. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Özdemir, O., & Kalınkara, Y. (2020). Fuzzy Logic: A Content Analysis For Thesis And Article Studies Between 2000-2020. Acta Infologica, 4(2), 155-174. https://doi.org/10.26650/acin.762872


AMA

Özdemir O, Kalınkara Y. Fuzzy Logic: A Content Analysis For Thesis And Article Studies Between 2000-2020. Acta Infologica. 2020;4(2):155-174. https://doi.org/10.26650/acin.762872


ABNT

Özdemir, O.; Kalınkara, Y. Fuzzy Logic: A Content Analysis For Thesis And Article Studies Between 2000-2020. Acta Infologica, [Publisher Location], v. 4, n. 2, p. 155-174, 2020.


Chicago: Author-Date Style

Özdemir, Oğuzhan, and Yusuf Kalınkara. 2020. “Fuzzy Logic: A Content Analysis For Thesis And Article Studies Between 2000-2020.” Acta Infologica 4, no. 2: 155-174. https://doi.org/10.26650/acin.762872


Chicago: Humanities Style

Özdemir, Oğuzhan, and Yusuf Kalınkara. Fuzzy Logic: A Content Analysis For Thesis And Article Studies Between 2000-2020.” Acta Infologica 4, no. 2 (Jun. 2021): 155-174. https://doi.org/10.26650/acin.762872


Harvard: Australian Style

Özdemir, O & Kalınkara, Y 2020, 'Fuzzy Logic: A Content Analysis For Thesis And Article Studies Between 2000-2020', Acta Infologica, vol. 4, no. 2, pp. 155-174, viewed 17 Jun. 2021, https://doi.org/10.26650/acin.762872


Harvard: Author-Date Style

Özdemir, O. and Kalınkara, Y. (2020) ‘Fuzzy Logic: A Content Analysis For Thesis And Article Studies Between 2000-2020’, Acta Infologica, 4(2), pp. 155-174. https://doi.org/10.26650/acin.762872 (17 Jun. 2021).


MLA

Özdemir, Oğuzhan, and Yusuf Kalınkara. Fuzzy Logic: A Content Analysis For Thesis And Article Studies Between 2000-2020.” Acta Infologica, vol. 4, no. 2, 2020, pp. 155-174. [Database Container], https://doi.org/10.26650/acin.762872


Vancouver

Özdemir O, Kalınkara Y. Fuzzy Logic: A Content Analysis For Thesis And Article Studies Between 2000-2020. Acta Infologica [Internet]. 17 Jun. 2021 [cited 17 Jun. 2021];4(2):155-174. Available from: https://doi.org/10.26650/acin.762872 doi: 10.26650/acin.762872


ISNAD

Özdemir, Oğuzhan - Kalınkara, Yusuf. Fuzzy Logic: A Content Analysis For Thesis And Article Studies Between 2000-2020”. Acta Infologica 4/2 (Jun. 2021): 155-174. https://doi.org/10.26650/acin.762872TIMELINE


Submitted02.07.2020
Accepted14.11.2020
Published Online31.12.2020

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.