Research Article


DOI :10.26650/acin.801398   IUP :10.26650/acin.801398    Full Text (PDF)

Investigating the Association between Employee Silence and Perceived Organizational Support via Data Mining

Volkan YüncüÜzeyir Fidan

Modeling human behavior in distinctive contexts is of vital importance today, especially in research in the fields of marketing and management. From a management perspective, modeling employee behavior strengthens decision-makers’ hands in numerous areas such as workforce planning and management. Comprehensive employee profiles obtained offer business organizations extremely important strategic gains, especially sustainable competitive advantage. This study is the first attempt to model the relationship between employee silence behavior and perceived organizational support through data mining techniques,and it aims to extract employee profiles accordingly. Evaluating these two important phenomena within such a relational framework opens a novel door for organizational behavior researchers. The Association Rule Mining technique was applied to achieve knowledge discovery from the data obtained through two scales. Within the research, the rules above a threshold value of 0.50 were evaluated to make the associations representing the employee profiles more meaningful. Accordingly, firstly, the association rules between the factors of the organizational silence scale were evaluated and seven rules were obtained. Next, the perceived organizational support factor was included in the model, and how it affected the obtained association rules was examined. In this manner, ten association rules formed by the factors of the two scales were determined. The inclusion of the perceived organizational support factor revealed quite striking relationships. Especially, an association of over 80% observed in the first five rules enabled the discovery of hidden patterns in terms of determining employee profiles. These valuable inferences obtained through this study reveals the importance of utilizing data mining techniques for future profile extraction studies.

DOI :10.26650/acin.801398   IUP :10.26650/acin.801398    Full Text (PDF)

Çalışan Sessizliği ve Algılanan Örgütsel Destek Arasındaki İlişkinin Veri Madenciliği ile İncelenmesi

Volkan YüncüÜzeyir Fidan

İnsan davranışının kendine özgü bağlamlarda modellenmesi bugün özellikle pazarlama ve yönetim alanlarında yapılan araştırmalarda hayati önem taşımaktadır. Yönetim perspektifinden bakıldığında, çalışan davranışının modellenmesi karar vericilerin iş gücü planlaması ve yönetimi gibi pek çok konuda elini güçlendirmektedir. Elde edilen kapsamlı çalışan profilleri işletmelere başta sürdürülebilir rekabet üstünlüğü olmak üzere son derece önemli stratejik kazanımları sunmaktadır. Bu çalışma, çalışan sessizliği davranışı ile algılanan örgütsel destek arasındaki ilişkiyi veri madenciliği teknikleri aracılığıyla modellemeye yönelik öncül bir girişimdir ve bu bağlamda çalışan profili çıkarımı yapılmasını amaçlamaktadır. Bu iki önemli olgunun böyle bir ilişkisel bir çerçevede ele alınması örgütsel davranış araştırmacı için yeni bir kapı aralamaktadır. Çalışma kapsamında kullanılan ölçekler yardımıyla elde edilen verilerden bilgi keşfi yapabilmek için birliktelik kuralları analizi uygulanmıştır. Araştırma kapsamında çalşan profillerini temsilen elde edilen birlikteliklerin daha anlamlı olabilmesi için 0,50 eşik değeri üzerindeki kurallar değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, öncelikle örgütsel sessizlik ölçeğinin faktörleri arasındaki birliktelik kuralları değerlendirilmiş ve yedi kural elde edilmiştir. Daha sonra, algılanan örgütsel destek faktörü modele dahil edilerek elde edilen birliktelik kurallarını nasıl etkilediği incelenmiştir. Böylece her iki ölçeğin faktörlerinin bir arada oluşturduğu on birliktelik kuralı belirlenmiştir. Algılanan örgütsel destek faktörünün dahil olmasıyla araştırma için oldukça çarpıcı ilişkiler ortaya çıkarılmıştır. Özellikle ilk beş kuralda gözlemlenen %80 üzerinde birliktelik ilişkisi, çalışan profillerinin belirlenmesi açısından gizli kalmış örüntülerin keşfedilmesini sağlamıştır. Çalışma kapsamında elde edilen bu değerli çıkarımlar gelecekte yapılacak profil çıkarımı çalışmaları için veri madenciliği tekniklerinin kullanımının önemini ortaya koymaktadır.


PDF View

References

 • Aggarwal, C. (2015). Data mining: the textbook. Springer. doi: 10.1007/978-3-319-14142-8 google scholar
 • Agrawal, R., & Srikant, R. (1994). Fast algorithms for mining association rules. In Proc. 20th int. conf. very large data bases, VLDB (Vol. 1215, pp. 487-499). google scholar
 • Akçin, K. vd. (2017). Effect of Perceived Organizational Support On Organizational Silence and Task Performance: A Study on Academicians. Journal of Global Strategic Management , vol.11, pp.35-44. google scholar
 • Allen, D.G., Shore, L.M., ve Griffeth, R.W. (2003) The role of perceived organizational support and supportive human resource practices in the turnover process. Journal of Management, 29, 99–118. google scholar
 • Beheshtifar vd. (2012). Destructive role of employee silence in organizational success, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2 (11): 275-282. google scholar
 • Beheshtifar, Malikeh & Borhani, Hossein & Nekoei-Moghadam, Mahmood. (2012). Destructive Role of Employee Silence in Organizational Success. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 2. google scholar
 • Bramer, M. (2007). Principles of data mining (Vol. 180). London: Springer. ISBN : 978-1-4471-7306-9 google scholar
 • Brinsfield, C. T. (2013). Employee silence motives: Investigation of dimensionality and development of measure. Journal of Organizational Behavior, 34, 671-697. doi:10.1002/job.1829 google scholar
 • Chen, T., Hao, S., Ding, K., Feng, X., Li, G., & Liang, X. (2020). The impact of organizational support on employee performance. Employee Relations: The International Journal. google scholar
 • Chen, Zhixia & Eisenberger, Robert & Johnson, Kelly & Sucharski, Ivan & Aselage, Justin. (2009). Perceived Organizational Support and Extra-Role Performance: Which Leads to Which?. The Journal of social psychology. 149. 119-24. 10.3200/SOCP.149.1.119-124. google scholar
 • Chou, S. Y., & Chang, T. (2017). Employee silence and silence antecedents: A theoretical classification. International Journal of Business Communication. https://doi.org/10.1177/ 2329488417703301. google scholar
 • Chou, S. Y., & Chang, T. (2020). Employee Silence and Silence Antecedents: A Theoretical Classification. International Journal of Business Communication, 57(3), 401–426. https://doi.org/10.1177/2329488417703301 google scholar
 • Çınar, O., Karcıoğlu, F. & Alioğulları, Z. (2013). The relationship between organizational silence and organizational citizenship behavior: A survey study in the province of Erzurum, Turkey. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 99. 314-321. 10.1016/j.sbspro.2013.10.499. google scholar
 • Donaghey, J., Cullinane, N., Dundon, T., & Wilkinson, A. (2011). Reconceptualising employee silence: problems and prognosis. Work, Employment and Society, 25(1), 51–67. https://doi.org/10.1177/0950017010389239 google scholar
 • Dong, X. T., & Chung, Y. W. (2020). The Mediating Effect of Perceived Stress and Moderating Effect of Trust for the Relationship Between Employee Silence and Behavioral Outcomes. Psychological Reports, 0033294120942914. google scholar
 • Duan, W., Tang, X., Li, Y., Cheng, X., & Zhang, H. (2020). Perceived organizational support and employee creativity: The mediation role of calling. Creativity Research Journal, 1-9. google scholar
 • Dyne, L. V., Ang, S., & Botero, I. C. (2003). Conceptualizing employee silence and employee voice as multidimensional constructs. Journal of management studies, 40(6), 1359-1392. https://doi.org/10.1111/1467-6486.00384 google scholar
 • Eisenberger, R. L., Fasolo, P., & Davis‐LaMastro, V. (1990). Perceived organizational support and employee diligence, commitment, and innovation. The Journal of Applied Psychology, 75, 51–59. google scholar
 • Eisenberger, R., & Stinglhamber, F. (2011). Perceived organizational support: Fostering enthusiastic and productive employees. Washington, DC: American Psychological Asso- ciation. http://dx.doi.org/10.1037/12318-000 google scholar
 • Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S., & Sowa, D. (1986). Perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, 71, 500–507. http://dx.doi.org/10.1037/0021- 9010.71.3.500 google scholar
 • Goldrath, N., Zimes, R., & Vered, Z. (1988). Analysis of Doppler-obtained velocity curves in functional evaluation of mechanical prosthetic valves in the mitral and aortic positions. Journal of the American Society of Echocardiography, 1(3), 211-225. https://doi.org/10.1016/S0894-7317(88)80077-4 google scholar
 • Han, J., Pei, J., & Kamber, M. (2011). Data mining: concepts and techniques. Elsevier. ISBN 13: 978-1-55860-901-3 ISBN 10: 1-55860-901-6 google scholar
 • Hayton, J. C., Carnabuci, G., & Eisenberger, R. (2012). With a little help from my colleagues: A social embeddedness approach to perceived organizational support. Journal of Orga- nizational Behavior, 33, 235–249. http://dx.doi.org/10.1002/job.755 google scholar
 • Hirschman, A. O. (1970). Exit, voice, and loyalty: Reponses to decline in firms, organizations, and states. Cambridge, MA: Harvard University Press. google scholar
 • Huang X, Van de Vliert E ve Van Der Vegt G (2005). Breaking the silence culture: stimula- tion of participation and employee opinion withholding cross-nationally. Management and Organization Review 1(3): 459–482. google scholar
 • Imran, M. Y., Elahi, N. S., Abid, G., Ashfaq, F., & Ilyas, S. (2020). Impact of perceived organizational support on work engagement: Mediating mechanism of thriving and flourishing. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 6(3), 82. google scholar
 • Jaweria Khalid & Jaleel Ahmed (2016) Perceived organizational politics and employee silence: supervisor trust as a moderator, Journal of the Asia Pacific Economy, 21:2, 174-195, DOI: 10.1080/13547860.2015.1092279 google scholar
 • Karakaş, Ayhan. (2019). The relationship between perceived supervisor support and the aspects of organizational silence. 8. 1-19. google scholar
 • Kurtessis, J. N., Eisenberger, R., Ford, M. T., Buffardi, L. C., Stewart, K. A., & Adis, C. S. (2017). Perceived organizational support a meta-analytic evaluation of organizational support theory. Journal of Management, 43, 1854–1884. https://doi.org/10.1177/0149206315575554 google scholar
 • LaPiere, R. T. (1934). Attitudes vs. actions. Social forces, 13(2), 230-237. doi: 10.2307/2570339 google scholar
 • Levinson, H. (1965). Reciprocation: The relationship between man and organization. Admin- istrative Science Quarterly, 9, 370–390. http://dx.doi. org/10.2307/2391032 google scholar
 • Linoff, G. S., & Berry, M. J. (2011). Data mining techniques: for marketing, sales, and customer relationship management. John Wiley & Sons. ISBN: 978-0-470-65093-6 Liu, B., Hsu, W., & Ma, Y. (1998). Integrating classification and association rule mining. In KDD (Vol. 98, pp. 80-86). google scholar
 • Milliken FJ, Morrison EW, Hewlin PF. (2003). An exploratory study of employee silence: Issues that employees don’t communicate upward and why. Journal of Management Studies, 40, 1453–1476. google scholar
 • Morrison EW, Milliken FJ. (2000). Organizational silence: A barrier to change and devel- opment in a pluralistic world. Academy of Management Review, 25, 706–725. google scholar
 • Mousa, M., Abdelgaffar, H. A., Aboramadan, M., & Chaouali, W. (2020). Narcissistic Leadership, Employee Silence, and Organizational Cynicism: A Study of Physicians in Egyptian Public Hospitals. International Journal of Public Administration, 1-10. google scholar
 • Nechanska E, Hughes E and Dundon (2018) Towards an integration of employee voice and silence. Human Resource Management Review. Epub ahead of print 7 December 2018. DOI: 10.1016/j.hrmr.2018.11.002 google scholar
 • Olson, D. L., & Delen, D. (2008). Advanced data mining techniques. Springer Science & Business Media. ISBN: 978-3-540-76916-3 e-ISBN: 978-3-540-76917-0 google scholar
 • Pedro Neves Robert Eisenberger (2014). Perceived organizational support and risk taking, Journal of Managerial Psychology, Vol. 29 Iss 2 pp. 187-205 http://dx.doi.org/10.1108/JMP-07-2011-0021 google scholar
 • Pinder CC. &Harlos KP. (2001). Employee silence: Quiescence and acquiescence asresponses to perceived injustice. Research in Personnel and Human Resources Management, 20, 331–369. google scholar
 • Rhoades, L., & Eisenberger, R. (2002). Perceived organizational support: A review of the literature. The Journal of Applied Psychology, 87, 698–714. google scholar
 • Schlenker, B. R. & Weigold, M. F. (1989). ‘Self-identification and accountability’. In Giacalone, R. A. and Rosenfeld, P. (Eds), Impression Management in the Organization. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 21–43. google scholar
 • Schober, P., Boer, C., & Schwarte, L. A. (2018). Correlation coefficients: appropriate use and interpretation. Anesthesia & Analgesia, 126(5), 1763-1768. https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000002864 google scholar
 • Shanock, L. R., Eisenberger, R., Heggestad, E. D., Malone, G., Clark, L., Dunn, A. M., Kirkland, J., & Woznyj, H. (2019). Treating employees well: the value of organizational support theory in human resource management. The Psychologist-Manager Journal. Advance online publication. http://dx.doi. org/10.1037/mgr0000088 google scholar
 • Shore, L. M., & Shore, T. H. (1995). Perceived organizational support and organizational justice. In R. S. Cropanzano, & K. M. Kacmar (Eds.). Organizational politics, justice and support: Managing the social climate of the workplace (pp. 149–164). Wesport, CT: Quorum. google scholar
 • Singh, B. S., & Malhotra, M. (2015). The mediating role of trust in the relationship between perceived organizational support and silence.International Journal of Scientific and Research Publications, 5(9), 1-10. google scholar
 • Tangirala, S., & Ramanujam, R. (2008). Employee silence on critical work issues: The cross level effects of procedural justice climate. Personnel Psychology, 61, 37–68. google scholar
 • Tucker, S., Chmiel, N., Turner, N., Hershcovis, M. S. ve Stride, C. B. (2008). Perceived organizational support for safety and employee safety voice: The mediating role of co-worker support for safety. Journal of Occupational Health Psychology, 13(4), 319-330. google scholar
 • Van Dyne, L., Ang, S., & Botero, I. C. (2003). Conceptualizing employee silence and employee voice as multidimensional constructs. Journal of Management Studies, 40(6), 1359–1392. https://doi.org/10.1111/1467-6486.00384 google scholar
 • Wang, C. C., Hsieh, H. H., & Wang, Y. D. (2020). Abusive supervision and employee engagement and satisfaction: the mediating role of employee silence. Personnel Review. google scholar
 • Wang, H., & Wang, S. (2010). Mining incomplete survey data through classification. Knowledge and information systems, 24(2), 221-233. https://doi. org/10.1007/s10115-009-0245-8 google scholar
 • Wang, Y. & Hsieh, H. (2013). Organizational ethical climate, perceived organizational support and employee silence: A cross-level investigation. Human Relations, 66(6), 783-802. google scholar
 • Whiteside, D., & Barclay, L. (2012). Echoes of silence: Employee silence as a mediator between overall justice and employee outcomes. Journal of Business Ethics, 116, 251-266. doi:10.1007/s10551-012-1467-3 google scholar
 • Yu, Y. & Liu, Q. (2016). The effect of psychological capital and organizational support on ınnovational behavior and silence behavior of technical ınnovation personnel in strategic emerging industry. American Journal of Industrial and Business Management, 6, 732-740. doi: 10.4236/ajibm.2016.66067. google scholar
 • Zehir, C. & Erdogan, E. (2011). The association between organizational silence and ethical leadership through employee performance, Procedia Social and Behavioral Sciences, 24: 1389-1404. google scholar
 • Zhang, N., & Lu, W. F. (2007). An efficient data preprocessing method for mining customer survey data. In 2007 5th IEEE International Conference on Industrial Informatics (Vol. 1, pp. 573-578). IEEE. doi: 10.1109/INDIN.2007.4384821 google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Yüncü, V., & Fidan, Ü. (2020). Investigating the Association between Employee Silence and Perceived Organizational Support via Data Mining. Acta Infologica, 4(2), 123-137. https://doi.org/10.26650/acin.801398


AMA

Yüncü V, Fidan Ü. Investigating the Association between Employee Silence and Perceived Organizational Support via Data Mining. Acta Infologica. 2020;4(2):123-137. https://doi.org/10.26650/acin.801398


ABNT

Yüncü, V.; Fidan, Ü. Investigating the Association between Employee Silence and Perceived Organizational Support via Data Mining. Acta Infologica, [Publisher Location], v. 4, n. 2, p. 123-137, 2020.


Chicago: Author-Date Style

Yüncü, Volkan, and Üzeyir Fidan. 2020. “Investigating the Association between Employee Silence and Perceived Organizational Support via Data Mining.” Acta Infologica 4, no. 2: 123-137. https://doi.org/10.26650/acin.801398


Chicago: Humanities Style

Yüncü, Volkan, and Üzeyir Fidan. Investigating the Association between Employee Silence and Perceived Organizational Support via Data Mining.” Acta Infologica 4, no. 2 (Jun. 2021): 123-137. https://doi.org/10.26650/acin.801398


Harvard: Australian Style

Yüncü, V & Fidan, Ü 2020, 'Investigating the Association between Employee Silence and Perceived Organizational Support via Data Mining', Acta Infologica, vol. 4, no. 2, pp. 123-137, viewed 17 Jun. 2021, https://doi.org/10.26650/acin.801398


Harvard: Author-Date Style

Yüncü, V. and Fidan, Ü. (2020) ‘Investigating the Association between Employee Silence and Perceived Organizational Support via Data Mining’, Acta Infologica, 4(2), pp. 123-137. https://doi.org/10.26650/acin.801398 (17 Jun. 2021).


MLA

Yüncü, Volkan, and Üzeyir Fidan. Investigating the Association between Employee Silence and Perceived Organizational Support via Data Mining.” Acta Infologica, vol. 4, no. 2, 2020, pp. 123-137. [Database Container], https://doi.org/10.26650/acin.801398


Vancouver

Yüncü V, Fidan Ü. Investigating the Association between Employee Silence and Perceived Organizational Support via Data Mining. Acta Infologica [Internet]. 17 Jun. 2021 [cited 17 Jun. 2021];4(2):123-137. Available from: https://doi.org/10.26650/acin.801398 doi: 10.26650/acin.801398


ISNAD

Yüncü, Volkan - Fidan, Üzeyir. Investigating the Association between Employee Silence and Perceived Organizational Support via Data Mining”. Acta Infologica 4/2 (Jun. 2021): 123-137. https://doi.org/10.26650/acin.801398TIMELINE


Submitted28.09.2020
Accepted30.12.2020

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.