Research Article


DOI :10.26650/acin.866945   IUP :10.26650/acin.866945    Full Text (PDF)

Determining Factors Affecting Mobile Government Usage: Ankara Province Case

Vildan Ateş

The developments in wireless and mobile technologies have increased the interest in the mobile government (m-government), which is a new channel in providing services to the citizens. It is critical users adopt and use the services offered through the m-government application.The purpose of this study is to determine the factors affecting the use of m-government. As a result of the literature review, a theoretical model consisting of seven factors (information quality, security perception, trust, service cost, ease of use, social impact, usefulness) was created and hypotheses of the study were presented. M-Government Usage Scale (M-GUS) was developed as a data collection tool. The data of the study was collected from 183 university students studying in three public universities in Ankara in January 2020. The scale was prepared to determine the factors affecting the use of m-government. The factor structure was analyzed by using the LISREL package program. The construct reliability and convergence validity of the scale were performed by confirmatory factor analysis (CFA). As a result of the analysis, t values, error variances, standard coefficients and fit indexes of the seven factors in the theoretical model were checked. As a result of the study, it was observed that six factors except the service cost, which is one of the seven factors in the theoretical model, affect the use of m-government.

DOI :10.26650/acin.866945   IUP :10.26650/acin.866945    Full Text (PDF)

Mobil Devlet Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Ankara İli Örneği

Vildan Ateş

Kablosuz ve mobil teknolojilerde yaşanan gelişmeler halka hizmet sunmada yeni bir kanal olan mobil devlete (m-devlet) olan ilgiyi arttırmıştır. Bu doğrultuda m-devlet uygulaması üzerinden sunulan hizmetlerin kullanıcılar tarafından benimsenmesi ve kullanılması kritik öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı, m-devlet kullanımını etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Literatür taraması sonucu m-devlet kullanımını etkilediği düşünülen yedi faktörden (bilgi kalitesi, güvenlik algısı, güven, hizmet maliyeti, kullanım kolaylığı, sosyal etki, yararlılık) oluşan kuramsal model ve çalışmanın hipotezleri oluşturulmuştur. Veri toplama aracı olarak M-Devlet Kullanımı Ölçeği (M-DKÖ) geliştirilmiştir. Çalışmanın verileri Ocak 2020 tarihinde Ankara’daki üç devlet üniversitesinde öğrenim gören 183 üniversite öğrencisinden toplanmıştır. M-devlet kullanımını etkileyen faktörlerin belirlenmesi için hazırlanan ölçeğinin faktör yapısı LISREL paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Ölçeğin yapı güvenirliği ve yakınsama geçerliği doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucu kuramsal modeldeki yedi faktörün t değerleri, hata varyansları, standart katsayıları ve uyum indeksleri kontrol edilmiştir. Çalışma sonucunda kuramsal modeldeki yedi faktörden biri olan hizmet maliyeti dışındaki diğer altı faktörün m-devlet kullanımını etkilediği görülmüştür. 


PDF View

References

 • Abaza, M., & Saif, F. (2015). The adoption of mobile government services in developing countries. IJCSI International Journal of Computer Science Issues, 12(1), 137-145. google scholar
 • Abdelghaffar, H., & Magdy, Y. (2012). The adoption of mobile government services in developing countries: The case of Egypt. International Journal of Information and Communication Technology Research, 2(4), 333-341. google scholar
 • Abu-Shanab, E., & Haider, S. (2015). Major factors influencing the adoption of m-government in Jordan. Electronic Government an International Journal,11(4), 223-240. google scholar
 • Al-Hadidi, A., & Y. Rezgui, Y. (2010). Adoption and diffusion of m-government: challenges and future directions for research. In Working Conference on Virtual Enterprises (pp. 88-94). Berlin, Germany. google scholar
 • Al-khamayseh, S., Lawrence, E., & Zmijewska, A. (2006). Towards understanding success factors in interactive mobile government, Second European Conference on Mobile Government, Brighton, England. google scholar
 • Almarashdeh, I., & Alsmadi, M. (2016). Heuristic evaluation of mobile government portal services: An experts’ review. In 2016 11th International Conference for Internet Technology and Secured Transactions (ICITST) (pp. 427-431), Barcelona, Spain. google scholar
 • Almarashdeh, I., & Alsmadi, M.K. (2017). How to make them use it? Citizens acceptance of m-government. Applied Computing and Informatics, 13(2), 194-199. google scholar
 • Alotaibi, R., Houghton, L., & Sandhu, K.(2016). Exploring the potential factors ınfluencing the adoption of m-government services in Saudi Arabia: A qualitative analysis. International Journal of Business and Management, 11(8), 56-71. google scholar
 • Arslan, A. (2012). M-government service provisions among Turkish local governments. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 3(2), 5-26. google scholar
 • Bannister, F., & R. Connolly, R. (2011). Trust and transformational government: a proposed framework for research. Government Information Quarterly,28(2), 137-147. google scholar
 • Bayrak, H. (2020). TUİK hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması, 18 Ocak 2020 tarihinde https://dijilopedi.com/2019-tuik-hanehalki- bilisim-teknolojileri-kullanim-arastirmasi/ adresinden alındı. google scholar
 • Cole, D.A., & Maxwell, S.E. (2003). Testing mediational models with longitudinal data: Questions and tips in the use of structural equation modeling. Journal of Abnormal Psychology, 112(4), 558-577. google scholar
 • Colesca, S. E. (2009). Understanding trust in e-government. Engineering Economics, 63(4), 7-15. google scholar
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara, Türkiye:Pegem Yayıncılık. google scholar
 • Çolak, M. (2020). Gizlilik ve Güvenlik, 18 Ocak 2020 tarihinde http://bilgisayarbilim.com/gizlilik-ve-guvenlik/ adresinden alındı. google scholar
 • Davis, F. (1989). A Technology acceptance model for empirically testing new end user information systems: theory and results (Doctoral dissertation). google scholar
 • MIT Sloan School of Management, Cambridge, MA. google scholar
 • E-devlet Portalı, (2021). Mobil Hizmet Sayısı,12 Ocak 2021 tarihinde https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alındı. google scholar
 • El-Kiki, T., & Lawrence, E. (2006). Mobile user satisfaction and usage analysis model of m-government services, In Proceedings of EURO mGOV (pp. 91-102). Brington, United Kingdom. google scholar
 • Fornell, C., & Larcker, D. F.(1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error, Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50. google scholar
 • Gao ,S., Krogstie, J., & Graıısaaher, P.A. (2008). Mobile Services acceptance model. 2008International Conference on Convergence and HybridInformation Technology, IEEE (pp. 446-453). Daejeon, Korea (South). google scholar
 • Güler, M., & Dövertaş, E. (2009). Elektronik devletten (e-devlet) mobil devlete (m-devlet) geçişte Türkiye’de yerel yönetim uygulamaları. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1), 25-49. google scholar
 • Gürses, F., & Engin, M. (2016). Türkiye’de yerel yönetimlerde mobil devlet uygulamaları: büyükşeıir belediyeleri üzerine ampirik bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 223- 234. google scholar
 • Hung, S.Y.; Cıang, C.M., & Kuo, S. R. (2013). User acceptance of mobile e-government services: An empirical study. Government Information Quarterly, 30(1), 33-44. google scholar
 • Ishengoma, F., Mselle, L., & Mongi, H. (2019). Critical success factors for m-government adoption in Tanzania: A conceptual framework. The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 85(1), e12064. google scholar
 • Khasawneh, R.T., Rabayah, W. A., & Abu-Shanab, E. A. (2013). E-government acceptance factors: trust and risk, In The 6th International Conference On Information Technology (ICIT 2013) (pp. 5-10). Amman, Jordan. google scholar
 • Koivumaki, T., Ristola, A., & Kesti, M. (2008). The effects of Information quality of mobile information Services on user satisfaction and service acceptance-empirical evidence from Finland, Behaviour ve Information Technology, 27(5), 375-385. google scholar
 • Kushchu, I., & Kuscu, H. (2003). From e-government to m-government: facing the inevitable. In the 3rd European Conference on e-Government (pp.253-260). MCIL Trinity College Dublin, Ireland. google scholar
 • Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). The assessment of reliability. Psychometric Theory, 3(1), 248-292. google scholar
 • Önal, M. F. (2020). E-devlet kapısı istatistikleri ve değerlendirmeler, 20 Ocak 2020 tarihinde http://www.egovturkey.com/e-devlet-kapisi-istatistikleri-ve-degerlendirmeler-04032020 adresinden alındı. google scholar
 • Öztürkcan, S., Kasap, N., & Eryarsoy, E. (2012). M-devlet kullanıcı kabul potansiyeli: kümeleme analizi ve karar ağacı yaklaşımı. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 13(2), 87-111. google scholar
 • Rana, N., Janssen, M., Sahu, G.P., Baabdullah, A., & Dwivedi, Y. (2019). Citizens’ perception about m-government services: Results from an exploratory survey. In Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences (pp. 3356-3365). Hawaii, USA. google scholar
 • Rehman, M., Kamal, M., & Esichaikul, V. (2012). Determinants of trust in e-government adoption: a case study of Pakistan. Proceedings of the Eighteenth Americas Conference on Information Systems (pp.1-12). Seattle, Washington, USA. google scholar
 • Roubah, K., Qurban, H., Al-Qirim, N., & Tarhini, A. (2018). Understanding mobile government success in an arab country: findings from a qualitative study. Issues in Information Systems, 19(2), 185-198. google scholar
 • Sandy, G.A., & McMillan, S. (2005). A success factors model for m-government. EURO mGOV (pp. 349-358). Brighton, England. google scholar
 • Saxena, S. (2017). Enhancing ICT infrastructure in public services: factors influencing mobile government (m-government) adoption in India. The Bottom Line, 30(4), 279-296. google scholar
 • Shareef, M. A., Archer, N., & Dwivedi, Y.K. (2012). Examining adoption behavior of mobile government. Journal of Computer Information Systems, 53(2), 39-49. google scholar
 • Tabachnick, B.G., Fidell, L.S., & Osterlind, S. J. (2007). Using Multivariate Statistics. Boston, MA, USA: Pearson Publishing. google scholar
 • Tan, G. W. H., Ooi, K.B., Sim, J.J., & Phusavat, K. (2012). Determinants of mobile learning adoption: an empirical analysis. Journal of Computer Information Systems, 52(3), 82-91. google scholar
 • Üste, R. B., & Güzel, B. (2012). From e-governance through m-governance: Turkey applications. International Journal of eBusiness and eGovernment Studies, 4(1), 47-58. google scholar
 • Veeramootoo, N., Nunkoo, R., & Dwivedi, Y.K. (2018). What determines success of an e-government service? Validation of an integrative model of e-filing continuance usage. Government Information Quarterly, 35(2), 161-174. google scholar
 • Venkatesh, V., & F.D. Davis, F.D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies. Management Sciences, 46(2), 186-204. google scholar
 • Venkatesh, V., Morris, M.G., Davis, G.B., & Davis, F.D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. MIS Quarterly, 27(3), 423-478. google scholar
 • Wang, H.J., & Lo, J. (2013). Determinants of citizens’ intent to use government websites in Taiwan. Information Development, 29(2), 123-137. google scholar
 • Wang, C. (2014). Antecedents and consequences of perceived value in mobile government continuance use: An empirical research in China. Computers in Human Behavior, 34, 140-147. google scholar
 • Wang, Y.S. (2008). Assessing e-commerce systems success: a respecification and validation of the Delone and Mclean model of IS success. Information Systems Journal, 18(5), 529-557. google scholar
 • Yıldırım, F., & Panayırcı, U.C. (2012). Governmental mobile technology usages during promotion efforts of reaching their citizens. International Journal of eBusiness and eGovernment Studies, 4(1), 35-43. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Ateş, V. (2021). Determining Factors Affecting Mobile Government Usage: Ankara Province Case. Acta Infologica, 5(1), 39-52. https://doi.org/10.26650/acin.866945


AMA

Ateş V. Determining Factors Affecting Mobile Government Usage: Ankara Province Case. Acta Infologica. 2021;5(1):39-52. https://doi.org/10.26650/acin.866945


ABNT

Ateş, V. Determining Factors Affecting Mobile Government Usage: Ankara Province Case. Acta Infologica, [Publisher Location], v. 5, n. 1, p. 39-52, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Ateş, Vildan,. 2021. “Determining Factors Affecting Mobile Government Usage: Ankara Province Case.” Acta Infologica 5, no. 1: 39-52. https://doi.org/10.26650/acin.866945


Chicago: Humanities Style

Ateş, Vildan,. Determining Factors Affecting Mobile Government Usage: Ankara Province Case.” Acta Infologica 5, no. 1 (Sep. 2022): 39-52. https://doi.org/10.26650/acin.866945


Harvard: Australian Style

Ateş, V 2021, 'Determining Factors Affecting Mobile Government Usage: Ankara Province Case', Acta Infologica, vol. 5, no. 1, pp. 39-52, viewed 28 Sep. 2022, https://doi.org/10.26650/acin.866945


Harvard: Author-Date Style

Ateş, V. (2021) ‘Determining Factors Affecting Mobile Government Usage: Ankara Province Case’, Acta Infologica, 5(1), pp. 39-52. https://doi.org/10.26650/acin.866945 (28 Sep. 2022).


MLA

Ateş, Vildan,. Determining Factors Affecting Mobile Government Usage: Ankara Province Case.” Acta Infologica, vol. 5, no. 1, 2021, pp. 39-52. [Database Container], https://doi.org/10.26650/acin.866945


Vancouver

Ateş V. Determining Factors Affecting Mobile Government Usage: Ankara Province Case. Acta Infologica [Internet]. 28 Sep. 2022 [cited 28 Sep. 2022];5(1):39-52. Available from: https://doi.org/10.26650/acin.866945 doi: 10.26650/acin.866945


ISNAD

Ateş, Vildan. Determining Factors Affecting Mobile Government Usage: Ankara Province Case”. Acta Infologica 5/1 (Sep. 2022): 39-52. https://doi.org/10.26650/acin.866945TIMELINE


Submitted23.01.2021
Accepted23.02.2021
Published Online12.05.2021

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.