Research Article


DOI :10.26650/acin.815945   IUP :10.26650/acin.815945    Full Text (PDF)

Measuring Financial Form Readability of Technology Companies with Text Mining Techniques

M. Fevzi EsenTutku Tuncalı Yaman

In financial markets, companies are required to disclose a comprehensive review of their business operations and financial positions via filing forms. For these forms to be understood by investors, it is necessary to use plain language without complexity. Readability indexes are used to determine the syntactic length and complexity of the texts, and they are closely related to fields such as applied linguistics, text analysis, and natural language processing. These indexes are one of the text mining functions, which aims to obtain meaningful information from texts as a primary data source. In this study, we calculated the readability scores of a total of 23,103 public disclosure forms of 144 technology companies on the New York Stock Exchange (NYSE) between 2010 - 2019. The scores were evaluated by comparing alternative readability indexes. As a result of the study, it was determined that readability indexes, except for file size, provide similar results, and it was concluded that public disclosure forms are “very difficult” to understand and require higher educational levels than a graduate education. It was also shown that the forms of medium and large-sized technology companies have lower readability levels than other technology companies.

DOI :10.26650/acin.815945   IUP :10.26650/acin.815945    Full Text (PDF)

Teknoloji Alanında Faaliyet Gösteren Şirketlerin Finansal Form Okunabilirliğinin Metin Madenciliği Teknikleriyle Ölçülmesi

M. Fevzi EsenTutku Tuncalı Yaman

Finansal piyasalarda işlem gören şirketlerin yükümlülükleri kapsamında bulunan ve işletme operasyonları ile işletmelerin finansal durumlarına ilişkin kapsamlı bilgi sağlayan kamuya açıklama formlarının (Disclosure forms) yatırımcılar tarafından anlaşılabilmesi için, karmaşık olmayan yalın bir dil kullanılması gerekmektedir. Metinlerin söz dizimsel uzunluğu ve karmaşıklığının tespitinde kullanılan okunabilirlik indeksleri, uygulamalı dilbilim, metin ve söylem analizi ile doğal dil işleme gibi alanlarla yakından ilişkili olup, veri kaynağı olarak metin üzerinden anlamlı bilgi edinilmesini amaçlayan metin madenciliği fonksiyonlarından biridir. Bu çalışmada, 2010 – 2019 yılları arasında New York Borsası’nda (NYSE) işlem gören ve teknoloji alanında faaliyet gösteren 144 şirkete ilişkin farklı türlerde toplam 23.103 adet kamuya açıklama formu kullanılarak, her bir form türüne ilişkin okunabilirlik skorları hesaplanmıştır. Alternatif okunabilirlik indeksleriyle elde edilen skorlar karşılaştırılarak şirket ölçeklerine göre ortalama skorlar da değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, dosya boyutu haricindeki indekslerin birbirine yakın sonuçlar verdiği tespit edilmiş olup, incelenen kamuya açıklama formlarının, lisansüstü eğitime sahip yatırımcıların seviyesinden de yüksek skorda, “çok zor” okunabilirlik düzeyinde olduğu; orta ve büyük ölçekteki teknoloji şirketlerince raporlanan formların ise daha düşük okunabilirlik düzeyine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


PDF View

References

 • Adalı, A. (2018). Sosyal Güvenlik Mevzuatının Okunabilirlik Düzeyi ve Buna İlişkin Bir Uygulama, (Yayımlanmamış Y.L. Tezi), Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli. google scholar
 • Aggarwal, C. C., Zhai, C. (2012). An Introduction to Text Mining. C.C. Aggarwal, C. Zhai, içinde Mining Text Data (S. 1-10), Boston: Springer. google scholar
 • Al Tamimi, A. K., Jaradat, M., Al-Jarrah, N., Ghanem, S. (2014). AARI: Automatic Arabic Readability Index, The International Arab Journal of Information Technology, 11(4), 370-378. google scholar
 • Ateşman, E. (1997). Türkçede Okunabilirliğin Ölçülmesi, Dil Dergisi, 58, 171-174. google scholar
 • Bailin, A., Grafstein, A. (2016). Readability: Text And Context, Boston: Springer. google scholar
 • Biddle, G., Hilary, G., Verdi, R. (2009). How Does Financial Reporting Quality Relate to Investment Efficiency?, Journal of Accounting And Economics, 48, 112–31. google scholar
 • Bloomfıeld, R. (2008). Discussion of Annual Report Readability, Current Earnings, and Earnings Persistence, Journal of Accounting and Economics, 45(2-3), 248-252. google scholar
 • Bonsall Iv, S. B., Leone, A. J., Mıller, B. P., Rennekamp, K. (2017). A Plain English Measure of Financial Reporting Readability. Journal of Accounting and Economics, 63(2-3), 329-357. google scholar
 • Boubaker, S., Gounopoulos, D., Rjiba, H. (2019). Annual Report Readability and Stock Liquidity, Financial Markets, Institutions and Instruments, 28(2), 159-186. google scholar
 • Bushee, B.J., Gow, I.D., Taylor, D.J. (2018). Linguistic Complexity İn Firm Disclosures: Obfuscation or Information?, Journal of Accounting Research, 56(1), 85-121. google scholar
 • Cassell, C. A., Cunningham, L. M., Lisic, L. L. (2019). The Readability of Company Responses to SEC Comment Letters and SEC 10-K Filing Review Outcomes, Review of Accounting Studies, 24(4), 1252-1276. google scholar
 • Kim, C., Wang, K., Zhang, L. (2019). Readability of 10‐K Reports and Stock Price Crash Risk. Contemp Account Res, 36, 1184-1216. google scholar
 • Chakrabarty, B., Seetharaman, A., Swanson, Z., Wang, X. (2018). Management Risk Incentives and the Readability of Corporate Disclosures, Financial Management, 47(3), 583-616. google scholar
 • Chakraborty, G., Pagolu, M., Garla, S. (2013). Text Mining and Analysis: Practical Methods, Examples, and Case Studies Using SAS, North Carolina: Sas Institute Inc. google scholar
 • Chandler, S.B. (2001). Legibility And Comprehension of Onscreen Type, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Virginia Polytechnic Institute And State University, Blacksburg, Virginia, Usa. google scholar
 • Coleman, M., Liau, T. L. (1975). A Computer Readability Formula Designed for Machine Scoring, Journal of Applied Psychology, 60(2), 283–284. google scholar
 • Çakın, T. (2010). Yatırımcıların Korunması Kapsamında Aracılık Faaliyetlerinde İş Yapış Kurallarına İlişkin Yurtdışı Düzenlemeler ve Türkiye İçin Öneriler, 18 Eylül 2020 Tarihinde SPK Hukuk İşleri Dairesi: https://www.spk.Gov.Tr/Siteapps/Yayin/Yayingoster/1156 Adresinden Alındı. google scholar
 • De Franco, G., Hope, O. K., Vyas, D., Zhou, Y. (2015). Analyst Report Readability, Contemporary Accounting Research, 32(1), 76-104. google scholar
 • Dehaan, E., Song, Y., Xie, C., Zhu, C., (2020). Disclosure Obfuscation in Mutual Funds, 18 Eylül 2020 Tarihinde ssrn: https://ssrn.Com/Abstract=3540215 Adresinden Alındı. google scholar
 • Di Marco, J. (2010). Digital Design for Print and Web: An Introduction to Theory, Principles and Techniques, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. google scholar
 • Dolphin, R., Wagley, R. A. (1977). Reading the Annual Report, Financial Executive, 45(6), 20–22. google scholar
 • Drake, M. S., Roulstone, D. T., Thornock, J. R. (2016). The Usefulness of Historical Accounting Reports, Journal of Accounting And Economics, 61(2-3), 448-464. google scholar
 • Dubay, W. H. (2004), The Principles of Readability. Costa Mesa: Impact Information. google scholar
 • Dunn, O. J. (1964). Multiple Comparisons Using Rank Sums, Technometrics, 6(3), 241-252. google scholar
 • Dyer, T., Lang, M., Stice-Lawrence, L. (2017). The Evolution of 10-K Textual Disclosure: Evidence From Latent Dirichlet Allocation, Journal of Accounting and Economics, 64(2-3), 221-245. google scholar
 • Fakhfakh, M. (2015). The Readability of International Illustration of Auditor’s Report: An Advanced Reflection on the Compromise Between Normative Principles and Linguistic Requirements, Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 20(38), 21-29. google scholar
 • Finviz (2020). Financial Visualizations, 21 Temmuz 2020 Tarihinde Finviz: https://finviz.com/groups.Ashx?G=industryvesg=technologyvev=210veo=Marketcap Adresinden Alındı. google scholar
 • Fisher, I. E., Garnsey, M. R., Hughes, M. E. (2016). Natural Language Processing in Accounting, Auditing and Finance: A Synthesis of the Literature with A Roadmap for Future Research, Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management, 23(3), 157-214. google scholar
 • Flesch, R. (1948). A New Readability Yardstick, Journal of Applied Psychology, 32, 221-233 google scholar
 • Gillick, D. (2009). Sentence Boundary Detection and the Problem with the Us, Proceedings of Human Language Technologies: The 2009 Annual Conference of the North American Chapter of The Association for Computational Linguistics, Companion Volume: Short Papers İçinde, (s. 241-244). google scholar
 • Guay, W., Samuels, D., Taylor, D. (2016). Guiding through the Fog: Financial Statement Complexity and Voluntary Disclosure, Journal of Accounting and Economics, 62(2-3), 234-269. google scholar
 • Gunning, R. (1952). The Technique of Clear Writing, New York: Mcgraw-Hill. google scholar
 • Güyer T., Temur T. Solmaz E. (2009). Bilgisayar Destekli Metin Okunabilirliği Analizi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(4), 751-766. google scholar
 • Hasan, M.M. (2020) Readability of Narrative Disclosures in 10-K Reports: Does Managerial Ability Matter?, European Accounting Review, 29:1, 147-168 google scholar
 • Hesarzadeh, R., Bazrafshan, A. (2018). Corporate Reporting Readability and Regulatory Review Risk, Baltic Journal of Management, 13(4), 488-507. google scholar
 • Hornık, K., Hornik, M. K. (2018). Package ‘Nlp’, 21 Eylül 2020 Tarihinde Cran: Http://cran.salud.gob.sv/web/packages/Nlp/Nlp.Pdf Adresinden Alındı. google scholar
 • Jha, A. (2019). Financial Reports and Social Capital, Journal of Business Ethics, 155(2), 567-596. google scholar
 • Keskin, D. A., Tutar, S., Öktem, B., Akçay, B. (2020). ARI Okunabilirlik Endeksine göre Cinsiyetin Kilit Denetim Konularının Okunabilirliği Üzerine Etkisi: Sektörel Bir İnceleme, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 15(53), 209-228. google scholar
 • Kim, C., Wang, K., Zhang, L. (2019). Readability of 10‐K Reports and Stock Price Crash Risk, Contemporary Accounting Research, 36(2), 1184-1216. google scholar
 • Kincaid, J. P., Fishburne, R. P., Rogers, R. L., Chissom B. S. (1975). Derivation of New Readability Formulas (Automated Readability Index, Fog Count, and Flesch Reading Ease Formula) for Navy Enlisted Personnel, Research Branch Report, 8-75. google scholar
 • Klare, G. R. (1963). The Measurement of Readability, Ames: Iowa State University Press. google scholar
 • Klare, G. R. (1984). Readability. Handbook of Reading Research, New York: Longman. google scholar
 • Lawrence, A. (2013). Individual Investors and Financial Disclosure, Journal of Accounting and Economics, 56(1), 130-147. google scholar
 • Lee, Y. J. (2012). The Effect of Quarterly Report Readability on Information Efficiency of Stock Prices, Contemporary Accounting Research, 29(4), 1137-1170. google scholar
 • Lehavy, R., Li, F., Merkley, K. (2011). The Effect of Annual Report Readability on Analyst Following and The Properties of Their Earnings Forecasts, The Accounting Review, 86(3), 1087–1115. google scholar
 • Li, F. (2008). Annual Report Readability, Current Earnings, and Earnings Persistence, Journal of Accounting and Economics, 45(2-3), 221-247. google scholar
 • Lim, E. K., Chalmers, K., Hanlon, D. (2018), The Influence of Business Strategy on Annual Report Readability, Journal of Accounting and Public Policy, 37(1), 65-81. google scholar
 • Lo, K., Ramos, F., & Rogo, R. (2017). Earnings management and annual report readability. Journal of Accounting Research, 54(4), 1187–1230. google scholar
 • Loughran, T., Mcdonald, B. (2010). Measuring Readability in Financial Text, 21 Temmuz 2020 tarihinde:http://securitieseditor.com/Wp/Wp-Content/ Uploads/2014/05/Plain_English_V5.Pdf adresinden alındı. google scholar
 • Loughran, T., Mcdonald, B. (2013). Ipo First-Day Returns, Offer Price Revisions, Volatility, And Form S-1 Language. Journal Of Financial Economics, 109: 307–26. google scholar
 • Loughran, T., Mcdonald, B. (2014), Measuring Readability in Financial Disclosures, The Journal of Finance, 69(4), 1643-1671. google scholar
 • Loughran, T., Mcdonald, B. (2016). Textual Analysis in Accounting and Finance: A Survey, Journal of Accounting Research, 54(4).1187-1230. google scholar
 • Lundholm, R. J., Rogo, R., Zhang, J. L. (2014). Restoring the Tower of Babel: How Foreign Firms Communicate with US Investors, The Accounting Review, 89(4), 1453-1485. google scholar
 • Luo, J. H., Li, X., Chen, H. (2018). Annual Report Readability and Corporate Agency Costs, China Journal of Accounting Research, 11(3), 187-212. google scholar
 • Lupton, E. (2014). Type On Screen: A Critical Guide for Designers, Writers, Developers, and Students. New York: Princeton Architectural Press. google scholar
 • Lusardi, A.,Tufano, P. (2009). Debt Literacy, Financial Experiences, and over in debtedness, 21 Temmuz 2020 Tarihinde National Bureau of Economic Research: https://www.nber.org/papers/w14808 adresinden alındı. google scholar
 • Mclaughlin, G. H. (1969). Smog Grading-A New Readability Formula, Journal of Reading, 22, 639-646. google scholar
 • Miller, B. P. (2010), The Effects of Reporting Complexity on Small and Large Investor Trading, The Accounting Review, 85(6), 2107-2143. google scholar
 • Neill, B. J., Sadeghi, M., & Watt, E. (2008). Are insider trades profitable? Evidence from directors’ trade on the Australian stock exchange. Corporate Ownership & Control, 5(3-1), 176-187. google scholar
 • NY Times (2019, 11 Aralık). Big tech is under attack, and investors couldn’t care less, 21 Temmuz 2020 Tarihinde Ny Times: https://www.nytimes. com/2019/12/10/Business/Tech-Stocks-Apple-Amazon-Microsoft-Google.html Adresinden Alındı. google scholar
 • NYSE (2020). Why Tech Companies Choose NYSE?, 21 Temmuz 2020 Tarihinde NYSE: https://www.nyse.com/Article/Technology-ipo/Listings/WhyTech-Companies-Choose-Nyse Adresinden Alındı. google scholar
 • OECD (2017). G20/OECD Infe Report on Adult Financial Literacy in G20 Countries, 21 Temmuz 2020 Tarihinde OECD: http://www.oecd.org/Daf/Fin/ Financial-Education/G20-Oecd-Infe-Report-Adult-Financial-Literacy-İn-G20-Countries.Pdf adresinden Alındı. google scholar
 • Özcan, O., Türü, T. E. (2004). Sermaye Piyasasında Yatırımcı Eğitiminin Önemi. İktisat İşletme ve Finans, 19(225), 58-72. google scholar
 • Rennekamp, K. (2012). Processing Fluency and Investors’ Reactions to Disclosure Readability, Journal of Accounting Research, 50(5), 1319-1354. google scholar
 • Sec (1998), A Plain English Handbook: How To Create Clear Sec Disclosure Documents, 21 Temmuz 2020 Tarihinde U.S. Securities and Exchange Commission: http://www.sec.gov/pdf/handbook.pdf adresinden alındı. google scholar
 • Smith, E. A.,Senter, R. J. (1967). Automated Readability Index, 21 Temmuz 2020 tarihinde Cincinnati University: https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/ U2/667273 adresinden alındı. google scholar
 • Still, M. D. (1972). The Readability of Chairman’s Statements, Accounting and Business Research, 3(9), 36–39. google scholar
 • Tan, H. T., Wang, E. Y., Zhou, B. (2015). How Does Readability Influence Investors’ Judgments? Consistency of Benchmark Performance Matters, The Accounting Review, 90(1), 371-393. google scholar
 • Tekşan, K. (2016). Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinin Okunabilirlik Düzeyleri, Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler, 1, 25-36. google scholar
 • Thomas, M. (2013). Looking ahead with Hope: Reviving The Reading Maturity Construct as Social Science for Adolescent and Adult Readers, A Journal of Literacy and Language Arts, 52(2), 4. google scholar
 • Üzeler, R.S. (2014). Yatırım Hizmeti Alımında Yatırımcının Korunması ve Tüketici Hukukunun Sermaye Piyasası Mevzuatında Uygulanabilirliği Sorunu, 21 Temmuz 2020 Tarihinde SPK Hukuk İşleri Dairesi: https://www.spk.gov.tr/siteapps/yayin/yayingoster/1117 adresinden alındı. google scholar
 • Vajjala, S., Meurers, D. (2014). Readability Assessment for Text Simplification: From Analysing Documents to Identifying Sentential Simplifications, ItlInternational Journal Of Applied Linguistics, 165(2), 194-222. google scholar
 • You, H., Zhang, X. J. (2009). Financial Reporting Complexity and Investor Underreaction to 10-K Information, Review of Accounting Studies, 14(4), 559-586 google scholar
 • Zhou, S., Jeong, H., & Green, P. A. (2017). How consistent are the best-known readability equations in estimating the readability of design standards?. IEEE Transactions on Professional Communication, 60(1), 97-111. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Esen, M.F., & Tuncalı Yaman, T. (2020). Measuring Financial Form Readability of Technology Companies with Text Mining Techniques. Acta Infologica, 4(2), 77-97. https://doi.org/10.26650/acin.815945


AMA

Esen M F, Tuncalı Yaman T. Measuring Financial Form Readability of Technology Companies with Text Mining Techniques. Acta Infologica. 2020;4(2):77-97. https://doi.org/10.26650/acin.815945


ABNT

Esen, M.F.; Tuncalı Yaman, T. Measuring Financial Form Readability of Technology Companies with Text Mining Techniques. Acta Infologica, [Publisher Location], v. 4, n. 2, p. 77-97, 2020.


Chicago: Author-Date Style

Esen, M. Fevzi, and Tutku Tuncalı Yaman. 2020. “Measuring Financial Form Readability of Technology Companies with Text Mining Techniques.” Acta Infologica 4, no. 2: 77-97. https://doi.org/10.26650/acin.815945


Chicago: Humanities Style

Esen, M. Fevzi, and Tutku Tuncalı Yaman. Measuring Financial Form Readability of Technology Companies with Text Mining Techniques.” Acta Infologica 4, no. 2 (Jun. 2021): 77-97. https://doi.org/10.26650/acin.815945


Harvard: Australian Style

Esen, MF & Tuncalı Yaman, T 2020, 'Measuring Financial Form Readability of Technology Companies with Text Mining Techniques', Acta Infologica, vol. 4, no. 2, pp. 77-97, viewed 18 Jun. 2021, https://doi.org/10.26650/acin.815945


Harvard: Author-Date Style

Esen, M.F. and Tuncalı Yaman, T. (2020) ‘Measuring Financial Form Readability of Technology Companies with Text Mining Techniques’, Acta Infologica, 4(2), pp. 77-97. https://doi.org/10.26650/acin.815945 (18 Jun. 2021).


MLA

Esen, M. Fevzi, and Tutku Tuncalı Yaman. Measuring Financial Form Readability of Technology Companies with Text Mining Techniques.” Acta Infologica, vol. 4, no. 2, 2020, pp. 77-97. [Database Container], https://doi.org/10.26650/acin.815945


Vancouver

Esen MF, Tuncalı Yaman T. Measuring Financial Form Readability of Technology Companies with Text Mining Techniques. Acta Infologica [Internet]. 18 Jun. 2021 [cited 18 Jun. 2021];4(2):77-97. Available from: https://doi.org/10.26650/acin.815945 doi: 10.26650/acin.815945


ISNAD

Esen, M.Fevzi - Tuncalı Yaman, Tutku. Measuring Financial Form Readability of Technology Companies with Text Mining Techniques”. Acta Infologica 4/2 (Jun. 2021): 77-97. https://doi.org/10.26650/acin.815945TIMELINE


Submitted24.10.2020
Accepted16.12.2020
Published Online31.12.2020

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.